Үйлчилгээний нөхцөл

www.ErdeMed.com платформд нэвтрэн, хэрэглэснээр та энэхүү үйлчилгээний нөхцөлд заагдсан бүхий л заалт нөхцлийг зөвшөөрч даган мөрдөх үүрэг хүлээнэ. Үйлчилгээний нөхцөлд тусгагдсан таны эрх үүргийг хөндөх үг өгүүлбэр бүрийг анхааралтай уншиж танилцсан байна. Хэрэв та үйлчилгээний нөхцлийг зөвшөөрөхгүй бол сайтаар үйлчлүүлэхгүй байх нь зүйтэй. Бид үйлчилгээний нөхцлийг хөгжлийн явцад өөрчлөн шинэчлэх болзошгүй тул тэр тухай бүрт үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаж байхыг зөвлөж байна. Сайтыг үргэлжлүүлэн ашигласнаараа та хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй үйлчилгээний нөхцлийг нэмэлт өөрчлөлтүүдийн хамт хүлээн зөвшөөрсөн тооцогдоно.

ErdeMed нь үйлчилгээний нөхцөлд хэдийд ч өөрчлөлт оруулж болох бөгөөд өөрчлөлт орсон тохиолдолд өөрчлөлт орсон он сар өдрийг энэхүү нөхцөлийн доод хэсэгт тодорхой дурдана.

ErdeMed сайтад байрласан мэдлэг, мэдээллийг зөвхөн сургалтын зорилгоор ашиглах ба мэргэжлийн бус хүн дур мэдэн өөрийгөө оношлох, эмчлэхийг хориглоно. Түүнээс үүдсэн хариуцлагыг бид хүлээхгүй.

1. Гишүүнчлэл

 1. ErdeMed платформд тавигдсан мэдээлэлтэй хэрэглэгч авсан багцын төрлөөс хамаарч хэсэгчлэн танилцах боломжтой бөгөөд заавал гишүүний эрхээр нэвтрэх шаардлагтай.
 2. Бүртгүүлэхэд үнэгүй бөгөөд заавал багцын үйлчилгээ авахыг шаардахгүй. Багцын үйлчилгээ аваагүй хэрэглэгчид үнэгүй контентийг үзэх боломжтой.
 3. ErdeMed цахим хуудасны үйлчилгээг ашиглахын тулд энэхүү үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөхөөс гадна Та хуулийн өмнө хариуцлага хүлээх насанд буюу 18 нас хүрсэн байх шаардлагатай.
 4. "Бүртгүүлэх" талбарт хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, цахим хаяг ба утасны дугаараа үнэн зөв бичиж гишүүнээр бүртгүүлнэ. Таны цахим хаягаар сонгосон багцын мэдээлэл хүргэх, таны гишүүнчлэлийн эрхтэй холбоотой мэдээлэл илгээгдэх болно (Зарим тохиолдолд Spam-д И-мэйл ирдгийг анхаарах). Таны И-мэйл болон утасны дугаар нь таны худалдан авалттай холбоотой техникийн эсвэл төлбөр тооцооны асуудал үүссэнээс бусад зорилгоор ашиглагдахгүй. Гишүүний нэр нь бусдын нэр төрд халдсан, эсвэл бүдүүлэг үг хэллэг, доромж утга агуулаагүй байна.
 5. Таны гишүүний нэр, нууц үг нь зөвхөн таны хувийн хэрэгцээнд зориулагдах бөгөөд бусдад дамжуулах, ашиглуулах, худалдахыг хориглоно.
 6. Та өөрийн гишүүний нэр, нууц үг, таны эрхээр хийгдэх аливаа үйлдлийн нууцлал ба аюулгүй байдлыг хамгаалах үүрэгтэй.
 7. Хэрэглэгч ErdeMed-н үйлчилгээний журмыг зөрчих, гэрээний заалтуудыг зөрчих гэх мэт зөрчлүүд гаргасан тохиолдолд гэрээг цуцлах болон дахин үйлчилгээ үзүүлэхгүй байх хүртэл арга хэмжээг авах ба бүртгүүлсэн цахим хаягаар мэдэгдэх болно. Мөн доорх тохиолдолд бид гишүүнчлэлээс хасах эрхтэй:
  • Хэрэглэгч өөрийн ашиглах эрхийг өөр этгээдэд шилжүүлсэн тохиолдолд.
  • Хэрэглэгч платформын агуулга мэдээллийг зөвшөөрөлгүй цааш нь тараасан, олшруулсан, олон нийтийн сүлжээнд нийтэлсэн тохиолдолд хуулийн хариуцлага тооцуулна.

2. Үйлчилгээ үзүүлэгчийн эрх, үүрэг

 1. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь ErdeMed мэдлэгийн Үйлчилгээг Хэрэглэгчдэд тасралтгүй хүргэх бөгөөд арчилгаа, аюулгүй байдлыг хариуцаж Хэрэглэгчийн мэдээлэл болон Үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийг хадгалах, хамгаалах, нөөцлөх зэрэг үйл ажиллагааны жигд байдлыг хангах үүрэгтэй.
 2. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь Үйлчилгээний шинэчлэлт, сайжруулалт хийхийн тулд техникийн өргөтгөл, програмын өөрчлөлт хийх эрхтэй бөгөөд энэ зорилгоор Үйлчилгээг түр хугацаагаар зогсоох эрхтэй. Энэ тохиолдолд Хэрэглэгчийн имэйл хаяг эсвэл вэб сайтаар дамжуулан урьдчилан мэдэгдэх үүрэгтэй.
 3. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь Үйлчилгээнд техникийн өргөтгөл, програмын өөрчлөлт, шинэчлэлт хийсэнтэй холбоотой Хэрэглэгчийн мэдээлэл өөрчлөгдсөн, устсан тохиолдолд хариуцлагыг хүлээх бөгөөд асуудлыг шийдвэрлэхэд Талуудтай хамтран ажиллана.
 4. Шинэ контентыг гаргахад олон үе шаттай хатуу чанарын хяналттай байдаг. Гэсэн хэдий ч ErdeMED platfrom нь өгсөн мэдээллийн шинэ, үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, чанарын хувьд хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд энэ нь жишээлбэл, процедур (ялангуяа оношлогоо, эмчилгээний удирдамжууд), эмийн хэрэглээ, хэрэглэх хэлбэр, тунгийн талаархи мэдээлэлд хамаарна. Эмчилгээний зааварт заасан худалдааны нэршилтэй бэлдмэлийг монгол улсад зөвшөөрөгдсөн эсэх нь хамааруулан тухайн заалтад хэрэглэж болох эсэх асуудалд мөн адил хамаарна.

3. Төлбөр, тооцоо

 1. Хэрэглэгч нь Үйлчилгээнд байгаа аль нэг багцыг авч, үнийг төлбөрийн хэлбэрүүдийн аль нэгээр төлж барагдуулснаар хэрэглэгчийн эрх шууд нээгдэх ба 30-60мин дараа ашиглах эрх бүрэн баталгаажна.
 2. Төлбөр төлөлт баталгаажсаны дараагаар ашиглах эрхийн баталгаажилтыг хэрэглэгчдийн бүртгэлтэй цахим шуудан уруу мэдэгдэнэ.
 3. Багцын болон ашиглах эрхийн мэдээлэл хэрэглэгчийн хувийн хэсэгт байршина.
 4. Багцын идэвхтэй хугацаа дууссан бол хэрэглэгчийн хувийн хэсгээс автоматаар хасагдах бөгөөд цахим шуудангаар мэдэгдэнэ.
 5. Төлбөр нь төгрөгийн ханш болон инфляц эдийн засгийн бусад нөхцөл байдлаас хамааран өөрчлөгдөж болно.

4. Төлбөрийн буцаалт

 1. Зөвхөн платформоос шалтгаалсан техникийн алдаа, сүлжээний тасалдал г.м-ээс үүдэлтэй цаашид ашиглах боломжгүй тохиолдолд ашиглах гэрээг цуцалж төлбөрийг буцаан авах боломжтой. Бусад тохиолдолд гэрээг цуцлах боломжгүй.
 2. Хэрэглэгч буцаан олголт хийх хүсэлт гаргахдаа зөвхөн өөрийн тус сайтад бүртгүүлсэн И-мэйл хаягаар info@erdemed.com хаяг уруу илгээнэ. Бусад тохиолдолд төлбөрийн буцаан олголт хийгдэхгүй.
 3. Төлбөрийн буцаан олголттой холбоотой банкны шимтгэл хураамжийг буцаан олголтын дүнгээс хасна.
 4. ErdeMed нь таны буцаан олгох төлбөрийг аль болох түргэн хугацаанд шилжүүлэх бөгөөд буцаан олголт хүссэн өдрөөсөө ажлын 10 хоногийн дотор буцаан олгоно.

5. Оюуны өмчийн тухайд

Платформд тавигдсан мэдээллүүд нь бүгд ErdeMed-н өмч бөгөөд ErdeMed нь бүх мэдээлэлтэй холбогдох (зохиогчийн эрх, барааны тэмдэг, патент, худалдааны нууц болон бусад оюуны өмчид хамаарах эрх) бүх эрх, захиран зарцуулах эрх, давуу эрхийг эзэмшинэ. ErdeMed-с урьдчилан олгосон зөвшөөрөлгүйгээр платформын агуулгыг хуулбарлах, хадгалах, нийтлэх, ашиглах, өөрчлөх, тараахыг хатуу хориглоно. Оюуны өмчийг зөрчсөн тохиолдолд хуулийн хариуцлага хүлээлгэнэ. ErdeMed платформ дээр хэрэглэгч өөрийн нийтлэл, контентыг бүтээсэн тохиолдолд зохиогчын эрхтэй холбоотой асуудлыг хэрэглэгч өөрөө бүрэн хариуцана.

7. Маргаан шийдвэрлэх

 1. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь Үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой санал, гомдол, хүсэлтийг info@erdemed.com И-мэйл хаягаар хүлээн авч шийдвэрлэнэ.
 2. Үйлчилгээний тасалдал нь байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл (гал, үер, газар хөдлөлт, аянга болон тэсрэлт) эсвэл төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан хуулийн зохицуулалт, журам, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, ажил хаялт, дайн, террорист халдлага, гоц халдварт өвчин зэрэгтэй холбоотой бол Үйлчилгээг тасалдсанд тооцохгүй бөгөөд Үйлчилгээ үзүүлэгч энэ тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.
 3. Хэрэглэгч нь Үйлчилгээний нөхцөлөөр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн, Үйлчилгээг хууль бусаар ашигласан, Үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд болон бусад Хэрэглэгчдэд хохирол учруулсан нь батлагдвал Хэрэглэгчийн нэвтрэх эрхийг цуцалж, хуулийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.
 4. Үйлчилгээтэй холбоотой санал, гомдол, асуудал, маргааныг Талууд эв, зүйгээр харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ. Хэрэв шийдвэрлэх боломжгүй бол Монгол Улсын хууль, тогтоомжид заасны дагуу шийдвэрлүүлнэ.

8. Бусад

Энэхүү үйлчилгээний нөхцөлд тусгаагдаагүй бусад асуудлыг Монгол улсын холбогдох хууль, тогтоомжоор зохицуулна.

Шинэчилсэн өдөр: 2020.10.01

Нууцлалын бодлого

Энэхүү Нууцлалын бодлого нь ErdeMed цахим хуудсыг (Цаашид платформ гэнэ) хэрэглэх, мэдээлэл авахтай, хэрэглэгчээр бүртгүүлэхтэй холбогдон хувийн мэдээллийг хэрэглэгчээс авах болон ашиглахтай холбоотой мэдээлэл өгөх зорилготой юм. Бид хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг зөвхөн энэ хуудасны үйл ажиллагааг сайжруулах, аюулгүй, найдвартай ажиллагааг дэмжих зорилгоор ашиглана.

1. Хувийн мэдээлэл цуглуулах, түүнийг ашиглах тухай

Erdemed платформыг хэрэглэх, ашиглах явцад бид танд үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд тантай хэрхэн холбогдож болох бусад мэдээллийг асуух болно. Хувийн мэдээлэл гэдэг нь таны нэр, овог, утасны дугаар, цахим шуудангийн хаяг, олон нийтийн сүлжээнд байх таны хувийн хуудас, нэр (эдгээр болон бусад) гэх мэт таныг тодорхойлох, бусад хэрэглэгчдээс ялгаж таних мэдээллийг хэлнэ.

Хэрэглэгч худалдан авсан багц үйлчилгээг буцаасан, эсвэл буруу гүйлгээ хийснээс үүдэн хэрэглэгч рүү төлбөр шилжүүлэх шаардлага гарсан тохиолдолд бид хэрэглэгчийн дансны дугаарыг асууж авч болно. Бусад тохиолдолд бид таны дансны мэдээллийг асуухгүй бөгөөд ямар ч тохиолдолд нууц үгээ задруулахыг танаас шаардахгүй. Төлбөртэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг Төлбөр, тооцоо хэсгээс авна уу.

2. Үйлдлийн мэдээлэл

Хэрэглэгч манай системийг ашиглах үед интернэт хөтчөөс (browser) илгээдэг мэдээлэл (Үйлдлийн мэдээлэл буюу Log data)-ийг бид бусад олон вэб хуудасны адил бүртгэж авдаг. Үйлдлийн мэдээлэл гэдэгт таны компьютерийн IP хаяг, хөтчийн төрөл, таны зочилж буй хуудасны ErdeMed доторх хаяг, тэр хуудсанд өнгөрүүлсэн хугацаа зэрэг мэдээлэл ордог. Үйлдлийн мэдээлэл нь статистик судалгааны зориулалттай бөгөөд таны хувийн мэдээлэлд хамааралгүй байдаг.

3. Аюулгүй байдлын хяналт

Бид таны хувийн чанартай мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахыг эрмэлзэн ажилладаг. Хэрэв таны интернет хөтөч Secure Sockets Layer хэмээх нууцлалыг дэмждэг програм ашигладаг бол мэдээлэл тань гаднын халдлагаас сэргийлэгдэж болно. Таны хувийн мэдээллийг боловсруулахын тулд гуравдагч этгээдийг ашигласан тохиолдолд бид тэднээс аюулгүй байдлыг хангахыг шаардах болно. Бид өөрсдийн системдээ аюулгүй байдлын тохиромжтой хэмжүүрийг ашигладаг ч интернет нь өөрөө баталгаат орчин биш учир бид интернетээр дамжиж буй мэдээллийн аюулгүй байдалд баталгаа өгч чадахгүй гэдгийг анхаарна уу.

4. Хувийн чанартай мэдээллийг гуравдагч этгээдтэй хуваалцах тохиолдол

Бид таны хувийн мэдээллийг хэзээ ч арилжааны зорилгоор ашиглахгүй. Харин дараах байдлаар гуравдагч этгээдтэй хуваалцах боломжтой. Үүнд:

 • Бизнесийн харилцаанд ямар нэгэн байдлаар оролцогч хуулийн этгээд
 • Үйлчилгээ үзүүлэгч компаниуд (зээлийн мэдээллийн агентлаг, төлбөр тооцоог боловсруулагч, бүтээгдэхүүний дистрибютер, агентууд, цахим хуудасны хост болон хөгжүүлэгчид зэрэг)
 • Хуульд заасны дагуу хэрэглэгчийн профайл хуудасны URL-д хэрэглэгчийн нэрийг оролцуулан бүртгэдэг гуравдагч этгээдийн хайлтын системтэй
 • Таныг хууль зөрчиж байна хэмээн үзсэн бол, эсвэл хуулийн дагуу шалгах шаардлага үүссэн тохиолдолд холбогдох гуравдагч этгээдүүдтэй (тухайлбал таны ажил олгогч, сургууль, интернетийн үйлчилгээ түгээгч, хууль хэрэгжүүлэгч агентлагууд)
 • Таны зөвшөөрлөөр бусад гуравдагч этгээдтэй

5. Нууцлалын бодлогыг зөрчих

Хувийн чанартай мэдээллийг буруугаар ашиглах нь энэхүү нууцлалын бодлого болон хуулийн анхааруулгыг зөрчсөн үйлдэл юм. Хэрэв та манай цахим хуудаснаас олж авах боломжтой аливаа хувийн чанартай мэдээллийг буруугаар ашиглахгүй, робот болон бусад автоматжуулсан скрипт, код, үйл ажиллагааг ашиглан олж авахгүй гэдгээ зөвшөөрөх ёстой. Хэрэв таныг энэхүү нууцлалын бодлогыг тодорхой нөхцлүүд дээр зөрчиж байна хэмээн үзэх аваас манай сайтад хандах эрхийг танд анхааралгүйгээр шууд цуцлах эрхтэй.

6. Журамд өөрчлөлт оруулах тухай

Бид үйлчилгээгээ илүү хүртээмжтэй, аюулгүй болгох, таны хувийн мэдээллийг нууцлах, нууцыг хадгалах зорилгоор энэ журмыг гаргасан бөгөөд байнга сайжруулж байх үүрэгтэй билээ. Бид энэ журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахдаа урьдчилан мэдэгдэх үүрэг хүлээхгүй бөгөөд өөрчлөлт оруулсан өдөр буюу системд заагдсан "Сүүлд шинэчилсэн" өдрөөс эхлэн шинэчилсэн журам мөрдөгдөнө. Энэ өдрөөс хойш та хуудсыг ашиглавал шинэчлэгдсэн журмыг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцох юм. Иймд та журам шинэчлэгдсэн эсэхийг тогтмол шалгаж байна уу.

7. Нууцлалын бодлогыг зөвшөөрөх

ErdeMed-н хэрэглэгчийн системийн талбарыг ашигласнаар манай нууцлалын бодлогыг хүлээн зөвшөөрч байна гэж ойлгоно. Хэрэв та хүлээн зөвшөөрөхгүй гэвэл талбарыг ашиглахгүй байх эрхтэй. Нөхцөл өөрчлөгдсөн огнооноос хойш хэрэглэгч талбарыг ашигласнаар нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдоно

Шинэчлэл өдөр: 2020.10.01

Шинэчлэл өдөр: 2021.11.04

Шинэчлэл өдөр: 2022.12.19

Шинэчлэл өдөр: 2023.10.16

Түгээмэл асуугддаг асуултууд

ErdeMed гэж юу вэ?

Анагаах ухааны нотолгоо баримтад суурилан батлагдсан болон шинэ, судлагдаж буй мэдлэг, мэдээллийг цахимаар хүргэдэг Анагаах ухааны мэдлэгийн платформ юм.

ErdeMed-г ашиглахад төлбөр төлөх үү?

Манай платформ нь төлбөртэй үндсэн багцын үйлчилгээ болон үнэгүй үзэж болох контентүүдийг санал болгодог. Мөн та мэдээ уншихад ямар ч төлбөр төлөхгүй.

Би зөвхөн интернеттэй газар татаж унших уу?

Тийм. Одоогоор зөвхөн интернеттэй орчинд ашиглах боломжтой байгаа ба удахгүй Апп ашиглалтад орох үед offline горим буюу интернетгүй орчин ашиглах боломж бүрдэх юм.

Хамтарч ажиллахад яаж холбогдох вэ?

Бидэнтэй хамтран ажиллахад бидний үүд хаалга ямагт нээлттэй ба info@erdemed.com хаяг болон Fb-чат уруу холбоо барина уу !

Ашиглахад ямар Web-browser, гар утас, таблет тохиромжтой вэ?

Бүх Web-browser дээр ашиглах боломжтой ба бид Google Chrome-г санал болгодог. Таны утас Android 5.0 болон iOS 10.01 хувилбараас дээш үйлдлийн системтэй бол ашиглаж болно.

Надад өөр асуулт байна ? Яаж холбогдох вэ ?

Та манай Холбоо барих хэсэг, info@erdemed.com цахим хаяг уруу болон Facebook-чат уруу асуултаа илгээх боломжтой.