Опипрол
5 мг
Бисопролол – Bisoprolol
PT. Otto Pharmaceutical Industries
Эмийн хэлбэр: Бүрхүүлтэй шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 400

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 120

Даатгуулагч төлөх дүн: 280

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Даралт ихсэлт 
 • Титэм судасны эмгэг
 • Зүрхний дутагдал

Дараах эмгэг өөрчлөлттөй өвчтөнд хэрэглэж болохгүй

 • Инотропи эмчилгээг шаардагдах зүрхний цочмог дутагдал эсвэл зүрхний дутагдалын ээнэгшилын үе
 • Зүрхний хамааралт шок
 • Ховдол тосгуурын хориг II, III үе (зүрхэнд электрон сэдээгч хэрэглээгүй)
 • Синусын зангилааны удааширал хам шинж
 • Синоатриал хориг
 • Шинж тэмдэгийн брадикарди
 • Шинж тэмдэгийн даралт бууралт
 • Бронхын багтралын хүнд хэлбэр, уушигны архаг бөглөрөлт өвчтэй
 • Артерийн дахилтат бөглөрөлт эмгэгийн хожуу үе эсвэл Рейно өвчин
 • Эмчилгээгүй феохромоцитом
 • Бодисын солилцооны ацидоз
 • Бисопролол ба түүний найрлага дах нэгдэлд хэт мэдрэг 

Даралт ихсэлт буюу зүрхний бахын эмчилгээнд

 • Ерөнхий сэрэмжлүүлэг
  • Харшлын урвал
   • бусад бета-блокаторуудын нэгэн адил харшлын мэдрэгийг нэмэгдүүлэх, цаашилбал анафилаксийн шок үүсгэх магадлалтай. Энэ үед адреналин эмчилгээний оновчтой үйлдэл үзүүлж чадахгүй байж болно.
  • Амьсгалын систем
   • гуурсан хоолой тэлэх эмчилгээг гуурсан хоолойн багтраа эсвэл үйл ажиллагааны архаг бөглөрөл сэдрэх үед хавсаран хийх нь зүйтэй.  Цөөн тохиолдолд багтраатай өвчтөнд β2-симпатомиметикийн тун хэтэрснээр амьсгалын замын эсэргүүцэл нэмэгдэнэ.
  • Ерөнхий мэдээгүйжүүлэг
   • өвчтөнд ерөнхий мэдээгүйжүүлэлт үед интубаци, мэс заслын дараа бета блокаторын хэм алдалт, зүрхний булчингийн ишемийн эсрдэл буурна.  Иймд мэс заслын өмнө бета блокаторыг хэрэглэх нь зүйтэй. Мэдээгүйжүүлэгч өвчтөнд бета блокаторууд бусад эмийн бэлдмэлүүдтэй харилцан нөлөөлөл үүсгэх ба брадикарди, рефлексийн тахикарди цаашилбал рефлексээр цус алдах шинж үүсч болох талаар сайтар мэдээлэл өгнө. Мэс заслын өмнө бета-блокаторуудыг багадаа 48 цагийн өмнө авсан байх ёстой.
  • Феохромоцитом
   • феохромоцитомтой өвчтөнд биоспрололыг зөвхөн рецептор хориглогчид хэрэглэсний дараа хэрэглэх нь зүйтэй.
  • Бамбай булчирхайн хордлого
   • бисопрололын эмчилгээний үед бамбай булчирхайн хордлогын шинж тэмдэг ажиглагдахгүй.
 • Бисопрололын хэрэглээ допингын шинжилгээнд эерэг үзүүлэлт гаргаж болно.
 • Жолоо барих, механизмтай ажиллах чадварт нөлөөлөх
 • Зүрхний титэм судасны эмгэгтэй өвчтөнд бисопролол жолоо барих, механизмтай ажиллах чадварт нөлөөлөхгүй.
 • Хэдийгээр жолоодох чадварт нөлөөлөхгүй хэдий ч анхаарал шаардсан нарийн ажлын чадвар буурна. Эмчилгээний эхэнд, тунг нэмэгдүүлэх үед болон согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэх бол онцгой анхаарах ёстой. 

Хэрэглэх арга, тун

 • Артерийн гипертензи ба зүрхний бах, ачааллыг шалтгаант зүрхний бахын өвчин хөдлөлөөс сэргийлэх
  • Бэлдмэлийг 5мг-р 1 удаа хэрэглэх ба шаардлагатай үед тунг 10мг-р хоногт 1 удаа хэрэглэх хүртэл нэмэгдүүлнэ.
  • Хоногийн дээд тун 20мг.
  • Бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлттэй өвчтөнд креатининий клиренс 20мг/мин-с бага үед болон элэгний үйл ажиллагааны илэрхий өөрчлөлтийн үед хэрэглэх хоногийн дээд тун 10мг.
  • Настангуудад тунг тохируулах шаардлагагүй.
 • Зүрхний архаг дутагдал
  • Зүрхний архаг дутагдлын эмчилгээг эхлэхдээ бэлдмэлийн тунг сонгох тусгай үе зайлшгүй шаардагдана. 

Эмчилгээг эхлэх урьдчилсан нөхцөл

 • Өмнөх 6 долоо хоног хурцдалын шинж тэмдэггүй байгаа зүрхний архаг дутагдал
 • Өмнөх 2 долоо хоногийн хугацаанд суурь эмчилгээ нь өөрчлөглөөгүй байх
 • Ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч эм (ангиотензин хувиргагч ферментэд хориг үүсгэгч бэлдмэл зохихгүй үед судас өргөсгөх бэлдмэл), шээс хөөх эм, шаардлагатай үед зүрхний гликозидыг тохиромжтой тунгаар хэрэглэх эмчилгээ

Эмчилгээг тунг сонгох доорх схемийн дагуу явуулна. 

 • Явуулж буй эмчилгээнд өвчтөн бүрд өвөрмөц урвал илэрч болно. Өөрөөр хэлбэл хэрэв зөвхөн өмнөх тун зохимж сайн байгаа тохиолдолд тунг нэмж болно.
  • 1 дэх долоо хоног: 1,25мг (2,5мг-ын хагас шахмал) хоногт 1 удаа
  • 2 дах долоо хоног: 2,5мг хоногт 1 удаа
  • 3 дах долоо хоног: 3,75мг хоногт 1 удаа
  • 4-7дах долоо хоног: 5мг хоногт 1 удаа
  • 8-11 дэх долоо хоног: 7,5мг хоногт 1 удаа
  • 12 дах долоо хоног ба түүнээс дээш 10мг барих эмчилгээнд хоногт 1 удаа 

Бэлдмэлийн дээд тун 10мг-р хоногт 1 удаа хэрэглэх юм. Эмчилгээг 1,25мг-р (2,5мг-ын хагас шахмал) эхэлсний дараа ойролцоогоор 4 цагийн турш өвчтөнг ажиглаж зүрхний агшилтын давтамжын өөрчлөлт, зүрхний архаг дутагдлын шинж гүнзгийрэх, эсэхийг тус тус хянана. 

Тунг сонгох үед буюу үүний дараа зүрхний архаг дутагдлын явц түр зуур гүнзгийрч бие махбодод шингэн хуримтлагдах, артерийн даралт багасах, зүрхний цохилт цөөрөх зэрэг шинж илэрч болзошгүй. Энэ тохиолдолд юуны урьд нипертен бэлдмэлийн тунг багасгахаас өмнө дагалдах суурь эмчилгээний (шээс хөөх эм болон ангиотензин хувиргагч ферментийг хориглогч бэлдмэлийн тунг тохируулах) тунг сонгоход анхаарлаа хандуулна. Зөвхөн зайлшгүй шаардлагатай үед бисопрололын эмчилгээг завсарлана. Өвчтөний биеийн байдал тогтворжсоны дараа давтан титрлэлт (тунгийн сонголт) явуулах ба эсвэл эмчилгээг үргэлжлүүлнэ. 

Тун хэтрэлт:

 • Шинж тэмдэг
  • Бета-блокаторын тун хэтэрсний улмаас брадикарди, артерийн даралт бууралт, гуурсан хоолой агчих, зүрхний цочмог дутагдал гипогликеми үүснэ.
 • Эмчилгээ
  • Бисопрололын тун хэтэрсэн үед шинж тэмдэгийн эмчилгээг эхлэн хийнэ. Бисопролол диализаар гадагшилах эсэх талаарх мэдээлэл хязгаарлагдмал.
  • Брадикарди
   • Венийн судсанд атропин хийнэ.
   • Үр дүн хангалтгүй бол орципреналин эсвэл цааш хронотропи бэлдмэлүүдийг болгоомжтой хэрэглэнэ.
   • Цөөн тохиолдолд венийн судсаар дамжуулж зүрхний электрон сэдээлт хэрэглэнэ.
  • Гипотензи
   • Венийн судсанд судас өргөсгөх бэлдмэлүүд дуслаар тарина. Цааш глюкагон судсаар хийнэ.
  • АВ-хориг (хоёр, гуравдугаар үе)
   • Өвчтөнийг сайтар хянаж орципреналин хийнэ.   Мөн зүрхний сэдээлт хийнэ.
  • Зүрхний цочмог дутагдал
   • Венийн судсаар шээс хөөх, эерэг инотроп үйлдэлт бэлдмэл цааш судас өргөсгөх эмүүд хэрэглэнэ.
  • Гуурсан хоолойн агчил
   • Гуурсан хоолой өргөсгөх, жишээ нь: орципреналин, β2-симпатомиметикүүд эсвэл эуфиллин тарина.
  • Гипогликеми
   • Судсанд глюкоз хийнэ. 

Доорх гаж нөлөөг эрхтэн системээр ангилан гаргав. Гаж нөлөөний илрэлийн давтамжаар

 • Маш элбэг: 10 хүнд тутам 1
 • Элбэг: 10 хүн тутамд 1-с бага тохиолдол
 • Элбэг бус: 100 хүн тутамд 1-с бага
 • Ховор: 1000 хүн тутамд 1-с бага
 • Маш ховор: 10000 хүн тутамд 1-с бага
 • Давтамж тодорхойгүй: илрэлийг тооцох боломжгүй. 

Сэтгэцийн эмгэг

 • Заримдаа: нойр алдагдах, сэтгэл гутрал.
 • Ховор: айх, хий юм харах. 

Мэдрэлийн системийн эмгэг

 • Элбэг: толгой эргэх, толгой өвдөх.
 • Ховор: ухаан алдах. 

Харааны эрхтэний эмгэг

 • Ховор: нулимс гаралт багасах (контакт линз хэрэглэх үеийг мөн хамруулна).
 • Маш ховор: конъюнктивит. 

Сонсголын эрхтэний эмгэг

 • Ховор: сонсгол муудах. 

Зүрхний зүгээс илрэх өөрчлөлт

 • Маш элбэг: брадикарди.
 • Элбэг: зүрхний дутагдал даамжирах.
 • Заримдаа: ховдол тосгуурын дамжуулалт алдагдах. 

Судасны эмгэг

 • Элбэг: мөчдөд хүйт оргих, мэдээ алдах, даралт буурах.
 • Заримдаа: ортостатик гипотензи. 

Амьсгалын систем, цээжний хөндийн эрхтэний эмгэг

 • Заримдаа: гуурсан хоолойн багтраа, асуумжаар амьсгалын замын бөглөрөлт эмгэгийн сэдрэл.
 • Ховор: харшлын хамрын битүүрэл. 

Ходоод гэдэсний замын эмгэг

 • Элбэг: ходоод гэдэсний замын үйл ажиллагааны эмгэг, дотор муухайрах, суулгах, өтгөн хатах. 

Элэг, цөс ялгаруулах замын өөрчлөлт

 • Ховор: гепатит. 

Арьс, арьсан доорх эдийн зүгээс гарах өөрчлөлт

 • Ховор: хэт мэдрэгшлийн урвал (загатнаа, улайлт, тууралт).
 • Маш ховор : үс халцрах. Бета-блокатор нь хайрс үлд түүний шинжийг өдөөнө.   

Араг ясны булчин, холбогч эдийн өөрчлөлт

 • Заримдаа: булчин сулрах, таталт үүсэх. 

Нөхөн үржихүйн систем, хөхний булчирхайн эмгэг

 • Ховор: эрчим алдагдах. 

Ерөнхий өөрчлөлт

 • Ховор: сулрах, ядрах. 

Лабораторын үзүүлэлт

 • Ховор: триглицеридийн түвшин нэмэгдэх, элэгний ферментүүд өсөх (ACT, АЛТ). 

Заалтад тусгагдаагүй гаж нөлөө илэрвэл эмчлэгч эмчид мэдэгдэх ёстой.Сэжигтэй гаж нөлөөг тайлагнах. Ямар нэг гаж нөлөө илэрвэл мэдээлэх нь чухал юм. Ингэснээр эмийн үр дүн, эрсдлийг тооцох боломжтой. 

Үйлдлийн механизм

 • Бисопролол нь хүчтэй сонгомол үйлдэлтэй β1-адрено хүлээн авуурт хориг үүсгэгч бүлгийн эм. 
 • Бисопролол нь гуурсан хоолойн гөлгөр булчин болон цусны судасны β2-адрено хүлээн авуурт бага нөлөө үзүүлдэг. 

Хавсруулан хэрэглэхийг зөвлөдөггүй нь

 • Бусад эм бэлдмэлүүдтэй хамт хэрэглэснээр бэлдмэлийн үйлдэлд нөлөөлж болно. Бусад эмийн бэлдмэлүүдтэй маш ойрхон хэрэглэснээр сөрөг үр дагавар үүсгэж болно. Хэрэв дараах бэлдмэлүүдийг хэрэглэж буй бол эмчлэгч эмчид заавал мэдэгдэх ёстой.
 • Дараах бэлдмэлүүдийг хамт хэрэглэхийг хориглоно
  • Верапамил төст кальцын антагонистууд, дилтиазем саяхан хэрэглэсэн бол Бисопролол хэрэглэснээр зүрхний агшилт буурч, ховдол тосгуурын дамжуулалт удааширна. Бета-блокатор хэрэглэж буй өвчтөнд судсанд верапамил хэрэглэснээр гүн хэлбэрийн даралт уналт, ховдол тосгуурын хориг үүсгэнэ.
  • Төвийн үйлдэлт даралт бууруулах бэлдмэлүүд нь (клонидин, метилдопа, моксонидин, рилменидин) зүрхний цохилт буурах, шахалт удааширах, цааш судас өргөссөнөөр төвийн симпатик тонус буурна.  Гэнэт, ялангуяа бета-блокаторыг гэнэт зогсоосноор «сэргэх» даралт ихдэлт үүснэ. 

Болгоомжтой хавсруулан хэрэглэх нь

 • Хэм алдалтын эсрэг бэлдмэл I анги (жишээ нь хинидин, дизопирамид, лидокаин, фенитоин, флекаинид, пропафенон): ховдол тосгуурын дамжуулалт, цааш сөрөг инотроп үйлдийг ихэсгэнэ.
 • Дигидропиридины кальцын суваг хориглогч (жишээ нь нифедипин): нэг дор хамт хэрэглэснээр даралт бууралт, цаашилбал зүрхний дутагдалтай өвчтөнд ховдолын дамжуулалт алдагдах шинж илэрнэ.
 • Хэм алдалтын эсрэг бэлдмэлийн III анги (амиодарон): ховдол тосгуурын хоригийн хугацааг нэмэгдүүлнэ.
 • Парасимпатомиметикүүд: хослуулан хэрэглэснээр ховдол тосгуурын хоригийн хугацааг нэмэгдүүлэх, брадикарди үүсгэх эрсдэлтэй.
 • Хэсэг газарт үйлчлэх бета-блокаторууд (нүдний даралт ихдэлтийн дусаалга) бисопрололын системийн үйлдлийг нэмэгдүүлнэ.
 • Сахар бууруулагч инсулин, ууж хэрэглэдэг чихрийн шижингийн эсрэг бэлдмэлийн үйлдэл нэмэгдэнэ. Бета-адренорецептор хориглогч сахар буурах шинжийг багасгана.
 • Мэдээгүйжүүлэх бэлдмэлүүд: рефлектор тахикардийг удаашируулах, даралт буурах үйлдлийг нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй.
 • Зүрхний гликозидууд: зүрхний цохилт буурах, тосгуур ховдолын дамжуулалтын хугацаа нэмэгдүүлэх.
 • Дааврын бус үрэвслийн эсрэг бэлдмэлүүд (СБҮЭБ): Бисопрололын  даралт бууруулах үйлдлийг бууруулна.
 • β-симпатомиметикүүд (добутамин, орципреналин): бисопролол эдгээр эмүүдийн үйлдлийг бууруулна. Харшлын урвалын эмчилгээнд адреналины тунг нэмэгдүүлнэ.
 • α-,β-рецепторуудыг идэвхижүүлэгч симпатомиметикүүд (адреналин, норадреналин) : цусны даралт нэмэгдүүлнэ. Энэ үйлдэл нь сонгомол бус бета-блокатор хэрэглэснээр үүснэ.
 • Гурван цагирагт сэтгэл уналын эсрэг бэлдмэлүүд, барбитуратууд, фенотиазин, болон даралт бууруулах бэлдмэлүүд: даралт бууруулах үйлдлийг хүчжүүлнэ. 

Дараах эмүүдийг хамтран хэрэглэх явцад онцгой анхаарал тавигдана

 • Мефлохин
  • брадикарди үүсгэх эрсдэл нэмэгдэнэ.
 • МАО хориглогч (ялангуяа МАО-В хориглогч)
  • Бета-блокаторын даралт бууруулах үйлдлийг нэмэгдүүлэх ба цааш даралт ихдэлтийн криз үүсгэх эрсдэлтэй. 
 • Даралт ихдэлт, эсвэл зүрхний дутагдалтай хавсарсан бахын үед
 • Цусан дах сахарын түвшин тодорхойгүй чихрийн шижин; гипогликеми шинж тэмдэг (жишээ нь: тахикарди, зүрх дэлсэх, хөлрөх), далд хэдбэрийн
 • Хоолны чанд дэглэм
 • Дутагдалын эмчилгээг үргэлжлүүлэн хийж буй үед
 • АВ-хоригын эхэн үед
 • Прицметал бах
 • Артерийн дахилтат бөглөрөлт эмгэг (ялангуяа эмчилгээний эхэнд зовиур нэмэгдэх)
 • Хайрс үлд эмгэгтэй өвчтөнд бета-блокаторыг үр дүн эрсдэлийн үнэлгээг сайтар хийснээр хэрэглэнэ 

Хадгалалт

 • 30°С-аас доош хэмд хүүхэд хүрэхээргүй газар хадгална. 

Савлалт

 • Опидрол®2.5 бүрхүүлт шахмал: Хайрцагт 3 хавтгай @ 10 бүрхүүлт шахмалDKL1718829417A1
 • Опидрол®5 бүрхүүлт шахмал: Хайрцагт 3 хавтгай @ 10 бүрхүүлт шахмал DKL1718829417B1 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.