search-last

Контент, Нийтлэл бүтээсэн гишүүд

Контент, Нийтлэл бүтээхээр ажиллаж буй гишүүд

Probiovison-fiber
Гэр бүлийн хиперхолестеролеми (Familial hypercholesterolemia)
Гипотиреодизм – Бамбай булчирхайн дутмагшил (Hypothyroidism)
Өвөрмөц дархлаа /Adaptive immune system/
Нефроз хамшинж /Nephrotic syndrome/
Бөөрний архаг өвчин/дутагдал (Chronic kidney disease)
Ходоод, улаан хоолойн сөөргөө өвчин (GERD)
C1

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно !