Амлодипин | Лизиноприл – Amlodipine | Lisinopril
Экватор ®

Эмчийн ангилал:

 • А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд
 • С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,
 • D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч
scrollensvg
Эмийг олгох:

Жортой

flasche
Эмийн бүлэг:

Кальцийн антагонист / АХФ-ийн ингибитор

Экватор ®

Экватор нийлмэл бэлдмэл бөгөөд лизиноприл болон амлодипин гэсэн хоёр эмийн бодисоос тогтоно

 • Цусны даралтыг бууруулж барих зорилгоор тусдаа амлодипин болон лизиноприлыг хэрэглэж байгаа өвчтөнд экватор нийлмэл шахмалыг хэрэглэнэ
 • Цусны даралт бууруулах бусад бүлгийн бэлдмэлийг хэрэглээгүй тохиолдолд хоногт нэг шахмалыг ууна. Хоол хүнс үйлчлэгч бодисын шимэгдэлтэнд нөлөөлдөггүй учир хоол унднаас хамаарахгүй хэрэглэж болно
 • Шээс хөөх бэлдмэлийг хэрэглэж байгаа өвчтөн экватор бэлдмэлийг хэрэглэхийн өмнө шээс хөөх эмчилгээг зогсооно. Бөөрний дутагдалтай өвчтөнд бэлдмэлийн эмчилгээний эхний тунг багасгах шаардлагатай, учир нь лизиноприл бөөрөөр гадагшилдаг
 • Цаашид эмчилгээний барих тунг тухай өвчтөний бие махбодийн хариу урвалаас хамаарна. Эмчилгэээний явцад бөөрний үйл ажиллагааны үзүүлэлт болон цусанд агуулагдах кали болон натрийг тогтмол хянах шаардлагатай
 • Элэгний эмгэгтэй өвчтөнд амлодипины задрал удаан явагдаг учир ийм эмгэгтэй өвчтөнд болгоомжтой хэрэглэнэ
 • Лизиноприл нь АХФ-ийг хориглогч бүлгийн бэлдмэл бөгөөд цусанд агуулагдах ангиотензин II ба альдостероны хэмжээг багасгахын зэрэгцээ судас өргөсгөгч брадикинины хэмжээг нэгэн зэрэг ихэсгэдэг.
 • Үүний үр дүнд захын судасны эсэргүүцэл болон цусны даралт буурч, зүрхний цохилтын тооны давтамжийг өөрчлөхгүйгээр зүрхний минутын эзэлхүүнийг ихэснэ.
 • Бөөрний цусан хангамжийг ихэсгэнэ.
 • Гипергликемитэй өвчтөний судасны гэмтсэн эндотелийг нөхөн сэргээдэг.
 • Амлодипин нь ХБЗ-аас удаан бүрэн шимэгдэнэ. Хоол хүнс түүний шимэгдэлтэнд нөлөөлөхгүй.
 • Ууж хэрэглэснэс хойш 6-10 цагийн дараа цусан дахь дээд хэмжээндээ хүрнэ. Биохүрэхүй 64-80%, тархалтын эзэлхүүн 20л/кг, цусны уурагтай холбогдох байдал- 95-98%.
 • Эмийн дийлэнх хэсэг нь элгэнд идэвхгүй хэлбэр хүртэл задардаг.
  • Бөөрөөр 10% өөрчлөлтгүй хэлбэрээр
  • 60 % нь метаболит хэлбэрээр гадагшилна.
 • Элиминаци хоёр үетэй.
  • Хагас ялгаралтын үе буюу төгсгөлийн үе, дундажаар 35-50 цаг үргэлжилнэ. Тогтвортой концентраци буюу stеаdy бэлдмэлийг ууж хэрэглэснээс хойш 7-8 хоног. Амлодипин гемодиализид шүүгддэггүй. Залуу болон хижээл настанд цусанд агуулагдах амлодипины дээд хэмжээ ижил байдаг. Хижээл настанд амлодипины гадагшлах хугацаа арай бага. Хагас ялгаралтын болон цусанд агуулагдах эзэлхүүн ташуу шугамаар эзэлхүүн нь нэмэгддэг. Хижээл болон залуу хүнд амлодипиныг ердийн эмчилгээний тунгаар хэрэглэхэд зохимж сайтай учир хижээл настанд эмийн тунгийн зохицуулалт хийх шаардлагагүй. Элэгний үйл ажиллагаа алдагдсан өвчтөнд амлодипины хагас ялгаралтын хугацаа уртасдаг. Амлодипины цусанд агуулагдах хэмжээ бөөрний үйл ажиллагаа алдагдсан өвчтөний гэмтэлд нөлөөлөхгүй.
 • Эмийн фармакокинетикийн гол үзүүлэлтийг (эмийн тунг хугацаатай харьцуулсан эзэлхүүний муруй, эмийн тунгийн дээд хэмжээ, эмийн дээд хэмжээнд хүрэх хугацаа, хагас ялгаралтын хугацаа) тус тусанд хэрэглэсэн эмийн бодисын үзүүлэлттэй харьцуулж үзэхэд өөрчлөлтгүй болохыг тогтоосон.
 • Хоол хүнс Экватор эмийн шимэгдэлтэнд нөлөөлөхгүй. Эмийг ууж хэрэглэсний дараа эмийн бодис удаан хугацаагаар бие махбодид байдаг учир хоногт нэг удаа ууж хэрэглэнэ
 • Гаж нөлөө:
  • Ердийн, хөнгөн, түр зуурын болон цөөн тохиолдолд эмийн эмчилгээг зогсоох гаж нөлөөгөөр илэрнэ.
  • Элбэг тохиолдох гаж нөлөөнд:
   • толгой өвдөх (8%)
   • ханиалгах (3%)
   • толгой эргэх (3%).
  • Инфаркт миокард, гипотони болон бөөрний үйл ажиллагаа алдагдсан хяналтын эмчилгээний бүлгийн өвчтөнд эм хэрэглээгүй бүлэгтэй харьцуулахад гаж нөлөө элбэг тохиолддог.
  • Үйлчлэгч бодис дараах гаж нөлөөгөөр илэрнэ:
   • бие сулрах
   • суулгалт
   • дотор муухайрах
   • ортостатик гипотони
   • арьс загатнах
   • цээжээр өвдөх
   • арталги (1-3%) гэсэн гаж нөлөөнүүд орно
 • Бусад гаж нөлөө <1%.
  • Хэт мэдрэг харшлын ангиодем тохиолддог бөгөөд эмнэлзүйд
   • Нүүр, захын мөчүүд, уруул, хэл, тагнай болон төвөнхийн хаван 0,1% тохиолдоно. Энэ тохиолдолд эмийн эмчилгээг шууд зогсоож эмнэлзүйн шинж тэмдэг арилтал эмчийн хяналтанд байлгана
 • Хориглох заалт: 
  • Бэлдмэлийн найрлаганд орсон бодист хэт мэдрэгшсэн
  • Дигидропиридины уламжлалд хэт мэдрэгшсэн
  • Асуумжинд АХФ-ийг хориглогч бэлдмэлд харшилж ангионевротик хаван үүсгэдэг удамшлын болон идиопатик ангиодемтай өвчтөнд
  • Гемодинамикийн талаас:
   • Аортын нарийсалтай
   • Митраль хавхлагын нарийсалтай
   • Гипертрофик кардиомиопатитай зүрхний шок
   • Жирэмсэн ба хөхүүл эхэд (жирэмсэн болон хөхүүл эх хэрэглэх заалтаас харна уу)
   • Хүүхэд (эмийн үйлдэл болон аюулгүй байдлын судалгаа байхгүй)
 • Тусгай заалт: 
  • Экваторыг хэрэглэх явцад, ялангуяа шээс хөөх бэлдмэлийг хэрэглэсэн эсвэл бусад шалтгаанаар шингэнийг ихээр алдсан (их хэмжээгээр хөлрөх, удаан хугацаагаар гүйлгэх болон бөөлжих) өвчтөнд гипонатриеми/эсвэл гиповолемитэй байдагтай холбоотойгоор гипотони ажиглагддаг.
  • Гипотони ажиглагдсан өвчтөнийг хэвтүүлэн шаардлагатай гэж үзвэл шингэн юүлнэ (физиологийн уусмал).
  • Эмийн эмчилгээг хийхийн өмнө өвчтөний гипонатриеми болон гиповолемийг хэвийн болгон дараа нь эмчилгээний эхний тунг хэрэглэсний дараа цусны даралт яаж өөрчлөгдөхийг анхаарна уу?
  • Экватор нь судас өргөсгөдөг бусад бэлдмэлийн нэгэн адил цус гадагшлуулах замын амсрыг нарийсгадаг тулд гол судасны нарийсалттай болон гипертрофийн кардиомиопатитай эмгэгийн үед болгоомжтой хэрэглэнэ
 • Бөөрний үйл ажиллагааны эмгэгийн үед: 
  • Бөөрний судасны нарийсалт (ялангуяа хоёр талын болон ганц бөөртэй хүний бөөрний судасны нарийсалт), гипонатриеми эсвэл гиповолеми болон судасны эргэлтийн дутагдлын үед лизиноприлыг хэрэглэх явцад бөөрний үйл ажиллагааг дарангуйлах эсвэл бөөрний дутагдалд хүргэдэг.
   • Эмчилгээг зогсоох үед буцаад хэвийн байдалд ордог.
  • АХФ-ийн хориглогч бэлдмэлийн нэгэн адил лизиноприлыг хэрэглэх явцад нүүр, захын мөч, уруул, түнх болон залгиурын ангионевротик хаванг үүсгэдэг.
   • Энэ тохиолдолд эмийн эмчилгээг шууд зогсоож шинж тэмдэг арилтал эмчийн хяналтанд байлгана.
   • Нүүр, уруул болон үе мөчинд байсан хаван арилдаг боловч хавангийн эрчийг бууруулах зорилгоор харшлын эсрэг бэлдмэлийг хэрэглэнэ.
   • Төвөнхийн ангионеротик хаван нь үхэлд хүргэх аюултай.
   • Хэл, төвөнхийн дээрх болон залгиурын хаван нь амьсгалын зам бөглөх аюултай тул яаралтай эмийн эмчилгээг шаардана: 0,1%-ийн адреналины уусмалаас 0,3-0,5мл-ийг (0,3-0,5мг) арьсан дор эсвэл судсанд аажим тарьж дараа нь 0,1мл (0,1мг) глюкокортикоид, харшлын эсрэг бэдлмэлийг амьдралын чухал эрхтэний үйл ажиллагаанд хяналтын дор тарина.
 • Мэс заслын ажилбар, мэдээгүйжүүлэлт:
  • том хэмжээний мэс ажилбар мөн гипотони үүсгэдэг мэдээгүйжилтийн бэлдмэлээр үүсгэхэд лизиноприл нь хоёрдогчоор ангиотензин II үүсэлтийг багасган ренины ялгаралт ихсэнэ. Энэ үед үүссэн гипотонийн үед физиологийн уусмалыг тарина.
 • Гемодиализын үед өндөр нэвчимтгий чанартай полиакрил-нитрилийн ялтас болох AN 69-ыг хэрэглэснээр АХФ-ийг хориглогч бэлдмэлийг хэрэглэдэг өвчтөнд анафилаксийн шокийг үүсгэдэг. Иймээс энэ хоёрыг хамт хэрэглэхээс зайлсхийх, эсвэл даралт бууруулдаг өөр бэлдмэл болон эсвэл диализийн өөр ялтасыг сонгох шаардлагатай.
 • Үе хөлтөний аллергены эсрэг мэдрэлжилтыг бууруулах зорилгоор хэрэглэдэг бэлдмэлийг АХФ-ийг хориглогчтой хамт хэрэглэхэд анафилаксийн урвал үүсгэдэг. Энэ эрсдэлээс зайлхийхийн тулд түр зуур АХФ-ийг хориглогчийн хэрэглээг зогсоох шаардлагатай.
 • Агранулоцитоз үүсгэхгүй гэсэн нотолгоо байхгүй тулд цусны үзүүлэлтийг тогтмол хянах шаардлагатай
 • Хижээл настанд эмчилгээний тунгаар экваторыг хэрэглэхэд цусанд агуулагдах эмийн бодисын хэмжээ өндөр хэмжээтэй байдаг тулд болгоомжтой хэрэглэнэ (гэхдээ залуу болон хижээл настанд эмчилгээний үйлдэл нь адилхан байсан).
 • Элэгний эмгэгтэй өвчтөнд амлодипины хагас ялгаралтын хугацаа уртасдаг. Энэ талаар үзүүлэлт байхгүй учир хувь хүнд зохицсон үр дүн эрсдлийг тооцон болгоомжтой хэрэглэнэ.
 • Бусад АХФ-ийг хориглогч бэлдмэлийн нэгэн адил бэлдмэлийг жирэмсэн эх хэрэглэхгүй.
  • АХФ-ийг хориглогч бэлдмэлээс бусад сонголт байхгүй тохиолдолд жирэмслэх гэж төлөвлөж байгаа эмэгтэйд уг бэлдмэлийг цусны даралт бууруулах зорилгоор хэрэглэж болно.
  • Харин жирэмслэсэн тохиолдолд бэлдмэлийн хэрэглээг зогсоож эсвэл даралт бууруулах өөр эмийн бэлдмэлд шилжинэ
 • Жирэмсэн болон хөхүүл үед: 
  • Бусад АХФ-ийг хориглогчийн нэгэн адил экваторыг жирэмсэн эхэд хэрэглэхийг цээрлэнэ.
  • Жирэмсэнг тогтоосон даруй экваторын хэрэглээг аль болох түргэн зогсооно.
   • Гэхдээ эхийн эрүүл мэнд ургийн эрүүл мэндээс чухал гэж үзсэн тохиолдолд эмийн эмчилгээг үргэлжлүүлэн хэрэглэнэ.
   • АХФ-ийг хориглогч, ялангуяа лизиноприл нь жирэмсний эхний хоёр ба гуравдахь гурван сард хэрэглэхэд урагт сөрөг нөлөө үзүүлнэ, зарим тохиолдолд үхэлд ч хүргэнэ.
  • Жирэмсний 9-12 долоо хоногоос эхлэн жирэмсэн эхэд гипотони, бөөрний дутагдал болон гиперкалиеми үүсэх нь ургийн эрхтэний үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлдөг.
  • Ураг орчмын шингэний хэмжээ эрс багассанаар ургийн нүүр, гавал яс болон захын мөчдийн хөгжил саатаж улмаар үхэлд хүргэх магадлалтай. Харин жирэмсний эхний гурван сард дээр дурьдсан гаж нөлөө илрэхгүй.
  • Дигидропиридины уламжлалын зарим бэлдмэл нь амьтанд хийгдсэн зарим туршлаганд урагт хортой нөлөө үзүүлдэгийг тогтоосон байдаг бол харх, туулайд хийгдсэн судалгаанаас үзэхэд амлодипин нь урагт тератоген үйлдэл үзүүлдэггүйг тогтоожээ.
  • Кальцийн антагонист Амлодипин нь харханд жирэмсний хугацаа болон төрөлтийн хугацааг уртасгаж байсан.
  • Хөхүүл эх лизиноприл нь хөхний сүүгээр гадагшилдаг учир экваторыг хөхүүл эх хэрэглэхгүй.
   • Харин амлодипин хөхний сүүгээр гадагшилдаг гэсэн үзүүлэлт байхгүй
Сурталчилгаа

Шинээр нэмэгдсэн:

A1
Шинэ нийтлэл, контентын мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллийг доор оруулаад илгээхийг дарна уу !
Сошиалаар нэвтрэх
Сошиалаар нэвтрэх

Хамтран ажиллах

Цааш унших

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.

Бид үнэ цэнтэй мэдээллийг та бүхэндээ үнэгүй хүргээд даруй 3 жилийн нүүрийг үзжээ. Энэхүү хугацаанд биднээс оюуны болон санхүүгийн зардал ихээр шаардагдаж байлаа.

Өдөрт дунджаар 400-500 орчим эмч, эрүүл мэндийг салбарын мэргэжилтнүүд манай платформоор үйлчлүүлж байна. Эрүүл мэндийн салбарт бидний мэргэжлийн өндөр түвшний мэдлэг мэдээллийг тогтмол хүргэж, улам өргөжин тэлэх үйлсэд таны тусламж, хандив бидэнд хэрэгтэй байна.

Таны өгч буй хандив бидний цаашдын үйл ажиллагаанд үнэ цэнтэй ба ирээдүйнхээ төлөө хөрөнгө оруулж буй танд маш их баярлалаа !