Удирдамжид суурилсан, шинэ анагаах ухааны нотолгоот онолын болон клиник мэдлэгийг системчлэн, товч, тодорхой байдлаар хүргэнэ.

Та “Хэрэглэгч” болсноор  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ болоод НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО зөвшөөрсөнд тооцогдоно.