Давсаг (Bladder)

Залуу Анатомич Клуб

Сүүлийн шинэчлэл:

Давсаг нь хос биш, хөндийт булчинлаг эрхтэн бөгөөд ялгаруулах эрхтэн тогтолцооны шээс гадагшлуулах замд ордог. Бөөрний цоргоноос ирж буй шээсийг хэсэг хугацаагаар хадгалан цааш шээдэг сүвээр гаргах ба давсагны хэлбэр, хэмжээ нь хир их шээсээр дүүрснээс хамаардаг. Их дүүрсэн бол бөөрөнхийдүү хэлбэртэй байдаг. Хэдийгээр давсаг нь хоосон үед бүхэлдээ аарцагны хөндийд байрладаг боловч дүүрсэн үед хэвлийн хөндий рүү дээшээ тэлдэг.

Давсагны булчингууд нь хэзээ шээхэд тохиромжгүй нөхцөл байдалд байгаа эсэхийг ухамсартайгаар хянах боломжийг олгодог. Давсаг шээсээр дүүрэхэд дараах 2 замаар хана сунадаг тул парасимпатик мэдрэлийн системээр дамждаг.

 1. давсаг дүүрч, хоослох шаардлагатайг мэдэрдэг мэдрэмж
 2. давсагныхаа моторын удирдлага нь хүссэнээрээ шээх боломжийг олгодог.

Товч

 • Үйл ажиллагаа: шээсийг хадгалах, дамжуулах
 • Хэлбэр: шээсээр дүүрсэн үедээ бөөрөнхийдүү хэлбэртэй
 • Эзэлхүүн: насанд хүрсэн хүний давсаг хэр хэмжээгээр дүүрснээс шалтгаалан 500-1000мл хүртэл багтаамжтай
 • Байрлал: бага аарцгийн хөндийн төв хэсэгт

Давсагны бүтэц

 • Давсаг нь 4 хэсгээс бүтнэ:
  1. Apex vesicae – давсагны орой
  2. Corpus vesicae – давсагны их бие
  3. Cervix vesicae  – давсагны хүзүү
  4. Fundus vesicae  – давсагны ёроол
 • 3 нүхтэй:
  1. Ostium urethrae internium – Гурван өнцөгтийн каудал хэсэгт орших шээсний сүвний давсагтай холбогдох хэсэг
  2. Ostium ureteris dextrum – Шээлэйн давсагт нээгдэх хэсэг
  3. Ostium ureteris sinistrum – Шээлэйн давсагт нээгдэх хэсэг

Зураг: А. Давсагны хажуугийн харагдах хэсэг В. Давсагны урд хэсэг

 

Давсагны байрлал:

Давсаг нь бага аарцгийн хөндийд (cavitas pelvis) урд талаараа ээрцгийн заадлын арын хөвсгөр эдэд тулж, хойноосоо эмэгтэй хүнд умай , үтрээний урд хананд, эрэгтэй хүнд (А. Эмэгтэй хүнд В. Эрэгтэй хүнд) шулуун гэдэсний урд хананд тулж байрлана.

Давсаг нь эрэгтэй хүнд ээрцэг түрүү булчирхайн холбоос lig.puboprostaticum, эмэгтэй хүнд ээрцэг давсагны холбоос lig.pubovesicale, аль ч хүйсийн хүмүүст эргэн тойрны хөвсгөр эд lig.umbilicale medianum-аар бэхлэгдэнэ.

Цусан хангамж

 

Arteries
 • Aorta abdominalis → A. iliaca communis → A. iliaca interna →
 • A. umbilicalis → Aa. vesicales superiores давсагны орой ба их бие (→ Rr. ureterici)
 • Aorta abdominalis → A. iliaca communis → A. iliaca interna →
 • a.vesicales inferiorхажуу хана, ёроол (→ Rr. Prostatici хүртэл Эрэгтэйчүүдэд цааш үргэлжилнэ)
Veins Давсагнаас гарах венийн судас нь давсагны венийн сүлжээ plexus venosus vesicalis давсагны венүүдээр vv.vesicalis дамжин ташааны дотор вен v.iliaca interna-д цутгана.
 • Plexus venosus vesicalis → Vv. vesicales → V. iliaca interna → V. iliaca communis → V. cava inferior
Эрэгтэйчүүдэд нэмэлтээр:

Plexus venosus prostaticus → Plexus venosus vesicalis und Plexus venosus vertebralis

 • Plexus venosus vertebralis → Vv. lumbales ascendentes → V. azygos/hemiazygos → V. cava superior

Зураг 1 Артери 2 Вен

Лимфийн урсгал

 

Lymph station Nodi lymphatici iliaca

●     Nll. prevesicales/retrovesicales / Nll. vesicales laterales → Nll. iliaci interni → Nll. iliaci communes → Nll. lumbales dextri/intermedii/sinistri → Truncus lumbales dexter/sinister → Cysterna chyli → Ductus thoracicus

Мэдрэлжүүлэлт

Эфференц: Plexus vesicalis
Sympathic
 • Nn. splanchnici lumbales

et sacrales → Ganglion mesentericum inferius-д эсвэл Plexus hypogastricus inferior залгагдана.

Parasympathic
 • Nn.splanchnici pelvici (S2–4) →

Plexus hypogastricus inferior-д эсвэл эртхний хананд залгагдана.

Дотоод / intrinsic
 • Tunica adventitia-н аутоном Ганглиоцит (M. Detrusor-н булчингийн тонустай давсаг дүүрсэн үед таарна)
Афференц: Nn. splanchnici pelvici-тэй зэрэгцэн мэдрэлийн судлууд нь явдаг.

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Ойролцоо сэдвүүд:

Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллээ оруулаад илгээхийг дарна уу !
Play Video

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.