Вемлиди
25 мг
Тенофовир алафенамид – Tenofovir alafenamide
Patheon TRO
Эмийн хэлбэр: Бүрхүүлтэй шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 2900

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 1450

Даатгуулагч төлөх дүн: 1450

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Вемлиди эмийг насанд хүрэгсэд болон өсвөр насны хүүхдүүдийн (12 наснаас дээш, 35 кг-аас дээш жинтэй) B вирүст архаг хепатитийн эмчилгээнд хэрэглэнэ.
 • Үйлчлэгчбодис эсвэл 6.1-р хэсэгт заасан нэмэлт бодисуудад хэт мэдрэг хүмүүст хэрэглэхгүй. 
 • Насанд хүрэгсэд болон өсвөр насныхан (12 наснаас дээш, 35 кг-аас дээш жинтэй): өдөрт нэг удаа нэг ширхэг шахмал эм ууна. 

Эмчилгээг зогсоох

 • Эмчилгээг зогсооход дараах зүйлсийг харгалзан үзэж болно
  • Циррозгүй  HBeAg эерэг өвчтөнд, HBe сероконверс (HBeAg арилсан ба анти-HBe илрэлтэй ч ХВВ ДНХ арилсан ) болсон нь баталгаажсаны дараа эсвэл HBs сероконверс болох хүртэл эсвэл вирүс арилах хүртэл, эмчилгээг 6-12 сараас доошгүй хугацааны турш хийх хэрэгтэй.  Вирүсийн сэдрэлийг илрүүлэхийн тулд эмчилгээг зогсоосны дараа байнга дахин үнэлгээ хийж байхыг зөвлөж байна.
  • Циррозгүй HBeAg сөрөг өвчтөнд, эмчилгээг наанадаж HBs сероконверс болох хүртэл эсвэл вирүс арилсан нь нотлогдох хүртэл хийх ёстой. 2 жилээс дээш урт хугацааны эмчилгээ хийх үед, сонгосон эмчилгээг үргэлжлүүлэн хийх нь өвчтөнд тохиромжтой эсэхийг баталгаажуулахын тулд тогтмол үнэлгээ хийж байхыг зөвлөж байна.
 • Уулгүй алгассан эмийн тун
  • Хэрэв эмийн тунг уулгүй алгассан бөгөөд ихэвчлэн уудаг цагаас хойш 18 цагаас бага хугацаа өнгөрсөн бол, өвчтөн аль болох хурдан Вемлиди эмийг уугаад дараа нь эмийн тунг уудаг тогтмол хуваариараа дахин ууж эхлэх хэрэгтэй. Хэрэв эмийн тунг ихэвчлэн уудаг цагаас хойш 18 цагаас илүү хугацаа өнгөрсөн бол, өвчтөн тухайн алгассан эмийн тунг уух ёсгүй бөгөөд эмийн тунг уудаг хэвийн хуваариараа дахин ууж эхлэх хэрэгтэй.  
 • Хэрэв Вемлиди эмийг ууснаас хойш 1 цагийн дотор өвчтөн бөөлжвөл, дахиад нэгийг уух хэрэгтэй.
 • Хэрэв Вемлиди  эмийг ууснаас хойш 1 цагийн дараа бөөлжсөн бол, өвчтөн дахиад нэг эм уух хэрэггүй. 

Тусгай бүлэг хүмүүст хэрэглэх 

 • Ахмад настан
  • 65 болон түүнээс дээш насны өвчтөнд Вемлиди эмийн тунг тохируулах шаардлагагүй
 • Бөөрний үйл ажиллагааны алдагдалтай өвчтөнд
  • Креатины клиренс (CrCl) ≥ 15 мл/мин насанд хүрэгсэд болон өсвөр насны хүүхдүүдэд (12 нас хүрсэн, 35 кг-аас дээш жинтэй)  эсвэл CrCl < 15 мл/мин гемодиализ хийлгэж байгаа өвчтөнд  Вемлиди эмийн тунг тохируулах шаардлагагүй.
  • Гемодиализ хийлгэж байгаа өдрүүдэд, гемодиализын эмчилгээ дууссаны дараа Вемлиди эмийг уух хэрэгтэй
  • Гемодиализ хийлгээгүй, CrCl < 15 мл/мин бүхий өвчтөнд өгөх тохирох тунгийн заавар байхгүй
 • Элэгний үйл ажиллагааны алдагдалтай өвчтөнд
  • Элэгний үйл ажиллагаа алдагдалтай өвчтөнд Вемлиди эмийн тунг тохируулах шаардлагагүй
 • Хүүхдэд
  • Вемлиди эмийн аюулгүй, үр дүнтэй эсэх нь 12 наснаас доош, 35 кг-аас бага жинтэй хүүхдүүд дээр тогтоогдоогүй. Ямар ч мэдээлэл байхгүй. 

Хэрэглэх арга  

 • Амаар ууна. Вемлиди хальсан бүрхүүлтэй шахмал эмийг хоолтой хамт уух ёстой.

Тун хэтрүүлэх 

 • Тун хэтрүүлэн  уусан тохиолдолд, өвчтөн хордлогод орсон эсэхийг хянах шаардлагатай 
 • Вемлиди эмийг хэтрүүлэн уусан тохиолдолд хийх эмчилгээ нь өвчтөний биеийн байдалд ажиглалт хийж, биеийн ерөнхий байдлыг илтгэх үзүүлэлтүүдийг хянах зэргээр ерөнхий дэмжлэг бүхий арга хэмжээнүүдийг авна.
 • Тенофовирыг 54 %-иар шингэлсэн гемодиализ нь үр дүнтэйгээр биеэс гадагшлуулдаг. Тенофовирыг хэвлийн диализаар арилгаж болох эсэх нь тодорхойгүй байна. 

Аюулгүй байдлын тойм 

 • Гаж  урвалын  үнэлгээг 72 дахь долоо хоног хүртэлх хугацаанд (дундажаар 88 долоо хоногийн хугацаа), өдөрт 25 мг алафенамид тенофовир ууж байсан 866 ХВВ-ийн халдвартай өвчтөний 2 шаттай 3 судалгааны аюулгүй байдлын мэдээлэлд тулгуурлаж хийсэн. Хамгийн их мэдээлэгдсэн гаж урвал нь толгой өвдөх (11 %), дотор муухайрах (6 %) болон ядрах  (6 %) байв. 

Гаж  урвалын хүснэгтэлсэн тойм 

 • В вирүст архаг хепатитттай (Хүснэгт 2) тенофовир алафенамид хэрэглэсэн өвчтөнүүдэд дараах эмийн гаж урвалууд илэрсэн. Хүний биеийн  эрхтэн системийн ангилал, давтамжаар нь гаж урвалуудыг доор жагсааж харууллаа. Давтамж нь дараах байдлаар тодорхойлогдсон байна: маш элбэг (≥ 1/10), элбэг (≥ 1/100-аас < 1/10), элбэг бус (≥ 1/1,000-аас < 1/100), ховор (≥ 1/10,000-аас < 1/1,000) эсвэл маш ховор (< 1/10,000). 

Хүснэгт 2: Тенофовир алафенамидыг хэрэглэхэд илэрсэн эмийн гаж урвалууд

Системийн эрхтэний ангилал   
Давтамж  Гаж урвал 
Ходоод, гэдэсний эмгэг
Элбэг  Суулгах, бөөлжих, дотор муухайрах, хэвлийгээр өвдөх, гэдэс дүүрэх, гэдэс цүрдийх 
Ерөнхий эмгэгүүд, эмчилгээний газрын нөхцөл
Элбэг  Ядрах 
Мэдрэлийн системийн эмгэг
Маш элбэг  Толгой өвдөх 
Элбэг  Толгой эргэх 
Арьс, арьсан доорх эдийн эмгэгүүд
Элбэг  Тууралт гарах, загатнах 
Элэг цөсний үйл ажиллагааны эмгэгүүд
Элбэг  AЛАT ихэссэн 
Үе мөчний ба холбогч эдийн эмгэгүүд
Элбэг  Үеэр өвдөх 

Үйлдэлийн  механизм 

 • Тенофовир алафенамид нь тенофовирын урьдал эм фосфонамидит  (2′-диоксиаденозин монофосфат аналоги) юм. Тенофовир алафенамид нь идэвхгүй нэвчилтээр болон элэг рүү бодис зөөвөрлөгч OATP1B1 болон OATP1B3-р дамжиж анхдагч элэгний эс рүү ордог. Тенофовир алафенамид нь анхдагч элэгний эсэд карбоксилестераз 1-ийн оролцоотойгоор тенофовир бий болгохын тулд анхдагч гидролизд ордог. Эсийн доторх тенофовир нь улмаар фармакологийн хувьд идэвхтэй метаболит тенофовир дифосфат руу фосфорждог. Тенофовир дифосфат нь  ХВВ-ийн урвуу транскриптазаар вирүсийн ДНХ нийлэгжих замаар ХВВ хуулбарлалтыг дарангуйлснаар ДНХ-ийн гинж төгсдөг.
 • Тенофовир нь  хепатитийн В вирүс болон хүний дархлал хомсдолын вирүст (ХДХВ-1, ХДХВ-2) сонгомол үйлчилдэг. Тенофовир дифосфат нь сүүн тэжээлтний ДНХ-ийн полимераз болон митихондрын ДНХ-ийн полимераз γ-ыг сул дарангуйлагч бөгөөд митихондрын ДНХ-ийн шинжилгээ зэрэг хэд хэдэн шинжилгээнд тулгуурласан in vitro орчинд митихондри дахь хоруу чанарыг нотлох баримт байхгүй байна. 

Вирүсийн эсрэг үйлчилгээ 

 • Тенофовир алафенамидын вирүсийн эсрэг үйлчилгээг А-H генотип тус бүрийг төлөөлөх ХВВ-ийн эмнэлзүйн ялгаатай хэсгүүдийн эсрэг HepG2 эсүүд дээр үнэлсэн.
 • Тенофовирын EC50 (50% үр дүнтэй концентраци) утга нь 34.7-оос 134.4 нм, нийт дундаж утга нь 86.6 нм-ын EC50 хооронд байв. HepG2 эс дэх CC50 (50 % цитотокситийн концентраци) нь > 44400 нм байсан. 

Дасал үүсэлт  

 • Вемлиди эмийг уудаг өвчтөнүүдийн нэгдсэн шинжилгээгээр, дараалсан шинжилгээг 48 долоо хоногт вирүсийн дахин үржил (2 дараалж үзэхэд < 69 IU/мл дараах байдалтай байсны дараа ХВВ ДНХ ≥ 69 IU/мл, эсвэл 1.0 log10 эсвэл хамгийн доод цэгээс ХВВ ДНХ-д хамгийн их өссөн) болсон, эсвэл эхэн үед эмчилгээг зогсоосон эсвэл 24  долоо хоногийн дараа ХВВ ДНХ ≥ 69 IU/мл байсан ХВВ-ийн эмчилгээ хийлгэж байсан өвчтөнүүдэд хийн эмчилгээнд орохын өмнө болон эмчилгээний явцад хосолсон тусгаарлалт хийж шинжилсэн .
 • 20 хосолсон тусгаарлалтаас Вемлиди эмийн дасал үүсэлттэй холбоотой амино хүчлийн орлуулагч илрээгүй. 

Солбицсон дасал үүсэлт 

 • Тенофовир алафенамидын вирүсийн эсрэг үйлдлийг HepG2 эс дэх нуклео(з)тидын урвуу транскриптазаг дарангуйлагч эмийн бэлдмэлүүдийн мутаци агуулсан тусгаарлалтын самбар дээр үнэлсэн.
 • ХВВ-ийн тусгаарлалт нь тенофовир алафенамидад ( EC50-д < 2дахин өөрчлөлт) мэдрэг үлдсэн ламивудины тэсвэртэй байдалтай холбоотой rtV173L, rtL180M, rtM204V/I орлуулагчдыг илэрхийлсэн.
 • ХВВ-ийн тусгаарлалт нь тенофовир алафенамидад мэдрэг үлдсэн энтекавирын тэсвэртэй байдалтай холбоотой rtL180M, rtM204V мөн rtT184G, rtS202G, эсвэл rtM250V орлуулагчдыг илэрхийлсэн.
 • ХВВ-ийн тусгаарлалт нь тенофовир алафенамидад мэдрэг үлдсэн адефовирын тэсвэртэй байдалтай холбоотой rtA181T, rtA181V, эсвэл rtN236T дан орлуулагчдыг илэрхийлсэн ч, ХВВ-ийн тусгаарлалт нь тенофовир алафенамидад (EC50-д 3.7дахин өөрчлөлт ) багасч илэрсэн rtA181V мөн rtN236T орлуулагчдыг илэрхийлсэн.
 • Эдгээр орлуулагчдын эмнэлзүйн ач холбогдол нь тодорхойгүй. 

Эмнэлзүйн тоо  мэдээлэл 

 • Вемлиди эмийн үр дүн, аюулгүй байдлыг хепатитийн B вирүсийн архаг халдвартай өвчтөнүүдэд 2 санамсаргүй түүвэрлэсэн судалгаанаас авч, давхар нууцлалтай, идэвхтэй хяналттай GSUS3200108 (“Судалгаа 108”) ба GSUS3200110 (“Судалгаа 110”) 48 долоо хоногийн судалгаанд тулгуурлаж үнэлсэн. 

Судалгаа 108

 • HBeAg сөрөг, эмчилгээ хийлгэж байсан болон хийлгэж байгаагүй ээнэгшилтэй элэгний өвчтэй өвчтөнүүдээс санамсаргүй түүвэрлэлтээр 2:1 харьцаагаар Вемлиди эмийг (25 мг; N = 285) өдөрт нэг удаа эсвэл тенофовир дизопроксил фумаратыг (300 мг; N = 140) өдөрт нэг удаа уулгасан.
 • Дундаж нас 46 нас, 61 % нь эрэгтэй, 72 % нь Ази, 25 % нь цагаан ба 2 % (8 өвчтөн) нь хар арьстан; 24 %, 38 %, 31 % нь тус тус ХВВ-ийн B, C, D генотиптай байсан.
 • 21 % нь өмнө нь эмчилгээ хийлгэж байсан (энтекавир (N = 41), ламивудин (N = 42), тенофовир дизопроксил фумарат (N = 21), бусад (N = 18) зэрэг вирүсийн эсрэг амаар ууж хэрэглэх өмнөх эмчилгээнүүд багтана).
 • Эмчилгээний өмнөх сийвэн дэх дундаж ХВВ ДНХ 5.8 log10 IU/мл, ийлдсийн дундаж AЛАT нь 94 U/L байсан ба өвчтөнүүдийн 9% нь циррозтой байсан. 

Судалгаа 110

 • HBeAg эерэг, эмчилгээ хийлгэж байсан болон хийлгэж байгаагүй ээнэгшилтэй элэгний өвчтэй өвчтөнүүдээс санамсаргүй түүвэрлэж 2:1 харьцаагаар Вемлиди эмийг (25 мг; N = 581) өдөрт нэг удаа эсвэл тенофовир дизопроксил фумаратыг (300 мг; N = 292) өдөрт нэг удаа уулгасан.
 • Дундаж нас нь 38 нас, 64 % нь эрэгтэй, 82 % нь Ази, 17% нь цагаан ба <1 % (5 өвчтөн) нь хар арьстан. 17 %, 52 %, 23 % нь тус тус ХВВ-ийн  B, C, D генотиптай байсан.
 • 26 % нь өмнө нь эмчилгээ хийлгэж байсан (адефовир (N = 42), энтекавир (N = 117), ламивудин (N = 84), телбивудин (N = 25), тенофовир дизопроксил фумарат (N = 70), бусад (n = 17) зэрэг вирүсийн эсрэг амаар ууж хэрэглэх өмнөх эмчилгээнүүд багтана).
 • Эмчилгээний өмнөх,  сийвэн дэх дундаж ХВВ ДНХ 7.6 log10 IU/мл, ийлдсийн дундаж  AЛАT 120 U/L байсан ба өвчтөнүүдийн 7 % нь циррозтой байсан. 

Хоёр туршилт судалгааны анхдагч үндсэн үр дүн нь сийвэн дэхь ХВВ ДНХ түвшин 29 IU/мл-ээс бага өвчтөнүүдийн эзлэх хувь байсан. Вемлиди эм нь тенофовир дизопроксил фумараттай харьцуулахад ХВВ ДНХ  29 IU/мл-ээс бага хэмжээнд хүрч чанарын бус шалгуурыг хангасан. 

Судалгаа 108 ба Судалгаа 110-ын 48 долоо хоногийн эмчилгээний үр дүнг Хүснэгт 3 ба Хүснэгт 4-д үзүүлэв. 72 долоо хоногийн эмчилгээний нэмэлт үр дүнг Хүснэгт 5-д үзүүлэв. 

Хүснэгт 3: 48 долоо хоногийн ХВВ ДНХ үр дүнгийн параметрүүд

  Судалгаа 108 (HBeAg сөрөг)    Судалгаа 110 (HBeAg эерэг)   
Вемлиди (N = 285)  TDF (N = 140)  Вемлиди (N = 581)  TDF (N = 292)   
ХВВ ДНХ < 29 IU/мл  94.000000%  93.000000%  64.000000%  67.000000% 
Эмчилгээний ялгааb  1.8 % (95 % CI = 3.6 % to 7.2 %)    3.6 % (95 % CI = 9.8 % to 2.6 %)   
ХВВ ДНХ ≥ 29 IU/мл  2.000000%  3.000000%  31.000000%  30.000000% 
Эмчилгээний өмнөх  

ХВВ ДНХ 

< 7 log10 IU/мл 

≥ 7 log10 IU/мл 

96 % (221/230) 

85 % (47/55) 

92 % (107/116) 

96 % (23/24) 

Хэрэглэгдэхгүй  Хэрэглэгдэхгүй 
Эмчилгээний өмнөх  

ХВВ ДНХ 

< 8 log10 IU/мл 

≥ 8 log10 IU/мл 

Хэрэглэгдэхгүй  Хэрэглэгдэхгүй  82 % (254/309) 

43 % (117/272) 

82 % (123/150) 

51 % (72/142) 

Нуклеозид эмчилг хийлгэж байгаагүйc 

Нуклеозид эмчилгээ хийлгэж байсан 

94 % (212/225) 

93 % (56/60) 

93 % (102/110) 

93 % (28/30) 

68 % (302/444) 

50 % (69/137) 

70 % (156/223) 

57 % (39/69) 

48-р долоо хоног дээр вирүсийн хариу урвалын мэдээ байхгүй  4.000000%  4.000000%  5.000000%  3.000000% 
Үр дүн хангалтгүй байсны улмаас эмийн судалгааг зогсоосон  0  0  < 1 %  0 
Гаж урвал эсвэл нас барсны улмаас эмийн судалгааг зогсоосон  1.000000%  1.000000%  1.000000%  1.000000% 
Өөр шалтгааны улмаас эмийн судалгааг зогсоосонd  2.000000%  3.000000%  3.000000%  2.000000% 
Цонхны үед мэдээлэл байхгүй ч, эмийн судалгааны мэдээлэл байна  < 1 %  1.000000%  < 1 %  0 

N/A = Хэрэглэгдэхгүй 

TDF = тенофовир дизопроксил фумарат 

 1. Байхгүй = шинжилгээ алдаатай.
 2. Эмчилгээний өмнөх сийвэнгийн ХВВ ДНХ ангилал болон амаар ууж хэрэглэх  вирүсийн эсрэг эмчилгээний байдлын давхаргаар тохируулсан.
 3. Эмчилгээ хийлгэж байгаагүй өвчтөнүүд <12 долоо хоногийн хугацаанд тенофовир дизопроксил фумарат эсвэл алафенамид зэрэг нуклеозид буюу нуклеотидын аналог, амаар ууж хэрэглэх вирүсийн эсрэг эмийн эмчилгээ хийлгэсэн.
 4. Гаж урвал, нас баралт, эсхүл үр дүн муу эсвэл үр дүнгүй,  өвчтөн өөрөө татгалзсан, эмчилгээний хяналтаас алдагдсан г.м. шалтгаанаар эмчилгээг нь зогсоосон өвчтөнүүд багтана.

Хүснэгт 4: 48  долоо хоногийн нэмэлт үр дүнгийн параметрүүд

  Судалгаа 108 (HBeAg сөрөг)    Судалгаа 110 (HBeAg эерэг)   
Вемлиди (N = 285)  TDF (N = 140)  Вемлиди (N = 581)  TDF (N = 292)   
AЛАT 

AЛАT  хэвийн хэмжээнд (Төв лаборатори)b 

83.000000%  75.000000%  72.000000%  67.000000% 
AЛАT  хэвийн хэмжээнд  (AASLD)c  50.000000%  32.000000%  45.000000%  36.000000% 
Серологи 

HBeAg арилсан / сероконверсd 

Хэрэглэгдэхгүй  Хэрэглэгдэхгүй  14 % / 10 %  12 % / 8 % 
HBsAg арилсан/ сероконверс  0 / 0  0 / 0  1 % / 1 %  < 1 % / 0 

N/A = Хэрэглэгдэхгүй 

TDF = тенофовир дизопроксил фумарат 

 1. Байхгүй = шинжилгээ алдаатай.
 2. b. AЛАT хэвийн болсон эсэхийг тодорхойлох шинжилгээнд зөвхөн  эмчилгээний өмнөх АЛАТ-ын хэмжээ нь Төв лабораторийн заасан хэвийн дээд хэмжээнээс (ULN) дээш үзүүлэлттэй өвчтөнүүд хамрагдсан. Төв лабораторийн AЛАT-ын хэвийн дээд хэмжээ нь дараах байдалтай байна: 18-аас < 69 насны эрэгтэйчүүдэд ≤ 43 U/L; ≥ 69 насны эрэгтэйчүүдэд ≤ 35 U/L; 18-аас < 69 насны эмэгтэйчүүдэд ≤ 34 U/L; ≥ 69 насны эмэгтэйчүүдэд ≤ 32 U/L.
 3. АЛАТ хэвийн болсон эсэхийг тодорхойлох шинжилгээнд зөвхөн эмчилгээний өмнөх АЛАТ-ын хэмжээ нь  Америкийн Элэгний Эмгэг Судлалын Холбооны (AASLD) АЛАТ-ын хэвийн дээд хэмжээнээс дээш үзүүлэлттэй өвчтөнүүд хамрагдсан. AASLD -ийн АЛАT-ын хэвийн дээд хэмжээ  нь дараах байдалтай байна: эрэгтэйчүүдэд ≤ 30 U/L ба эмэгтэйчүүдэд ≤ 19 U/L.
 4. Серологийн шинжилгээнд зөвхөн антиген эерэг, эсрэгбие сөрөг эсвэл эмчилгээний өмнөх эсрэг бие байхгүй өвчтөнүүдийг хамрагдсан.

Судалгаа 108 ба Судалгаа 110-ын 48 долоо хоногоос цааших эмчилгээний үр дүн 

 • 72 дахь долоо хоног дээр, тенофовир алафенамид эмчилгээг үргэлжлүүлснээр биохимийн ба серологийн хариу урвалын үр дүн хадгалагдаж байв [Хүснэгт 5-ыг үзнэ үү]. Серологийн мэдээллийг 72 дахь долоо хоног дээр цуглуулаагүй байв. 

Хүснэгт 5: 72  долоо хоногийн ХВВ ДНХ болон нэмэлт үр дүнгийн параметрүүд

  Судалгаа 108 (HBeAg сөрөг)    Судалгаа 110 (HBeAg эерэг)   
Вемлиди (N = 285)  TDF (N = 140)  Вемлиди (N = 581)  TDF (N = 292)   
ХВВ ДНХ < 29 IU/мл  93.000000%  92.000000%  72.000000%  72.000000% 
Эмчилгээний өмнөх 

ХВВ ДНХ 

< 7 log10 IU/мл 

≥ 7 log10 IU/мл 

93 % (215/230) 

89 % (49/55) 

91 % (106/116) 

96 % (23/24) 

Хэрэглэгдэхгүй  Хэрэглэгдэхгүй 
Эмчилгээний өмнөх 

ХВВ ДНХ 

< 8 log10 IU/мл 

≥ 8 log10 IU/мл 

Хэрэглэгдэхгүй  Хэрэглэгдэхгүй  86 % (265/309) 

56 % (151/272) 

83 % (124/150) 

61 % (86/142) 

Нуклеозид эмчилгээ хийлгэж байгаагүйb 

Нуклеозид эмчилгээ хийлгэж байсан 

93 % (210/225) 

90 % (54/60) 

93 % (102/110) 

90 % (27/30) 

75 % (332/444) 

61 % (84/137) 

73 % (163/223) 

68 % (47/69) 

AЛАT  

AЛАT хэвийн хэмжээнд (Төв лаборатори)c 

АЛАТ хэвийн хэмжээнд (AASLD)d 

83 % 

50 % 

77 % 

40 % 

73 % 

49 % 

65 % 

39 % 

N/A = Хэрэглэгдэхгүй 

TDF = тенофовир дизопроксил фумарат 

 1. Байхгүй = шинжилгээ алдаатай
 2. Эмчилгээ хийлгэж байгаагүй өвчтөнүүд <12 долоо хоногийн хугацаанд тенофовир дизопроксил фумарат эсвэл алафенамид зэрэг нуклеозид буюу нуклеотидын аналог, амаар ууж хэрэглэх вирүсийн эсрэг эмийн эмчилгээ хийлгэсэн.
 3. AЛАT хэвийн болсон эсэхийг тодорхойлох шинжилгээнд зөвхөн  эмчилгээний өмнөх АЛАТ-ын хэмжээ нь Төв лабораторийн заасан хэвийн дээд хэмжээнээс (ULN) дээш үзүүлэлттэй өвчтөнүүд хамрагдсан. Төв лабораторийн AЛАT-ын хэвийн дээд хэмжээ нь дараах байдалтай байна: 18-аас < 69 насны эрэгтэйчүүдэд ≤ 43 U/L; ≥ 69 насны эрэгтэйчүүдэд ≤ 35 U/L; 18-аас < 69 насны эмэгтэйчүүдэд ≤ 34 U/L; ≥ 69 насны эмэгтэйчүүдэд ≤ 32 U/L. 
 4. АЛАТ хэвийн болсон эсэхийг тодорхойлох шинжилгээнд зөвхөн эмчилгээний өмнөх АЛАТ-ын хэмжээ нь  Америкийн Элэгний Эмгэг Судлалын Холбооны (AASLD) АЛАТ-ын хэвийн дээд хэмжээнээс дээш үзүүлэлттэй өвчтөнүүд хамрагдсан. AASLD -ийн АЛАT-ын хэвийн дээд хэмжээ  нь дараах байдалтай байна: эрэгтэйчүүдэд ≤ 30 U/L ба эмэгтэйчүүдэд ≤ 19 U/L.

Ясны эрдсийн нягтшилийн өөрчлөлт 

 • Хоёр судалгаан дээр 72 долоо хоногийн эмчилгээний дараа тенофовир алафенамидтай холбоотой ясны эрдсийн нягтшил (BMD; бүсэлхий нурууны яс болон түнхний ясн хоёрыг энергийн рентген шингээлт хэмжилтийн [DXA] шинжилгээ) тенофовир дизопроксил фумараттай харьцуулахад арай бага хувиар буурсан байсан. 

Бөөрний үйл ажиллагааны  өөрчлөлт 

 • Хоёр судалгаан дээр 72 долоо хоногийн эмчилгээний дараа тенофовир алафенамид болон  тенофовир дизопроксил фумаратыг харьцуулахад, бөөрний аюулгүй байдлын параметрүүд (Cockcroft-Gault аргаар тооцсон CrCl-д арай бага багассан мөн шээсний уураг болон креатинины харьцаа, шээсний альбумин болон креатинины харьцаанд багахан хувиар ихэссэн) -ийн эмтэй холбоотой өөрчлөлт бага байсан [мөн 4.4-р хэсгийг үзнэ үү]. 

Шимэгдэлт 

 • ХВВ-ийн архаг халдвартай насанд хүрсэн өвчтөнүүдэд өлөн байхад  Вемлиди эмийг амаар уусны дараа, тенофовир алафенамидын сийвэн дэх хамгийн дээд концентраци тунг ууснаас хойш ойролцоогоор 0.48 цагийн дараа ажиглагдсан.
 • ХВВ-ийн архаг халдвартай өвчтөнүүдийн 3-р шатны фармакинетикийн шинжилгээнд тулгуурлаж үзэхэд, тенофовир алафенамидын (N = 698) дундаж тогтвортой төлөв AUC0-24 , тенофовир (N = 856) нь  тус бүр 0.22 µгр•цаг/мл ба 0.32 µгр•цаг/мл байсан.
 • Тенофовир алафенамид болон тенофовирын тогтвортой төлөв Cmax тус бүр 0.18 ба 0.02 µгр•цаг/мл байсан.
 • Вемлиди эмийн нэг удаагийн тунг өөх ихтэй хоолны хамт хэрэглэх нь өлөн хэрэглэхтэй харьцуулахад тенофовир алафенамидын нөлөөг 65%-иар өсгөсөн үр дүн гарсан. 

Тархалт 

 • Эмнэлзүйн туршилтын явцад цуглуулсан сорьцонд тенофовир алафенамидын хүний сийвэнгийн уурагтай холбогдолт ойролцоогоор 80% байсан. Тенофовирын хүний сийвэнгийн уурагтай холбогдолт 0.7%-иас бага байгаа бөгөөд 0.01-25 μгр/мл-ийн хүрээнээс дээш концентрацийн хамааралгүй байна.. 

Бодисын солилцоо  

 • Бодисын солилцоо нь тооцоолсноор амаар уух тунгийн  > 80%-ийг ялгаруулдаг, хүний биеэс тенофовир алафенамидыг ялгаруулах үндсэн эмгэгжам юм. In vitro оричнд хийсэн судалгаагаар тенофовир алафенамид нь элэгний эсэд карбоксилестераз 1-ээр, захын цусны мононуклеар эсүүд болон макрофаг эсэд катапсин А-аар тенофовир (үндсэн метаболит) болж хувирдаг. In vivo орчинд тенофовир алафенамид эс дотор гидролизд орж тенофовир буюу фосфоржин идэвхтэй метаболит, тенофовир дифосфат (үндсэн метаболит) болдог.
 • In vitro орчинд, тенофовир алафенамидыг CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6-аар бодисын солилцоонд ордоггүй байна. Тенофовир алафенамид CYP3A4-өөр бодисын багахан зэрэг бодисын солилцоонд ордог байна. 

Ялгаралт 

 • Задраагүй тенофовир алафенамидын бөөрөөр ялгаралт нь шээсэнд ялгарсан тунгийн < 1% бага байна. Тенофовир алафенамид нь ихэвчлэн  тенофовир руу шилжиж бодисын солилцоонд орж ялгардаг. Тенофовир алафенамид болон тенофовир нь тус бүр 0.51 болон 32.37 цагийн хагас задралын хугацаатай. Тенофовир нь биеэс бөөрөөр дамжин ялгарахдаа хоёр бөөрний түүдгэнцрийн нэвчилтээр болон идэвхтэй сувганцрын шүүрлээр ялгардаг. 

Шугаман/шугаман бус 

 • Тенофовир алафенамидын нөлөө нь 8 мг-аас 125 мг-ийн хоорондох тунгийн хүрээн дэх тунгаас илүү тунтай тэнцүү байна. 

Тусгай хүн амын фармакокинетик 

 • Нас, хүйс, үндэс угсаа
  • Нас, үндэс угсааны  фармакокинетикийн эмнэлзүйн ач холбогдол бүхий ялгаа илрээгүй. Хүйсийн дагуух фармакокинетикийн ялгаанууд нь эмнэлзүйн  ач холбогдолгүй гэж үзэж байна. 
 • Элэгний үйл ажиллагааны алдагдал
  • Элэгний хүнд эмгэгтэй өвчтөнүүдэд, тенофовир алафенамид болон тенофовирын  сийвэнгийн нийт концентраци нь элэгний хэвийн үйл ажиллагаатай өвчтөнүүдэд илэрснээс бага байсан. Элэгний хүнд эмгэгтэй болон элэгний хэвийн үйл ажиллагаатай өвчтөнүүдийн уурагтай холбогдолт болон холбогдоогүй (чөлөөт) тенофовир алафенамидын плазмын концентраци нь ижил төстэй байсан. 
 • Бөөрний үйл ажиллагааны алдагдал
  • Тенофовир алафенамидын судалгаагаар эрүүл хүн ба хүнд хэлбэрийн бөөрний үйл ажиллагааны алдагдалтай  (тооцоолсон CrCl > 15 гэхдээ < 30 мл/мин) өвчтөний хооронд тенофовир алафенамид эсвэл тенофовирын фармакокинетикийн эмнэлзүйн ач холбогдол бүхий ялгаа огт ажиглагдаагүй. 
 • Хүүхдэд
  • ХДХВ-1-ийн халдвартай өмнө нь тенофовир алафенамидын (10 мг) эмчилгээ хийлгэж байгаагүй өсвөр насныханд элвитегравир, кобицистат, эмтрицитабинтай цуг тогтмол тун бүхий шахмал эм (E/C/F/TAF; Genvoya) хэлбэрээр өгч тенофовир алафенамид болон тенофовирын фармакокинетикийг үнэлсэн. ХДХВ-1-ийн халдвартай насанд хүрэгсэд болон өсвөр насны хүүхдүүдийн хооронд тенофовир алафенамид эсвэл тенофовирын фармакокинетикийн  эмнэлзүйн ач холбогдолтой ялгаа огт ажиглагдаагүй.  

Эмнэл зүйн  өмнөх шатны аюулгүй байдлын мэдээлэл 

 • Харх, нохойн дээр хийсэн эмнэлзүйн бус судалгаагаар хордуулах гол бай эрхтэн нь яс, бөөр болох нь тогтоогдсон. Ясанд үзүүлэх хор нөлөө нь хэрэглэх ёстой хэмжээнээс багадаа 4 дахин их хэмжээгээр тенофовир алафенамидыг хэрэглэсний дараа тенофовирын нөлөөнд харх, нохойны ясны эрдсийн нягтшил буурсан нь ажиглагдсан. Тенофовир алафенамидыг хэрэглэсний дараа гистиоцит эсийн бага зэргийн нэвчилт нохойн нүдэнд илэрсэн нь тенофовир алафенамид болон тенофовирыг ойролцоогоор  4 ба 17 дахин тус илүү илэрсэн.
 • Тенофовир алафенамид нь уламжлалт генийн хоруу чанарын  шинжилгээнд мутаген эсвэл кластоген шинж илрээгүй.
 • Тенофовир дизопроксил фумараттай харьцуулахад тенофовир алафенамидыг хэрэглэсний дараа харх, хулганад тенофовир арай бага илэрсэн тул, карциногенезийн судалгаа ба хархны төрөхийн өмнөх болон дараах үеийн судалгааг зөвхөн тенофовир дизопроксил фумаратаар хийсэн. Тенофовир дизопроксил (фумарат шиг)-ийн боломжит карциноген чанар болон тенофовир дизопроксил (фумарат шиг) эсвэл тенофовир алафенамидын нөхөн үржихүй, өсөлт бойжилтын уламжлалт судалгаагаар хүний биед онцгой аюул илрээгүй. Харх, туулайн дээр хийсэн нөхөн үржихүйн хоруу чанарын судалгаагаар үр тогтолт, төрөлт, жирэмслэлт, үр хөврөлийн параметрүүдэд ямар ч нөлөө үзүүлээгүй. Гэсэн хэдий ч, эхэд нь тенофовир дизопроксил фумаратийг хордуулах тунгаар уулгахад төрөхийн өмнөх болон дараах үеийн судалгаагаар зулзаганы амьдрах чадварын индекс болон биеийн жинг бууруулсан. Хулгана дээр хийсэн урт хугацааны амаар уулган карциногенезийн судалгаа хийхэд гэдэсний хавдрын цөөн тохиолдол гарсан бөгөөд 600 мг/кг/өдрийн өндөр тунгаар өгөхөд ходоод гэдэсний замд хэсэг газарт өндөр концентраци үүсгэсэнтэй холбоотой байж магадгүй гэж үзсэн. Хулганын биед хавдар үүсгэсэн механизм нь хүний биетэй хамааралтай байж болох эсэх нь тодорхойгүй байна. 
 • Тенофовир алафенамид, тенофовир дизопроксил фумарат эсвэл адефовир дипивоксил агуулсан эмүүдтэй Вемлиди эмийг хамт хэрэглэж болохгүй.
 • Таталтын эсрэг тодорхой эмүүд (жишээ нь, карбамазепин, окскарбазепин, фенобарбитал, фенитоин), микобактерийн эсрэг эмүүд (жишээ нь, рифампицин, рифабутин, рифапентин) эсвэл Алтан цэгцүүхэй зэрэг бүх Р-гликопротеины өдөөгч (Pgp) нь тенофовир алафенамидийн ийлдэсийн концентрацийг бууруулж болзошгүй тул Вемлиди эмтэй хамт хэрэглэхийг зөвлөхгүй.
 • Pgp хүчтэй ингибиторуудтай (жишээ нь, итраконазол ба кетоконазол) Вемлиди эмийг хамт хэрэглэвэл тенофовир алафенамидийн ийлдсийн концентрацийг ихэсгэж болзошгүй. Хамт хэрэглэхэд зохимжгүй.
 • Лактозд хэт мэдрэг хүмүүс
 • Вемлиди нь лактоз моногидрит агуулдаг. Иймээс лактозд хэт мэдрэг, Лапп лактозын дутагдал эсвэл глюкоз-галактоз мальабсорбцийн ховор удамшлын асуудалтай өвчтөнүүд уг эмийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх хэрэггүй.

Бусад эмүүдтэй харилцан нөлөөлөл ба харилцан нөлөөллийн бусад хэлбэрүүд

 • Харилцан нөлөөллийн судалгааг зөвхөн насанд хүрэгч дээр хийсэн.
 • Тенофовир дизопроксил фумарат, тенофовир алафенамид эсвэл адефовир дипивоксил агуулсан эмийн бүтээгдэхүүнтэй Вемлиди эмийг хамт хэрэглэж болохгүй.
 • Тенофовир алафенамидад нөлөөлж болзошгүй эмүүд
  • Тенофовир алафенамид нь Pgp болон хөхний хавдрыг эсэргүүцэх уургаар (BCRP) дамждаг. Pgp өдөөгч болох эмийн бүтээгдэхүүнүүд (жишээ нь, рифампицин, рифабутин, карбамазепин, фенобарбитал, эсвэл Алтан цэгцүүхэй) нь тенофовир алафенамидын ийлдэсийн концентрацийг ихэсгэж болзошгүй бөгөөд улмаар Вемлиди эмчилгээний үр нөлөөг алдагдахад хүргэж болно. Эдгээр эмүүдтэй Вемлиди эмийг хамт  хэрэглэж болохгүй.
  • Pgp ба/эсвэл BCRP-г саатуулдаг эмүүдтэй хамт Вемлиди эмийг хэрэглэвэл тенофовир алафенамидын  ийлдэсийн  концентрацийг ихэсгэж болзошгүй. Pgp хүчтэй ингибиторуудтай хамт Вемлиди  эмийг хэрэглэж болохгүй.
 • Тенофовир алафенамид нь OATP1B1, OATP1B3 in vitro субстрат юм. OATP1B1 ба/эсвэл OATP1B3-ийн үйл ажиллагаа нь хүний биед тенофовир алафенамид тарахад нөлөөлж болно.

Тенофовир алафенамидын бусад эмүүдэд  үзүүлэх нөлөө

 • Тенофовир алафенамид нь in vitro орчинд CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, эсвэл CYP2D6 ингибитор биш юм. Энэ нь in vivo орчинд CYP3A  ингибитор биш юм.
 • Тенофовир алафенамид нь in vitro орчинд хүний уридин дифосфат глюкуронозилтрансфераз (UGT) 1A1 ингибитор биш юм. Энэ нь тенофовир алафенамид бусад UGT энзимийн ингибитор эсэх нь тодорхойгүй байна.
 • Вемлиди болон хамт хэрэглэгдэж болох эмүүдийн хоорондын харилцан нөлөөллийн мэдээллийг доорх Хүснэгт 1-д харууллаа (ихсэлтийг “↑”, багасалтыг “↓”, өөрчлөлтгүй гараагүйг “↔”; өдөрт хоёр удааг “b.i.d.”, нэг тунг “s.d.”, өдөрт нэг удааг “q. d.”; дуслаар гэдгийг “IV” гэж тус тэмдэглэсэн болно). Тайлбарласан эмийн харилцан үйлчлэлийг тенофовир алафенамид дээр явуулсан судалгаануудад эсвэл Вемлиди эмтэй үүсч болох боломжит эмийн харилцан үйлчлэлүүдэд тулгуурласан болно.

Хүснэгт 1: Вемлиди болон бусад эмүүдийн хоорондын харилцан үйлчлэл

Эмчилгээний бүлгээр  ангилсан эмүүд Эмийн түвшинд үзүүлэх нөлөө.a,b

AUC, Cmax, Cmin-ийн дундаж харьцаа (90% итгэх интервал)

Вемлиди эмтэй хамт хэрэглэх талаарх зөвлөмж
ТАТАЛТЫН ЭСРЭГ ЭМҮҮД
Карбамазепин

(300 мг уухаар, b.i.d.)

 

Тенофовир алафенамидc

(25 мг уухаар, s.d.)

Тенофовир алафенамид

↓ Cmax 0.43 (0.36, 0.51)

↓ AUC 0.45 (0.40, 0.51)

 

Тенофовир

↓ Cmax 0.70 (0.65, 0.74)

↔ AUC 0.77 (0.74, 0.81)

Хамт хэрэглэхэд зохимжгүй.
Окскабарбезин

Фенобарбитал

Харилцан үйлчлэл нь судлагдаагүй.

Хүлээгдэж буй:

↓ Тенофовир алафенамид

Хамт хэрэглэхэд зохимжгүй.
Фенитоин Харилцан үйлчлэл нь судлагдаагүй.

Хүлээгдэж буй:

↓ Тенофовир алафенамид

Хамт хэрэглэхэд зохимжгүй.
Мидазоламd

(2.5 мг уухаар, s.d.)

 

Тенофовир алафенамидc

(25 мг уухаар, q. d.)

Мидазолам

↔ Cmax 1.02 (0.92, 1.13)

↔ AUC 1.13 (1.04, 1.23)

Мидазоламын (амаар уухаар эсвэл IV) тунг тохируулах шаардлагагүй.
Мидазоламd

(1 мг IV, s.d.)

 

Тенофовир алафенамидc

(25 мг уухаар, q. d.)

Мидазолам

↔ Cmax 0.99 (0.89, 1.11)

↔ AUC 1.08 (1.04, 1.14)

СЭТГЭЛ ГУТРАЛЫН ЭСРЭГ ЭМҮҮД
Сертралин

(50 мг уухаар, s.d.)

 

Тенофовир алафенамидe

(10 мг уухаар, q.d.)

Тенофовир алафенамид

↔ Cmax 1.00 (0.86, 1.16)

↔ AUC 0.96 (0.89, 1.03)

 

Тенофовир

↔ Cmax 1.10 (1.00, 1.21)

↔ AUC 1.02 (1.00, 1.04)

↔ Cmin 1.01 (0.99, 1.03)

Вемлиди буюу сертралины тунг тохируулах шаардлагагүй.
Сертралин

(50 мг уухаар, s.d.)

 

Тенофовир алафенамидe

(10 мг уухаар, q.d.)

Сертралин

↔ Cmax 1.14 (0.94, 1.38)

↔ AUC 0.93 (0.77, 1.13)

МӨӨГӨНЦӨРИЙН ЭМҮҮД
Итраконазол

Кетоконазол

Харилцан үйлчлэл нь судлагдаагүй.

Хүлээгдэж буй:

↑ Тенофовир алафенамид

Хамт хэрэглэхэд зохимжгүй.
МИКОБАКТЕРИЙН ЭСРЭГ ЭМҮҮД
Рифампицин

Рифапентин

Харилцан үйлчлэл нь судлагдаагүй.

Хүлээгдэж буй:

↓ Тенофовир алафенамид

Хамт хэрэглэхэд зохимжгүй.
Рифабутин Харилцан үйлчлэл нь судлагдаагүй.

Хүлээгдэж буй:

↓ Тенофовир алафенамид

Хамт хэрэглэхэд зохимжгүй.
ХСВ-ИЙН ВИРҮСИЙН ЭСРЭГ ЭМҮҮД
Софосбувир (400 мг уухаар, q.d.) Харилцан үйлчлэл нь судлагдаагүй.

Хүлээгдэж буй:

↔ Софосбувир

↔ GS-331007

Вемлиди эсвэл софосбувирын тунг тохируулах шаардлагагүй.
Ледипасвир/софосбувир

(90 мг/400 мг уухаар, q.d.)

 

Тенофовир алафенамидf

(25 мг уухаар, q. d.)

Ледипасвир

↔ Cmax 1.01 (0.97, 1.05)

↔ AUC 1.02 (0.97, 1.06)

↔ Cmin 1.02 (0.98, 1.07)

 

Софосбувир

↔ Cmax 0.96 (0.89, 1.04)

↔ AUC 1.05 (1.01, 1.09)

 

GS331007g

↔ Cmax 1.08 (1.05, 1.11)

↔ AUC 1.08 (1.06, 1.10)

↔ Cmin 1.10 (1.07, 1.12)

 

Тенофовир алафенамид

↔ Cmax 1.03 (0.94, 1.14)

↔ AUC 1.32 (1.25, 1.40)

 

Тенофовир

↑ Cmax 1.62 (1.56, 1.68)

↑ AUC 1.75 (1.69, 1.81)

↑ Cmin 1.85 (1.78, 1.92)

Вемлиди  эсвэл ледипасвир/софосбувирын тунг тохируулах шаардлагагүй.
Софосбувир/велпатасвир

(400 мг/100 мг уухаар, q.d.)

Харилцан үйлчлэлийг судлаагүй.

Хүлээгдэж буй:

↔ Софосбувир

↔ GS-331007

↔ Велпатасвир

↑ Тенофовир алафенамид

Вемлиди эсвэл софосбувир/велпатасвирын тунг тохируулах шаардлагагүй.
ХДХВ РЕТРОВИРҮСИЙН ЭСРЭГ ЭМҮҮД – ПРОТЕАЗ СААТУУЛАГЧ
Атазанавир/кобицистат

(300 мг/150 мг уухаар, q.d.)

 

Тенофовир алафенамидc

(10 мг уухаар, q.d.)

Тенофовир алафенамид

↑ Cmax 1.80 (1.48, 2.18)

↑ AUC 1.75 (1.55, 1.98)

 

Тенофовир

↑ Cmax 3.16 (3.00, 3.33)

↑ AUC 3.47 (3.29, 3.67)

↑ Cmin 3.73 (3.54, 3.93)

 

Атазанавир

↔ Cmax 0.98 (0.94, 1.02)

↔ AUC 1.06 (1.01, 1.11)

↔ Cmin 1.18 (1.06, 1.31)

 

Кобицистат

↔ Cmax 0.96 (0.92, 1.00)

↔ AUC 1.05 (1.00, 1.09)

↑ Cmin 1.35 (1.21, 1.51)

Хамт хэрэглэхэд зохимжгүй.
Атазанавир/ритонавир

(300 мг/100 мг уухаар, q.d.)

 

Тенофовир алафенамидc

(10 мг уухаар, s. d.)

Тенофовир алафенамид

↑ Cmax 1.77 (1.28, 2.44)

↑ AUC 1.91 (1.55, 2.35)

 

Тенофовир

↑ Cmax 2.12 (1.86, 2.43)

↑ AUC 2.62 (2.14, 3.20)

 

Атазанавир

↔ Cmax 0.98 (0.89, 1.07)

↔ AUC 0.99 (0.96, 1.01)

↔ Cmin 1.00 (0.96, 1.04)

Хамт хэрэглэхэд зохимжгүй.
Дарунавир/кобицистат

(800 мг/150 мг уухаар, q.d.)

 

Тенофовир алафенамидc

(25 мг уухаар, q. d.)

Tенофовир алафенамид

↔ Cmax 0.93 (0.72, 1.21)

↔ AUC 0.98 (0.80, 1.19)

 

Тенофовир

↑ Cmax 3.16 (3.00, 3.33)

↑ AUC 3.24 (3.02, 3.47)

↑ Cmin 3.21 (2.90, 3.54)

 

Дарунавир

↔ Cmax 1.02 (0.96, 1.09)

↔ AUC 0.99 (0.92, 1.07)

↔ Cmin 0.97 (0.82, 1.15)

 

Кобицистат

↔ Cmax 1.06 (1.00, 1.12)

↔ AUC 1.09 (1.03, 1.15)

↔ Cmin 1.11 (0.98, 1.25)

Хамт хэрэглэхэд зохимжгүй.
Дарунавир/ритонавир

(800 мг/100 мг уухаар, q.d.)

 

Тенофовир алафенамидc

(10 мг уухаар, s. d.)

Тенофовир алафенамид

↑ Cmax 1.42 (0.96, 2.09)

↔ AUC 1.06 (0.84, 1.35)

 

Тенофовир

↑ Cmax 2.42 (1.98, 2.95)

↑ AUC 2.05 (1.54, 2.72)

 

Дарунавир

↔ Cmax 0.99 (0.91, 1.08)

↔ AUC 1.01 (0.96, 1.06)

↔ Cmin 1.13 (0.95, 1.34)

Хамт хэрэглэхэд зохимжгүй.
Лопинавир/ритонавир

(800 мг/200 мг уухаар, q.d.)

 

Тенофовир алафенамидc

(10 мг уухаар, s. d.)

Тенофовир алафенамид

↑ Cmax 2.19 (1.72, 2.79)

↑ AUC 1.47 (1.17, 1.85)

 

Тенофовир

↑ Cmax 3.75 (3.19, 4.39)

↑ AUC 4.16 (3.50, 4.96)

 

Лопинавир

↔ Cmax 1.00 (0.95, 1.06)

↔ AUC 1.00 (0.92, 1.09)

↔ Cmin 0.98 (0.85, 1.12)

Хамт хэрэглэхэд зохимжгүй.
Типранавир/ритонавир Харилцан үйлчлэл нь судлагдаагүй.

Хүлээгдэж буй:

↓ Тенофовир алафенамид

Хамт хэрэглэхэд зохимжгүй.
ХДХВ  РЕТРОВИРҮСИЙН ЭСРЭГ ЭМҮҮД – ИНТЕГРАЦ СААТУУЛАГЧ
Долутегравир

(50 мг уухаар, q. d.)

 

Тенофовир алафенамидc

(10 мг уухаар, s. d.)

Тенофовир алафенамид

↑ Cmax 1.24 (0.88, 1.74)

↑ AUC 1.19 (0.96, 1.48)

 

Тенофовир

↔ Cmax 1.10 (0.96, 1.25)

↑ AUC 1.25 (1.06, 1.47)

 

Долутегравир

↔ Cmax 1.15 (1.04, 1.27)

↔ AUC 1.02 (0.97, 1.08)

↔ Cmin 1.05 (0.97, 1.13)

Вемлиди эсвэл долутегравирын тунг тохируулах шаардлагагүй.
Ралтегравир Харилцан үйлчлэл нь судлагдаагүй.

Хүлээгдэж буй:

↔ Тенофовир алафенамид

↔ Ралтегравир

Вемлиди эсвэл ралтегравирын тунг тохируулах шаардлагагүй.
ХДХВ РЕТРОВИРҮСИЙН ЭСРЭГ ЭМҮҮД – НУКЛЕОЗИД БУС УРВУУ ТРАНСКРИПТАЗ ДАРАНГУЙЛАГЧ
Эфавиренз

(600 мг уухаар, q. d.)

 

Тенофовир алафенамидh

(40 мг уухаар, q. d.)

Тенофовир алафенамид

↓ Cmax 0.78 (0.58, 1.05)

↔ AUC 0.86 (0.72, 1.02)

 

Тенофовир

↓ Cmax 0.75 (0.67, 0.86)

↔ AUC 0.80 (0.73, 0.87)

↔ Cmin 0.82 (0.75, 0.89)

 

Хүлээгдэж буй:

↔ Эфавиренз

Вемлиди эсвэл эфавирензийн тунг тохируулах шаардлагагүй.
Невирапин Харилцан үйлчлэл нь судлагдаагүй.

Хүлээгдэж буй:

↔ Тенофовир алафенамид

↔ Невирапин

Вемлиди эсвэл невирапины тунг тохируулах шаардлагагүй.
Рилпивирин

(25 мг уухаар, q. d.)

 

Тенофовир алафенамид

(25 мг уухаар, q. d.)

Тенофовир алафенамид

↔ Cmax 1.01 (0.84, 1.22)

↔ AUC 1.01 (0.94, 1.09)

 

Тенофовир

↔ Cmax 1.13 (1.02, 1.23)

↔ AUC 1.11 (1.07, 1.14)

↔ Cmin 1.18 (1.13, 1.23)

 

Рилпивирин

↔ Cmax 0.93 (0.87, 0.99)

↔ AUC 1.01 (0.96, 1.06)

↔ Cmin 1.13 (1.04, 1.23)

Вемлиди эсвэл рилпивирины тунг тохируулах шаардлагагүй.
ХДХВ РЕТРОВИРҮСИЙН ЭСРЭГ ЭМҮҮД – CCR5 РЕЦЕПТОР АНТАГОНИСТ
Маравирок Харилцан үйлчлэл нь судлагдаагүй.

Хүлээгдэж буй:

↔ Тенофовир алафенамид

↔ Маравирок

Вемлиди эсвэл маравирокын тунг тохируулах шаардлагагүй.
ЭМИЙН УРГАМЛЫН ГАРАЛТАЙ НЭМЭЛТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД
Алтан цэгцүүхэй (hypericum perforatum) Харилцан үйлчлэл нь судлагдаагүй.

Хүлээгдэж буй:

↓ Тенофовир алафенамид

Хамт хэрэглэхэд зохимжгүй.
АМААР УУЖ ХЭРЭГЛЭХ ЖИРЭМСЛЭЛТЭЭС ХАМГААЛАХ ЭМ
Норгестимат

(0.180 мг/0.215 мг/ 0.250 мг уухаар, q.d.)

 

Этинил эстрадиол

(0.025 мг уухаар, q. d.)

 

Тенофовир алафенамидc

(25 мг уухаар, q. d.)

Норелгестромин

↔ Cmax 1.17 (1.07, 1.26)

↔ AUC 1.12 (1.07, 1.17)

↔ Cmin 1.16 (1.08, 1.24)

 

Норгестрел

↔ Cmax 1.10 (1.02, 1.18)

↔ AUC 1.09 (1.01, 1.18)

↔ Cmin 1.11 (1.03, 1.20)

 

Этинил эстрадиол

↔ Cmax 1.22 (1.15, 1.29)

↔ AUC 1.11 (1.07, 1.16)

↔ Cmin 1.02 (0.93, 1.12)

Вемлиди эсвэл норгестимат/этинил эстрадиолын тунг тохируулах шаардлагагүй.

 • Бүх харилцан үйлчлэлийн судалгааг эрүүл чийрэг сайн дурынхан дээр хийсэн
 • Бүх Нөлөөгүй хязгаар нь 70 % – 143 %
 • Эмтрицитабин/тенофовир алафенамид тогтмол тун бүхий шахмал эмтэй хослуулж хийсэн судалгаа
 • Эмзэг CYP3A4 субстрат
 • Элвитегравир/кобицистат/эмтрицитабин/тенофовир алафенамид тогтмол тун бүхий шахмал эмтэй хослуулж хийсэн судалгаа
 • Эмтрицитабин/рилпивирин/тенофовир алафенамид тогтмол тун бүхий шахмал эмтэй хослуулж хийсэн судалгаа
 • Софосбувирын давамгайлагч эргэлдэгч нуклеозид метаболит
 • Тенофовир алафенамид 40 мг ба эмтрицитабин 200 мг-аар явуулсан судалгаа

ХВВ-ийн халдвар дамжих 

 • Вемлиди эм нь ХВВ-ийг бэлгийн замаар болон цусаар дамжин бусдад халдварлах эрсдлийг бууруулахгүй гэдгийг өвчтөнүүдэд зөвлөх хэрэгтэй. Зохих урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ үргэлжлүүлэн хийх хэрэгтэй. 

Ээнэгшилгүй элэгний өвчтэй өвчтөнүүд 

 • Вемлиди эмийн аюулгүй, үр дүнтэй эсэх нь ээнэгшилгүй элэгний өвчтэй ХВВ-ийн халдвартай эсвэл Чайлд Пью (CPT) ангиллаар  9-өөс дээш оноотой (C ангилал г.м.) өвчтөнүүдэд тогтоогдоогүй. Эдгээр өвчтөнүүдэд элэг эсвэл бөөрөнд ноцтой сөрөг нөлөө үүсч болох өндөр эрсдэлтэй. Тиймээс, элэг цөсний болон бөөрний үзүүлэлтүүдийг эдгээр өвчтнүүдэд ойр ойрхон хянаж байх ёстой [5.2-р хэсгийг үзнэ үү]. 

Хепатитийн цочмог сэдрэл 

 • Эмчилгээний явцад өвчин сэдрэх
  • В вирүст архаг хепатитийн аяндаа үүсэх цочмог сэдрэл харьцангуй түгээмэл байдаг ба ийлдэс дэхь аланин аминотрансфераз (AЛАT)-ын түр зуурын ихсэлтээр тодорхойлогдоно. Вирүсийн эсрэг эмчилгээг эхлүүлсний дараа, ийлдэс дэхь AЛАT зарим өвчтөнд ихсэж болно. Ээнэгшилтэй элэгний өвчтэй хүнд ийлдэс дэхь AЛАT ихсэхтэй хамт ийлдэсийн билирубины концентраци ихсэх эсвэл элэгний ээнэгшил алдагдах байдал үүсдэггүй. Циррозтой өвчтөнд хепатитийн сэдрэлийн дараа ээнэгшил алдагдах өндөр эрсдэлтэй тул эмчилгээний үед сайтар хянаж байх ёстой. 
 • Эмчилгээ зогсоосны дараа цочмог сэдрэл үүсэх
  • Хепатитийн цочмог хэлбэрийн сэдрэл нь хепатитийн B вирүсийн эсрэг эмчилгээг зогсоосон өвчтөнүүдэд ихэвчлэн цусан дахь ХВВ-ийн ДНХ-ийн түвшин ихэссэнтэй холбоотойгоор илэрдэгийг тогтоосон байна.  Хепатитийн B вирүсийн эсрэг эмчилгээг зогсоосны дараа ихэнх өвчтөнд зовиур илрэхгүй ч амь насанд аюултай хүнд хэлбэрийн сэдрэл үүсч болзошгүй.  Хепатитийн B вирүсийн эсрэг эмчилгээг зогсоосны дараа наад зах нь 6 сарын турш клиникийн болон лабораторийн хяналтыг тогтмол давтамжтайгаар хийж элэгний үйл ажиллагааг хянаж байх ёстой. Хэрэв боломжтой бол хепатитийн В вирүсийн эсрэг эмчилгээг үргэлжлүүлэн хийвэл найдвартай байдаг.
  • Эмчилгээний дараах хепатитийн цочмог сэдрэлийн улмаас элэгний өвчин ээнэгшилгүй хэлбэрт шилждэг тул элэгний өвчин даамжирсан эсвэл циррозтой өвчтөнд вирүсийн эсрэг эмчилгээг зогсоохгүй байхыг зөвлөдөг. Ээнэгшилгүй элэгний өвчтэй өвчтөнд сэдрэл үүсэх нь амь насанд аюултай тул ноцтой хүндрэлд тооцогддог.  

Бөөрний үйл ажиллагааны алдагдал 

 • Креатины клиренс 30 мл/мин-аас бага өвчтөнүүд
  • CrCl ≥ 15 мл/мин бүхий өвчтөнүүд Вемлиди эмийг өдөрт нэг удаа уух бол, < 30 мл/мин ба CrCl < 15 мл/мин бүхий гемодиализ хийлгэж байгаа өвчтөнүүдийн уух тунгийн талаарх  маш хязгаарлагдмал фармакокинетикийн мэдээлэл болон загварчлал, симуляцид тулгуурласан байна. CrCl < 30 мл/мин бүхий ХВВ-ийн халдвартай өвчтөнүүдийн эмчилгээнд Вемлиди эмийг хэрэглэх талаар аюулгүй байдлын мэдээлэл гараагүй байна.
  • Гемодиализ хийлгээгүй CrCl < 15 мл/мин бүхий өвчтөнд Вемлиди эмийг хэрэглэхгүй байхыг зөвлөдөг [4.2-р хэсгийг үзнэ үү]. 

Бөөр хордуулах нөлөө  

 • Тенофовир алафенамидтай тул тенофовирын бага тунгаар архаг өртөлтөд байнга орсоноос үүдэлтэй бөөрөнд хортой нөлөө үзүүлэх эрсдэл гарч болзошгүй [5.3-р хэсгийг үзнэ үү].

ХВВ болон ХСВ, ХДВ-ийн хавсарсан  халдвартай өвчтөнүүд 

 • Хепатитийн С, Д вирүсийн хавсарсан халдвартай өвчтөнд Вемлиди эмийн аюулгүй байдал, үр дүнгийн талаарх мэдээлэл гараагүй байна. Хепатитийн С вирүсийн эмчилгээний хавсарсан эмчилгээний  удирдамжийг дагавал зохино [4.5-р хэсгийг үзнэ үү]. 

ХВВ болон ХДХВ-ийн хавсарсан халдвар 

 • ХДХВ-1 халдвартай эсэх нь тодорхойгүй байгаа бүх ХВВ-ийн халдвартай өвчтөнүүдэд Вемлиди  эмийн эмчилгээг эхлэхээс өмнө ХДХВ-ийн эсрэг биеийн шинжилгээ хийхийг зөвлөдөг. ХВВ, ХДХВ-ийн хавсарсан халдвартай өвчтөнүүдэд тохирох ХДХВ-ийн эмчилгээний дэглэмд Вемлиди эмийг бусад ретровирүсийн эсрэг эмтэй хамт хэрэглэх хэрэгтэй [4.5-р хэсгийг үзнэ үү].

Машин жолоодох чадвар, машин ашиглахад  үзүүлэх нөлөө 

 • Вемлиди эм машин жолоодох чадвар, машин ашиглахад  үзүүлэх ямар нэг эсвэл бага хэмжээний нөлөө байхгүй. Вемлиди эмчилгээний үед толгой нь эргэвэл өвчтөнүүд үүнийг мэдээлж байх ёстой. 

Жирэмслэлт 

 • Жирэмсэн эмэгтэйчүүд тенофовир алафенамид хэрэглэх талаар ямар нэг эсвэл хязгаарлагдмал хэмжээтэй мэдээлэл (300-аас цөөн жирэмсний үр дүн) байхгүй. Гэсэн хэдий боловч, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн тухай их хэмжээний мэдээллээс харахад (1000-аас дээш ил гарсан үр дүн) тенофовир дизопроксил фумаратын хэрэглээтэй холбоотой нярайд үзүүлэх хоруу чанарын ямар ч сөрөг мэдээлэл байхгүй байна.
 • Амьтан дээр хийсэн судалгаагаар нөхөн үржихүйд үзүүлэх хор нөлөөтэй холбоотой шууд болон шууд бус хор нөлөө  илрээгүй [5.3-р хэсгийг үзнэ үү].
 • Шаардлагатай тохиолдолд жирэмсэн үед Вемлиди эмийн хэрэглээг харгалзан үзэж болно. 

Хөхөөр хооллох 

 • Тенофовир алафенамид нь эхийн сүүгээр ялгардаг эсэх нь тодорхойгүй байна. Гэвч, амьтанд хийсэн  судалгаанаас харахад тенофовир нь сүүнд илэрсэн байна. Нялхаст/нярайд үзүүлэх тенофовирын нөлөөллийн талаар мэдээлэл хангалтгүй байна.
 • Эхийн сүүгээр хооллодог хүүхдэд учирч болзошгүй эрсдэлийг тооцох боломжгүй тул, Вемлиди эмийг хөхүүл үед хэрэглэж болохгүй. 

Үр тогтолт 

 • Вемлиди эмийн үр тогтолтонд нөлөөлөх талаар ямар ч хүний мэдээлэл байхгүй байна. Амьтны судалгаанаас харахад үр тогтолтонд тенофовир алафенамид хортой нөлөө үзүүлээгүй. 

ЧАНАРЫН БОЛОН ТООН НАЙРЛАГА 

 • Хальсан бүрхүүлтэй шахмал эмэнд 25 мг тенофовир алафенамидтай тэнцүү хэмжээний тенофовир алафенамид фумарат агуулагддаг.
 • Найрлаганд орсон нэмэлт бодис
  • Шахмал эм тус бүр нь 95 мг лактоз (моногидрит хэлбэртэй) агуулдаг.

ЭМИЙН ХЭЛБЭР 

 • Хальсан бүрхүүлтэй шахмал эм.
 • Шар, дугариг, 8 мм-ын диаметртэй шахмал эмийн нэг талд нь “GSI”, нөгөө талд нь “25” гэсэн дардас бичигтэй байна. 

Нэмэлт бодисуудын жагсаалт

 • Шахмалын үндсэн хэсэг
  • Лактозын моногидрат
  • Микрокристалын целлюлоз (E460(i))
  • Кроскармеллозын натри (E468)
  • Магнийн стеарит (E470b)
 • Хальсан бүрхүүл
  • Поливинилийн спирт (E1203)
  • Титаны диоксид (E171)
  • Макрогол (E1521)
  • Тальк (E553b)
  • Төмрийн оксид шар (E172) 

Харшлах зүйлс 

 • Хэрэглэгдэхгүй  

Хадгалах хугацаа 

 • 2 жил.
 • Хадгалахад тусгайлан анхаарах зүйлс
  • Чийгнээс хамгаалахын тулд өөрийнх нь саванд хадгална. Таглааг сайтар чангалж таглах. 

Савны шинж чанар ба багтаамж 

 • Вемлиди шахмал эмийг өндөр нягтшилтай полиэтилен (HDPE) саванд савлаж, полипропилен үргэлжилсэн эрчлээстэй, хүүхэд хүрэхээс хамгаалсан тагаар таглаж, индукциар идэвхжүүлсэн хөнгөн цагаан жийргэвчээр доторлосон. Сав бүрт хатаасан силикагель, полиэфирэн ороомог агуулагдана.
 • Дараах савлагаатайгаар авах боломжтой: 30 ширхэг хальсан бүрхүүлтэй шахмал эмтэй 1 сав, гадуураа картон хайрцагтай. 

Хаяхад тусгайлан анхаарах зүйлс 

 • Аливаа хэрэглээгүй эмийн бүтээгдэхүүн, хаягдал материалыг тухайн орон нутгийн шаардлагын дагуу хаявал зохино. 

Үйлдвэрлэж, түгээсэн

Gilead Sciences, Inc.  

Foster City,  

CA 94404, USA 

ВЕМЛИДИ нь Gilead Sciences, Inc. болон түүний холбогдох компаниудын худалдааны тэмдэг юм.  

© 2016 Gilead Sciences, Inc. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.  

EUCHMP-NOV16-MN-JAN17 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.