Пренесса
4 мг
Периндоприл – Perindopril
KRKA d.d., Novo Mesto
Эмийн хэлбэр: Шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 560

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 392

Даатгуулагч төлөх дүн: 172

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

Бэлдмэлийг дараах тохиолдолд хэрэглэнэ

 •  Артерийн даралт ихсэлт
  • Артерийн даралт ихсэлтийн эмчилгээ
 • Зүрхний архаг дутагдал
  • Шинж тэмдэгийн зүрхний дутагдлын эмчилгээнд
 • Зүрхний цус хомсдолын өвчин, тогтвортой явцтай
  • Зүрхний шигдээсээр өвдсөн болон эргэн судасжилт хийгдсэн өвчтөнүүдэд зүрх судасны эрсдэлийг бууруулахад.
 • Периндоприл ба бусад ангиотензин хувиргагч ферментийг саатуулагч бэлдмэл, пренесса-ын найрлага дахь бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хэт мэдрэг хүмүүс
 • Өмнө нь ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийг хэрэглэсэнтэй холбоотой судас судас мэдрэлийн хаван илэрч байсан өгүүлэмжтэй хүмүүс
 • Удамшлын, шалтгаан тодорхойгүй судас мэдрэлийн хаван
 • Жирэмсний 2 ба 3 дахь 3 сар
 • Ангиотензин хувиргагч ферментийг саатуулагч бэлдмэл ба Ангиотензин рецепторыг саатуулагчийг хамт (эсвэл алискирен)  хэрэглэх, түүнчлэн валсартан, чихрийн шижин эсвэл бөөрний дутагдалтай өвчтөнүүдэд (СКФ<60ml/min/1,73m2)

Тун хэтэрсний улмаас илрэх нөлөө

 • Тун хэтрэлтийг талаар мэдээлэл хомс байдаг. Ангиотензин хувиргагч ферментийг саатуулагч бэлдмэл хэрэглэсэнтэй холбоотой илрэх шинж тэмдэг
  • Артерийн даралт илэрхий багасах
  • шок
  • Ус электролитийн тэнцвэр алдагдах
  • бөөрний дутагдал,
  • амьсгал гүнзгий олон болох
  • зүрхний цохилт түргэсэж удаашрах
  • толгой эргэх
  • тавгүйтэл
  • ханиалгах.
 • Тун хэтрэх үед физиологийн уусмал судсаар хийхийг зөвлөнө. Артерийн даралт багассан үед өвчтөнийг шокын үеийн байлалд байлгах бөгөөд ангиотензин II ба катехоламиныг боломжоор нь судсаар хийнэ.
 • Периндоприлат нь диализын тусламжтайгаар бие махбодоос гарна. Эмийн эмчилгээнд засагдахгүй тогтвортой брадикардийн үед пейсмейкерийг байрлуулна.
 • Түүнчлэн амьдралын чухал эрхтний үйл ажиллагаа ба цусан дахь креатинин, электролитийн концентрацийг тасралтгүй хянах шаардлагатай. 
 • Ууж хэрэглэнэ. Бэлдмэлийг  хоногт 1 удаа өглөөний цайны өмнө ууж хэрэглэнэ.
 • Бэлдмэлийн тунг өвчтөний байдал, артерийн даралтын түвшингөөс хамаарч сонгоно. 

Артерийн даралт ихсэх өвчин

 • Периндоприлийг дангаар нь болон даралт бууруулах бусад эмүүдтэй хамт хэрэглэж болно.
 • Артерийн даралт ихсэх өвчний үед зөвлөх эхлэх тун хоногт 4мг-р өглөө 1 удаа хэрэглэнэ.
 • Ренин-ангиотензин альдострений хэт идэвхжлийн үед (тухайлбал: вазоренелийн гипертензи, давс дутагдалтай ба эсвэл усгүйжилтийн үед, зүрхний үйл ажиллагааны алдагдалтай эсвэл хүнд хэлбэрийн даралт ихсэлттэй үед) анхны тунг хэрэглэсний дараа артерийн даралт хэт буурч болно.
 • Эдгээр өвчтөнд эмчийн хяналтан дор 2мг тунгаар эмчилгээг эхэлдэг.
 • Эмчилгээ 1 сар үргэлжилсний дараа хоногийн тунг 8мг хүртэл нэмэгдүүлж болно.
 • Эмчилгээ эхэлсний дараа шинж тэмдэгийн даралт бууралт илэрч болно. Энэ нь ихэвчлэн   шээс хөөх эм хамт хэрэглэж байгаа өвчтөнд илэрдэг. Иймд эдгээр өвчтөнд болгоомжтой хэрэглэнэ. Учир нь усгүйжилт ба давсны дутагдал үүсч болзошгүй.
 • Периндоприлээр эмчлэхээс болж өгвөл 2-3 хоногийн өмнө шээс хөөгч бэлдмэлээ зогсоох нь зүйтэй. Шээс хөөгчийг зогсоох боломжгүй даралт ихтэй өвчтөнд периндоприлийг 2мг-аар эхлэх ёстой.
 • Бөөрний үйл ажиллагаа ба цусан дах калийн агууламжийг хянах шаардлагатай. Цаашид бэлдмэлийн тунг артерийн даралтын бууралтын зэргээс хамаарч тохируулна.
 • Шаардлагатай бол шээс хөөх эмчилгээг эхэлж болно. 

Настангуудад

 • 2мг тунгаар эхэлж хэрэглэх ба сарын дараа 4мг хүртэл аажим ихэсгэж, цаашид бөөрний үйл ажиллагаанаас хамаарч  тунг 8мг хүртэл аажим нэмэгдүүлнэ. (доорх хүснэгтийг харна уу.) 

Шинж тэмдэгийн зүрхний дутагдал

 • Периндоприлийн эмчилгээг кали хөөдөггүй шээс хөөх эмтэй ба/эсвэл дигоксин, бета блокатортой хамт хавсран хэрэглэх тохиолдолд эмчийн онцгой хяналтан дор эхэлнэ. Зөвлөх эхлэх тун нь 2мг-аар өглөө хэрэглэнэ. 1-2 долоо хоногийн дараа хоногт 4мг тунгаар 1 удаа хэрэглэх хүртэл тунг нэмэгдүүлж болно.
 • Тунгийн зохицуулалтыг тухайн өвчтөний клиник урвалд үндэслэн тогтооно.
 • Хүнд хэлбэрийн зүрхний дутагдалын үед мөн бусад өндөр эрсдэлийн бүлэгт хамаарагддаг (бөөрний үйл ажиллагааны алдагдалтай ба ус давсны тэнцвэрийн алдагдалтай, шээс хөөгч ба судас өргөсгөх бэлдмэлийн хамт хэрэглэж байгаа өвчтөн) эмчилгээг эмчийн онцгой хяналтан дор эхэлнэ.
 • Шинж тэмдэгийн даралт буурах эрсдэл өндөртэй өвчтөнүүдэд (давсны дутагдалтай, энэ нь гипонатриемий хавсарсан болон үгүй, гиповолеми өвчтөн, өмнө нь шээс хөөх эмчилгээг эрчимтэй авч байсан өвчтөн) периндоприлийн эмчилгээг болж өгвөл эмчилгээг тухайн эмгэгийн эдгэрснээс хойш эхлэх нь зүйтэй.
 • Периндоприлийн эмчилгээний өмнө болон явцад бөөрний үйл ажиллагаа, артерийн даралт болон цусан дахь калийн хэмжээг тогтмол хянана. 

Зүрхний цус хомсдолын өвчин, тогтвортой явцтай

 • Периндоприлийн зөвлөх эхлэх тун 4мг-аар хоногт 1 удаа, 2 долоо хоногийн хугацаатай явуулах бөгөөд цаашид бөөрний үйл ажиллагаанаас хамаарч 4мг тун зохимжтой бол 8мг хүртэл ихэсгэж болно.
 • Настай өвчтөнд эхлэх тун 2мг-аар хоногт 1 удаа, 1 долоо хоногийн хугацаатай явуулах бөгөөд цаашид дараагийн долоо хоногт 4мг болгоод шаардлагатай бол бөөрний үйл ажиллагаанаас 8мг хүртэл ихэсгэж болно. (доорх хүснэгтийг харна уу)
 • Тунг өмнөх бага тун нь  зохимжтой байгаа тохиолдолд ихэсгэж болно. 

Бөөрний дутагдалтай үед тунг зохицуулах

 • Бөөрний дутагдалтай өвчтөн тунг креатининий клиренс үндэслэн тогтооно.  (доорх хүснэгтийг харна уу) 

Хүснэгт 1: Бөөрний дутагдалтай үед тунг зохицуулалт. 

Креатининий клиренс Хэрэглэх тун 
60мл/мин-с их буюу тэнцүү Хоногт 4мг 
30-60мл/мин Хоногт 2мг
15-30мл/мин Өнжөөд хоногт 2мг-р
Гемодиализ-д байгаа (креатининий клиренс 15мл/мин-с бага диализ хийх өдөр 2мг 

Периндоприлатын диализын клиренс 70мл/мин. Гемодиализ-д байгаа өвчтөнүүдэд диализ хийсний дараа тунг өгнө. 

Элэгний дутагдалтай үед тунг зохицуулах

 • Элэгний дутагдалтай үед тунг тохируулах шаардлагагүй.

Хүүхэд ба өсвөр насныхан (18нас хүртэлх)

 • Бэлдмэлийг хүүхэд ба өсвөр насныханд хэрэглэх үеийн эмчилгээний үр дүн болон зохимж  судлагдаагүй учраас хэрэглэхгүй.

Эрхтэн системийн талаас илрэх гаж нөлөөг дараах зэрэглэлд хуваана

 • Байнга илрэх (>1/10),
 • Олонтаа илрэх (≥1/100 <1/10),
 • Хааяа илрэх (≥1/1000 <1/100)
 • Ховор илрэх (≥1/10000, <1/1000),
 • Маш ховор илрэх  (<1/10000)
 • Давтамж тодорхойгүй. Байгаа мэдээллээс давтамжийг нь тогтоох боломжгүй. 

Бүлэг болгонд гаж нөлөөг хүндээс хөнгөн зэрэг рүү бүлэглэсэн байгаа.

Цус ба тунгалгийн системийн зүгээс илрэх өөрчлөлт

 • Маш ховор: Гемоглобин ба гемотокритийн түвшин буурах, тромбоцитопени, лейкопени/нейтропени, агранулоцитоз, панцитопени, зарим төрөлхийн глюкозо-6-фосфат дегидрогеназа дутагдалтай өвчтөнүүдэд цус задралын цус багадалт ажиглагддаг. 

Бодисын солилцоо ба хоололтын өөрчлөлт

 • Тодорхойгүй: гипогликеми 

Сэтгэцийн зүгээс илрэх өөрчлөлт

 • Хааяа: сэтгэл санаа өөрчлөгдөх, нойр өөрчлөгдөх 

Мэдрэлийн системийн зүгээс илрэх өөрчлөлт

 • Олонтаа: толгой өвдөх, толгой эргэх, вертиго ба гаж мэдрэхүй.
 • Маш ховор: ухаан балартах 

Харааны эрхтний зүгээс илрэх өөрчлөлт

 • Олонтаа: харааны өөрчлөлт. 

Сонсгол ба тэнцвэрийн эрхтний талаас гарах өөрчлөлт

 • Олонтаа: чих шуугих. 

Зүрхний зүгээс илрэх өөрчлөлт

 • Маш ховор: зүрхний хэмнэл алдагдал, стенокарди, зүрхний булчингийн шигдээс (өндөр эрсдэл бүлгийн өвчтөнд цусны даралт хэт багассан суурин дээр) 

Судасны системийн талаас гарах өөрчлөлт

 • Олонтаа: Даралт хэт багасах болон үүнтэй холбоотой шинж тэмдэг
 • Маш ховор: харвалт (өндөр эрсдэл бүлгийн өвчтөнд цусны даралт хэт багассан суурин дээр)
 • Тодорхойгүй: васкулит 

Амьсгалын систем, цээжний хөндийн эрхтэн, голтын зүгээс илрэх өөрчлөлт

 • Олонтаа: ханиалгах, амьсгаадах
 • Хааяа: гуурсан хоолой агчих
 • Маш ховор: эозинофилийн уушгины үрэвсэл, хамрын салст бүрхүүлийн үрэвсэл. 

Хоол боловсруулах замын зүгээс илрэх өөрчлөлт

 • Олонтаа: дотор муухайрах, , бөөлжих, хэвлий орчим өвдөх, дисгевзи, хоол боловсруулах үйл ажиллагаа хямрах, суулгах, өтгөн хатах
 • Хааяа: ам хатах
 • Маш ховор: нойр булчирхайн үрэвсэл. 

Элэг ба цөсний замаас илрэх өөрчлөлт

 • Маш ховор: эс задралын болон цөс зогсонгишлын элэгний үрэвсэл. 

Арьс ба арьсан доорх өөхөн эдийн зүгээс

 • Олонтаа: тууралт, загатнаа, 
 • Хааяа: нүүр, мөч, уруул, салст бүрхүүл, хэл, залгиур хоолой, төвөнхийн судас мэдрэлийн хаван, толбот гөвдрүүт тууралт
 • Маш ховор: олон хэлбэрийн улайрал 

Араг яс, булчин, холбогч эд, ясны эдийн зүгээс илрэх өөрчлөлт

 • Олонтаа: булчингийн таталт 

Бөөр ба шээс ялгаруулах замын зүгээс илрэх өөрчлөлт

Нөхөн үржих систем ба хөхний булчирхайн зүгээс илрэх өөрчлөлт

 • Хааяа: бэлгийн сулрал 

Ерөнхий алдагдлууд

 • Олонтаа: сульдал
 • Хааяа: хөлс ихээр ялгарах 

Лабораторийн үзүүлэлтийн өөрчлөлт

 • Цусны сийвэн дэх креатинин ба мочевины агууламж ба цусан дах кали ихсэх, эмчилгээг зогсоох үед эргээд хэвийн болно. Энэ нь ялангуяа бөөрний артерийн нарийсал, бөөрний дутагдал, хүнд хэлбэрийн зүрхний дутагдалтай өвчтөнүүдэд илүү ажиглагдана. Ховор тохиолдолд цусан дах билирубин ба элэгний ферментүүдийн идэвхжил ихэсдэг. 

Клиник судалгаа

 • Тодорхой хугацаанд хийгдсэн EUROPA судалгааны явцад зөвхөн ноцтой гаж нөлөөний мэдээллийг цуглуулсан. ноцтой гаж нөлөө нь цөөхөн тооны өвчтөнүүдэд илэрсэн:
 • Периндоприл хэрэглэсэн 6122 өвчтнөөс 16 (0,3%), плацебо бүлгийн 6107 өвчтөнөөс 12(0,2%). Периндоприл хэрэглэсэн өвчтөнүүдэд даралт хэт багасах 6 өвчтөн, судас мэдрэлийн хаван 3 өвчтөн, гэнэт зүрх зогсох 1 өвчтөнд ажиглагдсан. Периндоприлээр эмчлэх явцад плацебо бүлэгтэй харьцуулахад ханиалга, даралт хэт багасах эсвэл бусад үл зохицох байдлаас эмчилгээг цагаас өмнө зогсоосон тохиолдолд [-6%(n=366), -2,1%(n=129)] их гарсан. 
 • Ангиотензин хувиргагч фермент буюу киназа II нь ангиотензин I-ыг судас нарийсгах үйлдэлтэй ангиотензин II-т шилжих, судас өргөсгөх үйлдэлтэй брадикинины  идэвхгүй гектапептидэд задрах задралыг тус тус саатуулах үйлдэлтэй оксапептидазад хамаарна.
 • Ангиотензин хувиргагч саатуулснаар цусан дах ангиотензин II агууламжийг бууруулж цусан дах рениний идэвхжил ихсэж , альдостероны шүүрэл багасдаг.
 • Ангиотензин хувиргагч ферментнь брадикинины идэвхгүйжүүлдэг учир тухайн ферментийг дарангуйлахад калликрен-кининий идэвх идэвхжихэд хүргэдэг (простогландиний идэвх идэвхждэг). Магадгүй энэ механизм нь ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч  бэлдмэлийн даралт бууруулах үйлдэл нөхцөлддөг бөгөөд дагалдах гаж нөлөөг тайлбарлаж болно(жишээлбэл: ханиалга).
 • Периндодрил нь идэвхтэй метаболит периндоприлат үүсгэн үйлчилнэ. Бусад метаболит нь идэвхгүй. 

Гипертензи

 • Периндоприлийн үйлдэл нь даралт ихсэх эмгэгийн бүхий л үе шатанд(хөнгөн, дунд, хүнд), хэвтээ ба босоо байрлал, систол болон диастол даралтын аль алийг нь бууруулах үйлдэл үзүүлдэг.
 • Периндоприл нь захын эсэргүүцлийг бууруулдаг системийн артерийн даралтыг бууруулахад хүргэдэг. Үүний  үр дүнд зүрхний цохилтын тоо олшрохгүйгээр захын цусны эргэлт сайжирдаг.
 • Бөөрний цусны эргэлтийн түүдгэнцрийн фильтрацийн хурд хэвийн үед бөөрний цусны эргэлт сайжирдаг. Бэлдмэлийг дундаж нэг удаагийн тунгаар ууж хэрэглэхэд 4-6 цагийн дараа даралт бууруулах үйлдэл нь дээд хэмжээндээ хүрч 24 цаг хадгалагдах бөгөөд 24 цагийн дараа 87-100% үргэлжилнэ. Артерийн даралт буулгах нь хурдан илэрдэг. Өвчтөний цусны даралт эмчилгээг эхэлснээс хойш 1 сарын дараа хэвийн хэмжээнд хүрэх ба тахифилаксигүй хадгалагдана. Эмчилгээг зогсооход үгүйдлийн хам шинж үүсдэггүй. Периндоприл нь зүүн ховдлын томролыг багасгана. Периндоприл нь судас өргөсгөх үйлдэлтэй нь батлагдсан.
 • Периндоприл нь артерийн өргөн судаснуудын уян хатан чанарыг сэргээх, зүрхний зүүн ховдлын томрол ба уушгины хялгасан судасны даралтыг бууруулна.

Зүрхний дутагдал

 • Периндоприл нь зүрхний агшилтын өмнөх ба дараах ачааллыг бууруулж зүрхний үйл ажиллагааг хэвийн болгоно.
 • Зүрхний дутагдалтай өвчтөнд явуулсан судалгаагаар дараах үйлдэл илэрсэн
  • Зүүн ба баруун ховдлын дүүрэлтийн даралтыг багасгана.
  •  Захын судасны ерөнхий эсэргүүцлийг багасгана.
  • Зүрхний шахах цусны хэмжээг ихэсгэх ба зүрхний ажлын индексийг сайжруулна.
  • Булчин орчмын цусны урсгалын сайжруулна.
 • Харьцуулсан судалгааны явцад зүрхний дутагдалтай өвчтөнд (хөнгөн ба дунд зэрэг) эхлэх тунг 2мг-аар явуулахад плацебо харьцуулахад артерийн даралт буураагүй байсан.

Зүрхний тогтвортой титэм судасны эмгэгтэй өвчтөнүүдэд

 • Санамсаргүй түүвэрлэлтийн олон улсын EUROPA эмнэлзүйн судалгааг 4 жилийн хугацаанд явуулсан. 18-аас дээш насны 12218 өвчтөнд Периндоприлийг 8мг (n=6110) эсвэл плацебо (n=6110) бүлэгт судалгааг хийсэн.
 • Судалгааны бүлэглэлд зүрхний титэм судастай эмгэгтэй өвчтөнд явуулсан. Нийт өвчтөний 90% орчим нь зүрхний шигдээс болон зүрхний нөхөн сэргээлт хийгдсэн өвчтөн байсан. Ихэнх өвчтөнүүд нь уламжлалт эмчилгээ –тромбоцитийг агрегац бууруулах, липид бууруулах бэлдмэл, бета блокаторыг авч байсан.  Эмчилгээний үндсэн үзүүлэлт зүрх судасны шалтгаант нас баралт, зүрхний шигдээс мөн зүрхний үйл ажиллагаа зогссоны улмаас яаралтай авах арга хэмжээнүүд байдаг. Периндоприлийг 8мг-аар хоногт 1 удаа хэрэглэхэд анхдагч эцсийн цэгийг 1,9% хүртэл бууруулж чадсан.(эрсдэлийн бууралт 20%, ДИ 95%[9,4;28,6] –p<0,001) 

Зүрхний шигдээс ба дахин судас хийгдсэн өвчтөнүүдэд абёолют бууралт нь 2,2% ажиглагдана, .(плацебо бүлэгтэй харьцуулахад ) энэ нь ОСР 22,4%-тай тэнцэнэ(ДИ 95%[12,0;31,6] –p<0,001) 

Шимэгдэлт

 • Периндоприлийг ууж хэрэглэсний дараа түргэн шимэгдэх бөгөөд цусан дахь концентраци нь 1 цагийн дараа оргил хэмжээндээ хүрнэ. Периндоприлийн хагас ялгарлын хугацаа нь 1 цаг. Периндоприл нь эмийн урьдал бодис. Биохүртэхүй нь 65-70%. 

Бодисын солилцоо

 • Хэрэглэсэн тунгийн 20% орчим нь  цусны урсгалд идэвхтэй метаболит периндоприлат хэлбэрээр хүрдэг. Идэвхтэй метаболит периндоприлатаас гадна 5 идэвхгүй метаболит үүсгэнэ.
 • Периндоприлатын  цусан дахь концентраци 2-6 цагийн дараа дээд хэмжээндээ хүрнэ. Түүнийг хоол хүнстэй хамт хэрэглэхэд периндоприлын периндоприлатад шилжих, цаашилвал биохүрэхүй нь, периндоприл терт-бутиламин тус тус багасдаг. Иймээс түүнийг хоногт 1 удаа өглөө хоолны өмнө хэрэглэнэ.
 • Периндоприлийн тун ба түүний цусан дахь концентрацийн хооронд шугаман харилцан уялдаа байдаг болох нь тогтоогдсон. 

Тархалт

 • Холбоот бус периндоприлатын тархалтын эзлэхүүн нь ойролцоогоор 0,2л/кг.
 • Периндоприлат цусны сийвэнгийн уурагтай ойролцоогоор 30% холбогдох ба гол нь ангиотензин хувиргагч ферменттэй холбогдох бөгөөд уурагтай холбогдолт нь бэлдмэлийн концентрациас хамаардаг. 

Ялгарал

 • Периндоприлатын бөөрөөр ойролцоогоор 70% ялгарна. Хагас ялгарлын хугацаа нь ойролцоогоор 1-2 цаг байна..
 • Ангиотензин хувиргагч ферментийн холбооноос периндоприлатын чөлөөлөгдөх нь нь идэвхтэй хагас ялгарлын хугацаагаар нөхцөлдөх бөгөөд энэ нь 24 цаг байх ба 4 өдрийн хугацаанд тэнцвэрт байдалд хүрнэ
 • Олон дахин хэрэглэхэд хуримтлал үүсэхгүй. 

Онцгой тохиолдол дах фармакокинетик

 • Настай хүмүүс болон зүрх ба бөөрний дутагдалтай өвчтөнд периндоприлатын ялгаралт багасна.
 • Бөөрний дутагдалтай өвчтөнд бэлдмэлийн тунг сонгохдоо бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлтийн зэргээс (креатинины клиренс) хамаарна. Периндоприлатын диализын клиренс 70мл/мин.
 • Элэгний хатууралтай өвчтөнд периндоприлын кинетик өөрчлөгдөнө: анхны молекулын элэгний клиренс 50%-р багасна. Гэвч үүсэж буй периндоприлатын хэмжээ багасдаггүй. Иймээс бэлдмэлийн тунг тохируулах шаардлагагүй. 

Шээс хөөх эм

 • Шээс хөөх эмийг хэрэглэж байгаа ялангуяа үсгүйжилт ба давсны дутагдалтай өвчтөнүүдэд ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийн эмчилгээний эхэнд гипотензи үүсэх эрсдэлтэй. Энэ эрсдэлийг шээс хөөгчийг урьдчилж зогсоосон, мөн шингэн ба давс нөхөх эмчилгээ хийсний дараа периндоприлийг бага тунгаар эхлэх эсвэл аажим өсгөх замаар хийхэд бууруулдаг. 

Кали хөөдөггүй шээс хөөх эм, кали агуулсан хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн, кали агуулсан давс орлуулагч

 • Периндоприл хэрэглэх үед цусан дах кали түвшин хэвийн байх боловч зарим өвчтөнд калийн илүүдэл үүсч болно. Кали хөөдөггүй шээс хөөх эм (спиронолактон, триамтерен, амилорид), калийн нэмэлт бүтээгдэхүүн, кали агуулсан давс орлуулагч  зэрэг нь цусан дахь калийн хэмжээг илэрхий ихэсгэж болно. Иймд периндоприлийг дээр бэлдмэлүүдтэй хамт хэрэглэхгүй. Цусан дах кали багасаны улмаас хамт хэрэглэх заалттай бол эмчилгээг цусан дах калийн хэмжээг тогтмол хянах нөхцөлөөр болгоомжтой явуулна. 

Лити

 • Литий ба ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийг хамт хэрэглэх үед цусан дахь литийн концентраци түр зуур ихсэж хортой нөлөө үзүүлж болох нь тогтоогдсон. Тиазидын бүлгийн шээс хөөх эмийг хамт хэрэглэх нь  литийн түвшинг ихэсгэн литийн хордлого үүсэх эрсдлийг (ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийг хэрэглэсэн суурин дээр үүсэх) нэмэгдүүлдэг. Периндоприлийг литийн бэлдмэлтэй хамт хэрэглэхгүй. Хэрэв хэрэглэх шаардлага гарвал цусан дахь литийн концентрацийг нарийн хянана. 

Стероид бус бүтэцтэй үрэвслийн эсрэг эм, ацетилсалицилын хүчил оруулаад (3гр/хоногоос их тунгаар)

 • Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийг стероид бус үрэвслийн эсрэг эмтэй  (ацетилсалицилын хүчлийг үрэвслийн эсрэг үйлдэл үзүүлэх тунгаар, ЦОГ-2-ыг хориглогч, сонгомол бус стероид бус үрэвслийн эсрэг эм)  хамт хэрэглэхэд  даралт бууруулах үйлдэл нь суларч болно. Түүнчлэн  ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийг стероид бус үрэвслийн эсрэг эмтэй  хамт хэрэглэх үед  бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлт илрэх эрсдэл бөөрний дутагдалд хүрэх хүртэл ихсэх ба ялангуяа бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлттэй өвчтөний цусан дахь калийн хэмжээ ихсэнэ.  Ийм хослолыг ялангуяа настай өвчтөнд болгоомжтой хэрэглэнэ. Өвчтөнд хангалттай хэмжээний шингэн хэрэглэх ба эмчилгээг эхлэхийн өмнө ба дараа бөөрний үйл ажиллагааг хянана. 

Даралт бууруулах бэлдмэл ба судас өргөсгөх бэлдмэл

 • Эдгээр бэлдмэлийг хамт хэрэглэх үед периндоприлийн артерийн даралтыг бууруулах үйлдлийг хүчжүүлнэ. Нитроглицерин болон бусад нитратууд эсвэл бусад судас өргөсгөх бэлдмэлүүдийг хамт хэрэглэхэд артерийн даралтыг илүүтэй буулгана. 

Ренин, ангиотензин, альдостероны системийн (РААС) давхар хориг

 • Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэл ба ангиотензин II-ын рецепторыг хориглогч бэлдмэлийг (эсвэл алискирен) хамт хэрэглэх үед артерийн гипотензи, ухаа алдах, харвалт, цусан дахь калийн хэмжээ ихсэх, бөөрний үйл ажиллагаа өөрчлөгдөх (ялангуяа бөөрний цочмог дутагдал) зэрэг эрсдэл үүсэлт нь дан эмчилгээтэй харьцуулахад илүү илэхнэ.
 • Периндоприл ба ренин-ангиотензин-альдостероны системд нөлөөлдөг бусад бэлдмэдүүдийг хэрэглэж байгаа өвчтөнд артерийн даралт, бөөрний үйл ажиллагаа, электролитийг байнга хянана.
 • Бөөрний дутагдалтай өвчтөнүүдэд(СКФ<60мл/мин) алискрин ба периндоприлийг хамт хэрэглэхгүй. 

Цусан дахь сахарын хэмжээг багасгах эм

 • Тархвар судалгааны мэдээллээр  ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийг сахар бууруулах бэлдмэлийг(инсулин, бусад сахар бууруулах бэлдмэл) хамт хэрэглэх үед цусан дахь сахарын хэмжээг бууруулах үйлдэл нь хүчжиж, гипогликеми үүсэх эрсдэлтэй. Энэ эь ялангуяа эхний долоо хоногт хавсран хэрэглэхэд мөн бөөрний дутагдалтай өвчтөнд илүү үүсэх хандлагатай. 

Ацетилсалицилын хүчил), тромбоцитын бөөгнөрөмтгий чанарыг багасгах эм, бета адреноблокатор

 • Периндоприлийг ацетилсалицилын хүчил), тромбоцитын бөөгнөрөмтгий чанарыг багасгах эм, бета адреноблокатортай хамт хэрэглэж болно. 

3 цагирагт бүтэцтэй сэтгэл уналын эсрэг эм /солиорлын эсрэг эм/ мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл

 • Тодорхой цагирагт бүтэцтэй сэтгэл уналын эсрэг эм /солиорлын эсрэг эм/ мэдээгүйжүүлэх бэлдмэлүүдийг нгиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлтэй хамт хэрэглэхэд даралт бууруулах үйлдлийг хүчжиж болно. 

Симпатомиметикүүд

Симпатомиметикүүд нь ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийн цусны даралтыг бууруулах үйлдлийг сулруулна. 

Эстрамустин

 • Аюултай гаж нөлөөний илрэлийн үүсэх эрсдэл нь судас мэдрэлийн хавантай ижил. 

Баклофен

 • Баклофен даралт бууруулах үйлдлийг нь хүчжүүлнэ. Артерийн даралт ба бөөрний үйл ажиллагааг хянах хэрэгтэй ба шаардлагатай бол хамт хэрэглэх үед артерийн даралтыг хянах ба даралт бууруулах эмийн тунг тохируулна. 

Алт

 • Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэл (периндоприл) ба алтны бэлдмэлийг тариагаар (ауротиомалат) хэрэглэж байгаа өвчтөнд ховор тохиолдолд нитрит төст урвал (шинж тэмдэг: нүүр улайх, дотор муухайрах, бөөлжих, гипотензи) ажиглагдана. 

Зүрхний цус хомсдолын өвчин, тогтвортой явцтай

 • Периндоприлийн эмчилгээний эхний сард тогтвортой бус стенокарди илрэх үед(хүнд эсвэл үгүй) эмчилгээг үргэлжлүүлэхэд ашиг тус, эрсдэлийн харьцааг сайтар тооцож үзнэ. 

Даралт илэрхий буурах

 • Ангиотензин хувиргагч ферментийг саатуулагч бэлдмэлийг хэрэглэх үед даралт илэрхий буурч болно. Хүндрээгүй даралт ихсэлттэй өвчтөнүүдэд шинж тэмдэгийн даралт бууралт ховор тохиолддог. Энэ нь ихэвчлэн усгүйжилттэй үүсдэг ялангуяа шээс хөөгч хэрэглэж байгаа, давс хязгаарласан, диализанд орж байгаа, суулгалт бөөлжилт, эсвэл ренин хамааралт хүнд хэлбэрийн даралт ихтэй хүмүүс илэрдэг. Шинж тэмдэгийн зүрхний дутагдалтай өвчтөнүүдэд(бөөрний дутагдал давхар илэрсэн ба илрээгүй) системийн гипертензи ажиглагдсан. Энэ  нь тухайн өвчтөнүүдэд өндөр тунгаар шээс хөөгч хэрэглэх, цусан дах натри багасах, үйл ажиллагааны бөөрний дутагдалын улмаас үүсдэг.  Шинж тэмдэгийн даралт бууралт үүсэхэд эмчилгээний эхлэл ба тунгийн зохицуулалтыг сайтар хянах шаардлагатай. Зүрхний цус хомсдол, тархины цусан хангамж багатай өвчтөнүүдэд эдгээрийг харгалзаж үзэх хэрэгтэй. Эдгээр өвчтөнүүдэд даралт хэт буурах нь зүрхний шигдээс болон тархины цусан хангамжийн хурц алдагдалд хүргэж болзошгүй.
 • Даралт багасалт үүсэх үед өвчтөнг дээш харуулан хэвтүүлнэ. Шаардлагатай үед физиологийн уусмалыг судсаар хийнэ. Түр зуурын даралт илэрхий буурах урвал  нь цаашид тунг заах эсрэг заалт болдоггүй. Хэвийн эсвэл бага даралттай зогсонгшилийн зүрхний дутагдалтай зарим нэг өвчтөнд периндоприлийг хэрэглэхэд системийн артерийн даралт нэмж буурч болно. Тухайн илрэл нь эмчилгээг зогсоох шалтгаан болохгүй.
 • Хэрэв даралт бууралт шинж тэмдэгийн бол периндоприлийн тун бууруулах эсвэл зогсоох шаардлагатай болдог. 

Ренин, ангиотензин, альдостероны системийн (РААС) давхар хориг

 • Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэл ба ангиотензин II-ын рецепторыг хориглогч бэлдмэлийг (эсвэл алискирен) хамт хэрэглэх үед артерийн гипотензи, ухаа алдах, харвалт, цусан дахь калийн хэмжээ ихсэх, бөөрний үйл ажиллагаа өөрчлөгдөх (ялангуяа бөөрний цочмог дутагдал) зэрэг гаж нөлөө илрэх эрсдэл ихэсдэг.
 • Ренин-ангиотензин-альдостероны системийг давхар хориглодог тул ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэл ба ангиотензин II-ын рецепторыг хориглогч бэлдмэлийг (эсвэл алискирен) хамт хэрэглэхгүй. 

Гол судасны буюу 2 хавтаст хавхлагын нарйисал/зүрхний булчингийн томролтот эмгэг

 • Зүрхний зүүн ховдлын гарах замын бөглөрөл бүхий өвчтөнд ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийг болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй. 

Бөөрний дутагдал

 • Бөөрний дутагдалтай өвчтөнд (креатинины клиренс < 60мл/мин) периндоприлийг хэрэглэх тун креатинины клиренстэй уялдуулж хэрэглэнэ. Цаашид өвчтөний байдлаас хамаарна. Тухайн өвчтөнд креатинин ба калийн түвшинг тогтмол хянаж эмчилгээг явуулна. Шинж тэмдэгийн зүрхний дутагдалтай өвчтөнд  ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийн эмчилгээний эхэн үед гипотензи үүсгэх нь зарим нэг бөөрний үйл ажиллагааны алдагдалд хүргэж болзошгүй. Энэ тохиолдолд эргэх хурц бөөрний дутагдал ажиглагдаж болно. Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийн  хэрэглэж байгаа 2 талын эсвэл нэг талын бөөрний артерийн нарийсалтай өвчтөнүүдэд цусан дах креатинин ба мочевины түвшин ихсэж байсан. Энэ нь эмчилгээ зогсооход арилна.
 • Энэ үзэгдэл нь бөөрний дутагдалтай өвчтөнүүдэд илрэх магадлал өндөртэй. Бөөрний судасны гаралтай даралт ихсэлтийн үед хүнд хэлбэрийн даралт илэрхий буурах, бөөрний дутагдал үүсэх эрсдэл өндөр байдаг. Эдгээр өвчтөнүүдэд эмчийн онцгой хяналтан дор бага тунгаар эхлэх ба болгоомжтой тунг ихэсгэнэ. Шээс хөөх эмчилгээ нь дээрх дурдсан гаж илрэлийг нөхцөлдүүлдэг учир эмчилгээг зогсоох ёстой. Периндоприлийг хэрэглэх эхний долоо хоногуудын туршид бөөрний үйл ажиллагааг хянана. Бөөрний судсанд ямар нэгэн илэрхий өөрчлөлттэй даралт ихсэлттэй зарим нэг өвчтөнүүдэд цусан дах креатинин ба мочевины түвшин ихсэх нь ажиглагдсан. Эдгээр илрэлүүд бага зэрэг ба түр зуурын байсан ба ялангуяа периндоприл, шээс хөөгчийг хамт хэрэглэхэд илэрч байсан.
 • Бөөрний дутагдалтай өвчтөнүүдэд тухайн илрэл нь үүсэх өндөр магадлалтай. Энэ үед шээс хөөгч, периндоприлийн тунг багасгах эсвэл зогсоооно. 

Гемодиализд байгаа өвчтөнүүд

 • Өндөр нягтралтай урсгал бүхий мембран хэрэглэн гемодиализ хийлгэж буй өвчтөнд ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийг хэрэглэх үед анафилакс төст урвал илэрсэн талаар мэдээлэл байдаг.
 • Ийм өвчтөнд диализын өөр хэлбэрийн мембран хэрэглэх буюу эсвэл даралт бууруулах өөр бүлгийн эм хэрэглэнэ. 

Бөөр шилжүүлэн суулгасан өвчтөнүүд

 • Бөөр шилжүүлэн суулгасан өвчтөнүүдэд периндоприлийг хэрэглэсэн туршлага байхгүй. 

Хэт мэдрэгшил/судас мэдрэлийн хаван

 • Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэл (периндоприлыг оруулаад) хэрэглэж байгаа өвчтөнд нүүр, мөч, уруул, хэл, залгиур, төвөнх хавагнах зэрэг судас мэдрэлийн хаван илэрсэн тохиолдол ховор тэмдэглэдэгсэн. Эдгээр урвал эмчилгээний ямар ч үед илэрч болно. Энэ тохиолдолд бэлдмэлийг хэрэглэхээ шууд зогсоож шинж тэмдгүүдийг бүрэн арилах хүртэл өвчтөний биеийн байдалд тохирсон хяналт хийнэ. Зөвхөн нүүр уруул хавагнасан бол өвөрмөц эмчилгээ шаардахгүйгээр аяндаа арилах боловч гистамины эсрэг эм хэрэглэж шинж тэмдгийг хөнгөвчилж болно. Төвөнхийн хаван илэрсэн судас мэдрэлийн хаван үхэлд хүргэж болзошгүй. Хэл, залгиур, төвөнх хавагнах нь амьсгалын замыг бөглөж болно. Энэ тохиолдолд яаралтай тохирсон эмчилгээ хийх ба адреналины уусмалыг арьсан дор тарих буюу эсвэл амьсгалын замын агаар дамжуулалтыг хангах арга хэмжээ авна. Өвчтөнг шинж тэмдэг бүрэн арилтал эмчийн онцгой хяналтан дор байлгана. Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийн эмчилгээтэй холбоогүй судас мэдрэлийн хавангийн өгүүлэмжтэй өвчтөнд энэ бүлгийн бэлдмэлийг хэрэглэх үед судас мэдрэлийн хаван үүсэх эрсдэл ихсэж болно.
 • Ховор тохиолдолд ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэл хэрэглэж байгаа үед гэдэсний судас мэдрэлийн хаван илэрдэг. Өвчтөнд хэвлийн өвдөлт нь бөөлжих, дотор муухайрах шинжтэй болон шинжгүй илрэх бөгөөд зарим тохиолдолд  энэ үед урьдчилж нүүр хавагнадаггүй ба С-1 эстераз хэвийн байдаг. Судас мэдрэлийн хаванг хэвлийн хөндийн эрхтэнд компьютер томографи, хэт авиан шинжилгээ хийн оношлох ба эсвэл мэс ажилбарын  үед оношлогдоно. Шинж тэмдэг нь ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийн эмчилгээг зогсоосны дараа арилна. Гэдэсний өвдөлт илэрч байгаа ба ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэл хэрэглэснээс үүдэлтэй гэдэсний судас мэдрэлийн хавантай өвчтөнг ялган оношлох хэрэгтэй. 

БНЛП-афереза-ын үеийн анафилакс төст урвал

 • Сульфат декстран ашиглан БНЛП-афереза явуулж байгаа үед  ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийг хэрэглэсэн өвчтөнд ховор тохиолдолд амь насанд аюултай анафилакс төст урвал илэрсэн байна. БНЛП-афереза ажилбар бүрийн өмнө ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийн эмчилгээг түр зуур зогсоосноор дээрх урвал үүсэхээс сэргийлж болно. 

Мэдрэггүйжүүлэлтийн үеийн анафилакс төст урвал

 • Шавьжны хорын (зөгий) мэдрэггүйжүүлэлтийн эмчилгээний үед ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэл хэрэглэсэн өвчтөнд удаан хугацааны, амь насанд аюултай анафилакс төст урвал илэрсэн талаар мэдээлэл байдаг.
 • Мэдрэггүйжүүлэх ээлж эмчилгээ хийлгэж байгаа болон харшлын урвалд өртөмтгий өвчтөнд ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийг болгоомжтой хэрэглэх ба шавьжны хорын мэдрэггүйжүүлэх эмчилгээ хийлгэж буй өвчтөнд хэрэглэхээс зайлсхийнэ.
 • Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийн эмчилгээ ба мэдрэггүйжүүлэлт шаардагдаж буй өвчтөнд мэдрэггүйжүүлэх эмчилгээг эхлэхийн өмнө ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийн эмчилгээг түр зуур зогсоосноор дээрх урвал үүсэхээс сэргийлж болно. 

Элэгний дутагдал

 • Ховор тохиолдолд ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийн эмчилгээний үед цөс зогсонгишлын шарлалтаар эхэлж цахилгаан хэлбэрийн элэгний үхжил (хааяа) болон нас баралтаар төгсөх  хүртэл даамжрах хам шинж илэрч болно. Уг хам шинжийн механизм тодорхойгүй. Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийг хэрэглэж байгаа өвчтөнд шарлалт илрэх буюу элэгний ферментийн түвшин илэрхий ихэсвэл   уг бэлдмэлийн эмчилгээг зогсоож эмнэлгийн нарийн үзлэг шинжилгээ хийх хэрэгтэй. 

Нейтропени/агранулоцитоз/тромбоцитопени/цус багадалт

 • Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэл хэрэглэж байгаа өвчтөнд нейтропени, агранулоцитоз, тромбоцитопени, цус багадалт илэрч болно. Бөөрний үйл ажиллагаа хэвийн өвчтөнд нейтропенийн бусад хүндрэл ховор тохиолдоно. Холбогч эдийн системийн өвчтэй, дархлал дарангуйлах бэлдмэл, аллопуринол, прокайнамид хэрэглэж байгаа (ялангуяа бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлттэй өвчтөнд)  өвчтөнд онцгой болгоомжтой хэрэглэнэ. Эдгээр өвчтөнд хүнд явцтай халдвар (зарим тохиолдолд эрчимтэй антибиотик эмчилгээнд үр дүнгүй) илэрч болно. Периндоприл хэрэглэж байгаа үед үе үе лейкоцитын тоог хянах ба халдварт өвчний ямар нэгэн шинж илэрвэл (халуурах, хоолой өвдөх) яаралтай эмчдээ хандаж мэдэгдэх шаардлагатай. 

Үндэстэн ястны онцлог

 • Периндоприлийн даралт бууруулах үйлдэл (ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бусад бэлдмэлийн нэгэн адилаар) хар арьстай өвчтөнд бусад үндэстэнтэй харьцуулахад сул илэрч болно. Учир нь рениний агууламж бага гипертензитэй өвчтөний тархалт илүү өндөр байдаг.
 • Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэл хэрэглэж байгаа хар арьстай өвчтөнд судас мэдрэлийн хаван илрэх давтамж илүү өндөр байдаг. 

Ханиалга

 • Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийг хэрэглэх үед хуурай ханиалга илэрч болох ба энэ нь ужиг шинжтэй явагдах бөгөөд  эмчилгээг зогсоосны дараа арилна. Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийг хэрэглэснээс үүдэлтэй ханиалгыг бусад ханилганаас ялган оношлох шаардлагатай. 

Мэс ажилбар/мэдээгүйжүүлэлт

 • Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэл нь мэдээгүйжүүлэлтийн үед (ялангуяа даралт бууруулах үйлдэлтэй мэдээгүйжүүлэх бодис хэрэглэж байгаа үед) артерийн даралт унахыг сэдрээж болно. Иймээс удаан хугацааны үйлдэлтэй периндоприл зэрэг ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийн эмчилгээг боломжтой бол  мэс ажилбар хийхээс 1 өдрийн өмнө зогсооно. Хэрэв дээрх механизмтай холбоотой даралт илэрхий буурвал цусны эргэлдэх шингэний эзлэхүүнийг ихэсгэх замаар тогтворжуулна. 

Цусан дахь калийн хэмжээ ихсэх

 • Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийн (периндоприлийг оруулаад) эмчилгээ хийлгэж байгаа зарим өвчтөнд цусан дахь калийн хэмжээ ихсэх шинж ажиглагдана. Уг эмгэгийн эрсдэлт хүчин зүйлд бөөрний дутагдал, бөөрний үйл ажиллагаа муудах, 70-аас дээш насны өвчтөн, хянагдаагүй чихрийн шижин, дагалдаж илэрч буй зарим эмгэг (эргэлдэх цусны нийт хэмжээ багасах, зүрхний цочмог дутагдал, бодисын солилцооны хүчилшил), кали хөөдөггүй шээс хөөх эм ба калийн бэлдмэл, кали агуулсан давс орлуулагч хамт хэрэглэх зэрэг хамаарна.
 • Эрсдэл бүлгийн өвчтөнд  түүнчлэн цусан дахь калийн хэмжээг ихэсгэдэг бусад бэлдмэл (гепарин) хэрэглэж байгаа өвчтөн орно. Цусан дахь калийн хэмжээ ихэссэнээр хүнд явцтай зүрхний хэмнэл алдагдал үүсгэх ба зарим үед нас баралтаар төгсөж болно. Хэрэв дээр дурьдсан бэлдмэлүүдийг хамт хэрэглэх шаардлага гарвал тэдгээрийг хэрэглэхдээ цусан дахь калийн хэмжээг тогтмол хянаж болгоомжтой хэрэглэнэ. 

Чихрийн шижинтэй өвчтөн

 • Инсулин болон ууж хэрэглэдэг цусан дахь сахарын хэмжээг бууруулдаг эмийн бэлдмэл хэрэглэж буй чихрийн шижинтэй өвчтөнд ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийг хэрэглэх үед эмчилгээний сарын хугацаанд цусан дахь сахарын хэмжээг тогтмол хянах шаардлагатай. 

Лити

 • Периндоприлийг лититэй хавсруулан хэрэглэхгүй.
 • Кали хөөдөггүй шээс хөөх эм, кали агуулсан хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн, кали агуулсан давс орлуулагч:
 • Периндоприлийг кали хөөдөггүй шээс хөөх эм, кали агуулсан хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн, кали агуулсан давс орлуулагчтай хамт хэрэглэхгүй. 

Лактоза

 • Пренессагийн шахмал Лактоза (моногидрат лактоза хэлбэр)агуулдаг. Галактоз зохидоггүй, лактазын дутагдалтай, глюкоз-галактозын шингээлтийн алдагдалтай ховор тохиолдох удамшлын эмгэгтэй хүмүүст хэрэглэхгүй. 

Жолоо барих ба машин механизмтай ажиллах чадварт бэлдмэлийн үзүүлэх нөлөө: 

 • Периндоприл нь жолоо барих болон машин механизмтай ажиллах чадварт шууд нөлөөлдөггүй.
 • Гэвч зарим өвчтөнд ялангуяа эмчилгээний эхэнд буюу эсвэл даралт бууруулах бусад эмтэй хамт хэрэглэх үед артерийн даралт багассантай холбоотойгоор гаж нөлөө илэрч болох ба жолоо барих болон машин механизмтай ажиллах чадварт шууд бусаар нөлөөлж болно. 

Жирэмсэн үе

 • Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийг жирэмсний эхний 3 сар хэрэглэхийг зөвлөхгүй ба  2 ба  3 дахь 3 сард хэрэглэхийг цээрлэнэ.
 • Тархвар судалгааны мэдээллээр  ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийг жирэмсний эхний 3 сард хэрэглэх үед урагт хортой нөлөө үзүүлэх эрсдлийн талаар төгс дүгнэлт хийх боломжгүй боловч зарим эрсдэл ихсэхийг үгүйсгэхгүй.
 • Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийг өөр бусад бэлдмэлээр солих боломжгүйгээс бусад тохиолдолд жирэмслэхээр төлөвлөж байгаа өвчтөнг жирэмсэн үеийн аюулгүй байдал нь сайн судлагдсан эмийн эмчилгээнд шилжүүлнэ
 • Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийн эмчилгээний үед жирэмсэн болвол эмчилгээг яаралтай зогсоож шаардлагатай үед өөр эмчилгээ хийнэ.
 • Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийг жирэмсний 2 ба 3 дахь 3 сард хэрэглэсэн тохиолдолд ураг болон (бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлт, олигогидроамниоз, гавлын ясны ясжилт саатах) нярайд (бөөрний дутагдал, гипотензи, гиперкалиеми) хортой нөлөө үзүүлдэг болох нь тогтоогдсон.
 • Хэрэв ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийг жирэмсний 2 дахь  3 сард хэрэглэсэн тохиолдолд гавлын яс, бөөрний үйл ажиллагааг хэт авиан шинжилгээ хийж хянана.  Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийг хэрэглэсэн эхээс төрсөн нярайд гипотензи байгаа эсэхийг хянах шаардлагатай. 

Хөхүүл үе

 • Периндоприлийг хөхүүл үед хэрэглэсэн талаар мэдээлэл байдаггүй учир бэлдмэлийг хөхүүл үед хэрэглэхгүй. Ялангуяа нярай болон дутуу төрсөн хүүхдэд хөхүүл үед хэрэглэхэд аюулгүй байдал нь тогтоогдсон бусад хэлбэрийн эмчилгээ тохиромжтой. 

Хадгалалт

 •  30°С-аас доош хэмд чийгнээс хамгаалж хадгална. Хүүхэд хүрэхээргүй газар хадгална. 

Хадгалах хугацаа

 • 3 жил.
 • Савлалтан дээрх хүчинтэй хугацаа дууссанаас хойш хэрэглэхгүй. 

Савлалт

 • 10 шахмалтай блистер: 3, 6 блистер бүхий цаасан хайрцаганд
 • 15 шахмалтай блистер: 2, 4 блистер бүхий цаасан хайрцаганд савлагдана
 • Үйлдвэрлэгч 

КРКА, д.д., Ново место, Словени 

Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словени

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.