Спиронолактон
25 мг
Спиринолактон – Spironolactone
Towa Pharmaceutical Co.,Ltd
Эмийн хэлбэр: Шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 340

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 238

Даатгуулагч төлөх дүн: 102

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Зүрхний зогсонгошилт дутагдалтай 
  • өвчтөн, бусад эмэнд үр дүнгүй эсвэл зохихгүй байгаа тохиолдолд, түүнчлэн бусад шээс хөөх эмийн үйлчилгээг хүчжүүлэх зорилгоор 
 • Анхдагч  гипертензи
  •  гол төлөв  гипокалиеми үүссэн үед ба даралт бууруулах бусад эмийн хамт хэрэглэх. 
 • Асцит ба хаван үүсгэсэн элэгний хатуурал.
 • Анхдагч гиперальдостеронизмын эмчилгээнд.
 • Нефротик хамшинжийн хаван.
 • Өөр ямар нэг эмийн бэлдмэл хэрэглэх боломжгүй өвчтөний гипокалиемийн эмчилгээнд.
 • Зүрхний гликозид хэрэглэж буй өвчтөн өөр эм хэрэглэх боломжгүй тохиолдолд гипокалиемигээс сэргийлэх зорилгоор.
 • “Найрлага” хэсэгт дурьдсан  эмийн бэлдмэлийн үндсэн ба туслах бодист хэт мэдрэг, харшилтай байх.
 • Анури.
 • Бөөрний цочмог дутагдал.
 • Бөөрний үйл ажиллагааны хүнд хямрал  (түүдгэнцрийн фильтрацийн хурд 10 мл/мин-аас бага).
 • Зүрхний дутагдал (түүдгэнцрийн фильтрацийн хурд 30 мл/мин-аас бага эсвэл сийвэн дэх креатинины хэмжээ 220 мкмоль/л-ээс их).
 • Гиперкалиеми.
 • Гипонатриеми.
 • Аддисоны өвчин.
 • Эплеренон эсвэл кали хадгалах шээс хөөх бусад эмүүдтэй хамт хэрэглэх.
 • Жирэмсэн ба хөхүүл үе. 

Насанд хүрэгсэд

 • Анхдагч гиперальдостеронизм
  • Оношлогооны зорилгоор
   • Удаан хугацааны сорил: спиронолактонийг хоногт 400 мг-аар 3-4 долоо хоног хэрэглэнэ. Гипокалиеми ба артерийн даралтыг зохицуулсан бол анхдагч гиперальдостеронизм байна гэж онош тогтооно.
   • Богино хугацааны сорил: спиронолактонийг хоногт  400 мг-аар 4  хоногийн турш уулгана. Верошпирон бэлдмэлийг хэрэглэх үед цусны сийвэнд калийн агууламж ихсэж, харин эмчилгээг зогсооход калийн хэмжээ буурч байвал анхдагч  гиперальдостеронизм байна гэж таамаглана. 
 • Эмчилгээ
  • Мэс заслын эмчилгээнд бэлтгэх үед спиронолактонийг хоногт  100-400 мг-аар уулгана. Хэрэв мэс заслын заалтгүй бол спиронолактонийг хамгийн бага үр дүнтэй тунгаар удаан хугацаагаар барих эмчилгээнд хэрэглэж болно. Энэ тохиолдолд эхний тунг 14 хоног тутам аажим бууруулж хамгийн бага үр дүнтэй тунд хүрнэ. Удаан хугацаагаар хэрэглэх тохиолдолд үүсч болзошгүй гаж нөлөөнөөс сэргийлэх зорилгоор Верошпирон бэлдмэлийг шээс хөөх бусад бэлдмэлтэй хамт хэрэглэхийг зөвлөдөг. 
 • Зүрхний зогсонгишилт дутагдлын үед үүссэн хаван эсвэл нефротик хамшинжийн хаван
  • Эхлэх тун нь хоногт 100мг  ба тун  25-200 мг/хоног хүртэл хэлбэлзэж болно, бэлдмэлийг 1-2 удаа ууж болно. Верошпирон бэлдмэлийг илүү өндөр тунгаар хэрэглэж байгаа тохиолдолд бөөрний сувганцрын проксималь хэсэгт үйлчилдэг шээс хөөх өөр бэлдмэлтэй хавсарч хэрэглэх нь зүйтэй. Энэ тохиолдолд Верошпирон бэлдмэлийн тунг тохируулах шаардлагатай. 
 • Зүрхний хүнд хэлбэрийн дутагдлын (Нью-Йоркийн Зүрхний Нийгэмлэгийн  (NYHA)  ангиллаар III-IV  зэрэг ба зүрхний хаях фракц  ≤35%) үед  нэмэлт эмчилгээ
  • Альдактон хэрэглэсэн санамсаргүй түүврийн аргаар хийсэн судалгааны үр дүнгээс харвал (RALES: «Фармакодинамик» хэсгийг харна уу) цусны сийвэн дэх калийн хэмжээ 5,0 мЭкв/л-ээс их биш, сийвэн дэх креатининий хэмжээ  2,5 мг/дл-ээс хэтрээгүй тохиолдолд суурь стандарт эмчилгээний суурин дээр эхэлж хэрэглэх  спиронолактоний тун хоногт 25 мг байна.
  • Бэлдмэлийг хоногт 25мг тунгаар хэрэглэх үед зохимж сайн байгаа өвчтөний хоногийн тунг эмнэлзүйн заалтаар 50мг хүртэл ихэсгэж болно.
  • 25мг-аар хоногт нэг удаа хэрэглэхэд зохимж муутай  байвал спиронолактоний тунг хоёр хоногт  25мг болтол бууруулж болно («Болгоомжлол» хэсгийг харна уу). 
 • Өмнө нь хэрэглэсэн даралт бууруулах бэлдмэл үр дүнгүй болсон артерийн гипертензийн нэмэлт эмчилгээ
  • Даралт бууруулах бусад бэлдмэлтэй хамт хэрэглэж буй спиронолактоний эхлэх тун нь хоногт  25мг байна.
  • Хэрэв  4 долоо хоногийн дараа артерийн даралт зорилтот түвшинд хүрэхгүй байвал эмийн тунг хоёр дахин ихэсгэж болно.
  • Гиперкалиеми үүсгэж болох бэлдмэл (жишээ нь, АПФ ингибитор эсвэл ангиотензиний рецепторийг хориглогч) хэрэглэж байгаа артерийн гипертензитэй өвчтөнд  спиронолактон хэрэглэхээс өмнө цусны сийвэндэх кали болон креатининий хэмжээг тодорхойлох шаардлагатай.
  • Верошпирон бэлдмэлийг сийвэн дэх  кали 5,0 ммоль/л-ээс их, сийвэн дэх креаининий хэмжээ 2,5 мг/дл-ээс ихэссэн өвчтөнд хэрэглэж болохгүй.
  • Спиронолактонийг хэрэглэж эхэлснээс хойш 3 сарын турш цусны кали ба креатинины хэмжээг сатар хянаж байх шаардлагатай.
 • Элэгний хатуурлын улмаас үүссэн асцит ба хаван
  • Хэрэв шээсэн дэх  Na/K-ийн ионы харьцаа 1,0-ээс дээш байгаа бол бэлдмэлийн хоногийн тун  100 мг байна. Хэрэв энэ харьцаа  1,0-ээс бага байгаа бол бэлдмэлийн хоногийн тун 200 - 400 мг байна.   

Барих тунг хувь хүний онцлогт тохируулж тогтооно. 

 • Гипокалиеми
  • Хэрэв калийн бэлдмэл ба кали хадгалах бусад аргыг хэрэглээд үр дүн өгөхгүй байгаа бол Верошпирон бэлдмэлийг хоногт 25-100 мг тунгаар хэрэглэнэ. 
 • 18 хүртэл насны хүүхэд ба  өсвөр үеийнхэн
  • Бэлдмэлийн эхлэх хоногийн тун нь  биеийн жинд 1-3 мг/кг ба түүнийг хоногт 1-4 хувааж уулгана. Барих тунгаар уулгах болон шээс хөөх бусад бэлдмэлтэй хавсарч хэрэглэх тохиолдолд спиронолактоний тунг 1-2 мг/кг хүртэл бууруулах хэрэгтэй. Шаардлагатай бол 25 мг шахмалыг нухаад хөвмөл бэлдэж болно. 
 • Настан 
  • Бэлдмэлийг бага тунгаар хэрэглэж эхлэх ба аажмаар тунг ихэсгэж зорилтот үр дүнд хүргэхийг зөвлөдөг.
  • Элэг, бөөрний үйл ажиллагааны хүнд хямралтай өвчтөнд болгоомжтой хэрэглэх нь зүйтэй, учир нь спиронолактоний метаболизм ба ялгаралтанд нөлөөлж болно. 
  • Үүнээс гадна настай өвчтөнд бэлдмэлийг хэрэглэхдээ гиперкалиеми үүсгэх эрсдэлтэй болохыг анхааралдаа авах нь зүйтэй («Болгоомжлол» хэсгийг харна уу). 

Хэрэглэх арга 

 • Спиронолактоний хоногийн тунг гол төлөв юм идсэний дараа хоногт 1 эсвэл 2 удаа хэрэглэдэг.
 • Хоногийн тунг эсвэл хоногийн тунгийн эхний хэсгийг өглөө уухыг зөвлөдөг.

Тун хэтэрсний улмаас илрэх нөлөө 

 • Шинж тэмдэг
  • Спиронолактоний тунг хэтрүүлснээр гаж нөлөөнд хамрагдах шинж илэрч болно. (жишээ нь, нойрмоглох, ухаан балартах, толбон гүвдрүүт буюу улаан толбон тууралт, дотор муухайрах, бөөлжих, толгой эргэх, суулгах). Ховор тохиолдолд гипонатриеми эсвэл гиперкалиеми илрэх ба ялангуяа бөөрний үйл ажиллагааны хямралтай өвчтөнд эдгээр шинж илэрдэг; элэгний хүнд эмгэгтэй өвчтөнд эмийн тунг хэтрүүлэх нь элэгний ком үүсгэх магадлалтай. 
 • Эмчилгээ
  • Шинж тэмдгийн эмчилгээ хийнэ, өвөрмөц антидот байхгүй.  Калий хөөдөг шээс хөөх эм ба судсаар глюкоз инсулинтэй хамт хийснээр ус-эрдсийн ба хүчил-шүлтлийн тэнцвэрийг хадгалах  хэрэгтэй. Хүнд тохиолдолд гемодиализ эмчилгээ хийж болно. 

Спиронолактоний гаж нөлөө нь альдостеронтой (калийн ялгаралтыг ихэсгэхэд хүргэдэг) өрсөлдөх антагонизм болдогтой, мөн спиронолактоний андрогены эсрэг  үйлдэлтэй холбоотой. 

Гаж нөлөөг MedDRA-ийн эрхтэн-тогтолцооны ангиллын дагуу, MedDRA-ийн дагуу тохиолдох давтамжийг харуулсан болно:

 • маш элбэг  (≥1 / 10)
 • элбэг  (≥1 / 100-аас <1/10 хүртэл)
 • элбэг биш  (≥1 / 1000-аас <1/100 хүртэл)
 • ховор тохиолддог (≥1 / 10,000-аас <1/1 000 хүртэл)
 • маш ховор (<1/10 000)
 • давтамжийг тогтоодоггүй (байгаа мэдээллээс тооцоолох боломжгүй). 

Цус ба тунгалгийн тогтолцооны зүгээс илрэх хямрал 

 • Маш ховор: тромбоцитопени, агранулоцитоз, эозинофили 

Дархлын тогтолцооны зүгээс илрэх хямрал 

 • Ховор: хэт мэдрэг болох 

Дотоод шүүрлийн тогтолцооны зүгээс илрэх хямрал 

 • Маш ховор: гирсутизм 

Бодисын солилцооны зүгээс илрэх хямрал 

 • Маш элбэг: гиперкалиеми1
 • Элбэг: гиперкалиеми2
 • Ховор: гипонатриеми, шингэн дутагдах, порфири
 • Давтамжийг тогтоогоогүй: гиперхлоремийн ацидоз 

Сэтгэцийн хямрал 

 • Ховор: баримжаа алдах 

Мэдрэлийн тогтолцооны зүгээс илрэх хямрал 

 • Ховор: нойрмоглох3, толгой өвдөх
 • Маш ховор: саа, хагас саа 

Зүрхний зүгээс илрэх хямрал 

 • Маш элбэг: хэм алдагдал4 

Судасны зүгээс илрэх хямрал 

 • Маш ховор: васкулит
 • Давтамжийг тогтоогоогүй: артерийн даралт хүсээгүй буурах 

Амьсгалын тогтолцоо, цээжний торлогийн эрхтэн ба голтын зүгээс илрэх хямрал 

 • Маш ховор: дууны өнгө өөрчлөгдөх 

Ходоод гэдэсний зүгээс илрэх хямрал 

Элэг, цөсний зүгээс илрэх хямрал 

 • Маш ховор: гепатит 

Арьс, арьсан доор эдийн зүгээс илрэх хямрал 

 • Ховор: тууралт, чонон хөрвөс
 • Маш ховор: нөсөө алдагдах, экзем, цагирган улайлт, ёломтөст арьсны өөрчлөлт
 • Давтамжийг тогтоогоогүй: идээт цэврүү6 

Яс-булчин ба холбогч эдийн зүгээс илрэх хямрал 

 • Маш ховор: яс зөөлрөх 

Бөөр, шээсний замыг зүгээс илрэх хямрал 

Бэлэг эрхтэн ба хөхний зүгээс илрэх хямрал 

 • Маш элбэг: бэлгийн дур буурах, бэлгийн чалх ба хөвчрөл буурах, эрэгтэй хүнд хөх ургах, хөхөөр өвдөх, эрэгтэй хүний цээжээр өвдөх, хөх томрох, эмэгтэйчүүдийн сарын тэмдэг хямрах
 • Элбэг: үргүйдэл5 

Ерөнхий хямрал 

 • Элбэг биш: ядрах, сульдах 

Лабораторийн ба багажин шинжилгээний өөрчлөлт 

 • Маш ховор: цусанд мочевины түвшрүүлэг ихсэх, цусанд креатинины түвшрүүлэг ихсэх
 • Давтамж тогтоогдоогүй: гликозжсон гемоглобиний хэмжээ ихсэх (HbA1c) 

1 Бөөрний дутагдалтай өвчтөн ба калийн бэлдмэл хэрэглэж буй өвчтөн 

2 Чихрийн шижинтэй настай өвчтөн ба АХФ ингибитор хэрэглэж буй өвчтөн. 

3Элэгний хатууралтай өвчтөн. 

4  Бөөрний дутагдалтай өвчтөн ба калийн бэлдмэлийг спиронолактонтой хамт хэрэглэж буй өвчтөнд. 

5  Бэлдмэлийг өндөр тунгаар (хоногт 450 мг-аар) хэрэглэж буй үед. 

6Гол төлөв удаан хугацаагаар хэрэглэх үед. 

Ихэвчлэн  спиронолактоний хэрэглээг зогсооход гаж нөлөө нь арилдаг. 

Спиронолактон нь альдостероний өрсөлдөгч антагонист юм. Спиронолактон нь бөөрний нефроний төгсгөлийн хэсэгт альдостероний биед ус, натрийг хадгалах үйлдлийг саатуулах ба альдостероний кали ялгаруулах үйлдлийг дарангуйлдаг. Уг бэлдмэл нь шээсээр  Na+, Cl ионий ялгаралтыг ихэсгэж,  K+ ионий ялгаралтыг багасгаад зогсохгүй, H+ ионийг шээсээр ялгарахыг  дарангуйлдаг. Спиронолактоний шээс хөөх үйлдлийн үр дүнд артерийн даралт буурдаг. 

RALES судалгаа 

 • Альдактон хэрэглэсэн  санамсаргүй түүврийн аргаар хийсэн судалгаа (RALES) – энэ нь олон төвт давхар нууцлалтай 1663 өвчтөнд хийсэн судалгаа бөгөөд эдгээр өвчтөний зүрхний хаялтын фракц  35%-иас илүүгүй  болох нь судалгааг эхлэхээс өмнө 6 сарын туршид тогтоогдсон ба NYHA  ангиллаар III-IV зэргийн зүрхний дутагдалтай өвчтөн байсан.
 • Бүх өвчтөн гогцоонд нөлөөлдөг шээс хөөх  эм,  97%  нь АХФ-ийн ингибитор, 78%  нь  дигоксин (судалгаа хийх үед бета-блокатор өргөн хэрэглэж эхлээгүй байсан, зөвхөн 15% нь бета-хориглогч хэрэглэсэн) хэрэглэсэн. 
 • Сийвэн дэх креатининий концентраци 2,5 мг/дл-с их эсвэл цусан дахь калийн хэмжээ 5,0 мЭкв/л-ээс дээш өвчтөнийг судалгаанд хамруулаагүй. Мөн сийвэнгийн кали өмнөх үзүүлэлтээс 25%-р ихэссэн өвчтөнийг судалгаанаас хассан. 
 • Санамсаргүй түүврийн аргаар өвчтөнийг 1:1  харьцаатай хоёр бүлэг болгосон ба нэг бүлэгт  спиронолактонийг 25мг-аар хоногт нэг удаа хэрэглэсэн, нөгөө бүлэгт  плацебо хэрэглэсэн. 
 • Спиронолактонийг 25мг-аар хоногт нэг удаа хэрэглэхэд зохимж сайн байсан өвчтөнд эмнэлзүйн заалтаар тунг 50 мг/хоног болгож ихэсгэсэн.
 • Спиронолактонийг 25мг-аар хоногт нэг удаа хэрэглэхэд зохимж муутай  байсан өвчтөнд спиронолактоний тунг хоёр хоногт 25мг болтол бууруулсан. RALES судалгааны эцсийн цэг нь өвчтөн ямар нэг шалтгаанаар нас барах хүртэл гэсэн анхны төлөвлөгөөтэй байсан. Өвчтөнийг 24 сарын турш ажигласны үр дүнд RALES судалгааг хугацаанаас өмнө зогсоохоор шийдсэн, учир нь явцын дүн шинжилгээ хийхэд спиронолактон авсан бүлгийн өвчтөний нас баралт эрс буурсан байв. 
 • Спиронолактон хэрэглэх нь нас барах эрсдлийг хяналтын плацебо авсан бүлэгтэй харьцуулбал 30%-р бууруулсан байв (p<0,001; 95% итгэх интервал 18%-40%). 
 • Үүнээс гадна  спиронолактон нь зүрхээр нас барах эрсдэл, зүрхний шалтгаантай гэнэт  нас барах эрсдэл, зүрхний дутагдал даамжирснаас нас барах эрсдэл ба зүрхний өвчний улмаас эмнэлэгт хэвтэх эрсдлийг эрс бууруулсан байна. 
 • Спиронолактон хэрэглэсэн бүлэгт NYHA ангиллалын үе шатын өөрчлөлт илүү эерэг байсан.  
 • Гинекомасти ба цээжээр өвдөх шинж спиронолактон хэрэглэсэн эрчүүдийн 10% тохиолдсон бол плацебо авсан бүлгийн эрчүүдийн  1%  тохиолдсон (p<0,001). 
 • Хүнд хэлбэрийн гиперкалиеми үүсэх давтамж хоёр бүлэгт адилхан бага байсан. 
 • Спиронолактон  нь ходоод-гэдэснээс хурдан бүрэн шимэгддэг. Цусны сийвэнгийн уурагтай идэвхитэй холбогддог (дунджаар 90%).
 • Спиронолактон нь хүний бие махбодид метаболизмд хурдан ордог. 
 • Спиронолактоний эмийн идэвхтэй метаболит нь  7альфа-тиометилспиронолактон ба канренон. 
 • Өөрчлөгдөөгүй спиронолактоний хагас задралын хугацаа богино боловч (1,3цаг), идэвхитэй метаболитийн хагас задралын хугацаа илүү удаан ( 2,8-11,2 цаг) байдаг. 
 • Метаболит нь гол төлөв бөөрөөр ялгардаг ба тэдгээр нь маш бага хэмжээгээр гэдсээр ялгардаг. 
 • Спиронолактон  ба түүний метаболит нь ихэс болон хөхний сүүнд нэвтэрдэг. 

Судалгаанд сайн дураараа оролцсон эрүүл хүмүүст хоногт өлөн үед нь 100мг спиронолактонийг 15 хоногийн турш уулгахад 2,6 цагийн дараа сийвэндэх концентраци нь дээд хэмжээнд (tmax) буюу 80 нг/мл (Cmax) хүрч байсан ба спиронолактоний хагас задралын хугацаа (t1/2) нь ойролцоогоор 1,4цаг байсан.  

 • 7альфа-тиометилспиронолактон ба  канренон метаболитийн сийвэн дэх концентраци дээд хэмжээнд хүрэх хугацаа буюу tmax нь 3,2 ба  4,3цаг,  сийвэн дэх дээд түвшрүүлэг буюу Cmax - 391 нг/мл  ба 181 нг/мл,  хагас задралын хугацаа буюу  t1/2 - 13,8 цаг ба 16,5 цаг тус тус байсан. 
 • Спиронолактонийг нэг удаа уусны дараа бөөрний идэвхи 7цагийн дараа дээд хэмжээнд хүрдэг ба 24цагаас багагүй хугацаагаар хадгалагддаг. 

 Верошпирон бэлдмэлийг эмийн бусад бэлдмэлтэй хамт хэрэглэх нь

 • Калий хадгалах шээс хөөх эм, АХФ ингибитор, ангиотензин II рецепторийн антагонист, альдостеронийг хориглогч, калийн бэлдмэл ба калиар баялаг хоол хүнс хэрэглэх эсвэл кали агуулдаг давс орлуулагч хэрэглэх нь хүнд хэлбэрийн гиперкалиеми үүсгэж болно.
 • Триметоприм/сульфаметоксозол (ко-тримоксазол гэдэг нэртэй антибиотик)-той хамт спиронолактонийг хэрэглэх нь гиперкалиемийг эмнэлзүйд мэдэгдэхүйц үнэн магадтайгаар үүсгэдэг байна.
 • Шээс хөөх бусад эмийг хамт хэрэглэх нь шээсний хэмжээг ихэсгэдэг.
 • Циклоспорин, такролимус ба дархлаа дарангуйлах бэлдмэл спиронолактоноор үүсгэгдэх гиперкалиемийн эрсдлийг ихэсгэж болно.
 • Колестирамин, аммонийн хлорид нь мөн гиперкалиеми ба бодисын солилцооны  гиперхлоремийн ацидоз үүсгэх эрсдэлтэй.
 • Гурван цагиргат антидепрессант ба солиорлын эсрэг бэлдмэл нь спиронолактоний даралт бууруулах үйлчилгээг ихэсгэж болно. 
 • Даралт бууруулах бэлдмэл – спиронолактон нь даралт бууруулах эмийн үйлчилгээг илүү хүчтэй болгодог тул тэдгээрийн тунг  спиронолактонтой хамт хэрэглэж буй тохиолдолд бууруулах  ба шаардлагатай бол зөв зохицуулах хэрэгтэй. АХФ ингибитор альдостероний ялгаралтыг багасгадаг тул энэ бүлгийн бэлдмэлийг спиронолактонтой хамт ялангуяа бөөрний үйл ажиллагаа хямарсанд өвчтөнд байнга хэрэглэхгүй байх нь зүйтэй. 
 • Нитроглицерин, бусад нитрат ба судас тэлэх бэлдмэлтэй спиронолактонийг хамт хэрэглэх нь спиронолактоний даралт бууруулах үйлчилгээг ихэсгэдэг.
 • Спирт, барбитурат эсвэл мансууруулах бэлдмэл нь спиронолактоний ортостатик даралт буруулах үйлчилгээг ихэсгэдэг.
 • Судас нарийсгах амин (норэпинефрин)- спиронолактон нь норэпинефриний судасны урвалыг бууруулдаг. Иймд спиронолактон хэрэглэж буй өвчтөнд хэсгийн ба ерөнхий мэдээ алдуулалт хийхдээ болгоомжтой хандах хэрэгтэй.
 • Үрэвслийн эсрэг стероид бус бэлдмэл (ҮЭСББ) – зарим өвчтөнд ҮЭСББ нь гогцооны, кали хадгалах, тиазидийн бүлгийн шээс хөөх бэлдмэлийн шээс хөөх, шээсээр натрийн давс хөөх ба даралт бууруулах үйлчилгээг бууруулах магадлалтай байдаг. ҮЭСББ-ийг (жишээлбэл, ацетилсалицилын хүчил, индометацин, мефенамын хүчил) кали хадгалах үйлчилгээтэй шээс хөөх бэлдмэлтэй хамт хэрэглэх нь хүнд хэлбэрийн гиперкалиеми үүсгэж болно. Ийм учраас спиронолактонийг ҮЭСББ-тэй хамт хэрэглэх тохиолдолд өвчтөний биеийн байдлыг сайн хянаж байж бэлдмэлийн шээс хөөх үйлдлийг хүссэн хэжээнд хүргэх хэрэгтэй.
 • Глюкокортикостероид, Адренокортикотроп даавар – электролитийг ялгаруулах хурдыг ихэсгэж болно, иймээс гипокалиеми ажиглагдах болно.
 • Дигоксин- спиронолактон нь дигоксиний хагас ялгарлын хугацааг ихэсгэснээр  цусны сийвэнд дигоксины түвшрүүлгийг ихэсгэх магадлалтай тул үр дүнд нь түүний хоруу чанар ихсэж болно. Спиронолактон хэрэглэж буй тохиолдолд дигоксиний тунг багасгах шаардлага гардаг. Дигоксиний тун хэтрэх  эсвэл дигиталисжуулалт дутагдалтай болохоос сэргийлэх үүднээс өвчтөний биеийн байдлыг сайн хянаж байх хэрэгтэй.
 • Бэлдмэлийн үйлчилгээ лабораторийн шинжилгээний үр дүнд нөлөөлөх байдал - спиронолактон  ба түүний метаболит нь дигоксиний түвшрүүлэгт нөлөөлдөг болох талаар хэд хэдэн тохиолдол хэвлэлд нийтлэгдсэн байсан ба үүнийг радиоиммун шинжилгээний аргаар тогтоосон байв. Энэхүү харилцан үйлчлэл нь эмнэлзүйд хэрхэн нөлөөлж буй нь одоогоор тогтоогдоогүй байна.
 • Флюриметрийн шинжилгээгээр спиронолактон нь флюорисценцийн ижил үзүүлэлттэй нэгдлийн (жишээ нь, кортизол, эпинефрин) агууламжийг хэмжих шинжилгээний үр дүнд  нөлөөлж болно.
 • Антипирин- спиронолактон нь антипириний метаболизмийг хурдасгадаг.
 • Литийн бэлдмэл – дүрмийн дагуу литийн бэлдмэлийг шээс хөөх эмтэй хамт хэрэглэдэггүй.
 • Шээс хөөх бэлдмэл литийн бөөрөөр ялгарах клиренсийг бууруулдаг тул литийн бэлдмэлийн хоруу үйлчилгээ үзүүлэх эрсдлийг ихэсгэдэг.
 • Карбеноксолон - энэ бэлдмэл нь бие махбодид натрийн давс хуримтлуулдаг тул спиронолактоний үйлчилгээг бууруулдаг. Карбеноксол ба спиронолактон хоёрыг хамт хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй.
 • Карбамазепин – энэхүү бэлдмэлийг шээс хөөх бэлдмэлтэй хамт хэрэглэхэд эмнэлзүйд мэдэгдэхүйц гипонатриеми үүсгэж болно.
 • Гепарин, нам молекултай гепарин – спиронолактонтой хамт хэрэглэхэд хүнд хэлбэрийн гиперкалиеми үүсгэж болно.
 • Кумариний уламжлалын бэлдмэл – спиронолактон нь энэ бүлгийн эмийн үйлчилгээг бууруулдаг.
 • ГнРГ буюу Гонадотропин-рилизинг даавар (трипторелин, бусерелин, гонадорелин) төст  бэлдмэлийн үйлчилгээг спиронолактон ихэсгэж болно. 

Болгоомжлол 

 • Үндсэн өвчин нь ацидоз  эсвэл гиперкалиемийг үүсгэх эрсдэлтэй өвчтөнд спиронолактоныг маш болгоомжтой хэрэглэнэ.
 • Чихрийн шижингийн нефропатитай өвчтөнд гиперкалиеми үүсэх эрсдэл илүү өндөр байдаг.
 • Ялангуяа бөөрний үйл ажиллагаа алдагдсан ба гиперкалиемитэй өвчтөнд Спиронолактонийг хэрэглэх нь цусанд мочевин азотийг түр зүүр ихэсгэх магадлалтай. Иймээс элэг, бөөрний үйл ажиллагаа алдагдсан өвчтөнд, өндөр настай хүмүүст бэлдмэлийг хэрэглэхдээ цусны сийвэн дэх электролитийн үзүүлэлт ба бөөрний үйл ажиллагааг тогтмол хянаж байх ёстой.
 • Спиронолактонийг гиперкалиеми үүсгэдэг бэлдмэлтэй (кали хадгалах шээс хөөх бусад бэлдмэл, АХФ ингибитор, ангиотензин II рецепторийн антагонист, альдостеронийг хориглогч, гепарин, нам молекултай гепарин, калийн бэлдмэл, калиар баялаг хүнс ба кали агуулж буй давс орлуулагч) хамт хэрэглэх нь хүнд хэлбэрийн гиперкалиеми үүсгэж болно.
 • Гиперкалиеми нь үхэлд хүргэж болно. Зүрхний хүнд хэлбэрийн дутагдалтай ба спиронолактон хэрэглэж буй өвчтөний калийн хэмжээг хянах ба зохицуулах нь хамгийн чухал юм. Бэлдмэлийг кали хадгалдаг бусад шээс хөөх эмтэй хамт хэрэглэж болохгүй. Сийвэн дэх калийн хэмжээ 3.5 мЭкв/л –ээс ихтэй өвчтөнд калийн бэлдмэл хэрэглэх нь эсрэг заалттай. Калийн ба креатининий хэмжээг хянах дараах давтамжийг зөвлөдөг -бэлдмэлийг анх хэрэглэж эхэлснээс хойш долоо хоногийн дараа эсвэл  спиронолактоний тунг ихэсгэснээс хойш  долоо хоногийн дараа, цаашид 3 сарын турш сар болгон, цаашид жилийн турш улирал болгон, цаашид 6 сар тутам. Цусны сийвэндэх калийн хэмжээ 5 мЭкв/л-ээс их эсвэл креатининий хэмжээ 4 мг/дл-ээс их болсон тохиолдолд спиронолактоний хэрэглээг түр зуур эсвэл бүр мөсөн зогсоох хэрэгтэй(“Хэрэглэх арга ба тун” бүлгийн зүрхний дутагдлын нэмэлт эмчилгээ хэсгийг харна уу).
 • Порфиритэй өвчтөнд Верошпирон бэлдмэлийг маш болгоомжтой хэрэглэх нь зүйтэй, учир нь ихэнхи бэлдмэл порфири өвчнийг сэдрээдэг.
 • Эмийн бэлдмэлийг хэрэглэж буй тохиолдолд архи, согтууруулах ундаа хэрэглэх хориотой.
 • Верошпироний нэг шахмал бүр нь 140,6 мг лактозийн моногидрат агуулж буй гэдгийг лактозийг үл тэсвэрлэх өвчтэй хүмүүс анхааралдаа авах ёстой. Галактозийг үл тэсвэрлэх ховор өвчтэй, лактазагийн дутагдалтай эсвэл глюкоз-галактозийн мальабсорбцийн хамшинжтэй өвчтөнд уг бэлдмэлийг хэрэглэхгүй байх нь зүйтэй. 

Машин тээвэр жолоодох ба техник хэрэгсэлтэй харьцах чадварт нөлөөлөх байдал 

 • Бэлдмэлийг хэрэглэж эхлэх үед  хувь хүний онцлогоос хамааран тодорхой хугацаагаар машин тээвэр жолоодох ба аюултай техник хэрэгсэлтэй харьцаж ажиллахгүй байх хэрэгтэй. Цаашид хувь  хүний онцлогоос хамаарч өвчтөнд хязгаарлалтыг тогтоох болно. 

Жирэмсэн үе 

 • Спиронолактон нь хүнд андрогений эсрэг үйлчилгээ үзүүлдэг тул жирэмсэн үед үүнийг хэрэглэж болохгүй ( «Хориглох заалт» хэсгийг харна уу).
 • Спиронолактон эсвэл түүний метаболит цус ихэсийн хоригийг нэвтэрдэг. 
 • Хээлтэй харханд  спиронолактонийг хэрэглэхэд эр хүйсний урагт феминизаци буюу эмших шинж илэрч байсан ба төрсний дараа эрэгчин ба эмэгчин харханд дотоод шүүрлийн хямрал ажиглагдаж байсан.
 • Зөвхөн эмчилгээний ашиг нь эх, урагт үзүүлэх хор уршгаас илүү их ач холбогдолтой гэж тооцсон тохиолдолд спиронолактоныг жирэмсэн эмэгтэйд хэрэглэж болно.    

Хөхүүл үе 

 • Спиронолактоний метаболит хөхний сүүнд илэрсэн. 
 • Хөхүүл эх спиронолактон хэрэглэх шаардлагатай бол хөхөөр хооллохыг зогсоож, хүүхдийг өөр аргаар тэжээнэ. 

Найрлага 

 • Шахмал бүрт агуулагдах:
  • Үйлчлэгч бодис: спиронолактон 25 мг
  • Туслах бодис: усгүй коллоид цахиурын давхар исэл, магнийн стеарат, тальк, эрдэнэ шишийн цардуул, лактозын моногидрат 

Дүрслэл 

 • Цагаан эсвэл бараг л цагаан, хавтгай, дугуй хэлбэртэй, налуу ирмэгтэй, меркаптаны өвөрмөц үнэртэй, нэг талдаа "VEROSPIRON•" гэсэн тэмдэгтэй шахмал. Диаметр: ойролцоогоор 9 мм.

Савлагаа 

 • ПВХ/ хөнгөн цагаан цэврүүт хавтгайнд  20 шахмалтай. 1 цэврүүт хавтгайг кардонон хайрцганд хэрэглэх зааврын хамт хийсэн. 

Хадгалах нөхцөл 

 • 250С-ээс илүүгүй нөхцөлд хадгална.
 • Хүүхэд хүрэх боломжгүй газар хадгална. 

Хадгалах хугацаа 

 • 5 жил
 • Баглаан дээр бичигдсэн хадгалах хугацаа өнгөрсөн бол бэлдмэлийг хэрэглэж болохгүй. 

Олгох нөхцөл 

 • Эмчийн жороор олгоно. 

Үйлдвэрлэгчийн мэдээлэл 

ОАО “Гедеон Рихтер” 

1103 Будапешт, Дёмрёи гудамж, 19-21, БНУнгар улс 

2020 он 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.