Бифорже
5 мг + 80 мг
Амлодипин | Валсартан – Amlodipine | Valsartan
Ildong Pharmaceutical Co.,Ltd
Эмийн хэлбэр: Бүрхүүлтэй шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 1200

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 360

Даатгуулагч төлөх дүн: 840

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Артерийн даралт ихсэх өвчний эмчилгээнд хэрэглэнэ.
 • Насанд хүрэгсдийн цусны даралтыг бууруулах зорилгоор амлодипин эсвэл валсартаныг дангаар хэрэглэхэд үр дүнгүй байгаа тохиолдолд Бифоржийг  хэрэглэнэ. 
 •  Эмийн найрлаганд орсон үндсэн үйлчлэгч бодис, туслах бодисуудад хат мэдэг хүмүүс
 • Хүнд хэлбэрийн элэг, цөсний үйл ажиллагааны алдагдалтай, элэгний хатууралтай, цөс зогсонгошилтой өвчтөн
 • Бифоржийг чихрийн шижин болон бөөрний үйл ажиллагааны алдагдалтай (GFR <60 мл/мин/1.73 м2) өвчтөнд алискирен агуулсан бэлдмэлүүдтэй хамт хэрэглэхгүй.
 • Жирэмсний 2, 3 дугаар үе
 • Хүнд хэлбэрийн артерийн даралт
 • Шок (түүн дотор зүрхний шок)
 • Зүүн ховдлын гадагш чигэлсэн замын бөглөрөл (жишээ нь: гипертрофи бөглөрөл бүхий кардиомиопати, өндөр зэрэгт аортын нарийсал)
 • Зүрхний цочмог шигдээсийн дараах зүрхний үйл ажиллагааны алдагдал (гемодинамикийн хувьд тогтворгүй);

   Бифоржийг өдөрт 1 шахмалаар хэрэглэнэ. 

 • Цусны даралтыг бууруулах зорилгоор 5мг  амлодипин  эсвэл 80мг валсартаныг  дангаар хэрэглэхэд үр дүнгүй байгаа тохиолдолд Бифорже 5мг/80мг – ийг хэрэглэнэ.
 • Цусны даралтыг бууруулах зорилгоор 10мг  амлодипин  эсвэл 160мг валсартаныг дангаар хэрэглэхэд үр дүнгүй байгаа тохиолдолд Бифорже 10мг/160мг – ийг хэрэглэнэ.
 • Бифоржийг хоол идэхийн өмнө болон дараа хэрэглэж болно.
 • Эмчилгээнд нийлмэл найрлагатай бэлдмэлийг хэрэглэхээс өмнө эмийн найрлаганд орсон зохих тун бүхийг эм (амлодипин  эсвэл  валсартан)-ийг дангаар хэрэглэх нь зохистой.
 • Дангаар хэрэглэхэд эмнэлзүйн хувьд үр дүнгүй тохиолдолд нийлмэл найрлагатай эмийн эмчилгээгээр солино.
 • Амлодипин болон валсартаны шахмал/капсул эмийн хэлбэрийг тусад нь хэрэглэж буй өвчтөнд Бифорже нийлмэл найрлагатай эмийг хэрэглэх нь тохиромжтой.
 • Бөөрний үйл ажиллагааны алдагдал:
  • Хүнд хэлбэрийн бөөрний үйл ажиллагааны алдагдалтай өвчтөнд хэрэглэх эмнэлзүйн мэдээлэл байхгүй.  Дунд зэргийн  бөөрний үйл ажиллагааны алдагдалтай өвчтөнд  тун зохицуулалт хийх шаардлагагүй ба кали болон креатининий хэмжээг хянах хэрэгтэй.
 • Элэгний үйл ажиллагааны алдагдал:
  • Хүнд хэлбэрийн элэгний үйл ажиллагааны алдагдалтай өвчтөнд Бифорже хэрэглэхийг хориглоно.  Зайлшгүй шаардлагаар элэгний үйл ажиллагааны алдагдалтай болон цөс зогсонгошлийн эмгэгтэй өвчтөнд Бифоржийг болгоомжтой хэрэглэнэ.  Дунд зэргийн  элэгний үйл ажиллагааны алдагдалтай, цөс зогсонгошилгүй өвчтөнд хэрэглэх Валсартаны зохих дээд тун 80мг. Дунд зэргийн  элэгний үйл ажиллагааны алдагдалтай өвчтөнд хэрэглэх амлодипиний тун тодорхойгүй. Элэгний үйл ажиллагааны алдагдалтай өвчтөнд артерийн даралтыг буулгахад хамгийн бага зохих тун бүхий дан эсвэл нийлмэл найрлагатай амлодипиний аль нэгийг  хэрэглэнэ.
 • Өндөр настан (65 буюу түүнээс дээш):
  • Өндөр настанд тунг ихэсгэн хэрэглэхдээ болгоомжлох хэрэгтэй. Артерийн даралт ихэссэн өндөр настанд хамгийн бага зохих тун бүхий дан эсвэл нийлмэл найрлагатай амлодипиний аль нэгийг  хэрэглэнэ.
 • Хүүхэд: 18 хүртэл насны хүүхдэд хэрэглэх идэвх, аюулгүй байдал судлагдаагүй, бүрэн мэдээлэл байхгүй.

Тун хэтрэлт

 • Шинж тэмдэг
  • Бифоржийн тун хэтэрч байсан тохиолдол байхгүй.
  • Ихэнхдээ валсартаны тун хэтрэлттэй холбоотойгоор толгой эргэлт хавсарсан даралт буурах шинж тэмдэг илэрнэ.
  • Амлодидинтэй холбоотой тун хэтрэлт нь захын судас өргөссөнөөс рефлексийн гаралтай тахикарди илрэх магадлалтай.
  • Удаан хугацаанд даралт буурах болон аюултай илрэл бүхий шок мэдээлэгдсэн.
 • Эмчилгээ
  • Ууж хэрэглэсэн тохиолдолд бөөлжүүлжх, ходоод угаах зэрэг арга хэмжээг авна.
  • Амлодипинийг ууж хэрэглэснээс хойш 2 цагийн дараанаас амлодипиний шингээлт ихсэх шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд идэвхжүүлсэн нүүрсийг даруй хэрэглэнэ.
  • Бифоржийн  тун хэтрэлттэй холбоотойгоор гипотензийн эмнэлзүйн шинж илэрвэл зүрх судасны системийг дэмжих түүн дотор зүрх болон амьсгалын үйл ажиллагаа, үзүүлэлтүүдийн дээд хязгаар болон шингэний хэмжээ эргэлт, шээсний гарцыг давтамжтайгаар хянах хэрэгтэй.
  • Хэрэв хориглох заалтгүй тохиолдолд судасны уян чанарыг хадгалах, даралтийг хэвийн болгох зорилгоор судас нарийсгах бэлдмэлийг хэрэглэнэ.
  • Кальцийн сувагт хориг үүсгэх нөлөөг бууруулах зорилгоор кальцийн глюконатыг судсаар тарихад үр дүнтэй.
  • Амлодипин болон валсартаны аль алинд нь гемодиализ үр дүнгүй.

Аюулгүй байдлын тойм

 • Бифоржийн аюулгүй байдлыг эмнэлзүйн 5 удаагийн хяналтай судалгааг 5175 өвчтөнд хийсэн ба эдгээр хүмүүсийн 2613-д нь амлодипин валсартаны нийлмэл найрлагатай бэлдмэлийг хэрэглүүлсэн. Судалгаагаар давтамж их, хүндрэл бүхий дараах гаж нөлөөнүүд бүртгэгдсэн. Үүнд: хамар залгиурын үрэвсэл, томуу, мэдрэгшил ихсэх, толгой өвдөх, ухаан алдах, байрлалаас хамаарсан гипотензи, хаван, цэгэн хаван, нүүр хавдах, захын хаван, ядрах, нүүр улайх, бие сулрах, тамирдах, халуу оргих.

Гаж нөлөөний давтамж, эрэмбэ

 • Маш их (≥ 1/10)
 • Их (≥ 1/100 - <1/10)
 • Бага (≥ 1/1,000 -  <1/100)
 • ховор (≥ 1/10,000 - <1/1,000)
 • маш ховор (<1/10,000)
 • тодорхойгүй (Эрэмбийн өгөгдлийг тооцох боломжгүй).

Ангилал  Гаж нөлөө  Давтамж 
    Бифорже  Амлодипин  Валсартан 
Халдвар болон нянгийн халдвар  Хамар залгиурын үрэвсэл  Их     
  Томуу  Их     
Цус, тунгалагийн системийн эмгэг  Гемоглобин болон гематокритын бууралт      Тодорхойгүй 
  Лейкопени    Маш ховор   
  Нейтропени      Тодорхойгүй 
  Улаан тууралт хавсарсан тромбоцитопени    Маш ховор  Тодорхойгүй 
Дархлалын системийн эмгэг  Мэдрэг болох  Ховор  Маш ховор  Тодорхойгүй 
  Анорекси  Бага     
  Гиперкальциеми  Бага     
  Гипергликаеми    Маш ховор   
  Гиперлипидаеми  Бага     
  Гиперурикаеми  Бага     
  Гипокалиеми  Их     
  Гипонатриеми  Бага     
Сэтгэцийн эмгэг  Сэтгэл гутрал    Бага   
  Сэтгэл түгших  Ховор     
  Нойргүйдэх/унтах эмгэг    Бага   
  Сэтгэлээр унах    Бага   
  Төөрөгдөх    Ховор   
Мэдрэлийн системийн эмгэг  Зохицуулалт алдагдах  Бага     
  Толгой эргэх  Бага  Их   
  Байрлалаас хамааран толгой эргэх  Бага     
  Амт мэдрэхээ болих    Их   
  Экстрапирамид хам шинж    Тодорхойгүй   
  Толгой өвдөх  Их  Их   
  Гипертони    Маш ховор   
  Параэстези  Тодорхойгүй  Тодорхойгүй   
  Мэдрэлийн болон захын мэдрэлийн эмгэг    Маш ховор   
  Нойрмоглох  Тодорхойгүй  Тодорхойгүй   
  Ухаан алдах    Тодорхойгүй   
  Чичрэх    Тодорхойгүй   
  Гипоэстези    Тодорхойгүй   
Нүдний эмгэг  Хараа өөрчлөгдөх  Ховор  Тодорхойгүй   
  Хараа алдагдах  Тодорхойгүй  Тодорхойгүй   
Чих, дунд чихний эмгэг  Чих шуугих  Ховор  Тодорхойгүй   
  Толгой эргэх  Тодорхойгүй    Тодорхойгүй 
Зүрхний эмгэг  Зүрх дэлсэх  Тодорхойгүй  Ихэнхдээ   
  Ухаан алдах  Ховор     
  Тахикарди  Бага     
  Хэм алдаглах (түүн дотор брадикарди, ховдлын тахикарди, and тосгуурын фибриляци)    Маш ховор   
  Зүрхний шигдээс    Маш ховор   
Судасны эмгэг  Нүүр улайх    Их   
  Гипотензи  Ховор  Бага   
  Байрлалаас хамаарсан гипотензи  Бага     
  Васкулит    Маш ховор  Тодорхойгүй 
Амьсгал, цээж, цээжний хөндийн эмгэгүүд  Ханиах  Бага  Маш ховор  Тодорхойгүй 
  Амьсгаадах    Тодорхойгүй   
  Төвөнх, залгиурын өвдөлт  Бага     
  Ринит    Бага   
Хоол боловсруулах замын эмгэг  Хэвлийгээр дүүрэх, хэвлийн дээд хэсгээр өвдөх  Бага  Их  Бага 
  Гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн өөрчлөгдөх    Бага   
  Өтгөн хатах  Бага     
  Суулгах  Бага  Бага   
  Ам хатах  Бага  Бага   
  Хоол боловсруулалт хямрах    Бага   
  Гастрит    Маш ховор   
  Буйлны гиперплаз    Маш ховор   
  Дотор муухайрах  Бага  Ихэнхдээ   
  Панкреатит    Маш ховор   
  Бөөлжих    Бага   
Элэг, цөсний эмгэг  Элэгний үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүд өөрчлөглөх түүн дотор билирубин ихсэх    Маш ховор  Тодохойгүй 
  Элэний үрэвсэл    Маш ховор   
  Холестаз, шарлалт    Маш ховор   
Арьс, салст, зөөлөн эдийн эмгэг  Үс унах, халзрах    Бага   
  Ангиоэдем    Маш ховор  Тодохойгүй 
  Цэврүүт дерматит      Тодохойгүй 
  Эритем  Бага     
  Олон хэлбэрт эритем    Маш ховор   
  Арьс шарлах  Ховор  Бага   
  Экзантем (тууралт)  Ховор  Бага   
  Гэрэлд мэдрэг болох    Бага   
  Загатнах  Ховор  Бага  Тодохойгүй 
  Улаан эсэргэнэ    Бага   
  Тууралт  Бага  Бага  Тодохойгүй 
  Арьсны өнгө алдагдах    Бага   
  Чонон хөрвөс болон бусад хэлбэрийн тууралт    Маш ховор   
  Эксфолиатив дерматит    Маш ховор   
  Стивенс-Джонсоны хам шинж    Маш ховор   
  Квинкийн хаван    Маш ховор   
Булчин, холбогч эдийн эмгэг  Артралги  Бага  Бага   
  Нуруу өвдөх  Бага  Бага   
  Үе хавдах  Бага     
  Булчингийн спазм  Ховор  Бага   
  Миалги    Бага  Тодорхойгүй 
  Шагай хавдах    Их   
  Хүнд оргих  Ховор     
Бөөр, шээсний замын эмгэг  Цусан дах креатинин ихсэх      Тодорхойгүй 
  Шээс ялгаруулах эмгэг    Бага   
  Ноктури    Бага   
  Поллакиури  Ховор  Бага   
  Полиури  Ховор     
  Бөөрний үйл ажиллагаа алдаглах      Тодорхойгүй 
Нөхөн үржихүйн болон хөхний эмгэг  Бэлгийн сулрал    Бага   
  Бэлэг эрхтний чангаралын үйл ажиллагаа алдагдах  Ховор     
  Хөх томрох    Бага   
Ерөнхий эмгэг  Бие сулрах, тамирдах  Их  Бага   
  Тавгүйтэх    Бага   
  Ядрах  Их  Бага  Бага 
  Нүүр хавагнах  Их     
  Нүүр улайх, халуу оргих  Их     
  Зүрний бус цээж өвдөлт    Бага   
  Хаван  Их  Их   
  Захын хаван  Их     
  Өвдөлт    Бага   
  Цэгэн хаван  Их     
Шинжилгээ  Цусан дах калийн хэмжээ ихсэх      Тодорхойгүй 
  Жин ихсэх    Бага   
  Жин буурах    Бага   

Нийтлэгээр илрэх харилцан нөлөөлөл

 • Судалгаагаар бифоржийг бусад эмүүдтэй хамт хэрэглэхэд эм – эмийн харилцан нөлөөлөл бүртгэгдээгүй.
 • Бусад даралт бууруулах бэлдмэлүүдийг хамт хэрэглэхэд анхаарах хэрэгтэй: Даралт бууруулах бэлдмэлүүд  (жишээ нь: альфа блокаторууд, шээс хөөх эмүүд) болон даралт бууруулах гаж нөлөөтэй бусад эмүүд (жишээ нь: 3 цагирагт антидепрессантууд, түрүү булчирхайн хоргүй томролын эхний эмчилгээнд хэрэглэх альфа блокаторууд)-тэй хамт хэрэглэхэд  Бифоржийн даралт бууруулах нөлөө ихсэнэ.

Амлодипинтэй хамааралтай харилцан нөлөөлөл

 • Бэрсүүт жүрж, түүний шүүстэй хамт хэрэглэж болохгүй. Учир нь зарим хүнд амлодипиний биохүрэхүй ихэсч үүний үр дүнд цусны даралт ихээр буух  нөлөө илэрсэн.
 • Амлодипинийг CYP3A4-ийг хориглогчид (протеазад хориг үүсгэгчид, мөөгөнцрийн эсрэг азолууд, эритромицин, кларитромицин зэрэг макролидууд, верапамил, дилтиазим)-той хамт хэрэглэхэд амлодипиний үйлдэл хүчжинэ. Эдгээр фармакокинетик өөрчлөлтийн эмнэлзүйн хувирал нь өндөр настанд тодоор илэрнэ. Иймд эдгээр бүлгийн хүмүүст тун зохицуулалт хийж, энмнэлзүйг хянах хэрэгтэй.
 • CYP3A4 өдөөгчид (таталтын эсрэг бэлдмэл [жишээ нь: карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, фосфенитоин, примидон], рифампицин, алтан цэгцүүхэйн бэлдмэл):
  •  CYP3A4 өдөөгчид амлодипинтэй  хэрхэн харилцан нөлөөлдөг талаар мэдээлэл байхгүй. CYP3A4 өдөөгчдийг амлодипинтэй хавсруулан хэрэглэхэд амлодидиний сийвэн дэх концентраци буурах тул анхаарах хэрэгтэй.
 • Симвастатин:
  • 80мг амлодидинийг бүх тун бүхий симвастатинтай хамт хэрэглэхэд  симвастатины үйлдэл дангаар хэрэглэхээс   77%-иар ихэссэн.  Иймд амлодипинтэй хамт хэрэглэхдээ симвастатины тунг 20мг-аас хэтрүүлж болохгүй.
 •  Дантролен (дуслын шингэн):
  • Амьтанд судсаар тарьж хэрэглэх дантролен болон верапамилтай хамт хэрэглэсний дараа гиперкалиеми үүссэнээс үхлийн аюултай ховдлын фибриляци болон зүрх, судасны гаралтай даралт уналт ажиглагдсан. холбоотойгоор кальцийн сувгийг хориглогч эм түүн дотор амлодипинтэй хамт хэрэглэхэд гиперкалиеми үүсэх эрсдэлтэй учир эмээс үүдэлтэй эмэнд мэдрэгийн улмаас амь насанд халтай халууралт үүсдэг болон үүсэх магадлалтай өвчөнд хэрэглэхээс зайлсхийнх хэрэгтэй.
 • Эмүүдтэй хавсруулан хэрэглэх:
  • Бусад эмийн харилцан нөлөөллийг судалсан эмнэлзүйн судалгаанаас харахад амлодипинийг аторвастатин, дигоксин, варварин болон циклоспоринуудтай фармакокинетикийн хувьд харилцан нөлөөлөл илрээгүй.

Валсартантай хамааралтай харилцан нөлөөлөл

 • Дараах эмтэй хамт хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй.
 • Литий:
  • Литийг ангиотензин хувиргагч ферментэд хориг үүсгэгчид болон ангиотензин  II рецепторын антагонист түүн дотор валсартантай хамт  хэрэглэхэд  сийвэн дэх литийн концентрацийн эргэх ихсэлт болон литийн хордлого мэдээлэгдсэн. Иймд эдгээр эмийг хамт хэрэглэх явцад  сийвэн дэх литийн концентрацийг хянаж байх хэрэгтэй. Үргэлжлүүлээд шээс хөөх эмүүдтэй Бифоржийг хамт хэрэглэхэд литийн хордлого үүсэх эрсдэл нэмэгдэнэ.
 • Кали хадгалагч шээс хөөх бэлдмэлүүд, калийн нэмэлт бүтээгдэхүүн, кали агуулсан давс орлох бэлдмэлүүдтэй бие махбодийн калийн хэмжээг ихэсгэх магадлалтай:
  • Валсартаныг калийн хэмжээг ихэсгэх бэлдмэлүүдтэй хамт хэрэглэхдээ цусан дах калийн хэмжээг хянах шаардлагатай.

Дараах эмүүдтэй бологоомжтой хэрэглэнэ. 

 • Стероид бус үрэвслийн эсрэг эмүүд (NSAIDs) түүн дотор ЦОГ-2-ын хориглогчид болох ацетилсалицилын хүчил (>3г/өдөр) болон сонгомол бус үрэвслийн эсрэг эмүүд:
  • Ангиотензин  II рецепторын антагонистуудыг стероид бус үрэвслийн эсрэг эмүүд (NSAIDs) эмүүдтэй нэгэн зэрэг хэрэглэхэд артерийн даралт бууруулах нөлөө буурч болно. Мөн ангиотензин  II рецепторын антагонистуудыг стероид бус үрэвслийн эсрэг эмүүд (NSAIDs)-тэй хамт хэрэглэхэд бөөрний үйл ажиллагаа муудах болон сийвэн дэх калийн хэмжээ ихсэх эрсдэлтэй. Иймд эмчилгээг эхлэхтэй зэрэгцээд бөөрний үйл ажиллагааг  хянах ба хангалттай хэмжээний ус өгөх хэрэгтэй.
 • Нэвчилтийн зөөгчид (рифампицин, циклоспорин) болон урсгал зөөгчдөд хориг үүсгэгчид (ритонавир):
  • Хүний элэгний эд эсийн in vitro судалгаагаар  валсартан нь элэгний OATP1B1 нэвчилтийн  зөөгч болон MRP2  урсгал зөөгчийн субсртарт юм. Нэвчилтийн зөөгчид (рифампицин, циклоспорин) болон урсгал зөөгчдөд хориг үүсгэгчид (ритонавир)-ийг хавсруулан хэрэглэхэд валсартаны системийн үйлдэл нэмэгдэнэ.
 • Ренин-Ангеотензин-Алдостероны систем, ангиотензин хувиргагч фермент, ангиотензин II рецептор болон алискиренийг хамтад нь давхар хориглох: Эмнэлзүйн судалгаагаар ангиотензин хувиргагч фермент, ангиотензин II рецепторт хориг үүсгэгчид  болон алискирений  нийлмэл найрлагатай бэлдмэлийг хэрэглэхэд ренин-ангеотензин-алдостероны системийг давхар хориглосон ба гипотензи, гиперкалиеми, бөөрний үйл ажиллагаа буурах (түүн дотор бөөрний цочмог дутагдал) зэрэг гаж нөлөөнүүд ренин-ангеотензин-алдостероны системд идэвхтэй нөлөөлөх бэлдмэлүүдийг дангаар хэрэглэсэнтэй харьцуулахад өндөр давтамжтайгаар илэрсэн.
 • Бусад:
  • Валсартаныг дараах бэлдмэлүүдтэй хамт дангаар хэрэглэхэд эмнэлзүйн шинж бүхий харилцан нөлөөлөл байхгүй. Үүнд: циметидин, варфарин, фуросемид, дигоксин, атенолол, индометацин, гидрохлоротиазид, амлодипин, глибенкламид.

 Тусгай анхааруулга болон болгоомжлол

 • Амлодипиний гипертонийн кризийн үе дэх идэвх, аюулгүй байдал нь бүрэн судлагдаагүй.
 • Жирэмсний үе:
  • Жирэмсний үед ангиотензин II рецепторын антагонистуудыг эхний ээлжинд хэрэглэх шаардлагагүй. Жирэмслэхээр төлөвлөж буй өвчтөнд ангиотензин II рецепторын антагонистууд (AIIRA) – ыг зайлшгүй үргэлжлүүлэн хэрэглэх шаардлагатай тохиолдолд идэвх аюулгүй байдал нь  бүрэн судлагдсан даралт бууруулах альтернатив (өөр хувилбар бүхий) бэлдмэлээр солино. Хэрэв жирэмсэн болсон нь оношилогдсон тохиолдолд ангиотензин II рецепторын антагонистууд (AIIRA) - ын эмчилгээг зогсоож, зөвшөөрөгдсөн альтернатив (өөр хувилбар бүхий) эмчилгээг эхлэнэ. 
 • Давс/усны тэнцвэр алдагдсан өвчтөн:
  • Хүндрэлгүй артерийн даралттай өвчтөнд Бифоржийг плацебо хяналттай хэрэглэхэд 0.4%-д нь артерийн даралт ихээр нэмэгдсэн. 
  • Ренин ангиотензиний систем нь  идэвхжсэн (давс/усны тэнцвэр алдагдалын улмаас шээс хөөх эм хэрэглэж буй өвчтөн) өвчтөнүүдэд ангиотензиний рецепторт хориг үүсгэгч бэлдмэлийг хэрэглэхэд артерийн даралт унах шинж  тэмдэг илэрч болон. Энэ нөхцөл байдлыг залруулахын тулд Бифорже эмчилгээг эмчийн хяналтанд дор эхлүүлнэ. Хэрэв даралт унах шинж ажиглагдвал өвчтөнг хэвьээ байрлалд байрлуулж, судсаар давсны уусмал хийнэ. Эмчилгээг даралт тогтворжиж хэвийн хэмжээнд хүрэх хүртэл хийнэ. 
 • Гиперкалиеми:
  • Калийн нэмэлт бүтээгдэхүүн, кали хадгалагч шээс хөөх бэлдмэлүүд, кали агуулсан давс орлох бэлдмэлүүд болон бие махбодийн калийн хэмжээг ихэсгэх магадлалтай эмүүд (жишээ нь гепарин)-тай хамт  хэрэглэхдээ болгоомутой байх ба калийн төвшинг давтамжтайгаар хянаж байх шаардлагатай. 
 • Бөөрний артерийн судасны нарийсал:
  • Бифоржийг бөөрний нэг болон хоёр талт артерийн судасны нарийсалтай болон өрөөсөн бөөрний нарийсалтай өвчтөнд хэрэглэхэд цусан дах шээсний  хүчил болон сийвэнгийн креатинин ихсэх тул болгоомжтой хэрэглэнэ. 
 • Бөөр шилжүүлэн суулагасан өвчтөн:
  • Бөөр шилжүүлэн суулгасан өвчтөнд Бифоржийг хэрэглэхэд аюулгүй талаар судалгааны мэдээлэл байхгүй.  
 • Элэгний үйл ажиллагаааны алдагдал:
  • Валсартан ихэнэдээ хувираагүй хэлбэрээр цөсөөр ялгарна.  Элэгний үйл ажиллагаааны алдагдалтай өвчтөнд амлодипиний хагас ялгаралтын хугацаа уртасч ба AUC үзүүлэлт өндөр байдаг. Тун зохицуулалт хийх талаар мэдээлэл байхгүй. Дунд зэргийн элэгний үйл ажиллагааны алдагдалтай, цөс зогсонгошилтой  өвчтөнд туйлын болгоомжтой хэрэглэнэ. Дунд зэргийн элэгний үйл ажиллагааны алдагдалтай, цөс зогсонгошилгүй өвчтөнд хэрэглэх Валсартаны зөвшөөрөгдсөн дээд тун 80мг. 
 • Бөөрний үйл ажиллагааны алдагдал:
  • Дунд зэргийн элэгний үйл ажиллагааны алдагдалтай (GFR >30 мл/мин/1.73м2) өвчтөнд тун зохицуулалт хийх шаардлагагүй. Кали болон креатининий хэмжээг хянаж байх шаардлагатай. 
 • Анхдагч гипералдостеронизм:
  • Анхдагч гипералдостеронизмтай өвчтөнд Валсартан ренин-ангиотензиний системд нөлөөлж ангиотензин II ферментийн антагонист үйлдэл үзүүлэх тул хэрэглэж болохгүй. 
 • Хаван:
  • Валсартаныг хэрэглэхэд хаван үүсэх түүн дотор төвөнх, залгиур хөөж хавдсанаас амьсгалын зам нарийсах, нүүр болон уруул, багалзуур хоолой, хэл хөөж хавагнах зэрэг мэдээлэл бүртгэгдсэн. Эдгээр өвчтөнүүдийн заримд нь өмнө нь бусад эмүүд түүн дотор ангиотензин хувиргагч ферментэд хориг үүсгэгчдийг хэрэглэхэд хаван үүсч байсан байна. Энэ тохиолдолд Бифорже эмчилгээг даруй зогсоох ба дахин хэрэглэж болохгүй. 
 • Зүрхний үйл ажиллагааны болон зүрхний булчингийн шигдээсийн дараах үйл ажиллагааны алдагдал:
  • Ренин-ангиотензин-алдостероны системд хориг үүсгэснээр тухайн хувь хүний онцлог, мэдрэг байдлаас үүдэн бөөрний үйл ажиллагаа өөрчлөгдөж болно. Хүнд хэлбэрийн зүрхний үйл ажиллагааны алдагдалтай, ренин-ангиотензин-алдостероны системээс хамаарсан бөөрний үйл ажиллагаатай өвчтөнд ангиотензин хувиргагч ферментэд хориг үүсгэгчид болон ангиотензин рецепторын  антагонист хэрэглэхэд шээс багасах, эрчимтэй азотаеми (ховор тохиолдолд) хавсарсан бөөрний  үйл ажиллагааны цочмог алдагдал болон бөөр ажиллагаагүй болох  зэрэг нөлөө бүртгэгдсэн. Валсартаныг хэрэглэхэд дээрхтэй ижил нөлөө бүртгэгдсэн. Иймд зүрхний үйл ажиллагааны алдагдалтай болон зүрхний булчингийн шигдээсийн дараах үйл ажиллагааны алдагдалтай  өвчтөний бөөрний үйл ажиллагааг байнга үнэлж, тооцоолж байх шаардлагатай. NYHA (New York Heart Association Classification - Нью-Йоркийн зүрхний холбооны ангилал)  III and IV зүрхний үйл ажиллагааны алдагдалтай ишемийн эмгэг жамгүй өвчтөнд амлодипинийг  плацебо хяналттай удаан хугацаанд (PRAISE-2) хэрэглүүлсэн судалгаагаар амлодипин нь плацебо бүлэгтэй харьцуулахад зүрхний үйл ажиллагааг алдагдуулсан шинж тэмдэг илрээгүй боловч уушгиний хаван үүсгэх нөлөө исэхсэн нь мэдээлэгдсэн. Кальцийн сувагт хориг үүсгэгч түүн дотор амлодипинийг цаашид зүрхний эмгэгийн улмаас нас барах эрсдлийг нэмэгдүүлэхгүйн тулд зүрхний илэрхий дутагдалтай өвчтөнд туйлын болгоомжтой хэрэглэнэ. 
 • Аорт (гол судас) болон 2 талт хавхлагын нарийсал:
  • 2 талт хавхлагын нарийсалтай болон аорт (гол судас)-ын нарийслын шинж тэмдэгтэй өвчтөнд судас өргөсгөх бүх эмүүдтэй хамт хэрэглэхдээ тусгай болгоомжлолтой хэрэглэнэ. 
  • Ренин-ангиотензин-алдостероны систем (RAAS)-ийг давхар хориглогч: Ангиотензин хувиргагч ферментэд хориг үүсгэгчид, ангиотензин II рецепторын блокатор болон алкасеринийг хамт хэрэглэхэд даралт унах эрсдэл ихсэх, гиперкалиеми болон бөөрний үйл ажиллагаа буурах (түүн дотор бөөрний үйл ажиллагааны цочмог алдагдал) зэрэг нөлөө илэрсэн. Иймд ренин-ангиотензин-алдостероны систем (RAAS)-ийг давхар хориглогчдыг ангиотензин хувиргагч ферментэд хориг үүсгэгчид, ангиотензин II рецепторын блокатор болон алкасеринтэй хавсруулан хэрэглэж болохгүй. Эмчилгээнд зайлшгүй хэрэглэх шаардлагатай тохиолдолд  нарийн мэргэжлийн эмчийн хяналтан дор, бөөрний үйл ажиллагаа, электролитын тэнцвэрт байдал болон цусны даралтыг ойрхон давтамжтайгаар хянаж байх шаардлагатай.  Чихрийн шижингээс үүдэлтэй бөөрний эмгэгтэй өвчтөнд  ангиотензин хувиргагч ферментэд хориг үүсгэгчид болон ангиотензин II рецепторын блокаторуудыг хавсруулан хэрэглэж болохгүй. Артерийн даралт ихсэхээс өөр эмгэгтэй өвчтөнд Бифоржийг судалсан талаар судалгааны баримт байхгүй. 

Автотээвэр болон хүнд механизмтай ажиллах чадварт нөлөөлөх байдал

 • Заримдаа толгой эргэх, ядрах зэрэг гаж нөлөө илрэх тул автотээвэр болон хүнд механизмтай харьцдаг хүмүүс Бифоржийг хэрэглэхдээ болгоомжлох хэрэгтэй.
 • Амлодипин автотээвэр болон хүнд механизмтай ажиллах чадварт хөнгөн буюу дунд зэргийн нөлөө үзүүлнэ.
 • Хэрэв өвчтөнд амлопидин хэрэглэх явцад толгой эргэх, толгой өвдөх, ядрах болон дотор муухайрсны улмаас автотээвэр болон хүнд механизмтай ажиллах чадвар алдагдаж болно. 

Эмнэлзүйн өмнөх аюулгүй байдлын үзүүлэлт

 • Амлодипин/Валсартан:
  • Амьтанд хийсэн судалгаагаар эмнэлзүйтэй холбоотой д араах гаж нөлөөнүүд ажиглагдсан. Үүнд:
   • Валсартан 160мг, амлодидин 10мг бүхий эмнэлзүйн тунг 2.6 (валсартан), 1.9 (амлодидин)  дахин нэмэгдүүлэн хэрэглэхэд эдийн эмгэг судлалаар эр харханд ходоодны салстын үрэвслийн шинж тэмдэг ажиглагдсан. Өндөр тунгаар хэрэглэхэд эр, эм хархны аль алинд нь ходоодны салстын идээ болон шархлаа илэрсэн. Валсартаны бүлгийг дангаар (валсартан 160мг бүхий эмнэлзүйн тунг 8.5 – 11 дахин ихэсгэн) хэрэглэхэд мөн үүнтэй ижил нөлөө ажиглагдсан. Валсартан 160мг, амлодидин 10мг бүхий эмнэлзүйн тунг 8 – 13 (валсартан), 7 – 8 (амлодидин)  дахин нэмэгдүүлэн хэрэглэхэд үйлдэл нь хүчжиж, хүндрэл бүхий бөөрний сувганцрын базофил/ hyalinisation өргөсөл, завсрын лимфоцитийн үрэвсэл болон дунд артерийн судасны гипертрофи илэрсэн. Валсартаны бүлгийг дангаар (валсартан 160мг бүхий эмнэлзүйн тунг 8.5 – 11 дахин ихэсгэн) хэрэглэхэд мөн үүнтэй ижил нөлөө ажиглагдсан. Хархны үр хөврөлд хийсэн судалгаагаар валсартан 160мг, амлодидин 10мг бүхий эмнэлзүйн тунг 12 (валсартан), 10 (амлодидин)  дахин нэмэгдүүлэн хэрэглэхэд шээсний суваг өргөсөх, өвчүүний хэлбэр алдагдах, сарвууны үе зөөлрөх зэрэг гаж нөлөө илэрсэн.Валсартаны бүлгийг дангаар (валсартан 160мг бүхий эмнэлзүйн тунг 12 дахин ихэсгэн) хэрэглэхэд шээсний суваг өргөсөх нөлөө ажиглагдсан. Судалгаагаар эхийг хордуулах ганц (биеийн жин дунд зэрэг буурах) нөлөө мэдээлэгдсэн. Валсартаныг 3-, амлодидинийг 4-  10мг бүхий эмнэлзүйн тунг 12 (валсартан), 10 (амлодидин)  дахин нэмэгдүүлэн хэрэглэхэд (AUC-д суурилсан) үйлдэл хүчижсэн нөлөө ажиглагдаагүй. Дангаар хэрэглэхэд мутаци, хавдар үүсгэх болон хромосомын өөрчлөлт орсон нотолгоо байхгүй.
 • Амлодипин:
  • Нөхөн үржихүйн талаас үзүүлэх хортой нөлөө:
   • Харх болон хулганад туршсан нөхөн үржихүйн хортой нөлөөг судалсан судалгаагаар хүнд хэрэглэх дээд тунг мг/кг-аар тооцон 50 дахин ихэсгэн хэрэглэхэд  тээлт болон төрөлтийн хугацаа уртсаж, амьд төрөлт буурч байсан.
  • Ургийн үйл ажиллагааны алдагдал:
   • Амлодипиний тунг өдөрт 10мг/кг хүртэл (хүнд хэрэглэх 10мг тунг мг/м2-д тооцон 8 дахин ихэсгэсэн) ихэсгэн харханд (хээлтүүлэхээс өмнө эр харханд 64 хоногийн турш, эм харханд 14 турш) хэрэглэхэд урагт хортой нөлөө илрээгүй.
  • Харханд хийсэн өөр нэг судалгаагаар эр харханд хүнд хэрэглэх амлодипиний бесилатын тунг мг/кг-аар тооцон хүртэл 30 хоногийн турш хэрэглэхэд сийвэн дэх фолликул идэвхжүүлэгч даавар болон тестостероны төвшин буурсан. Мөн үрийн шингэний хэмжээ, эр бэлгийн эс болон сертол эсийн тоо, боловсруулалт багассан.
  • Хавдар болон мутаци үүсэлт:
   • Харх болон хулганад амлодипинийг хоолны дэглэм бариулан 2 жилийн турш өдөрт 0.5, 1.25, 2.5мг/мг-аар тунгаар тооцон хэрэглэхэд хавдар үүсгэх нь нотлогдоогүй. Өндөр тунгаар (хулгана болон харханд ижил тунгаар буюу хүнд хэрэглэх эмнэлзүйн дээд 10мг тунг мг/м2-д тооцон 2 дахин ихэсгэн) хэрэглэхэд хулганад хамгийн дээд тунгаар хэрэглэхтэй ижил нөлөө үзүүлсэн ба харин харханд нөлөө үзүүлээгүй.Мутаци үүсэлтийг судалсан судалгаагаар эмтэй холбоотой ген болон хромосомын төвшинд нөлөөлсөн нөлөөлөл илрээгүй.  * 50кг жинтэй өвчтөний тунд суурилсан.
 • Валсартан:
  • Эмнэлзүйн бус энгийн эм судлал, аюулгүй байдлын хүнд хэрэглэх давтан тун бүхий судалгаагаар  ген хордуулах, хавдар үүсгэх, нөхөн үржихүйд хортой нөлөө мэдээлэгдээгүй. Жирэмсний сүүл үедээ байгаа болон хөхүүл харханд эхийг хордуулах (өдөрт 600мг/кг) тунгаар хэрэглэхэд үр төлийн амьд төрөлт буурах, жин багасах, ургийн хөгжил (чихний дэлбээгүй онгорхой суваг нүхтэй) зогссон. Энэ тун (өдөрт 600мг/кг) хүнд хэрэглэх дээд тунг мг/м2-д тооцон ойролцоогоор 18 дахин ихэсгэсэн (тооцоогоор 60кг жинтэй хүнд өдөрт 320мг-аар уулгаж хэрэглэх) тун юм.Эмнэлзүйн бус аюулгүй байдлын судалгаагаар валсартаныг өндөр (биеийн жинд харьцуулсан 200 - 600мг/кг) тунгаар харханд хэрэглэхэд цусны улаан эс (эритроцит, гемоглобин, гематокрит) үүсэлтийн үзүүлэлтэнд нөлөөлсөн ба бөөрний гемодинамикийг (эр хархны цусан дах азот болон шүвтэр ихсэх, бөөрний сувганцрын гиперплаз болон базофил) өөрчилсөн нь нотлогдсон. Энэ тун (өдөрт 200 - 600мг/кг) хүнд хэрэглэх дээд тунг мг/м2-д тооцон ойролцоогоор 6 – 18 дахин ихэсгэсэн (тооцоогоор 60кг жинтэй хүнд өдөрт 320мг-аар уулгаж хэрэглэх) тун юм.
  • Сармагчинд тунг харьцуулан хэрэглэхэд  ижил болон илүү хүнд өөрчлөлтүүд илэрсэн ба ихэнхдээ бөөрөнд өөрчлөлт түүн дотор цусан дах азот, шүвтэр, креатинин ихэссэн нефропати илэрсэн. Бөөрний югстагломерулар эсийн гипертрофи аль алинд нь илэрсэн. Бүх өөрчлөлтүүд ялангуяа сармагчинд валсартаны даралт бууруулах эм судлалын үйлдэл уртсаж байсан. Валсартаныг эмчилгээний тунгаар хүнд хэрэглэхэд  бөөрний югстагломерулар эсийн гипертрофи илрээгүй.

Жирэмсний үе

 • Амлодипин:
  • Жирэмсэн үед хэрэглэх аюулгүй байдал бүрэн судлагдаагүй. Туршилтын амьтанд хийсэн судалгаагаар өндөр тунгаар хэрэглэхэд нөхөн үржихүйн талаас хортой  нөлөө  ажиглагдсан. Хэрэв амлодипинээс өөр аюулгүй сонголтгүй болон эх болон урагт үүсгэх эрсдлээс эмчилгээний үр ашиг нь илүү тохиолдолд хэрэглэнэ.
 • Валсартан:
  • Ангиотензин II рецепторын антагонистыг жирэмсний эхэн үед хэрэглэж болохгүй.
  • Жирэмсний 2, 3-р үед хэрэглэхэд хориглох заалттай.
  • Жирэмсний эхэн үе дуусаагүй байхад ангиотензин хувиргагч ферментэд хориг үүсгэгчийг хэрэглэхэд тератогеник эрсдэл нь маш бага, хүлээн зөвшөөрөгдөхгүйгээр байсан хэдийч  тархвар зүйгээр нотлогдсон.
  • Гэвч ангиотензин II рецепторт хориг үүсгэгчид дээрх бүлгийн эмүүдтэй ижил  эрсдэлтэй талаар тархвар зүйн хяналттай судалгааны мэдээлэл байхгүй.
  • Жирэмслэхээр төлөвлөж буй өвчтөнд ангиотензин II рецепторт хориг үүсгэгчид хэрэглэх зайлшгүй шаардлагагүй бол жирэмсэн үед хэрэглэх аюулгүй байдал нь бүрэн судлагдсан бэлдмэлээс сонгох хэрэгтэй.
  • Хэрэв жирэмсэн болох нь тогтоогдсон тохиолдолд өвчтөнд ангиотензин II рецепторт хориг үүсгэгчдээр хийж буй эмчилгээг даруй зогсоох ба зүйлшгүй эмчилгээ шаардлагатай бол өөр сонголт бүхий зөвгөөрөгдсөн эмчилгээг эхлүүлнэ.
  • Жирэмсний 2, 3-р үед ангиотензин II рецепторт хориг үүсгэгчдийг хэрэглэхэд ураг хордуулах (бөөрний үйл ажиллагаа буурах, шингэн багасах, гавлын ясны бэхжилт удааширах) болон нярайг хордуулах (бөөрний үйл ажиллагаа алдагдах, даралт багасах, гиперкалиеми).
  • Хэрэв жирэмсний 2, 3-р үед ангиотензин II рецепторт хориг үүсгэгч хэрэглэсэн бол хэт авиан оношилгоогоор бөөрний үйл ажиллагаа болон гавлын ясыг шалгах хэрэгтэй.
  • Ангиотензин II рецепторт хориг үүсгэгч хэрэглэж байсан эхээс төрсөн хүүхдэд гипотензийн илрэлийг  сайтар ажиглах шаардлагатай.

Хөхүүл үе

 • Хөхүүл үеийн хэрэглээний талаарх мэдээлэл байхгүй. Иймд хөхүүл үед ялангуяа дөнгөж төрсөн нярайг хөхүүлэх үед Бифоржийг хэрэглэхгүй ба зайлшгүй эмчилгээ шаардлагатай тохиолдолд хөхүүл үед хэрэглэх аюулгүй байдал нв бүрэн судлагдсан өөр сонголт аүхий эмийг хэрэглэх хэрэгтэй.

Ураг

 •  Бифоржийн урагт үзүүлэх нөлөөг судалсан эмнэлзүйн судалгаа байхгүй.
 • Валсартан
  • Эр болон эм харханд валсартаныг өдөрт 200мг/кг тунгаар уулгаж хэрэглэхэд нөхөн үржихүйн талаас гаж нөлөө илрээгүй. Энэ тун нь тооцон хүнд хэрэглэх дээд тунг мг/м2-аар тооцон (60кг жинтэй өвчтөн өдөрт 320мг тунг хэрэглэхээр тооцсон). 6 дахин ихэсгэсэн  тун юм.
 • Амлодипин
  • Кальцийн сувагт хориг үүсгэгчээр эмчилгээ хийлгэсэн зарим өвчтөний  эр бэлгийн эсийн толгой хэсэгт биохимийн эргэх өөрчлөлт илэрсэн. Амлопидин шууд урагт нөлөөлсөн талаар хангалттай эмнэлзүйн судалгааны мэдээлэл байхгүй. Харханд хийсэн нэг судалгаагаар эр урагт гаж нөлөө илэрсэн.

Найрлага (1 шахмалд):

 • Бифорже шахмал 5мг/80мг
  • Амлодипиний бесилат …….. 6.935мг (5мг Амлодипинтэй тэнцэхүйц)
  • Валсартан …….. 80.0мг
 • Бифорже шахмал 10мг/160мг
  • Амлодипиний бесилат …….. 13.87мг (10мг Амлодипинтэй тэнцэхүйц)
  • Валсартан ……..160.0мг 

Гадаад байдал

 • Бифорже шахмал 5мг/80мг: Тод шар өнгөтэй, дугуй хэлбэртэй бүрхүүлтэй шахмал.
 • Бифорже шахмал 10мг/160мг: Цайвар шар өнгөтэй, зууван хэлбэртэй бүрхүүлтэй шахмал. 

Тээвэрлэлт болон хадгалалтын талаарх тусгай анхааруулга

 • Хүүхэд хүрэхгүй газарт хадгална.
 • (1-30°C) хэмд гэрлээс хамгаалж, блистер болон гаднах хайрцагтай нь  сайтар битүүмжилж хадгална.
 • Бэлдмэлийг өөрийнх нь хайрцганд хадгална. 

Хадгалах хугацаа

 • 36 сар 

Хадгалах нөхцөл

 • (1-30°C) хэмд сайтар битүүмжилж хадгална. 

Савлалтын хэмжээ: 

 • 14 шахмал x 2 хөнгөнцагаан блистер / хайрцаг 

Үйлдвэрлэгч

ILDONG PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Headquarter: 2, Baumoe-ro 27-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 

Factory: 25, Gongdan 1-ro, Anseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

www.ildong.com/eng 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.