Валептик
250 мг/5 мл -120мл
Вальпроны хүчил – Acidum valpronicum
PT. Otto Pharmaceutical Industries
Эмийн хэлбэр: Сироп

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 23000

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 16100

Даатгуулагч төлөх дүн: 6900

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Вальпроины хүчлийг хэсэгчилсэн таталт (энгийн болон холимог) ба абсанс (petit mal seizures) эмчилгээнд дангаар нь буюу нэмэлтээр хавсруулан хэрэглэх эмчилгээ хэлбэрээр хэрэглэдэг. 
 • Өвчтөнд вальпроины хүчлийн хэт мэдрэгшил үүсэж болно. 
 • Өвчтөнд элэгний эмгэгшил буюу үйл ажиллагааны илэрхий өөрчлөлт үүсэж болох юм. 

Эхлэн хэрэглэх тунгийн зөвлөмж

 • 15 мг/кг/хоног –аар эхэлж 1 долоо хоног тутамд 5-10 мг/кг/хоног байхаар ихэсгэж таталтыг буулгах хүртэл эмчилнэ. Хоногийн зөвлөх дээд тун нь 60 мг/кг. Хэрэв нийт тун 250 мг-с ихэсвэл тунг хувааж хэрэглэх нь зүйтэй.
 • Вальпроины хүчлийн эхэлж хэрэглэх хоногийн тунгийн удирдажийг доорх хүснэгтэнд харуулав (хоногт 15 мг/кг):

Жин Хоногийн нийт тун (мг) Цайны халбагаар уух сиропын тоо
10-24.9  250  0 0 1 
25-39.9  500  1 0 1 
40-59.9  750  1 1 1 
60-74.9  1000  1 1 2 
75-89.9  1250  2 1 2 

Тун хэтрэлт

 • Тун хэтэрвэл нойрмоглох зүрхний үйл ажиллагаа доройтох болон комд орж болзошгүй. Хордлогийн үед гемодиализ болон цус шүүх эмчилгээ үр дүн муутай байдаг. 
 • Харин энэ тохиолдолд ходоод угаах буву бөөлжүүлэх хэрэгэтэй. Мөн дэмжих эмчилгээ хийнэ. Харин Налоксоныг ТМС-д үзүүлэх нөлөөний антагонист болгон хэрэглэх боломжтой.  
 • Ходоод гэдэсний талаас:
  • дотор муухайрах, бөөлжих, хоолны шингэц муудах, суулгах, гэдэс базлах, өтгөн хатах, нойр булчирхай үрэвсэх, жин алдах хэлбэрээр хоолны дуршил буурах, жин нэмэх хэлбэрээр хоолны дуршил нэмэгдэх зэрэг шинж тэмдэг илэрч болзошгүй.  
 • ТМС-ийн талаас:
  • Вальпроины хүчлийг хавсарсан эмчилгээнд хэрэглэж байгаа үед өвчтөнд хэт тайвшрах шинж ажиглагддаг бөгөөд тэрхүү тайвширалт нь эпилепсийн эсрэг бусад эмийн тунг багасгах үед арилдаг бөгөөд мөн түүнчлэн салганах, атокси, толгой өвдөх, нистагм, нүдэнд юм хоёрлож харагдах, чичрэх, хэл яриа ээдрэх, толгой эргэх болон тэнцвэр алдагдах комын шинж илэрч болзошгүй. 
 • Арьсны талаас:
  • үс унах, арьсанд тууралт гарах, олон хэлбэрт улайлт, Стивин-Жонсоны хам шинж илэрч болно. 
 • Сэтгэцийн талаас:
  • сэтгэл гутрах, сэтгэцийн өөрчлөлт илрэх, соиорох, түрэмгийлэх хам шинж болон хэт идэвхижилт зэрэг өөрчлөлт үүсэж болзошгүй. 
 • Яс-булчингийн талаас:
  • бие сулрах
 • Цусны талаас:
  • тромбоцитопени, цус алдах хугацаа уртсах, цусархаг туурал гарах, хөхрөлт үүсэх болон цус алдах хийгээд харьцангуй лимфоцитоз, гипофибриногеми, лейкопени, эозинофили, анеми, болон ясны чөмөгний үйл ажиллагаа дарангуйлагдах зэрэг шинж тэмдэг илэрч болох юм.
 • Элэгний талаас болон элэгний үйл ажиллагааны сорилын үзүүлэлтүүд өөрчлөгдөх:
  • трансаминаза ихсэх, (ийлдсийн глютамин пирувик трансаминаза, Сийвэнгийн глютамин оксалоацетик трансаминаза) болон лактат дегидрогиназа ихсэх мөн түүнчлэн сийвэнгийн билирубин ихсэж болзошгүй.
 • Дотоод шүүрлийн талаас:
  • аминорриа, хөх томрох, хөхний сүү хэт ихсэх болон бамбай булчирхайн сорилын үзүүлэлтүүд өөрчлөгдөж болох юм. 
 • Нойр булчирхайн талаас:
 • Бодисын солилцооны талаас:
  • гипераммонеми, гипергликеми 
 • Бусад:
  • үе мөч хавагнах зэрэг гаж нөлөө илэрч болзошгүй. 

Эм судлалын үйлдэл

 • Вальпроины хүчил нь эпилепсийн эсрэг эмийн бүлэгт багтах бөгөөд таталтын эмчилгээнд хэрэглэгдэнэ. 
 • Вальпроины хүчил нь нитроген агуулаагүй хагас ароматик шинж чанартай эпилепсийн эсрэг эм болно.
 • Вальпроины хүчлийн эпилепсийн эсрэг үйлдлийн механизм нь бүрэн тогтоогдоогүй. Түүнийг тархины эдэд гамма амино бутирын  хүчлийг (ГАБХ) ихэсгэдэгтэй холбоотой хэмээн үздэг.  
 • Элэгний ферментэд нөлөөлдөг эмүүд нь ялангуяа глюкуронил трансфераза-г ихэсгэдэг тул  Вальпроины хүчлийн клиренсийг ихэсгэнэ. Тухайлбал үүнд Фениоин, Карбамазепин болон Фенобарбитал (Примидон) зэрэг эмүүд хамаарагдана. 
 • Элэгний цитохром P450 изофрментийг саатуулдаг сэтгэл гутралын эсрэг зэрэг эмүүд нь Вальпроины хүчлийн исэлдэх процессд нөлөөлөх боломжтой.
 • Ацетилсалицилын хүчил: Хамт хэрэглэхдээ ихээхэн болгоомжтой хандах хэрэгэтэй. 
 • Фелбамат
  • үүнтэй хамт Вальпроины хүчлийг хэрэглэхдээ тунг багасгах шаардлагатай.
 • Меропенем
  • үүнтэй хамт хэрэглэвэл Вальпроины хүчлийн сийвэн дэх концентраци багасана. 
 • Рифампин
  • үүнтэй хамт хэрэглэхдээ Вальпроины хүчлийн тунг зохицуулах шаардлагатай.
 • Циметидин ба Ранитидин
  • Эдгээр эмүүд нь Вальпроины хүчлийн клиренсд нөлөөлөхгүй.

Вальпроины хүчил бусад эмүүдэд нөлөөлөх нь

 • Вальпроины хүчил нь цилхром P450 изофермент болон эпоксид гидраза ба глюкуронил трансфераза ферментүүдийн сулавтар саатуулдаг. 
 • Амиториплин / Нортриптилин: эдгээр эмүүдтэй хамт хэрэглэвэл Амиториплин / Нортриптилины тунг багасгах шаардлагатай.
 • Карбамазепин / Карбамазепин -10.11 Эпоксид:
  • эдгээртэй хамт хэрэглэвэл Карбамазепины сийвэнгийн түвшин багасан Карбамазепин -10.11 Эпоксид зэрэг эмүүдийн сийвэнгийн түвшин ихэсдэг. 
 • Клоназепам:
  • үүнтэй хамт хэрэглэвэл абсанс үүсэх эрсдэл нэмэгдэнэ. 
 • Диазепам:
  • Диазепам нь Вальпроины хүчлийг албуминтай холбогдолтоос түрж түүний хувирлыг саатуулдаг.
 • Этосуксимид:
  • Вальпроины хүчил нь энэхүү эмийн хувиралыг саатуулдаг. 
 • Ламотрижин:
  • эдгээрийг хамт хэрэглэвэл Ламотрижины хагас элиминацийн хугацаа уртсана (26 –с 70 цаг). Иймээс Ламотрижины тунг багасгах нь  зүйтэй.
 • Лоразепам:
  • эдгээрийг хамт хэрэглэвэл Лоразепамын сийвэнгийн клиренс багасдаг.
 • Нөхөн үржихүйн нөлөө: 
  • Вальпроины хүчил нь эрэгтэй хүний үрийн шингэн болон төмсөгний хөгжилд нөлөө үзүүлэх эсэх нь тодорхойгүй. 
 • Хөхүүл эхчүүдэд:
  • Вальпроины хүчил хөхний сүүгээр ялгардаг. Хөхний сүүний ийлдсэнд 1-10% тай илэрдэг.
 • Хүүхдэд:
  • 2-с доош насны хүүхдэд элэг хордуулах нөлөө үзүүлдэг ба хүүхдийн ой тогтоолтонд нөлөөлдөг.
  • Энэхүү эм нь ялангуяа хүүхдэд элэгний ферментийг өдөөдөгийн зэрэгцээ Вальпроины хүчлийн сийвэн дэх чөлөөт хэсгийн хэмжээг ихэсгэнэ.
  • Өвчтөнд нойрмоглох шинж ихэссэн тохиолдолд тунг багасах эсвэл хэрэглэхээ зогсоох хэрэгтэй.  
 • Вальпроины хүчил хэрэглэж байгаа өвчтөнд амь насанд ауюлтай зүрхний дутал үүсэж болзошгүй. Ялангуяа 2-с доош насны хүүхдэд үхлийн аюултай элэг хордуулах нөлөө үүсэж болох бөгөөд энэ нь таталдааны эсрэг олон эм хэрэглэж байгаа тохиолдолд илүүтэй илрэх боломжтой. Иймээс насны энэ бүлгийн хүмүүст тус эмийг дан эмчилгээний хэлбэрээр хэрэглэвэл илүү зохимжтой. 
 • Дээр дурьдсан үхлийн аюулд хүргэхүйц элэг хордуулах нөлөө нь өндөр настанд арай бага тохиолдоно. Энэхүү нөлөө эмийн эмчилгээний эхний 6 сард голчлон тохиолддог.
 • Үхлийн аюултай элэг хордуулах нөлөө нь өвөрмөц шинж тэмдэггүйгээр бие сулрах, сульдах, хэт унтах, нүүр хавагнах, хооны дуршил буурах болон бөөлжих шинж тэмдэгээр илэжр болдог тул ийм тохиолдолд сайтар хянаж байх хэрэгтэй. Эмчилгээний хугацаанд, ялангуяа эхний 6 сард элэгний сорилоор үзүүлэлтүүдийг тогтмол хянаж байх хэрэгтэй.  

Анхааруулга ба болгоомжлол

 • Нойр булчирхайн үрэвсэл:
  • Вальпроины хүчил хэрэглэж байгаа хүүхэд болон насанд хүрэгсдэд амь насанд аюултай нойр булчирхайн үрэвсэл үүсэж байсан. Хурдан хугацаанд их хэмжээгээр цус алдаж үхэлд хүргэж болохуйц шинж тэмдэг үүсэж болзошгүй.
  • Эхний хэрэглээний дараа болон жилийн хэрэглээний дараа зарим ноцтой тохиолдолууд илэрч байсан. Вальпроины хүчлийг дахин хэрэглэх үед нойр булчирхайн давтан үрэвсэл тохиолдож болох юм. Хэрэв хэвлийгээр өвдөх, дотор муухайрах, бөөлжих буюу хоолны дуршил буурах зэрэг нойр булчирхайн үрэвсэлийн шинж тэмдэгүүд илэрвэл өвчтөн өөрөө болон гэр бүлийнхэн энэ тухайгаа мэдэгдэж байх хэрэгтэй ба яаралтай эмчийн үзлэгт орох шаардлагатай. Хэрэв нойр булчирхайн үрэвсэл илэрвэл Вальпроины хүчлийн хэрэглээг зогсоох хэрэгтэй. 
 • Мочевины циклийн өөрчлөлт:
  • Вальпроины хүчлийн эмчилгээний үед гипераммоны энцефалопати болон мочевины циклийн өөрчлөлтийн улмаас амь насанд аюултай тохиолдол үүсэж болох юм (ховор тохиолдолд генетикийн эмгэгшил, орнитины дутагдал, транскарбамилазийн өөрчлөлт). 
 • Өндөр настан нойрмоглох 
  • Өндөр настанд шингэн болон тэжээлийн хэрэглээг хянаж байх хэрэгтэй бөгөөд усгүйжилт болон нойрмоглох хийгээд бусад гаж нөлөө үүсэж болзошгүй.  
 • Тромбоцитопени 
  • Өндөр тунгаар хэрэглэх үед энэ нь олонтой тохиолддог гаж нөлөө болно (ялангуяа элэгний ферментүүд өндөрсөх болон тромбоцитопени үүсэх). 
 • Вальпроины хүчил нь элэг хордуулдаг. Вальпроины хүчил хэрэглэж байгаа өвчтөнд үхлийн аюултай зүрхний дутал үүсэж болзошгүй. Ялангуяа таталдаа намдаах олон эм хэрэглэж байгаа болон бодисын солилцооны төрөлхийн өөрчлөлттөй 2-с доош насны хүүхдэд үхлийн аюултай элэг хордох нөлөө үүсэх буюу ой ухааны хөгжил хоцрогдох болон тархины органик гэмтэл үүсэж болзошгүй. 

Жирэмсэн эмэгтэйд хэрэглэх нь

 • Вальпроины хүчил эт ургийн гаж хөгжил үүсгэх нөлөөтөй. Жирэмсэний нэг дүгээр 3 сардаа Вальпроины хүчил хэрэглэж байсан тохиолдолд мэдрэлийн сувгийн гажиг үүсэх эрсдэл нэмэгддэг. Ялангуяа гавал нүүрний гажиг, зүрх судасны өөрчлөлтүүд болон бусад эрхтэн системийн гажиг үүсэж болзошгүй. 
 • Вальпроины хүчил хэрэглэж байгаа өвчтөнд цус бүлэгнэлтийн дутал үүсэж болзошгүй.
 • Жирэмсэн үедээ Вальпроины хүчил хэрэглэх нь ургийг үхэлд ч хүргэж болох юм.  
 • Вальпроины хүчил нь хөхний сүүгээр ялгардаг тул, түүнийг хэрэглэж байгаа эх эмчилгээний хугацаанд хүүхдийг хөхөөр хооллохоо зогсоох хэрэгтэй. 
 • Өвчтөнд элэгний үйл ажиллагааг сорилоор хянаж байх шаардлагатай. Учир нь комтой болон комгүй хэлбэрээр гипераммонеми-д хүргэж болно. 
 • Цусны бүлэгнэлтэнд нөлөөлөх эмүүтэй Вальпроины хүчлийг ихээхэн болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй (Ацетилсалицилын хүчил ба Варфарин).
 • Гипераммонеми
  • Элэгний үйл ажиллагаа хэвийн өвчтөнд ч гэсэн Вальпроины хүчил эмчилгээний үед гипераммонеми үүсэж болох юм.  

Найрлага

 • 5мл сиропийн агууламж
  • 250мл вальпроины хүчилтэй тэнцэхүйц Вальпроат натри агуулагдана. 

Хадгалах нөхцөл

 • 30°C-с доош хэмд савлагдана.
 • Хүүхэд хүрэхгүй газарт хадгална. 

Савлалт

 • 120 мл сироп хэлбэрээр бортгонцорт савлагдана. 

Authorized Reg.  

No. DKL1218B26537A1 

Үйлдвэрлэгч

PT Otto Pharmaceutical Industries 

BANDUNG – INDONESIA A Member of MENSA GROUP 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.