ЭМДҮЗ-н тогтоол

Цахим лавлах: туршилтын хувилбар ба та сайжруулах саналаа info@erdemed.com хаягаар ирүүлээрэй !

Эмнэл зүйн хувьд хамгийн ач холбогдолтой заавал хангах шалгуур 1 хамаарах нөхцөлтэй байна.

Тухайн дэлгэрэнгүй шалгуураас аль нэгийг хангахад үндсэн шалгуур нь хангагдаж байвал 2

Нэг төрлийн дэлгэрэнгүй шалгуурын 50 хувийг хангахад тухайн үндсэн шалгуур нь хангагдаж байвал 3 гэсэн хамаарах нөхцөлтэй байна.

Өвчний олон улсын 10-р ангилал

ICD-10

Олон улсын үйлдлийн ангилал

ICD-9

Өвчин эмгэгийн оношийг эмнэлзүйн хувьд төстэй, өртгийн хувьд ойролцоо байдлаар багцалж,бүлэг үүсгэсэн код

ОХБ-ийн код

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасан тусламж үйлчилгээ.

Тусламж үйлчилгээний төрлийн нэр

Насны ангилал 1 бол хүүхэд, 2 бол насанд хүрэгчид, 3 бол бүх насны ангилал хамаарна

Үйлдлийн ангиллын нэр

Тусламж, үйлчилгээний үйлдлийн ангилаас хамааралтай, шалгуур боловсруулах аргачлалд тусгасан бүрэлдэхүүн хэсгүүд байна

Үндсэн шалгуур

Насны ангилал [br]1 бол хүүхэд[br]2 бол насанд хүрэгчид[br]3 бол бүх насны ангилал хамаарна.

Шалгуурын насны үйлчлэлээр хайх

ЭМДҮЗ Шалгуурын насны үйлчлэлийг илтгэнэ

1 бол тийм буюу түлхүүр шалгуур [br]2 бол үгүй буюу түлхүүр шалгуур биш[br]Шалгуурын эхний орон 1 байвал түлхүүр шалгууртайг илтгэнэ.Түлхүүр шалгуурт эзлэх жин байхгүй бөгөөд тухайн нэхэмжлэл энэ шалгуурыг заавал хангасан байхыг шаардана. Түлхүүр шалгуурыг “Үгүй”гэж үнэлсэн тохиолдолд нэхэмжлэлийг цааш хянахгүй бөгөөд уг нэхэмжллэлийг бүхэлд нь “амжилтгүй нэхэмжлэл” гэж үзэн төлбөр гүйцэтгэхгүй. Түлхүүр шалгуурыг хангасан буюу ”тийм” гэж үнэлсэн тохиолдолд тухайн тусламж үйлчилгээнд хамаарах үндсэн ба дэлгэрэнгүй шалгуурыг хангах нөхцөл болно.

Түлхүүр шалгуурыг илтгэх кодоор хайх

ЭМДҮЗ Түлхүүр шалгуурыг илтгэх код.

Үндсэн шалгуурт хамаарах дэлгэрэнгүй шалгуурын

 1. Эмнэл зүйн хувьд хамгийн ач холбогдолтой заавал хангах шалгуур 1 хамаарах нөхцөлтэй байна.
 2. Тухайн дэлгэрэнгүй шалгуураас аль нэгийг хангахад үндсэн шалгуур нь хангагдах бол 2 гэсэн кодтой.
 3. Нэг төрлийн дэлгэрэнгүй шалгуурын 50 хувийг хангахад тухайн үндсэн шалгуур нь хангагдах бол 3 гэсэн кодтой.

Тухайн оношийн хамааралтай бүлгийн үндсэн шалгуур /нэг ижил өнгөөр будсан/ ардах код ямар байхаас хамаарч шалгуурын нэгдсэн бодолтод нэгтгэгдэнэ.

Дэлгэрэнгүй шалгуурыг тооцох кодын тайлбараар хайх

ЭМДҮЗ Дэлгэрэнгүй шалгуурыг тооцох кодын тайлбар

Тухайн үндсэн шалгуурын бүрэлдэхүүн хэсэгт хамаарах дэлгэрэнгүй шалгуур нь тусламж үйлчилгээний эмнэл зүйн үйл явцыг илэрхийлэх шалгуур байна.

Дэлгэрэнгүй шалгуур

Эмчлэгч эмч үзлэг хийсэн тухай тэмдэглэлийг өдөр бүр хөтөлсөн байх (амралтын өдөр хамаарахгүй)

Өвчний олон улсын 10-р ангилал

ICD-10

C22

Олон улсын үйлдлийн ангилал

ICD-9

-

Өвчин эмгэгийн оношийг эмнэлзүйн хувьд төстэй, өртгийн хувьд ойролцоо байдлаар багцалж,бүлэг үүсгэсэн код

ОХБ-ийн код

72061

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасан тусламж үйлчилгээ.

Тусламж үйлчилгээний төрлийн нэр

Хэвтүүлэн эмчлэх

Үйлдлийн ангиллын нэр

Эмийн эмчилгээ

Тусламж, үйлчилгээний үйлдлийн ангилаас хамааралтай, шалгуур боловсруулах аргачлалд тусгасан бүрэлдэхүүн хэсгүүд байна

Үндсэн шалгуур

Эмчилгээний явц

Насны ангилал

1 бол хүүхэд

2 бол насанд хүрэгчид

3 бол бүх насны ангилал хамаарна.

Шалгуурын насны үйлчлэлийг илтгэнэ

3

1 бол тийм буюу түлхүүр шалгуур

2 бол үгүй буюу түлхүүр шалгуур биш

Шалгуурын эхний орон 1 байвал түлхүүр шалгууртайг илтгэнэ.Түлхүүр шалгуурт эзлэх жин байхгүй бөгөөд тухайн нэхэмжлэл энэ шалгуурыг заавал хангасан байхыг шаардана. Түлхүүр шалгуурыг “Үгүй”гэж үнэлсэн тохиолдолд нэхэмжлэлийг цааш хянахгүй бөгөөд уг нэхэмжллэлийг бүхэлд нь “амжилтгүй нэхэмжлэл” гэж үзэн төлбөр гүйцэтгэхгүй. Түлхүүр шалгуурыг хангасан буюу ”тийм” гэж үнэлсэн тохиолдолд тухайн тусламж үйлчилгээнд хамаарах үндсэн ба дэлгэрэнгүй шалгуурыг хангах нөхцөл болно.

Түлхүүр шалгуурыг илтгэх код.

2

Үндсэн шалгуурт хамаарах дэлгэрэнгүй шалгуурын

 1. Эмнэл зүйн хувьд хамгийн ач холбогдолтой заавал хангах шалгуур 1 хамаарах нөхцөлтэй байна.
 2. Тухайн дэлгэрэнгүй шалгуураас аль нэгийг хангахад үндсэн шалгуур нь хангагдах бол 2 гэсэн кодтой.
 3. Нэг төрлийн дэлгэрэнгүй шалгуурын 50 хувийг хангахад тухайн үндсэн шалгуур нь хангагдах бол 3 гэсэн кодтой.

Тухайн оношийн хамааралтай бүлгийн үндсэн шалгуур /нэг ижил өнгөөр будсан/ ардах код ямар байхаас хамаарч шалгуурын нэгдсэн бодолтод нэгтгэгдэнэ.

Дэлгэрэнгүй шалгуурыг тооцох кодын тайлбар

1

Тухайн үндсэн шалгуурын бүрэлдэхүүн хэсэгт хамаарах дэлгэрэнгүй шалгуур нь тусламж үйлчилгээний эмнэл зүйн үйл явцыг илэрхийлэх шалгуур байна.

Дэлгэрэнгүй шалгуур

Клиникийн оношийн үндэслэлийг 3-5 хоногийн дотор тавьсан байх

Өвчний олон улсын 10-р ангилал

ICD-10

C22

Олон улсын үйлдлийн ангилал

ICD-9

-

Өвчин эмгэгийн оношийг эмнэлзүйн хувьд төстэй, өртгийн хувьд ойролцоо байдлаар багцалж,бүлэг үүсгэсэн код

ОХБ-ийн код

72061

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасан тусламж үйлчилгээ.

Тусламж үйлчилгээний төрлийн нэр

Хэвтүүлэн эмчлэх

Үйлдлийн ангиллын нэр

Эмийн эмчилгээ

Тусламж, үйлчилгээний үйлдлийн ангилаас хамааралтай, шалгуур боловсруулах аргачлалд тусгасан бүрэлдэхүүн хэсгүүд байна

Үндсэн шалгуур

Эмчилгээний явц

Насны ангилал

1 бол хүүхэд

2 бол насанд хүрэгчид

3 бол бүх насны ангилал хамаарна.

Шалгуурын насны үйлчлэлийг илтгэнэ

3

1 бол тийм буюу түлхүүр шалгуур

2 бол үгүй буюу түлхүүр шалгуур биш

Шалгуурын эхний орон 1 байвал түлхүүр шалгууртайг илтгэнэ.Түлхүүр шалгуурт эзлэх жин байхгүй бөгөөд тухайн нэхэмжлэл энэ шалгуурыг заавал хангасан байхыг шаардана. Түлхүүр шалгуурыг “Үгүй”гэж үнэлсэн тохиолдолд нэхэмжлэлийг цааш хянахгүй бөгөөд уг нэхэмжллэлийг бүхэлд нь “амжилтгүй нэхэмжлэл” гэж үзэн төлбөр гүйцэтгэхгүй. Түлхүүр шалгуурыг хангасан буюу ”тийм” гэж үнэлсэн тохиолдолд тухайн тусламж үйлчилгээнд хамаарах үндсэн ба дэлгэрэнгүй шалгуурыг хангах нөхцөл болно.

Түлхүүр шалгуурыг илтгэх код.

2

Үндсэн шалгуурт хамаарах дэлгэрэнгүй шалгуурын

 1. Эмнэл зүйн хувьд хамгийн ач холбогдолтой заавал хангах шалгуур 1 хамаарах нөхцөлтэй байна.
 2. Тухайн дэлгэрэнгүй шалгуураас аль нэгийг хангахад үндсэн шалгуур нь хангагдах бол 2 гэсэн кодтой.
 3. Нэг төрлийн дэлгэрэнгүй шалгуурын 50 хувийг хангахад тухайн үндсэн шалгуур нь хангагдах бол 3 гэсэн кодтой.

Тухайн оношийн хамааралтай бүлгийн үндсэн шалгуур /нэг ижил өнгөөр будсан/ ардах код ямар байхаас хамаарч шалгуурын нэгдсэн бодолтод нэгтгэгдэнэ.

Дэлгэрэнгүй шалгуурыг тооцох кодын тайлбар

1

Тухайн үндсэн шалгуурын бүрэлдэхүүн хэсэгт хамаарах дэлгэрэнгүй шалгуур нь тусламж үйлчилгээний эмнэл зүйн үйл явцыг илэрхийлэх шалгуур байна.

Дэлгэрэнгүй шалгуур

Хэвтсэнээс хойш 2-4 цагийн дотор эмчилгээ хийгдэж эхэлсэн байх

Өвчний олон улсын 10-р ангилал

ICD-10

C22

Олон улсын үйлдлийн ангилал

ICD-9

-

Өвчин эмгэгийн оношийг эмнэлзүйн хувьд төстэй, өртгийн хувьд ойролцоо байдлаар багцалж,бүлэг үүсгэсэн код

ОХБ-ийн код

72061

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасан тусламж үйлчилгээ.

Тусламж үйлчилгээний төрлийн нэр

Хэвтүүлэн эмчлэх

Үйлдлийн ангиллын нэр

Эмийн эмчилгээ

Тусламж, үйлчилгээний үйлдлийн ангилаас хамааралтай, шалгуур боловсруулах аргачлалд тусгасан бүрэлдэхүүн хэсгүүд байна

Үндсэн шалгуур

Эмчилгээний явц

Насны ангилал

1 бол хүүхэд

2 бол насанд хүрэгчид

3 бол бүх насны ангилал хамаарна.

Шалгуурын насны үйлчлэлийг илтгэнэ

3

1 бол тийм буюу түлхүүр шалгуур

2 бол үгүй буюу түлхүүр шалгуур биш

Шалгуурын эхний орон 1 байвал түлхүүр шалгууртайг илтгэнэ.Түлхүүр шалгуурт эзлэх жин байхгүй бөгөөд тухайн нэхэмжлэл энэ шалгуурыг заавал хангасан байхыг шаардана. Түлхүүр шалгуурыг “Үгүй”гэж үнэлсэн тохиолдолд нэхэмжлэлийг цааш хянахгүй бөгөөд уг нэхэмжллэлийг бүхэлд нь “амжилтгүй нэхэмжлэл” гэж үзэн төлбөр гүйцэтгэхгүй. Түлхүүр шалгуурыг хангасан буюу ”тийм” гэж үнэлсэн тохиолдолд тухайн тусламж үйлчилгээнд хамаарах үндсэн ба дэлгэрэнгүй шалгуурыг хангах нөхцөл болно.

Түлхүүр шалгуурыг илтгэх код.

2

Үндсэн шалгуурт хамаарах дэлгэрэнгүй шалгуурын

 1. Эмнэл зүйн хувьд хамгийн ач холбогдолтой заавал хангах шалгуур 1 хамаарах нөхцөлтэй байна.
 2. Тухайн дэлгэрэнгүй шалгуураас аль нэгийг хангахад үндсэн шалгуур нь хангагдах бол 2 гэсэн кодтой.
 3. Нэг төрлийн дэлгэрэнгүй шалгуурын 50 хувийг хангахад тухайн үндсэн шалгуур нь хангагдах бол 3 гэсэн кодтой.

Тухайн оношийн хамааралтай бүлгийн үндсэн шалгуур /нэг ижил өнгөөр будсан/ ардах код ямар байхаас хамаарч шалгуурын нэгдсэн бодолтод нэгтгэгдэнэ.

Дэлгэрэнгүй шалгуурыг тооцох кодын тайлбар

1

Тухайн үндсэн шалгуурын бүрэлдэхүүн хэсэгт хамаарах дэлгэрэнгүй шалгуур нь тусламж үйлчилгээний эмнэл зүйн үйл явцыг илэрхийлэх шалгуур байна.

Дэлгэрэнгүй шалгуур

Эмчлэгч эмчийн анхны үзлэг хэвтсэнээс хойш 2 цагийн дотор хийгдсэн байх

Өвчний олон улсын 10-р ангилал

ICD-10

C22

Олон улсын үйлдлийн ангилал

ICD-9

-

Өвчин эмгэгийн оношийг эмнэлзүйн хувьд төстэй, өртгийн хувьд ойролцоо байдлаар багцалж,бүлэг үүсгэсэн код

ОХБ-ийн код

72061

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасан тусламж үйлчилгээ.

Тусламж үйлчилгээний төрлийн нэр

Хэвтүүлэн эмчлэх

Үйлдлийн ангиллын нэр

Эмийн эмчилгээ

Тусламж, үйлчилгээний үйлдлийн ангилаас хамааралтай, шалгуур боловсруулах аргачлалд тусгасан бүрэлдэхүүн хэсгүүд байна

Үндсэн шалгуур

Эмчилгээний явц

Насны ангилал

1 бол хүүхэд

2 бол насанд хүрэгчид

3 бол бүх насны ангилал хамаарна.

Шалгуурын насны үйлчлэлийг илтгэнэ

3

1 бол тийм буюу түлхүүр шалгуур

2 бол үгүй буюу түлхүүр шалгуур биш

Шалгуурын эхний орон 1 байвал түлхүүр шалгууртайг илтгэнэ.Түлхүүр шалгуурт эзлэх жин байхгүй бөгөөд тухайн нэхэмжлэл энэ шалгуурыг заавал хангасан байхыг шаардана. Түлхүүр шалгуурыг “Үгүй”гэж үнэлсэн тохиолдолд нэхэмжлэлийг цааш хянахгүй бөгөөд уг нэхэмжллэлийг бүхэлд нь “амжилтгүй нэхэмжлэл” гэж үзэн төлбөр гүйцэтгэхгүй. Түлхүүр шалгуурыг хангасан буюу ”тийм” гэж үнэлсэн тохиолдолд тухайн тусламж үйлчилгээнд хамаарах үндсэн ба дэлгэрэнгүй шалгуурыг хангах нөхцөл болно.

Түлхүүр шалгуурыг илтгэх код.

2

Үндсэн шалгуурт хамаарах дэлгэрэнгүй шалгуурын

 1. Эмнэл зүйн хувьд хамгийн ач холбогдолтой заавал хангах шалгуур 1 хамаарах нөхцөлтэй байна.
 2. Тухайн дэлгэрэнгүй шалгуураас аль нэгийг хангахад үндсэн шалгуур нь хангагдах бол 2 гэсэн кодтой.
 3. Нэг төрлийн дэлгэрэнгүй шалгуурын 50 хувийг хангахад тухайн үндсэн шалгуур нь хангагдах бол 3 гэсэн кодтой.

Тухайн оношийн хамааралтай бүлгийн үндсэн шалгуур /нэг ижил өнгөөр будсан/ ардах код ямар байхаас хамаарч шалгуурын нэгдсэн бодолтод нэгтгэгдэнэ.

Дэлгэрэнгүй шалгуурыг тооцох кодын тайлбар

1

Тухайн үндсэн шалгуурын бүрэлдэхүүн хэсэгт хамаарах дэлгэрэнгүй шалгуур нь тусламж үйлчилгээний эмнэл зүйн үйл явцыг илэрхийлэх шалгуур байна.

Дэлгэрэнгүй шалгуур

Хэвлийн хэт авиа оношилгоо

Өвчний олон улсын 10-р ангилал

ICD-10

C22

Олон улсын үйлдлийн ангилал

ICD-9

-

Өвчин эмгэгийн оношийг эмнэлзүйн хувьд төстэй, өртгийн хувьд ойролцоо байдлаар багцалж,бүлэг үүсгэсэн код

ОХБ-ийн код

72061

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасан тусламж үйлчилгээ.

Тусламж үйлчилгээний төрлийн нэр

Хэвтүүлэн эмчлэх

Үйлдлийн ангиллын нэр

Эмийн эмчилгээ

Тусламж, үйлчилгээний үйлдлийн ангилаас хамааралтай, шалгуур боловсруулах аргачлалд тусгасан бүрэлдэхүүн хэсгүүд байна

Үндсэн шалгуур

Багажийн оношилгоо, илрэх өөрчлөлт

Насны ангилал

1 бол хүүхэд

2 бол насанд хүрэгчид

3 бол бүх насны ангилал хамаарна.

Шалгуурын насны үйлчлэлийг илтгэнэ

3

1 бол тийм буюу түлхүүр шалгуур

2 бол үгүй буюу түлхүүр шалгуур биш

Шалгуурын эхний орон 1 байвал түлхүүр шалгууртайг илтгэнэ.Түлхүүр шалгуурт эзлэх жин байхгүй бөгөөд тухайн нэхэмжлэл энэ шалгуурыг заавал хангасан байхыг шаардана. Түлхүүр шалгуурыг “Үгүй”гэж үнэлсэн тохиолдолд нэхэмжлэлийг цааш хянахгүй бөгөөд уг нэхэмжллэлийг бүхэлд нь “амжилтгүй нэхэмжлэл” гэж үзэн төлбөр гүйцэтгэхгүй. Түлхүүр шалгуурыг хангасан буюу ”тийм” гэж үнэлсэн тохиолдолд тухайн тусламж үйлчилгээнд хамаарах үндсэн ба дэлгэрэнгүй шалгуурыг хангах нөхцөл болно.

Түлхүүр шалгуурыг илтгэх код.

2

Үндсэн шалгуурт хамаарах дэлгэрэнгүй шалгуурын

 1. Эмнэл зүйн хувьд хамгийн ач холбогдолтой заавал хангах шалгуур 1 хамаарах нөхцөлтэй байна.
 2. Тухайн дэлгэрэнгүй шалгуураас аль нэгийг хангахад үндсэн шалгуур нь хангагдах бол 2 гэсэн кодтой.
 3. Нэг төрлийн дэлгэрэнгүй шалгуурын 50 хувийг хангахад тухайн үндсэн шалгуур нь хангагдах бол 3 гэсэн кодтой.

Тухайн оношийн хамааралтай бүлгийн үндсэн шалгуур /нэг ижил өнгөөр будсан/ ардах код ямар байхаас хамаарч шалгуурын нэгдсэн бодолтод нэгтгэгдэнэ.

Дэлгэрэнгүй шалгуурыг тооцох кодын тайлбар

1

Тухайн үндсэн шалгуурын бүрэлдэхүүн хэсэгт хамаарах дэлгэрэнгүй шалгуур нь тусламж үйлчилгээний эмнэл зүйн үйл явцыг илэрхийлэх шалгуур байна.

Дэлгэрэнгүй шалгуур

Хэвлийн тодосгогчтой компьютер  томографи

Өвчний олон улсын 10-р ангилал

ICD-10

C22

Олон улсын үйлдлийн ангилал

ICD-9

-

Өвчин эмгэгийн оношийг эмнэлзүйн хувьд төстэй, өртгийн хувьд ойролцоо байдлаар багцалж,бүлэг үүсгэсэн код

ОХБ-ийн код

72061

ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 01 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтад заасан тусламж үйлчилгээ.

Тусламж үйлчилгээний төрлийн нэр

Хэвтүүлэн эмчлэх

Үйлдлийн ангиллын нэр

Эмийн эмчилгээ

Тусламж, үйлчилгээний үйлдлийн ангилаас хамааралтай, шалгуур боловсруулах аргачлалд тусгасан бүрэлдэхүүн хэсгүүд байна

Үндсэн шалгуур

Багажийн оношилгоо, илрэх өөрчлөлт

Насны ангилал

1 бол хүүхэд

2 бол насанд хүрэгчид

3 бол бүх насны ангилал хамаарна.

Шалгуурын насны үйлчлэлийг илтгэнэ

3

1 бол тийм буюу түлхүүр шалгуур

2 бол үгүй буюу түлхүүр шалгуур биш

Шалгуурын эхний орон 1 байвал түлхүүр шалгууртайг илтгэнэ.Түлхүүр шалгуурт эзлэх жин байхгүй бөгөөд тухайн нэхэмжлэл энэ шалгуурыг заавал хангасан байхыг шаардана. Түлхүүр шалгуурыг “Үгүй”гэж үнэлсэн тохиолдолд нэхэмжлэлийг цааш хянахгүй бөгөөд уг нэхэмжллэлийг бүхэлд нь “амжилтгүй нэхэмжлэл” гэж үзэн төлбөр гүйцэтгэхгүй. Түлхүүр шалгуурыг хангасан буюу ”тийм” гэж үнэлсэн тохиолдолд тухайн тусламж үйлчилгээнд хамаарах үндсэн ба дэлгэрэнгүй шалгуурыг хангах нөхцөл болно.

Түлхүүр шалгуурыг илтгэх код.

2

Үндсэн шалгуурт хамаарах дэлгэрэнгүй шалгуурын

 1. Эмнэл зүйн хувьд хамгийн ач холбогдолтой заавал хангах шалгуур 1 хамаарах нөхцөлтэй байна.
 2. Тухайн дэлгэрэнгүй шалгуураас аль нэгийг хангахад үндсэн шалгуур нь хангагдах бол 2 гэсэн кодтой.
 3. Нэг төрлийн дэлгэрэнгүй шалгуурын 50 хувийг хангахад тухайн үндсэн шалгуур нь хангагдах бол 3 гэсэн кодтой.

Тухайн оношийн хамааралтай бүлгийн үндсэн шалгуур /нэг ижил өнгөөр будсан/ ардах код ямар байхаас хамаарч шалгуурын нэгдсэн бодолтод нэгтгэгдэнэ.

Дэлгэрэнгүй шалгуурыг тооцох кодын тайлбар

1