Азафрин
50 мг
Азатиоприн – Azathioprine
Korea United Pharm Inc
Эмийн хэлбэр: Шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 490

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 343

Даатгуулагч төлөх дүн: 147

Эмчийн ангилал:

C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Азатиоприныг бөөр шилжүүлэн суулгасны дараа дархлаа дарангуйлах зорилгоор хэрэглэхээс гадна аутоиммун өвчнийг зохицуулахад мөн хэрэглэдэг. 
 • Өмнө нь тус эмэнд болон 6-меркаптопуринд хэт мэдрэг болох нь мэдэгдсэн өвчтөнүүд
 • Ревматоидны артритыг өмнө нь шүлтлэгжүүлсэн /алкилжуулсан/ бодисоор эмчилж байсан бол /циклофосфамид, хлорамбакл, мелфалан г.м/
 • Хурц гепатизм, бөөрний үрэвсэл, миелобласт
 • Нойр булчирхайн хурц үрэвсэл ба халдварт өвчнөөр өвдсөн өвчтөнүүд
 • Цусны цагаан бөөмийн тоо /лейкоцит/ ≤ 3000 мм3 байх тохиолдолд гэнэт лейкопени үүсч болзошгүй.
 • Жирэмсэн эмэгтэйчүүд болон жирэмсэн байж болзошгүй эмэгтэйчүүд
 • Азафрин нь лактоз агуулсан байдаг тул сүүний ялгаралд /галактоз/ харшилтай, Лапын лактазын дутагдал буюу глюкоз галактозын шингэц муу зэрэг ховор төрлийн удамшлын асуудалтай өвчтөнүүд

Бөөр шилжүүлэн суулгасан бол

 • Анхны тун ихэвчлэн өдөрт 3-5 мг/кг байх ба цаашид 0,5-2 мг/кг байна. Креатинины хэмжээ ≤ 20 мл/мин бүхий өвчтөнд тун өдөрт 1,5 мг/кг-аас хэтрэх ёсгүй. 

Аутоиммун өвчтэй бол

 • Ревматоидны артритаас бусад тохиолдолд өдөрт 2,0-2,5 мг/кг тунгаар хэрэглэнэ. Архаг ревматоидны артриттай өвчтөнд ихэвчлэн 1,0-1,5 мг/кг тунгаар өгөх ба эмчилгээний хугацаа янз бүрийн өвчний байдал, хурцдал зэргээс хамаарна. Өвчний байдал 12 долоо хоногийн дотор сайжрахгүй байвал азатиоприныг зогсооно.

Тун хэтрүүлэх 

 • Тун хэтрүүлсний гол шинж тэмдэг нь дээд тал нь 9-14 хоногийн дараа ясны чөмөгний депресс ажиглагдах явдал юм.
 • Ганц удаагийн тун хэтрүүлснээр уг шинж тэмгүүд үүсэхгүй ба олон удаагийн давтамжийн дараа илэрнэ.
 • Гэвч нэг удаад 7 мг азатиоприн уусан бөөр шилжүүлэн суулгуулсан өвчтөн тэр даруй хордлого өгч дотор нь муухайрч бөөлжсөн, гүйлгэсэн, элэгний үйл ажиллагаанд хөнгөн лейкоми болон хэвийн бус байдал илэрсэн тохиолдол гарсан.
 • Тун хэтрүүлсний нөлөө аажим илрэх боловч ерөнхийдөө 12 өдрийн дараа эмчилгээний тун тийм ч өндөр биш өвчтөнд шинж тэмдэг илүү хүчтэй илэрч байсан.
 • Тун хэтэрсэн тохиолдолд өвчтөний цусны байдал, элэгний үйл ажиллагааг анхаарах шаардлагатай, учир нь азатиоприн диализлагдах боломжтой.

Гематологийн талаас

 • Эмчилгээний эхэн үед мегалобластик цус багадалт, мегалоцитоз тохиолддог боловч лейкопени ба цус багадалт хожим нь үүсдэг. Тиймээс тогтвортой, удаан хугацааны эмчилгээ хийх тохиолдолд цусны шинжилгээ авч байх ёстой. Гематологийн байдлыг маш нарийн хянаж байх шаардлагатай. Цусны ялтас болон цус бүрэн тоолох шинжилгээг тогтмол хийх ба өвчтөн өөрт илэрч буй шинж тэмдгийг цаг алдалгүй мэдээлж байх ёстой. 

Ходоод гэдэсний талаас

 • Суулган шилжүүлэлт хийгдсэн өвчтөн, эсвэл грануломатозтой өвчтөний дотор муухайрч бөөлжих, нойр булчирхай үрэвсэх хандлагатай. Тун хэмжээтэй холбоотой шалтгаанаар тус эмийг богино хугацаагаар хэрэглүүлж хожим арай бага тунгаар дахин өгч болно. Ходоод, 12 нугалаа гэдэсний шархлаа, гэдэснээс цус алдах, энтеронекроз, азатиоприн нь холестаз үүсгэж шилжүүлэн суулгалт хийсний дараа цооролт өгөх болон эмийн тунтай холбоотойгоор элэг хоруу чанартай болох зэрэг шинж тэмдэг үүсвэл эмийн хэрэглээг зогсооно. 

Арьсны талаас

 • Улайх, биржийх, туурах, янз бүрийн харшлын шинж тэмдэг илрэх. 

Элэгний талаас

 • Элэгний фермент /энзим/ нэмэгдэх, элэгний эмгэг, элэг шарлах зэрэг шинж тэмдэг гарч болзошгүй. 

Бусад

 • Булчин, үе мөч өвдөх, хурц бөөрний дутагдал, цус задралын цус багадалт, хурц, пневмотими болон далд менингит үүсэх. 
 • Аллопуринол, оксипуринол, тиопуринолыг азатиопринтэй хамт хэрэглэх үед 6-меркаптопурин ба азатиоприны нэг тунг 4-ний 1 болгож бууруулах хэрэгтэй.
 • Боломжтой бол эс олшрохын эсрэг /цитостатик/, пеницилламин эм бэлдмэлүүдтэй хамт хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй.
 • Циметидин ба индометациныг мөн хамт хэрэглэхээс зайлхийх хэрэгтэй.
 • Азатиоприн нь курар, тубокурарин, панкурониум зэрэг булчин сулруулах эмүүдийн үр нөлөөний эсрэг үйлдэлтэй.
 • Имуран болон котримексазолын хооронд гематологийн ноцтой хэвийн бус байдал ажиглагдсан.
 • Бөөр шилжүүлэн суулгуулсан өвчтөнүүдэд азатиоприныг ангиотенизин өөрчлөх фермент /АСЕ/ удаашруулагчтай хамт хэрэглүүлэхэд цус багадалт илэрсэн.
 • Уорфариныг азатиопринтэй хамт хэрэглэхэд цус бүлэгнэлийн эсрэг нөлөөг саатуулж байсан.
 • Азатиоприн ууж буй өвчтөнд циклоспорин ба амьд вакцин хийх нь онолын хувьд эсрэг заалттай.
 • Триметоприн/сульфаметаксазол: нянгийн эсрэг нөлөөг дэмжих амьд лимфийг хэрэглэх боломжгүй.
 • Амьгүй вакцинд үзүүлэх хариу үйлдэл буурсан байх бөгөөд азатиоприныг кротикостероидуудтай хавсран хэрэглэж буй өвчтөнүүд В гепатитын вакцинд мөн адил хариу үйлдэл үзүүлж байсан.
 • Аминосалицилатын дайвар бүтээгдэхүүнүүд /олсалазин, месалазин, сульфасалазин/ TPMT ферментийг саатуулдаг нь хиймэл орчинд батлагдсан тул имураны эмчилгээ хийлгэж байгаа өвчтөнд болгоомжтой хэрэглэх нь зүйтэй.
 • Фуросемид нь бодисын солилцоог муутгадаг нь хиймэл орчин дахь азатиоприн бүхий хүний элэгний эдээс ажиглагдсан.
 • Тус эмийг хэрэглэх явцад болзошгүй аюул үүсэх магадлалтай. Тиймээс өвчтөнийг эмчилгээний явцад хордлого өгч буй эсэхийг нарийн хянахаас нааш жор бичиж болохгүй.
 • Өндөр тунгаар өгч байгаа тохиолдолд юмуу эсвэл бөөрний болон элэгний хурц эмгэг илэрсэн үед эхний 8 долоо хоногийн эмчилгээний явцад 7 хоног бүр, эсвэл түүнээс ч бага давтамжтайгаар цусны ялтсыг багтаасан цусны бүрэн тооллого хийнэ. Эмчилгээний үеэр цус тоолох давтамжийг хожим багасгаж болох боловч бүрэн тооллогыг сар бүр, эсвэл дор хаяж 3-аас ихгүй сарын зайтай хийж байх шаардлагатай.
 • Ямар нэг харшлах шинж илрээгүй тохиолдолд азатиоприныг удаан хугацаагаар өгч болно.
 • Ямар нэг сөрөг нөлөөгүйгээр ревматоидны артрит, эсвэл цус багадалт үүсвэл нарийн хяналтанд оруулж хэсэг хугацааны дараа эмийг хэрэглэхийг зогсоож болно.
 • Ялангуяа шилжүүлэн суулгалт хийсэн өвчтөнүүд өвөрмөгц бичил биетээр хоёрдогч халдвар авах нь дархлаа дарангуйлах эмчилгээнд ноцтой аюул учруулна.
 • Азатиоприн нь хүний хромосомыг гэмтээж мутац үүсгэх боломжтой.
 • Азатиоприныг хэрэглэж буй өвчтөнүүд аливаа өвчний халдвар авах, шалтгаан тодорхойгүй хөхрөх, хавдах, цус алдах болон ясны чөмөгний депресс зэрэг шинж тэмдэг илэрвэл нэн даруй мэдэгдэх хэрэгтэй.
 • Макрозитик цус багадалтаар илэрсэн ясны чөмөгний депресс, лейкопени, панцитопени, тромбоцитопени эмчилгээний явцад илэрч болох ба цус бүлэгнэл, цус алдалт ихэсч болзошгүй. Уг гематолог нөлөө ихэвчлэн эмийн тунтай холбоотой байна.
 • Дархлаа дарангуйлах эмчилгээ хийлгэж байгаа өвчтөнүүдэд Хожкины бус лимфомын өрнөл болон бусад хортой нөлөөллүүд, арьсны мэдэгдэхүйц хавдрууд /меланом ба меланом бус/, саркомууд /Капослын ба Капослын бус/, умайн хүзүүний хорт хавдрын эрсдэлд өртөх нь ихэснэ. Уг эрсдэл аливаа өвөрмөгц бодисийн хэрэглээнээс илүүтэйгээр дархлаа дарангуйллын эрчим, үргэлжлэх хугацаанаас хамаарч янз бүр байна. Дархлаа дарангуйллыг багасгах буюу зогсоосноор Хожкинсийн бус лимфомууд, Капослын саркомууд хэсэгчлэн, эсвэл бүрэн зогсох магадлалтай нь ажиглагдсан.
 • Дархлаа дарангуйлах олон төрлийн бодис хэрэглэж байгаа өвчтөнүүд дархлал хэт дарангуйлагдах эрсдэлд орж болзошгүй байдаг. Тиймээс ийм эмчилгээг аль болох хамгийн бага нөлөө үзүүлэхүйц төвшинд барих шаардлагатай.
 • Бөөр шилжүүлэн суулгах өвчтөнүүдэд арьсны хорт хавдар, ретикулум эс буюу лимфомын хавдрын эрсдэл ихсэхийг анхааруулна. Юуны өмнө арьсны хорт хавдар наранд арьсыг ил гаргахад үүсдэг. Тиймээс наранд гарахгүй байхыг анхааруулж арьсыг байнга шалгана.
 • Тиопурин метилтрансферазын фермент /TPMT/-ийн төрөлхийн дутагдалтай буюу азатиопринд онцгой мэдрэг, хурдацтай ясны чөмөгний депресст өртөмхий бөгөөд имураны эмчилгээ эхлүүлсэн хүмүүс байдаг. TPMT-ийг саатуулдаг олсалазин, месалазин, сульфасалазин зэрэг эмүүдтэй хавсарч хэрэглэвэл байдал улам хүндрэх аюултай. Түүнчлэн TPMT-ийн үйл ажиллагаа буурснаар 6-меркаптопурин /азатиоприны идэвхит метаболит/-ыг бусад хорт хавдар үүсгэдэг эмүүдтэй хавсран хэрэглэж буй хүмүүст хоёрдогч лейкеми, миелодисплазаар өвдөх эрсдэл нэмэгддэг.
 • Гипоксантин-ханин-фосфорибозилтрансферазын дутагдалтай /Леш-Ниханы синдром/ өвчтөнүүдэд имуран үр дүнгүй байсан баримт нотолгоо байдаг. Тиймээс хэвийн бус бодисын солилцоо илэрвэл тэдгээр өвчтөнүүдэд азатиоприныг санал болгох нь оновчтой алхам бус юм.
 • Бөөр шилжүүлэн суулгуулж азатиоприн ууж буй эрэгтэй ч бай, эмэгтэй ч бай өвчтөнүүдийн үр тогтоолт сайжирдаг.
 • Хэрэв салхин цэцэг тусч байгаагүй боловч салхин цэцэг юмуу бүсэлхий яраар өвдсөн хүнтэй харьцсан бол, эсвэл салхин цэцэг, бүсэлхий яраар өвдөж байгаа бол азатиоприн уухаа зогсоож эмчид нэн даруй хандах хэрэгтэй. Учир нь азатиоприны эмчилгээ хийлгэж буй өвчтөнүүдийн дархлаа сулардаг тул салхин цэцэг, бүсэлхий яр өвчнүүд хүндэрч болзошгүй. Тиймээс нянгийн эсрэг эмчилгээ шаардлагатай болж болзошгүй.
 • Туулай болон хулганад азатиоприныг хүний тунгаар /өдөрт 5мг/кг-аар/ өгөхөд араг яс, дотор эрхтэний гаж хөгжил зэрэг төрөлхийн гажиг үүсгэж байсан.
 • Жирэмсэн үедээ өдөрт 150 мг азатиоприн, 30 мг преднизон ууж байсан эмэгтэйн нярайд лимфопени, LgG ба LgM-ийн төвшнүүдийн бууралт, төв мэдрэлийн тогтолцооны халдвар, тимусын сүүдэр багасалт ажиглагдсан. Мөн жирэмсэн үедээ өдөрт 125 мг азатиоприн, 12,5 мг преднизон ууж байсан эмэгтэйн дутуу төрсөн нярайд панцитопени ба хурц дархлаа дутагдал илэрсэн. Өдөрт 200 мг азатиоприн, 20 мг преднизон ууж байсан эмэгтэйн нярай илүү хуруутай төрсөн.
 • Эцэг нь удаан хугацаагаар азатиоприн хэрэглэж байсан нярай бүсэлхий нурууны дээд хэсэгтээ том хэмжээний миеломиненгоцилтэй, хоёр талын хавиргууд буруу байрлалтай, майга хөлтэй төрсөн.
 • Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүд жирэмсэн болохоос зайлсхийх шаардлагатай.
 • Хэрэв уг эмийг жирэмсний явцад хэрэглэж байгаа буюу хэрэглэх явцад жирэмсэлсэн бол ураг гажигтай төрөх магадлалтайг анхааруулна.

Хүүхэд ба настай хүмүүс 

 • Хүүхдэд хэрэглэх заалтгүй.
 • Бөөрний үйл ажиллагаа муудсан настай хүмүүст эмийн ийлдсийн төвшинг хянаснаар тунг тааруулах илүү үндэслэлтэй хэмжээг тогтооно

Хадгалалтын тусгай анхааруулга 

 • Хүүхэд хүрэхгүй газар хадгална. Гэмтэх, чанарын асуудал гарсан тохиолдолд солиулах, шинээр авах хэрэгтэй. 

Бусад 

 • Азатиоприн нь хүн, амьтанд мутац, хорт хавдар үүсгэх нөлөөтэй төдийгүй өвчтөний хавдрын эсийн хөгжлийг дэмжих /неоплази/ эрсдэлтэй. Бөөр шилжүүлэн суулгуулсан өвчтөнүүд хордох, голдуу арьсны хорт хавдар, релуктум эс буюу лимфоматоз хавдраар өвдөж байсан. Шилжүүлэн суулгалт хийсний дараа дархлаа дарангуйлах эмчилгээ эрчимтэй хийлгүүлж буй өвчтөнүүдийн лимфом ихсэх магадлалтай.
 • Хулгана дээр хүний эмчилгээний 10 удаагийн тунгаар туршилт хийхэд сперматогенезд түр зуурын хямрал үүсч эр бэлгийн эсийн амьдрах чадвар болон тоо буурч байсан.

Хадгалалт 

 • Битүү, сайтар таглаатай саванд харанхуй орчинд, хуурай газар хадгалах ба орчны агаарын хэм 30°С-ээс хэтрэхгүй байх ёстой. 

Сав баглаа боодол 

 • 1 хавтгайд 10 ш – 1 хайрцагт 10 хавтгай 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.