Хоол боловсруулах замын цус алдалт (Gastrointestinal bleeding)
Ерханат Хуанбай

Ерханат Хуанбай

Сүүлийн шинэчлэл:
i

Ашиглах заавар:

 1. Үндсэн агуулгыг аль болох бүгдийг товч багтаахыг хичээсэн ба түлхүүр үгсээр бичсэн болно.
 2.    симбол дээр хулганаа аваачихад нэмэлт тайлбар харагдана.
 3.    симбол дээр хулганаа аваачихад тухайн эмийн нэмэлт мэдээллүүд харагдана.
 4. Доогуур зураастай эсвэл Bold-р бичсэн хэсэг дээр хулганаа аваачихад тухайн хэсгийн тодорхойлолт гарч ирэх ба цааш унших хэсгийн холбоос гарч ирнэ.

Ашиглах заавар:

 1. Үндсэн агуулгыг аль болох бүгдийг товч багтаахыг хичээсэн ба түлхүүр үгсээр бичсэн болно.
 2.    симбол дээр хулганаа аваачихад нэмэлт тайлбар харагдана.
 3.    симбол дээр хулганаа аваачихад тухайн эмийн нэмэлт мэдээллүүд харагдана.
 4. Доогуур зураастай эсвэл Bold-р бичсэн хэсэг дээр хулганаа аваачихад тухайн хэсгийн тодорхойлолт гарч ирэх ба цааш унших хэсгийн холбоос гарч ирнэ.

Хоол боловсруулах замын цус алдалт нь хэд хэдэн шалтгааны улмаас үүсч болно. Энэ нь цустай бөөлжих, баас хар гарах, цустай баах зэрэг ил цус алдалт болон төмөр дутагдлын цус багадалттай холбоотой өвөрмөц бус шинж тэмдэг бүхий далд цус алдалт хэлбэрээр илэрдэг.

Хэрэв цус алдалт нь Трейцийн холбоосын дээр байрлавал хоол боловсруулах дээд замын цус алдалт харин цус алдалт Трейцийн холбоосын доор байрлавал хоол боловсруулах доод замын цус алдалт гэж ангилдаг.

Хоол боловсруулах дээд замын ил цус алдалт нь ихэвчлэн цустай бөөлжих шинжээр илэрдэг бөгөөд цус алдалт идэвхтэй үргэлжилвэл цустай баах болон хар баас гарах шинжүүд илэрч болно. Хоол боловсруулах доод замын ил цус алдалт нь ихэвчлэн цустай баах шинжээр илэрдэг ба хэрэв цус алдалт нь нарийн гэдэс эсвэл бүдүүн гэдэсний проксимал хэсэсгт байвал баас хар гарах шинж илэрч болно.

Хоол боловсруулах замын ил цус алдалттай өвчтөнүүдийн эхний менежмент нь гемодинамикийг тогтворжуулах, цус алдалтын эх үүсвэрийг дурангийн аргаар тодорхойлох, хэрэв боломжтой бол ангиографи хийх, дараа нь цус алдалтыг хянах арга хэмжээ авах дээр чиглэгдэнэ. Сигмоидоскопи нь хорт хавдар, гэдэсний үрэвсэлт өвчний шинж тэмдэггүй, баасаар бага зэргийн цус гарах шинж илэрсэн залуу өвчтөнүүдэд тохиромжтой эхний шинжилгээний арга юм. Бүх өвчтөнүүдэд үндсэн шалтгааныг тодорхойлж, эмчлэх шаардлагатай.

 • Хоол боловсруулах дээд замын цус алдалт
  • ХБЗ-ын цус алдалтын 70-80%-ийг эзэлдэг
  • Цус алдалтын эх үүсвэр нь Трейцийн холбоосын дээр байрладаг.
 • Хоол боловсруулах доод замын цус алдалт 
  • ХБЗ-ын цус алдалтын 20-30% эзэлдэг
  • Цус алдалтын эх үүсвэр нь Трейцийн холбоосын доор ихэвчлэн бүдүүн гэдсэнд байдаг.
 • ХБЗ-ын далд цус алдалт: Нүдэнд ажиглагдах боломжгүй бага хэмжээний цус алдалт
 • ХБЗ-ын ил цус алдалт: Нүдэнд ажиглагдаж болох эмнэлзүйн шинж тэмдэг бүхий цус алдалт
 • ХБЗ-ын тодорхой бус замын цус алдалт: цус алдалтын эх үүсвэрийг тотоох үнэлгээнд сөрөг гарсны дараа үргэлжилдэг эсвэл дахилтат хоол боловсруулах замын цус алдалт.

Хоол боловсруулах замын цус алдалтын хамгийн түгээмэл шалтгаанууд
Шалтгаан Хоол боловсруулах дээд замын цус алдалт Хоол боловсруулах доод замын цус алдалт
Шархлаа эсвэл үрэвсэл
 • Ходоодны шархлаа өвчин
 • Эзофагит
 • Шархлаат гастрит эсвэл дуоденит
 • Бүдүүн гэдэсний цүлхэн
 • Гэдэсний үрэвсэлт өвчин
 • Инвазив буюу үрэвсэлт суулгалт
Судасны
 • Улаан хоолойн венийн бүдүүрэл эсвэл ходоодны венийн бүдүүрэл
 • Ходоодны гарах хэсгийн судасны эктази: Ходоодны гарах хэсгийн жижиг судас тэлэх.
 • Дьелафуа голомт : хэвийн бус салстын доорх артерийн судасны жижиж гэмтэл нь их хэмжээний цус алдалт үүсгэдэг
  • Дурангийн шинжилгээгээр Дьелафуа гэмтлийг илрүүлэхэд төвөгтэй байдаг
  • Эмчилгээнд нь дурангийн аргаар цус тогтоох эсвэл гэмтсэн салст бүрхүүлийг тайрах зэрэг орно.
 • Шамбарам
 • Ишеми
 • Артери-венийн гажиг
 • Шулуун гэдэсний венийн бүдүүрэл
 • Ангиодисплази
Хавдар
 • Улаан хоолойн хорт хавдар ба ходоодны хорт хавдар
 • Бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдар ба хошногоны хорт хавдар
 • Бүдүүн гэдэсний полипууд
Гэмтлийн буюу ятроген
 • Өрцний ивэрхий
 • Маллори-Вейс хамшинж
 • Бурхаве хам шинж
 • Хэвлийн доод хэсгийн гэмтэл
 • Хошного шулуун гэдэсний гэмтэл 
 • Нээлттэй эсвэл дурангийн мэс заслын дараа
Бусад шалтгаанууд
 • Үүдэн венийн гипертензийн гастропати
 • Коагулопати
 • Хошногоны язрал

Ангиодисплази

 • Тодорхойлолт: Хоол боловсруулах замын судаснуудын нийтлэг сөнөрөлт эмгэг бөгөөд хоол боловсруулах замын цус алдалт үүсгэдэг.
 • Тархвар зүй: голчлон 60-аас дээш насны хүмүүст тохиолддог
 • Шалтгаан: фон Виллебрандын өвчин, аортын нарийсал , бөөрний төгсгөлийн шатны өвчинтэй холбоотой.
 • Эмгэг физиологи: бүрэн тодорхойгүй
 • Эмнэлзүйн онцлог
  • Үе үе цус алдах , ядрах, сулрах, толгой эргэх, амьсгал давчдах, цустй бөөлжих зэрэг шинж тэмдгүүд илэрдэг.
  • Бодит үзлэг: тахикарди
 • Оношилгоо
  • Лабораторийн шинжилгээ
   • Өтгөний далд цус илрүүлэх шинжилгээ эерэг байх
   • Цус багадалтыг үнэлэхийн тулд ЦДШ болон төмрийн шинжилгээ хийх
  • Эндоскопи: оношийг тогтоох хамгийн тохиромжтой арга
   • Үр дүнгүүд
    • Гэмтэл нь ихэвчлэн бүдүүн гэдэсний баруун талд  байрласан олон тооны эрчилсэн өргөссөн судаснууд байдаг
    • Ангиодисплази нь өвөрмөц шинжтэй байдаг: 5-10 мм хэмжээтэй, хавтгай, интоор-улаан өнгөтэй, судасны төвөөсөө захруугаа цацарсан.
    • Судаснууд нь ихэвчлэн нимгэн ханатай, дан эндотелиээс бүрдэх эсвэл бага хэмжээний гөлгөр булчинг агуулдаг.
    • Ихэнх тохиолдолд судасны гажиг нь венийн судаснуудад тохиолддог боловч артери-венийн судасны болон артерийн өөрчлөлтүүд бас тохиолддог.
  • Ангиографи
   • Алтан стандарт
   • Заалт: Дурангийн шинжилгээгээр тодорхойгүй дахилтат цус алдалт
  • Мэс заслын үеийн энтероскопи нь дурангийн болон рентген шинжилгээгээр цус алдалтыг тодорхойлох боломжгүй тохиолдолд ашиглагддаг.
 • Ялган оношилгоо: Гэдэсний цүлхэн, бүдүүн шулуун гэдэсний хорт хавдар
 • Менежмент
  • Төмөр дутагдлын цус багадалттай цус алдалттай эсвэл цус алдалтгүй ангиодисплази:
   • Эхний эгнээний эмчилгээ: дурангийн эмчилгээ
   • Бусад хувилбарууд
    • Ангиографи : дурангийн шинжилгээ амжилтгүй болсон эсвэл хийх боломжгүй бол
    • Мэс засал : хүнд зэргийн идэвхтэй цус алдалттай тохиолдолд.
    • Ангиогенезийн эсрэг эмүүд : хэрэв гэмтэл нь дурангийн шинжилгээгээр  хүрэх боломжгүй эсвэл олон удаа/дахилтат цус алдсан тохиолдолд.
    • Дааврын эмчилгээ : Бөөрний төгсгөлийн шатны өвчин эсвэл Вон Виллебрандын өвчтэй өвчтөнүүдэд цус алдалтыг хянахад ашигладаг.
 • Хүндрэлүүд: цус багадалт, амь насанд аюултай цус алдалт

Гол агуулгыг (ангилал, оношилгоо, эмчилгээ, тавилан г.м) цааш уншихын тулд та гишүүнчлэлийн эрх авах шаардлагатай. Тохирох эрх авснаар та манай контент, бусад нэмэлт үйлчилгээнүүдийг ашиглах боломжтой болно.
Хэрэв та хүчинтэй гишүүнчлэлийн эрхтэй бол нэвтэрч үзнэ үү !

Сурталчилгаа

Ойролцоо сэдвүүд:

Цочмог панкреатит (Acute Pancreatitis)
Архаг гастрит (Chronic gastritis)
Ходоод, улаан хоолойн сөөргөө өвчин (GERD)
Мухар олгойн цочмог үрэвсэл (Appendicitis)
Хэвлийн цочмог өвдөлт (Acute abdomen)
Ходоодны шархлаа өвчин (Peptic ulcer disease)
Ходоодны хорт хавдар (Gastric cancer)
Цөсний хүүдийн цочмог үрэвсэл (Acute cholecystitis)
Цөс чулуужих өвчин (Cholelithiasis)
Цочмог холангит (Acute cholangitis)
A1
Шинэ нийтлэл, контентын мэдээлэл тогтмол авахыг хүсвэл өөрийн мэдээллийг доор оруулаад илгээхийг дарна уу !
Сошиалаар нэвтрэх
Сошиалаар нэвтрэх

Хамтран ажиллах

Цааш унших

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.

Бид үнэ цэнтэй мэдээллийг та бүхэндээ үнэгүй хүргээд даруй 3 жилийн нүүрийг үзжээ. Энэхүү хугацаанд биднээс оюуны болон санхүүгийн зардал ихээр шаардагдаж байлаа.

Өдөрт дунджаар 400-500 орчим эмч, эрүүл мэндийг салбарын мэргэжилтнүүд манай платформоор үйлчлүүлж байна. Эрүүл мэндийн салбарт бидний мэргэжлийн өндөр түвшний мэдлэг мэдээллийг тогтмол хүргэж, улам өргөжин тэлэх үйлсэд таны тусламж, хандив бидэнд хэрэгтэй байна.

Таны өгч буй хандив бидний цаашдын үйл ажиллагаанд үнэ цэнтэй ба ирээдүйнхээ төлөө хөрөнгө оруулж буй танд маш их баярлалаа !