Атенолол Денк
50 мг
Атенолол – Atenolol
Denk Pharma GmbH & Co.KG
Эмийн хэлбэр: Шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 275

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 193

Даатгуулагч төлөх дүн: 82

Эмчийн ангилал:

A, B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Зүрх – цусны эргэлтийн үйл ажиллагааны эмгэг (зүрхний гиперкинетик хамшинж, зохицуулгын гипертоник эмгэг) 
 • Зүрх судасны эмгэг (зүрхний архаг явцтай тогтвортой бах ба зүрхний цохилт эсвэл цусны даралт ихэссэн зүрхний тогтворгүй бах) 
 • Зүрхний цохилт олширсон зүрхний хэмнэл алдагдал 
  • Ховдлын дээрх хэм алдагдал, тиреотоксикозоос шалтгаалсан синусын тахикарди, пароксизмаль ховдлын дээрх тахикарди, тосгуурын фибрилляц ба трепетани (зүрхний гликозидын өндөр тунт эмчилгээнд үр дүнтэй хянагдахгүй байгаа үед)-н тохиолдолд нэмэлт эмчилгээнд. 
  • Ховдлын хэм алдагдал. Үүнд симпатик мэдрэлийн системийн идэвх ихэссэнээс үүссэн (бие махбодийн ачаалал, мэдээгүйжүүлэлтийн оршил үе, галотаны мэдээгүйжүүлэлт, симпатик мэдрэлийг идэвхжүүлэгч бэлдмэл хэрэглэх) ховдлын экстрасистол, ховдлын тахикарди ба ховдлын фибрилляци (зөвхөн урьдчилан сэргийлэх зорилгоор, ялангуяа симпатик мэдрэлийн идэвхжил ихэссэнээс үүссэн ховдлын хэм алдагдлын үед) 
  • Цусны даралт ихсэлт (артерийн гипертони) 

Бэлдмэлийг дараах тохиолдолд хэрэглэхгүй. 

 • Атенолол болон бусад бета адренорецепторт хориг үүсгэдэг бэлдмэлд эсвэл бэлдмэлийн найрлага дахь ямар нэгэн туслах бодист хэт мэдрэг хүмүүс 
 • Зүрхний булчингийн сулрал (зүрхний илэрхий дутагдал) 
 • Шок 
 • Тосгуураас ховдол руу чиглэсэн дамжуулах тогтолцооны эмгэг өөрчлөлт (зүрхний хоригийн 2 болон 3-р зэрэг) 
 • Синусын занилааны сулралын хамшинж 
 • Синусын зангилаа ба тосгуурын хоорондох дамжуулах тогтолцооны эмгэг (синоатриаль хориг) 
 • Эмчилгээг эхлэхийн өмнө тайван үеийн судасны цохилт 1 минутад 50-с цөөн (брадикарди) байх 
 • Цусны даралт хэт бага байх (гипотони: систолын даралт 90 мм.муб-с бага) 
 • Цус хэт хүчилших (ацидоз) 
 • Захынцусны эргэлтийн эмгэгийн хожуу үе 
 • МАО ферментийг саатуулдаг бэлдмэлтэй хамт хэрэглэх (МАО В ферментийг саатуулагчаас бусад) 

Атенололын эмчилгээний үед  верапамил ба дилтиаземын бүлгийн кальцийн сувгийг хориглогч бэлдмэл эсвэл хэм алдагдлын эсрэг бусад бэлдмэлийг (дизопирамид гэх мэт) венийн судсанд тарьж хэрэглэхийг цээрлэнэ (эрчимт эмчилгээнээс бусад тохиолдолд). 

 • Зүрх-цусны эргэлтийн үйл ажиллагааны эмгэг (зүрхний гиперкинетик хамшинж, зохицуулгын гипертоник эмгэг): Атенолол-Денк 50 бэлдмэлийг ½ нимгэн бүрхүүлтэй шахмалыг өдөрт нэг удаа (25 мг атенололтой дүйцнэ) хэрэглэнэ. 
 • Зүрх судасны эмгэг (зүрхний архаг тогтвортой бах эсвэл зүрхний тогтворгүй бах): Атенолол-Денк 50 бэлдмэлийн 1-2 ширхэг нимгэн бүрхүүлтэй шахмалыг өдөрт нэг удаа (50-100 мг атенололтой дүйцнэ) хэрэглэнэ. 
 • Зүрхний цохилт олширсон хэм алдагдал (ховдлын дээрх ба ховдлын хэм алдагдал): 1 шахмалаар өдөрт 1-2 удаа эсвэл 2 шахмалаар өдөрт 1 удаа (50-100 мг эсвэл 100 мг атенололтой тэнцүү) хэрэглэнэ. 
 • Цусны даралт ихсэх эмгэг: эмчилгээг Атенолол-Денк 50 бэлдмэлийн 1нимгэн бүрхүүлтэй шахмалыг өдөрт нэг удаа (50 мг атенололтой тэнцүү) хэрэглэж эхэлнэ. 

Хэрэв тунг нэмэх шаардлагатай бол нэг долоо хоногийн дараа 2 ширхэг нимгэн бүрхүүлтэй шахмалаар өдөрт нэг удаа (100 мг атенололтой дүйцнэ) хэрэглэнэ. 

Хэрэв зүрхний цохилтын давтамж ба цусны даралт эмчилгээ шаардагдах түвшинд хүртэл буурвал эсвэл бусад хүндрэл илэрвэл Атенолол-Денк 50 бэлдмэлийн эмчилгээг нэн даруй зогсооно. 

Тэмдэглэл:бөөрний үйл ажиллагаа дарангуйлагдсан өвчтөнд бэлдмэлийн тунг бөөрний клиренстэй хамт нэг шугаманд тохируулна. Креатинины клиренс 1 минутад 10-30мл (сийвэнгийн креатинин >1.2 < 5 мг/дл) хүртэл буурсан тохиолдолд тунг хагас тунгаар, 1 минутад 10 мл-с бага (сийвэнгийн креатинин >5 мг/дл) болсон тохиолдолд стандарт тунг ¼ хүртэл тус тус бууруулна. 

Хэрэглэх арга

 • Шахмалыг хооллохоос өмнө хангалттай хэмжээний шингэнээр даруулан (нэг аяга ус гэх мэт) залгиж ууна. 

Тун хэтэрсний улмаас илрэх нөлөө ба хэрэглээтэй холбоотой бусад алдаа

 • Хэрэв Атенолол-Денк 50 бэлдмэлийг хэт их тунгаар (санаатай ба санамсаргүй тун хэтрэлт) хэрэглэсэн бол юу хийх вэ?
 • Тун хэтэрсэн хэмжээнээс хамаарч дараах шинж тэмдэг илэрч болно.
 • Бие сулрах, толгой эргэх, хөлрөх, харааны өөрчлөлт, толгой бага зэрэг эргэхээс комад орох хүртэл шинж илрэх, бөөлжих, зүрхний цохилт цөөрөхөөс зүрх зогсох хүртэл шинж илрэх, зүрхний дутагдал, зүрхний гаралтай шок, амьсгалын бэрхшээл, заримдаа эпилепсийн тархмал уналт.
 • Хэрэв бэлдмэлийн тун хэтэрснийг шууд сэжиглэсэн бол эмнэлгийн тусламж шаардлагатай!
 • Тун хэтэрсэн тохиолдолд авах эмчилгээний арга:
 • Бэлдмэлийн тун хэтэрсэн, зүрхний цохилт эсвэл цусны даралт аюултай хэмжээнд хүртэл буурсан тохиолдолд Атенолол-Денк 50 бэлдмэлийн эмчилгээг зогсоох ёстой.
 • Амин чухал үзүүлэлтүүдийг хянах ба хэрэв шаардлагатай бол эрчимт эмчилгээний нөхцөлд тохируулна. Дараах антидотыг хэрэглэж болно:
 • Атропин: 0.5-2.0 мг тунгаар венийн судсанд урсгалаар тарих.
 • Глюкагон: эхлээд 1-10 мг тунгаар венийн судсанд тарьж, дараа нь тогтвортой дуслах тарилгаар цагт 2-2.5мг тунгаар тарина.
 • Биеийн жин ба үйлдлээс хамаарч симпатик мэдрэлийг идэвхжүүлдэг бэлдмэл: допамин, добутамин, изопреналин, орципреналин ба эпинефрин.
 • Зүрхний цохилт цөөрсөн тохиолдолд түр хугацаанд пейсмейкер эмчилгээг эхлүүлнэ.
 • Гуурсан хоолойн агчил илэрсэн тохиолдолд бета-2 симпатомиметик бэлдмэлийг аэрозоль хэлбэрээр (хэрэв үйлдэл хангалтгүй байвал судсанд тарьж хэрэглэнэ) эсвэл аминофиллиныг венийн судсанд тарьж хэрэглнэ. Тархмал агчилт таталт илэрвэл диазепамыг венийн судсанд аажим тарихыг зөвлөдөг.
 • Атенололыг диализаар гадагшлуулж болно.
 • Хэрэв Атенолол-Денк 50 бэлдмэлийг хэтэрхий бага тунгаар хэрэглэсэн, эсвэл хэрэглэх нэг удаагийн тунг мартаж өнгөрөөсөн бол юу анхаарах вэ?
 • Дараагийн тунг хэрэглэх цагт бэлдмэлийн тунг давхарлаж хэрэглэж болохгүй. Зөвлөсний дагуу эмчилгээг үргэлжлүүлнэ.
 • Хэрэв эмчилгээг тасалсан эсвэл цагаас өмнө зогсоосон бол юу анхаарах вэ?
 • Хэрэв та эмчилгээг зогсоохыг эсвэл тунг өөрчлөхийг хүсвэл зөвхөн эмчлэгч эмчийнхээ зөвлөмжин дор хийж болно. Удаан хугацааны эмчилгээний дараа атенололыг таслах эсвэл зогсоох тохиолдолд үүнийг аажим хийнэ. Учир нь бэлдмэлийг гэнэт зогсоосноор зүрхний бах хурцдах шинж бүхий зүрхний цусан хангамжийн дутагдал, зүрхний шигдээс болон цусны даралт ихсэлтийн хүндрэл үүсдэг.
 • Бамбай булчирхайн үйл ажиллагааны хэт идэвхжилтэй (гипертиреодизм) өвчтөнд Атенолол-Денк 50 бэлдмэлийн эмчилгээг гэнэт зогсоох нь бамбай булчирхайн хэт идэвхжлийг нэмэгдүүлэх шалтгаан болдог. 
 • Бусад эмийн бэлдмэлийн нэгэн адилаар Атенолол-Денк 50 бэлдмэлийн эмчилгээний үед  гаж нөлөө илэрдэг боловч энэ нь бүх хүмүүст илрэхгүй.
 • Бэлдмэлийг хэрэглэх үед илрэх гаж нөлөөний давтамжийг дараах байдлаар ангилна.
  • Байнга илрэх: 10 өвчтөнд 1-с олон тохиолдох.
  • Олонтаа илрэх: 10 өвчтөнд 1-с цөөн боловч 100 өвчтөнд 1-с олон тохиолдох.
  • Хааяа илрэх: 100 өвчтөнд 1-с цөөн боловч 1000 өвчтөнд 1-с олон тохиолдох.
  • Ховор илрэх: 1000 өвчтөнд 1-с цөөн боловч 10000 өвчтөнд 1-с олон тохиолдох.
  • Маш ховор илрэх: 10000 өвчтөнд 1-с цөөн тохиолдох (хувь хүний өвөрмөц тохиолдлыг оролцуулаад). 
 • Ялангуяа эмчилгээний эхэн үед ядрах, толгой эргэх, толгой өвдөх, харааны эмгэг өөрчлөлт, хөлрөх, эмгэг нойрсолт, ухаан балартах, хий юм үзэгдэх, солиорол, хар дарах, илүү гүн нойрсолт, нойргүйдэл, сэтгэл уналын байдал зэрэг төв мэдрэлийн системийн эмгэг өөрчлөлт заримдаа илэрдэг.
 • Хааяа цусны даралт хэт багасах (гипотони), зүрхний цохилт хэт цөөрөх (брадикарди), богино хугацааны уналт төст ухаан алдалт (синкопи), тосгуур ховдлын дамжуулалтын эмгэг өөрчлөлт, зүрхний булчингийн сулралын эрчимжилт (зүрхний дутагдал) үүсч болно.
 • Зүрх орчмын өвдөлтийн (зүрхний бах) хөдлөл бүхий өвчтөнд ганц нэг тохиолдолд уг хөдлөл эрчимжихийг үгүйсгэхгүй.
 • Түр зуурын хоол боловсруулах замын гаж нөлөө (дотор муухайрах, бөөлжих, өтгөн хатах, суулгах) заримдаа илэрдэг.
 • Хааяа арьсны харшлын урвал (улайх, загатнах, тууралт гарах) илэрнэ.
 • Заримдаа ирвэгнэх, бадайрах, хүйтэн оргих шинж мөчдөд (гаж мэдрэхүй) илэрдэг. Ховор тохиолдолд булчингийн сулрал, эсвэл булчингийн агчил илэрдэг. Эдгээр үйлдэл нь захын цусны эргэлтийн эмгэгтэй (үүнд хурууны артерийн судасны агчил бүхий өвчтөн (Рейногийн хамшинж)) өвчтөнд илүү ажиглагдаж байсан.
 • Амьсгалын замын эсэргүүцэл ихсэх боломжтой учраас гуурсан хоолой агчих хандлагатай (ялангуяа амьсгалын замын бөглөрөлт эмгэгийн тохиолдол) өвчтөнд амьсгалын замын дистресс үүсч болзошгүй.
 • Ховор тохиолдолд ам хатах, нүдний солонгон бүрхүүл үрэвсэх (коньюктивит) ба нулимсны урсгал багасаж болно.
 • Ховор тохиолдолд өмнө нь оношлогдож байгаагүй чихрийн шижинг илрүүлэх (далд явцтай чихрийн шижин) ба эсвэл оношлогдсон чихрийн шижин хүндэрч болзошгүй.
 • Идэвхтэй байх, удаан хугацаагаар өлөн байх, биеийн хүчний хэт ачаалалтай үед Атенолол-Денк 50 бэлдмэлийг хамт хэрэглэж байгаа тохиолдолд цусан дахь глюкозын хэмжээ багасаж (гипогликеми) болно. Цусан дахь глюкозын хэмжээ багасах үед илрэх дохио шинж тэмдэг (үүнд зүрхний цохилт түргэсэх (тахикарди), хуруу чичирхийлэх (салганах)) далдлагдаж болно.
 • Атенолол-Денк 50 зэрэг бета адренорецепторт хориг үүсгэдэг бэлдмэлүүд ердийн хайрст үлдийг сэдрээх эсвэл уг өвчний  шинж тэмдгийг хурцдуулах буюу хайрс үлдийн тууралт үүсгэдэг.
 • Өвөрмөц тохиолдолд бэлгийн дур хүсэл болон бэлгийн чадварын эмгэг өөрчлөлт ажиглагдсан.
 • Атенолол-Денк 50 бэлдмэлийн эмчилгээ бодисын солилцооны алдагдалд хүргэдэг. Нийт холестерины хэмжээ хэвийн тохиолдолд сийвэнгийн ИНЛ-холестерины багасалт болон триглицеридийн ихсэлт ажиглагдсан.
 • Атенолол-Денк 50 бэлдмэлийн эмчилгээ нь бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа ихэссэн өвчтөнд бамбай булчирхайн хордлогын эмнэлзүйн шинж тэмдгийг (зүрхний цохилт олшрох, салганах гэх мэт) далдалдаг.
 • Хэрэв танд уг эм хэрэглэх зааварт дурьдагдаагүй гаж нөлөө ажиглагдвал эмч ба эм зүйчдээ мэдэгдээрэй. 
 • Атенолол нь  бета-1 рецепторт харьцангуй сонгомол үйлдэлтэй (зүрхэнд сонгомлоор нөлөөлдөг), гидрофиль шинж чанартай бета рецепторыг хориглогч бэлдмэл бөгөөд  дотоод симпатомиметик идэвхгүй ба мембран тогтворжуулах үйлдэл үзүүлдэггүй.
 • Үйлчлэгч бодис нь симпатомиметик тонусын зэргээс хамаарч зүрхний агшилтын хүч болон зүрхний давтамжийг бууруулдаг. Мөн АВ дамжуулалтын хурд ба сийвэнгийн рениний идэвхийг багасгадаг. Атенолол бета-2 рецепторыг саатуулснаар гөлгөр булчингийн тонусыг ихэсгэдэг. 
 • Ууж хэрэглэсний дараа атенололын ойролцоогоор 50% нь хоол боловсруулах замаар шимэгддэг. Атенолол эхний дамжуулалтын метаболизмд орддоггүй учраас системийн биохүрэхүй нь мөн 50% орчим байдаг. Сийвэнгийн концентраци нь 2-4 цагийн дотор дээд хэмжээндээ хүрдэг. Сийвэнгийн уурагтай холбогдолт ойролцоогоор 3%. Харьцангуй тархалтын эзэлхүүн 0.7л/кг.
 • Атенолол зөвхөн маш бага хэмжээгээр метаболизмд ордог. Эмнэлзүйн ач холбогдол бүхий ямар нэгэн идэвхтэй метаболит байдаггүй. Системийн биохүрэхүйн ойролцоогоор 90% нь өөрчлөгдөөгүй хэлбэрээр 48 цагийн дотор бөөрөөр гадагшилдаг. Атенололын элиминацын хагас задралын хугацаа бөөрний үйл ажиллагаа хэвийн үед 6-10 цаг байдаг. Бөөрний үйл ажиллагааны дутагдлын төгсгөлийн шатанд элиминацын хагас задралын хугацаа 140 цаг хүртэл уртасдаг. 

Энэхүү мэдээлэл нь хэрэглээд удаагүй байгаа эмийн эмчилгээнд мөн хэрэглэгдэхийг анхаарна уу. 

Атенолол-Денк 50 бэлдмэлтэй дараах бэлдмэлийг хамт хэрэглэхэд харилцан үйлчлэл илэрсэн. 

 • Цусны даралт бууруулах бэлдмэл, шээс хөөх эм, гурван цагирагт бүтэцтэй сэтгэл уналын эсрэг эм, барбитурат, фенотиазин: Атенолол-Денк 50 бэлдмэлийн цусны даралт бууруулах үйлдлийг ихэсгэнэ. 
 • Хэм алдагдлын эмчилгээнд хэрэглэдэг бэлдмэл: зүрхэнд үзүүлэх атенололын сулруулах (зүрх дарангуйлах) үйлдлийг нэмэгдүүлнэ. 
 • Верапамил ба дилтиаземын бүлгийн кальцийн сувгийг хориглогч бэлдмэл болон хэм алдагдлын эсрэг бусад бэлдмэл (дизопирамид гэх мэт):цусны даралтын бууралт нэмэгдэх (гипотензи), зүрхний давтамж хүнд хэлбэрээр цөөрөх (брадикарди) болон бусад хэм алдагдал илрэх боломжтой. 
 • Нифедипины төрөлд хамаарагдах кальцийн сувгийг хориглогч бэлдмэл: цусны даралтыг илүү хүнд зэргээр багасгах, өвөрмөц тохиолдолд зүрхний дутагдал үүсгэх боломжтой. 
 • Зүрхний гликозид, резерпин, альфа-метилдопа, гуанфацин, клонидин: зүрхний давтамжийг хүнд хэлбэрээр цөөрүүлэх ба зүрхний дамжуулалтыг удаашруулна. 

Хэрэв клонидиныг Атенолол-Денк 50 бэлдмэлтэй хамт хэрэглэж байгаа өвчтөнд гэнэт зогсоовол цусны даралт хэт ихсэж болно. Иймээс зөвхөн хэрэв Атенолол—Денк 50 бэлдмэлийн хэрэглээг урьдчилан хэдэн өдрийн өмнө зогсоосон бол клонидины эмчилгээг зогсоож болно. Үүний  дараа клонидины эмчилгээг зогсооно. 

 • Цусан дахь глюкозын хэмжээг бууруулдаг ууж хэрэглэдэг бэлдмэл, инсулин: цусан дахь глюкозын хэмжээг бууруулах үйлдлийг хүчжүүлнэ. Цусан дахь глюкозын хэмжээ багасалтын дохио шинж тэмдэг ялангуяа зүрхний цохилтын давтамж ихсэх (тахикарди), хуруу чичрэх (салганах) шинж тэмдэг далдлагдаж эсвэл багасч болно. 
 • Норэпинефрин, эпинефрин: цусны даралт хэт ихсэх боломжтой. 
 • Үрэвслийн эмчилгээнд хэрэглэдэг бэлдмэл (ииндометацин гэх мэт): атенололын цусны даралт бууруулах үйлдэл суларна. 
 • Мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл ба наркозын бодис: цусны даралт багасалтыг хүчжүүлэх, зүрх сулруулах үйлдлийг ихэсгэх (сөрөг инотроп үйлдэл/атенололын эмчилгээний талаар мэдээгүйжүүлэгч эмчид мэдэгдэх ёстой). 
 • Захын булчинг сулруулах бэлдмэл (суксаметоний галогенид, тубокурарин): атенололын булчин сулруулах үйлдлийг эрчимжүүлэх ба уртасгана (атенололын эмчилгээний талаар мэдээгүйжүүлэгч эмчид мэдэгдэх ёстой). 

Дараах тохиолдолд Атенолол-Денк 50 бэлдмэлийг хэрэглэхдээ онцгой анхаарна. 

Дараах тохиолдолд Атенолол-Денк 50 бэлдмэлийг зөвхөн онцгой нөхцөлд эсвэл онцгой болгоомжтой хэрэглэнэ. Эмчтэйгээ зөвлөөрэй. Хэрэв танд урьд өмнө дараах тохиолдлын аль нэг нь илэрч байсан бол үүнийг мөн дагаж мөрдөнө. 

Бэлдмэлийг дараах тохиолдолд зөвхөн эмчилгээний ашигтай үр нөлөө ба гарч болох эрсдлийг сайтар тооцож үзсэний дараа хэрэглэж болно. 

 • Тосгуур ховдлын дамжуулах тогтолцооны хөнгөн зэргийн алдагдал (зүрхний хоригийн 1-р зэрэг) 
 • Цусан дахь глюкозын хэмжээний хүчтэй хэлбэлзэл бүхий чихрийн шижинтэй хүмүүс (цусан дахь глюкозын хэмжээ хүнд хэлбэрээр багасах боломжтой байдал) 
 • Удаан хугацаанд өлөн байх ба биеийн хүчний хэт их ачаалал (цусан дахь глюкозын хэмжээ хүнд хэлбэрээр багасах боломжтой байдал) 
 • Бөөрний дээд булчирхайн тархилаг давхаргын даавар ялгаруулагч хавдраар шаналж буй хүмүүс (феохромоцитома; өмнө нь эмчилгээнд альфа рецепторт хориг үүсгэдэг бэлдмэл хэрэглэдэгбайсан) 
 • Бөөрний үйл ажиллагааны алдагдалтай өвчтөн (хэрэглэх тун хэсгээс харна уу) 

Бета рецепторт хориг үүсгэдэг бэлдмэлийг хайрст үлд эмгэгээр өвдөж байгаа, урьд нь өвдөж байсан өгүүлэмжтэй болон гэр бүлийн өгүүлэмжтэй хүнд зөвхөн эмчилгээний ашигтай үр нөлөө ба гарч болох эрсдлийг сайтар тооцсоны дараа хэрэглэж болно. 

Бета рецепторт хориг үүсгэдэг бэлдмэлүүд нь харшилд мэдрэг байдал болон анафилаксын урвалын хүндрэлийг нэмэгдүүлдэг. Хүнд хэлбэрийн хэт мэдрэгшлийн урвал илэрч байсан өгүүлэмжтэй болон харшлын урвалыг бууруулах эсвэл устгах эмчилгээ хийлгэж байгаа (мэдрэггүйжүүлэх эмчилгээ) өвчтөнг сайтар ажиглах заалттай. (анхааруулга: анафилаксын урвалын хүч нэмэгдэж болзошгүй). 

Чихрийн шижинтэй өвчтөнд цусан дахь глюкозын хэмжээ багасалтын (гипогликеми) анхааруулах  шинж, ялангуяа зүрхний цохилт олшрох (тахикарди), хуруу чичрэх (салганах) шинж тэмдэг далд явагдаж болох тул цусан дахь глюкозын хэмжээг тогтмол шинжлэх шаардлагатай. 

Харааны линз зүүгч нулимс ялгаралтыг багасгаж болзошгүй гэдгийг анхаарна. 

Хүнд хэлбэрийн бөөрний үйл ажиллагааны алдагдалтай өвчтөнд атенолол хэрэглэж байгаа үед бөөрний үйл ажиллагааг хянана. Учир нь бусад бета адренорецепторт хориг үүсгэдэг бэлдмэлийн эмчилгээнд эдгээр өвчтөний бөөрний үйл ажиллагаа улам муудсан шинж тэмдэг ажиглагдсан. 

Хэрэв Атенолол-Денк 50 бэлдмэлийг хэрэглэж байгаа бол элэгний үйл ажиллагааг тогтмол хянана. Учир нь бусад бета адренорецепторт хориг үүсгэдэг бэлдмэлийн эмчилгээнд элэгний үйл ажиллагааны алдагдал илэрсэн байна. 

Бусад бета адренорецепторт хориг үүсгэдэг бэлдмэлийн эмчилгээний үед цусны тромбоцитын цөөрөлт болон цөөрөлтгүй арьс ба салст бүрхүүл дээр жижиг цусархаг толбон тууралт илэрсэн. Иймээс Атенолол-Денк 50 бэлдмэлийг хэрэглэж байгаа үед ийм шинж тэмдэгт илэрч буй эсэхэд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. 

Атенолол-Денк 50 бэлдмэлийг верапамил ба дилтиаземын бүлгийн кальцийн сувгийг хориглогч бэлдмэл болон хэм алдагдлын эсрэг бусад бэлдмэлтэй (дизопирамид гэх мэт) хамт хэрэглэж байгаа тохиолдолд өвчтөнг анхааралтай хянана. Учир нь хүнд хэлбэрийн цусны даралт багасалт (гипотензи), зүрхний цохилт хүнд хэлбэрээр цөөрөх (брадикарди) болон бусад хэм алдагдал илэрч болзошгүй. 

Хэрэв клонидиныг Атенолол-Денк 50 бэлдмэлтэй хамт хэрэглэж байгаа өвчтөнд гэнэт зогсоовол цусны даралт хэт ихсэж болно. Иймээс клонидиныг зөвхөн Атенолол-Денк 50 бэлдмэлийн эмчилгээг дууссанаас хойш хэдэн өдрийн дараа зогсооно. Клонидиныг аажим зогсооно. 

 • Бэлдмэлийг жирэмсэн үед зөвхөн эмчилгээний ашигтай үр нөлөө ба гарч болох эрсдлийг сайтар бодолцсоны дараа хэрэглэж болно. Төрсний дараа хамгийн багадаа 48 цагийн турш шинэ төрсөн нярайд бета рецепторт хориг үүсгэсний улмаас шинж тэмдэг илрэх эсэхийг хянана.
 • Атенолол хөхний сүүнд хуримтлагдах ба эхийн цусан дахь концентрациас илүү хэмжээгээр хүрдэг. Иймээс хөхүүл үед нярай хүүхдэд бета рецепторыг хориглосны улмаас шинж тэмдэг илрэх эсэхийг маш нарийн хянана. 

Бусад бодис

 • Бичил талст целлюлоз, лактозын моногидрат, повидон, тальк, натрийн кроскармеллоз, магнийн стеарат, эрдэнэшишийн цардуул, гипромеллоз, титанийн хоёрч исэл (E171), макрогол 6000

Хадгалалт 

 • 25°С-с доош хэмд хадгална. Уг савлалтын хүчинтэй хугацаа блистерийн хэсэг болон эвхэгддэг хайрцган дээр хэвлэгдсэн байна.
 • Хүчинтэй хугацаа дууссанаас хойш бэлдмэлийг хэрэглэхгүй. Хүүхэд үзэж хүрэхээргүй газар хадгална. 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.