Предизин 35 мг
35 мг
Триметазидин – Trimetazidine
Gedeon Richter Polska sp.z o.o.
Эмийн хэлбэр: Бүрхүүлтэй шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 440

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 308

Даатгуулагч төлөх дүн: 132

Эмчийн ангилал:

A, B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Зүрхний ишеми өвчин: зүрхний бахын хөдлөлтийн үеийн эмчилгээ ба түүнээс сэргийлэх эмчилгээ (хавсарсан эмчилгээ) 
 • Нүдний судасны хориоретинал эмгэг
 • Судасны гаралтай толгой эргэх эмгэг
 • Ишемийн гаралтай кохлео-вестибуляр эмгэг (чих шуугих, сонсголын өөрчлөлт)
 • Бэлдмэлийн найрлаганд орсон аль нэгэн бодист харшилтай 
 • Жирэмсэн эх
 • Хөхүүл эх
 • 18 нас хүртэлх нас (үр дүн ба аюулгүй байдлыг тогтоогоогүй)

Тусгай заалт 

 • Эмнэлзүйн судалгаа байхгүй учир Предизинийг креатининий клиренс 15мл/мин багагүй бөөрний дутагдалтай өвчтөнд хэрэглэхгүй.
 • Мөн элэгний үйл ажиллагаа илэрхий өөрчлөлттэй өвчтөнд хэрэглэхгүй.
 • Түүнчлэн Предизинийг зүрх-судасны гаралтай цочмог зүрхний бахын үед хэрэглэхгүй. 
 • Дотуур ууж хэрэглэнэ. Нэг шахмалаар өглөө, орой хоолтой хамт хэрэглэнэ.

Эмийн тунг хэтрүүлэн хэрэглэх 

 • Одоогийн байдлаар эмийн тунг хэтрүүлэн хэрэглэсэн тохиолдол бүртгэгдээгүй.
 • Гарч болзошгүй гаж нөлөөг эрхтэн тогтолцоо болон гарах давтамжаар нь ангилсан. Гарах давтамжийн хэлбэлзэл: байнга (≥1/10), элбэг (≥1/100), элбэг биш (≥1/1000 болон ˂1/100), ховор (≥1/10000 болон ˂1/1000), ба маш ховор (˂1/10000), тусгай мэдээллийг хавсаргав.
 • Хоол боловсруулах тогтолцооны талаас: ховор – дотор муухайрах, бөөлжих
 • Төв мэдрэлийн тогтолцооны талаас: бэлдмэлийг хэрэглэх явцад паркинсонизм илэрдэг. Энэ нь эргэх үйлдэлтэй. Паркинсонизм өвчин эсвэл Лечийн биенцэртэй деменци эмгэгтэй өвчтөний явцыг хүндрүүлдэг (давтамжийг тогтоогоогүй). 

 

 • Триметазидин нь антиангиналь болон антигипоксант үйлдэлтэй. Кардиомиоцит ба тархины нейронд нөлөөлснөөр эдгээр эсийн бодисын солилцоо болон үйл ажиллагааг хэвийн болгодог. Энергийн потенциалыг ихэсгэх, исэлдүүлэн карбоксилжүүлэх урвалыг идэвхижүүлэх болон хүчилтөрөгчийн хэрэгцээг зөв зохистойгоор хэрэглэх (анаэроб гликолизыг ихэсгэх болон өөхний хэт исэлдэлтийг хориглох) замаар цитопротектор үйлдэл үзүүлдэг. Миокардын агших чадварыг дэмжих, эсийн доторх агуулагдах АТФ болон фосфокреатининий хэмжээг буурахаас сэргийлдэг. Хүчиллэг нөхцөлд эсийн мембраны ионы сувгийн үйл ажиллагааг хэвийн болгох, кардиомиоцитийн дотор кальци ба натрийн хуримтлалыг саатуулах, эсийн доторх калийн ионы хэмжээг хэвийн болгодог. Миокардын ишеми болон реперфузигээр үүсгэгдсэн эсийн доторх ацитоз болон фосфатийн хэмжээг багасгадаг. Чөлөөт радикалийн нөлөөгөөр үүсгэгдсэн гэмтлийг саатуулах, эсийн мембраны бүрэн бүтэн байдлыг хадгалах, ишемийн голомтонд нейтрофилийн идэвхжилтээс сэргийлэх, цахилгаан потенциалийн үргэлжлэлийг уртасгах, эсээс креатинфосфокиназийн ялгаралтыг багасгах болон миокардийн ишемийн гэмтлийн илрэлтийг багасгадаг.
 • Триметазидин нь гипоксийн үед эсийн доторх АТФ-ийн хэмжээг буурахаас сэргийлэх замаар эсийн энергийн солилцоог хадгалдаг. Ийм байдлаар, триметазин нь эсийн мембраны ионы сувгийн үйл ажиллагааг хэвийн хангаж, кали болон натрийн ионыг эсийн мембранаар зөөвөрлөх болон эсийн гомеостазыг хадгалдаг.
 • Триметазидин нь тосны хүчлийн хэт исэлдэлтийг дарангуйлж, ялангуяа сонгомлоор “урт цагирагт” 3 кетоацил-КоАтиолазаг дарангуйлан, глюкозын исэлдэлтийг ихэсгэн улмаар гликолиз болон исэлдэн декарбоксилжүүлэх харьцааг сэргээх замаар миокардыг ишемигээс хамгаалдаг. Триметазидины гол үндсэн шинж нь өөхний хэт исэлдэлтээс глюкозийн хэт исэлдүүлэлтэнд шилжүүлдэг чанарт оршдог.
 • Триметазидин нь дараах үйлчлэлтэй: гипокси болон ишемийн үед зүрх ба нейросенсор эрхтэний энергийн солилцоог дэмждэг, ишемигээр сэдээгдсэн үед  эсийн доторх ацидозын хэмжээ ба эсийн мембраны ионы урсгалын өөрчлөлтийн зэргийг багасгадаг, зүрхний ишемийн ба реперфужсэн эдэд олон бөөмт нейтрофилын зөөвөрлөлтийн түвшин ба нэвчсийг багасгадаг, эмийг зогсооход гемодинамикт шууд нөлөө үзүүлдэггүй.
 • Зүрхний бахын үед хөдлөлийн дахилтын тоог багасгадаг, нитратийн хэрэгцээг багасгадаг, бэлдмэлийг хэрэглэснээс хойш хоёр долоо хоногийн дараа өвчтөний биеийн хүчний ачаалал даах чадварыг ихэсгэдэг, цусны даралтын огцом хэлбэлзлэлийг хязгаарладаг, ишемийн дисфункцтэй өвчтөний зүүн ховдлын булчингийн агших чадварыг ихэсгэдэг.
 • Чих хамар хоолойн эмгэгтэй өвчтөний сонсгол болон вестибуляр сорилын хариуг нэмэгдүүлнэ, толгой эргэх болон чих шуугихыг багасгадаг. Нүдний судасны эмгэгийн үед нүдний торлогийн үйл ажиллагааны идэвхийг сэргээдэг. 
 • Триметазидиныг дотуур ууж хэрэглэсний дараа хурдан шимэгдэж ойролцоогоор таван цагийн дараа цусны ийлдсэнд агуулагдах дээд хэмжээндээ хүрдэг.
 • 24-өөс дээш цаг цусан дахь тогтмол концентрацаа барьдаг.
 • 11 цагийн турш концентрацийн 75%,  60 цаг тогтмол хэмжээнд байдаг.
 • Хоол ундтай хамт хэрэглэхэд бэлдмэлийн фармакокинетикт нөлөөлдөггүй.
 • Тархалтын эзэлхүүн 4.8 (л/кг-1), эдэд сайн шингэдгийг харуулж байна.
 • Цусны уурагтай бага холбогддог, ойролцоогоор 16% (in vitro).
 • Триметазидин нь бөөрөөр дамжин өөрчлөлтгүй хэлбэрээр гадагшилдаг. Хагас ялгаралтын хугацаа 7 цаг, 65-аас дээш насны өвчтөнд ойролцоогоор 12 цаг үргэлжилдэг.
 • Триметазидины бөөрний клиренс нь креатинины клиренстэй шууд хамааралтай, нас ахих тутам элэгний клиренс буурдаг.
 • Хижээл настанд 2 шахмалаар өдөрт 2 удаа хэрэглэхэд цусанд агуулагдах хэмжээ ихэсдэг ч  мөн ямар нэгэн илэрхий өөрчлөлтөнд хүргэдэггүйг баталсан. 
 • Эмнэлзүйн туршилтаас үзэхэд триметазидин нь ямар нэгэн эмийн бэлдмэлтэй эмийн харилцан нөлөөлөлд ордоггүй, ялангуяа өндөр настанд

Авто тээврийн хэрэгсэл жолоодох болон бусад механизтай харилцах чадварт нөлөөлөх байдал 

 • Авто тээврийн хэрэгсэл жолоодох болон бусад механизмтай харилцах чадварт нөлөөлөх байдлын судалгаа хийгдээгүй болно. 

 

Жирэмсэн үе

 • Жирэмсэн үеийн аюулгүй байдлын судалгаа байхгүй учир жирэмсэн эхэд триметазидинийг хэрэглэхгүй. 

Хөхүүл үе

 • Триметазидин нь хөхний сүүгээр гадагшилдаг. Иймд хөхүүл үед триметазидинийг хэрэглэх шаардлагатай бол хүүхдийг хөхнөөс гаргах шаардлагатай. 

Худалдааны нэршил

 • ПРЕДИЗИН® 

Олон Улсын патентын бус нэршил (ОУН)

 • триметазидин (trimetazidine) 

Эмийн хэлбэр

 • уртасгасан үйлдэлтэй бүрхүүлтэй шахмал 

Шахмал бүрд

 • Үйлчлэгч бодис
  • триметазидин дигидрохлорид 35 мг 

Туслах бодис

 • Цөмд
  • бичил талст целлюлоз, цэллэгнүүлжихийн өмнөх цардуул, гипромеллоз, усгүйжүүлсэн коллоид кремнийн диоксид, стеарат магни.
 • Бүрхүүл
  • опадрай II ягаан 85G24057 (поливинилийн спирт – бага зэрэг усгүйжүүлсэн), тальк, титаны диоксид, макрогол/PEG3350, буурцагны лецитин, улаан төмрийн оксид, шар төмрийн оксид, хар төмрийн оксид. 

Дүрслэл

 • Ягаан өнгөтэй, дугуй хэлбэртэй, хоёр талын гадарга дугираг бүрхүүлтэй шахмал, дээр нь бичиггүй.
 • Тойрог нь: ойролцоогоор 8 мм. 

 Эмийн эмчилгээний бүлэг

 • Антигипоксант бэлдмэл

Савлалт 

 • 10 шахмалыг ПВХ/ПВДХ материалаар хийгдсэн блистерт байрлуулж гадуурт нь хөнгөн цагаан цаасаар битүүмжилсэн байна. 6 ширхэг блистерийг картон хайрцганд эм хэрэглэх зааврын хамт савлана. 

Хадгалах нөхцөл 

 • 15-300С хэмийн хооронд  оригинал савалгаанд нь хадгална.
 • Хүүхдийн гар хүрэхээргүй газар хадгална. 

 Хадгалах хугацаа 

 • 2 жил
 • Хайрцаганд заасан хугацаа дууссан тохиолдолд хэрэглэхгүй.

Үйлдвэрлэгч 

<<Гедеон Рихтер Польш>> ООО 

Гродзикс Мазовецкий, Польш 

 <<Гедеон Рихтер>> НХН, Будапешт, БНУнгар Улсад зориулав 

Захиалагч 

<<Гедеон Рихтер>> НХН 

1103 Будапешт, Демреи гудамж 19-21 

БНУнгар Улс 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.