Наком
25 мг + 250 мг
Карбидопа | Леводопа – Carbidopa | Levodopa
Lek Pharmaceuticals d.d,
Эмийн хэлбэр: Шахмал

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 1500

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 750

Даатгуулагч төлөх дүн: 750

Эмчийн ангилал:

B, C, D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

 • Паркинсоны өвчин ба паркинсонизмын хам шинжийн эмчилгээ
 • Бэлдмэлийн идэвхитэйболон туслах бодист хэт мэдрэгжсэн. 
 • Моноаминоксидазаг (MAO дарангуйлагч) сонгомол бусаар сааруулагчийг хамт хэрэглэх. Наком бэлдмэлийн эмчилгээг эхлэхээс 2 долоо хоногийн өмнө MAO дарангуйлах эмчилгээг зогсоох шаардлагатай. Наком бэлдмэлийг В төрлийн сонгомол MAO сааруулагчтай хамт үйлдвэрлэгчийн зөвлөгдсөн тунгаар хэрэглэж болно (жишээ нь, селегилин хлорид). 
 • Хаалттай өнцөгт глауком. 
 • Асуумжид меланомтой гэх эсвэл меланомын сэжигтэй арьсны өөрчлөлт илрэх (леводопа ньмеланомыг идэвхижүүлж болно). 
 • Ууж хэрэглэнэ.
 • Хоногийн тохиромжтой тунг хувь хүнд болгоомжтой ихэсгэх байдлаар тохируулна. Наком 250 мг/25 мг шахмалд агуулагдах  леводопа ба карбидопын харьцаа 10 : 1. Шахмалыг хоёр хувааж хэрэглэж болно. 

Ерөнхий мэдээлэл 

 • Тун нь тухайн өвчтөнд шаардагдах хэмжээнээс хамаарна. Бэлдмэлийн нэг удаагийн тун болон уух давтамжийг тогтоох шаардлагатай.
 • Карбидопын хоногийн хэрэглээ 70-100 мг хүртэл байгаа нөхцөлд захын дигидроксифенилаланин-декарбоксилаза саардаг (ханадаг) болохыг судалгаагаар харуулсан.
 • Бага тунгаар хэрэглэж байгаа өвчтөнүүдэд дотор муухайрах, бөөлжих зэрэг шинж тэмдэг илрэх магадлал өндөр байдаг.
 • Наком бэлдмэлийн эмчилгээ эхэлсний дараа Паркинсоны өвчний эмчилгээний стандарт эмийг (дан леводопа агуулах бэлдмэлээс бусад) үргэлжлүүлэн хэрэглэхдээ тунгийн горим тохируулах шаардлага гарч болно. 

Стандарт эхний тун 

 • Эхний тун нь ½ шахмалыг өдөрт 1 удаа эсвэл 2 удаа хэрэглэнэ. Гэсэн хэдий ч энэ тун өвчтөнүүдэд карбидопын боломжит түвшрүүлэгт хүрэхэд хангалтгүй байж болох тул шаардлагатай тохиолдолд эмчилгээний үр дүнд хүртэл өдөрт эсвэл  2 хоног тутамд ½  шахмал нэмж хэрэглэнэ. Ингэхдээ хоногийн хамгийн дээд тунг хэтрүүлж болохгүй. 

Леводопа эмчилгээг солих 

 • Леводопа бэлдмэлийг (хэрэв удаанаар чөлөөлөгддөг леводопа бэлдмэлийг хэрэглэж  байвал эхний тунг уухаас 24 цагийн өмнө) Наком бэлдмэлийн эмчилгээ эхлэхээс хамгийн багадаа 12 цагийн өмнө зогсоох  хэрэгтэй. Наком бэлдмэлийн хоногийн тун нь хэрэглэж байсан леводопын тунгийн ойролцоогоор 20% байх ёстой.
 • Леводопыг хоногт 1500 мг-с их хэмжээгээр хэрэглэдэг ихэнх өвчтөнүүдэд зөвлөх эхний тун  1 шахмалаар хоногт 3 буюу 4 удаа хэрэглэнэ. 

Эмчилгээний барих тун 

 • Эмчилгээг хувь хүнд тохируулна. Бэлдмэлийн эмчилгээний үр дүнг үндэслэн тунг тогтооно.  Шаардлагатай тохиолдолд тунг хоногт 1 эсвэл 2 хоногт ½ шахмалыг нэмж хэрэглэнэ. Энэ тохиолдолд хоногийн хамгийн их тунг 8 шахмалаас хэтрүүлэхгүй. 200 мг-с их тунгаар хэрэглэсэн туршлага байхгүй. 

Зөвлөгдөх хамгийн дээд тун 

 • Хоногийн хамгийн дээд тун 8 шахмал (карбидопа 200 мг ба леводопа 2 г). Энэ нь 70 кг жинтэй өвчтөнд ойролцоогоор 3 мг/кг карбидопа ба 30 мг/кг леводопа байна. 

Хүүхдэд 

 • Наком бэлдмэлийг хүүхдэд хэрэглэх үр дүн болон аюулгүй байдал нотлоогүй тул 18-с доош насны өвчтөнд бэлдмэлийг хэрэглэхийг зөвлөхгүй.  

Өндөр настанд 

 • Тунг тохируулах шаардлагагүй 

Элэг, бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөттэй өвчтөнд 

 • Бэлдмэлийг элэг, бөөрний үйл ажиллагааны өөрчлөлттэй өвчтөнд зөвлөхдөө болгоомжлох хэрэгтэй.

Тун хэтрэлт

 • Тун хэтэрсэн үед “Гаж нөлөө” хэсэгт заасан шинж тэмдгүүд хүчтэй илэрнэ. Пиридоксин нь Наком бэлдмэлийн үйлдлийг саармагжуулах нөлөөгүйгээс бусдаар леводопын цочмог тун хэтрүүлэлтийн эмчилгээтэй адил эмчилгээ хийнэ.
 • Зүрхний цахилгаан бичлэгийн үзүүлэлтүүд болон хэм алдагдал байгаа эсэхийг хянах шаардлагатай. Шаардлагатай тохиолдолд хэм алдагдлын эсрэг эмчилгээ хийнэ.
 • Тун хэтэрсэн үед диализ эмчилгээ үр дүнтэй болох талаар мэдээлэл байхгүй. Тун хэтэрсэн тохиолдолд эмчид хандах шаардлагатай. 

Наком бэлдмэлийг хэрэглэх үед хамгийн их илрэх гаж нөлөө нь төв мэдрэлийн системд нөлөөлөх дофамины эмзүйн үйлдэлтэй холбоотой. Бэлдмэлийн тунг бууруулахад гаж нөлөө багасч болно. Хамгийн түгээмлээр дискинези, ялангуяа цовхрого төст шинж тэмдэг, булчингийн хяналтгүй агшилт болон бусад зорилгогүй хөдөлгөөн, түүнчлэн дотор муухайрах зэрэг гаж нөлөөнүүд илэрнэ. Бэлдмэлийн тунг багасгах шаардлагатай эрт илрэх эхний шинж тэмдгүүд нь булчингийн агшилт болон блефароспазм юм.

 • Бэлдмэлийг хэрэглэсэнтэй холбоотойгоор үүсч болох гаж нөлөөнүүдийг доорхи байдлаар харуулсан. Дэд бүлэг бүрт гаж нөлөөнүүдийг хүнд хэлбэрээс хөнгөн хэлбэрт буурах байдлаар жагсаасан. Гаж нөлөө үүсэх давтамжаас хамааруулан дараах бүлгүүдэд хуваасан:
  • элбэг (≥ 1/10)
  • байнга ( ≥ 1/100  - < 1/10)
  • цөөн ( ≥ 1/1000  - < 1/100)
  • ховор ( ≥ 1/10 000 – < 1/1000)
  • маш ховор (< 1/10 000)
  • тодорхойгүй давтамжтай (мэдээллийг үнэлэх боломжгүй).
 • Хоргүй, хортой болон онош тодорхой бус хорт үүсгэвэр (үүнд, уйланхай ба ургацаг)
  • Тодорхойгүй давтамжтай: арьсны нөсөөний хорт хавдар («Хориглох заалт» хэсгээс харна уу).
 • Цус болон тунгалгийн тогтолцооны талаас өөрчлөлт
  • Ховор: агранулоцитоз, цагаан эсийн тоо цөөрөх, цус задралын ба цус задралын бус цус багадалт, ялтаст эсийн тоо цөөрөх.
 • Дархлаа тогтолцооны талаас өөрчлөлт 
  • Ховор:  судас мэдрэлийн хаван. 
 • Хоол болон бодисын солилцооны талаас өөрчлөлт 
  • Байнга: хоолоны дуршил буурах 
 • Тодорхойгүй давтамжтай: биеийн жин нэмэгдэх ба буурах, хавагнах. 
 • Сэтгэцийн өөрчлөлт 
  • Байнга: нойрны эмгэг, хий юм харах сонсох, амиа хорлох хандлагатай эсвэл хандлагагүйгээр илрэх сэтгэл гутрал, ухаан балартах. 
  • Цөөн: сэтгэл санаа давчдах. 
  • Ховор: үечлэн илрэх психоз, үүнд  дэмийрэл болон дэмийрэл төст хэт үнэлсэн бодол санаа, бэлгийн дур хүсэл ихсэх. 
 • Дур хүслийн хяналт алдагдах зан үйлийн өөрчлөлт:  леводопа (үүнд Наком) агуулах дофамины агонистууд эсвэл бусад дофаминыг дэмжих бэлдмэл хэрэглэж байгаа өвчтөнд мөрийтэй тоглоомд донтох, бэлгийн үйл ажиллагааны идэвхи ихсэх,  бэлгийн дур хүсэл ихсэх, өөрийгөө захирах чадваргүйгээр худалдан авалт хийх болон мөнгө үрэх донтолт болон албадан идэх (хоолыг хяналтгүйгээр хэтрүүлэн хэрэглэх) зэрэг дур хүслийн хяналт алдагдах зан үйлийн өөрчлөлтүүд үүсч болно («Онцгой анхааруулга ба болгоомжлол» хэсгийг харна уу). Эдгээр гаж нөлөөнүүд нь бэлдмэлийн тунг багасгах буюу хэрэглэхийг зогсооход үндсэндээ эргэж хэвийн болно. 
  • Тодорхойгүй давтамжтай: түгшүүрт байдал, баримжаа алдалт, догшрол хөөрөл, нойргүйтэх, шүдээ хавирах, дофамин хяналтгүй хэрэглэх хам шинж  (ДХХ)*. 

* ДХХ нь карбидопыг болон леводопыг (Наком) агуулах эмийн бэлдмэлийг хэрэглэж байгаа зарим өвчтөнд үүсч байгаа эмийн хамаарал бөгөөд хөдлөгөөний талаас гарах шинж тэмдгүүдийг хянахад шаардагдах тунг хэтрүүлсэн хэрэглэх хүсэл байнга төрөх байдлаар илэрнэ. 

 • Мэдрэлийн тогтолцооны талаас өөрчлөлт 
  • Элбэг: дискинези, зорилгогүй огцом хөдөлгөөн, дистони. 
  • Байнга: хөдөлгөөн хэсэг хугацаанд үечлэн удаашрах («эмийн нөлөөгөөр хэвийн байдал орж эргээд хөдөлгөөнгүй байдал  огцом шилжих үзэгдэл»), толгой эргэх/тэнцвэрийн эрхтэний гаралтай толгой эргэх, өнгөц мэдрэхүй алдагдах, нойрмоглох, өдрийн цагт хэт их унтаарах ба гэнэт унтах.  
  • Цөөн: түр зуур ухаан балартах. 
  • Ховор: тэнэгрэл, таталт. 
  • Тодорхойгүй давтамжтай: атакси, гар хүчтэй салганах, экстрапирамид гаралтай өөрчлөлтүүд болон хөдөлгөөний өөрчлөлт, толгой өвдөх, сэтгэн бодох чадвар  буурах, Горнерын далд хам шинж идэвхжих, мэдээ алдах, ухаан алдах, ойчих боон алхаа өөрчлөгдөх, нүд хөдөлгөх булчин татах (хүндний алимны гадна булчин татах), цочромтгой байдал, зажлуурын булчин чангарах. 
 • Харааны эрхтэний талаас өөрчлөлт 
  • Тодорхойгүй давтамжтай: блефароспазм, бүдэг харагдах, хүүхэн хараа өргөсөх,  юм хоёр харагдах. 
 • Зүрхний талаас өөрчлөлт 
  • Байнга: зүрх дэлсэх. 
  • Ховор: зүрхний үйл ажиллагааны алдагдал. 
 • Судасны талаас өөрчлөлт 
  • Байнга: даралт огцом их хэмжээгээр буурах, даралт үечлэн багасах. 
  • Ховор: артерийн даралт ихсэх, хураагуур судасны үрэвсэл. 
  • Тодорхойгүй давтамжтай: халуу дүүгэх, гипереми. 
 • Цээжний хөндий болон голтын эрхтэн, амьсгалын эрхтэн тогтолцооны талаас өөрчлөлт 
  • Байнга: амьсгаадах, дуу хоолой сөөнгөтөх, амьсгалын эмгэг хэлбэрүүд. 
 • Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны талаас 
  • Байнга: суулгах, бөөлжих. 
  • Ховор: ходоод гэдэсний замаас цус алдах, 12 нугалаа гэдэсний шархлаа, шүлс харлах. 
  • Тодорхойгүй давтамжтай: ам хуурайших, шүлс гоожих, горойх, хэвлийгээр өвдөх, өтгөн хатах,  гэдэс дүүрэх, диспепси, хэл хорсох, аманд гашуун оргих, зогисох, дотор муухайрах. 
 • Арьс болон арьсан доорх эдийн өөрчлөлт 
  • Цөөн: чонон хөрвөс. 
  • Ховор: загатнаа, Шенлейн–Генохын тууралт, үс халцрах, тууралт гарах, хөлс харлах. 
  • Тодорхойгүй давтамжтай: хөлрөх. 
 • Яс, булчин ба холбогч эдийн өөрчлөлт 
  • Цөөн: булчингийн таталт. 
  • Тодорхойгүй давтамжтай: булчин чичирхийлэх. 
 • Бөөр болон шээс дамжуулах замын өөрчлөлт 
  • Ховор: шээс харлах. 
  • Тодорхойгүй давтамжтай: шээс задгайрах, шээс хаагдах. 
 • Бэлэг эрхтэн болон хөхний булчирхайн талаас өөрчлөлт 
  • Тодорхойгүй давтамжтай: бэлэг эрхтэн удаан өвдөлттэй хөвчрөх . 
 • Ерөнхий өөрчлөлтүүд болон тарилга хийсэн хэсэг газрын өөрчлөлт 
  • Байнга: цээж орчмоор өвдөх. 
  • Тодорхойгүй давтамжтай: астени, хавагнах, хэт ядрах, даамжрах явцтай бие нейролептик хам шинж, сульдах.   
 • Лабораторийн ба багажийн шинжилгээний үзүүлэлтүүд 
  • Тодорхойгүй давтамжтай: элэгний үйл ажиллагааны сорилын үзүүлэлтүүд ихсэх  (шүлтлэг фосфатаза, АЛТ, АСТ, лактатдегидрогеназа ба билирубин), цусны сийвэн дэх мочевин,  креатинин, шээсний хүчлийн давсны түвшрүүлэг ихсэх, цусанд мочевины азотын хэмжээ ихсэх, Кумбсын урвал эерэг гарах. 
  • Гемоглобины болон гематокритын үзүүлэлт буурах, цусан дах глюкозын хэмжээ ихсэх, цагаан эмийн тоо олшрох, гематури, шээсэнд бактер илэрсэн талаар мэдээлэгдсэн. 
  • Хэрэв кетонурийг тодорхойлоход туузан сорил ашигласан бол леводопыг болон карбидопыг агуулах бэлдмэл нь шээсэн дэх кетоны биед үзүүлэх урвалын хариу хуурамч эерэг гарахыг нөхцөлдүүлж болно. Шээсний дээжийг буцалгахад энэ урвал өөрчлөгдөхгүй. Шээсэнд глюкоз тодорхойлох глюкозооксидазын аргыг ашиглахад хуурамч сөрөг хариу гарч болно. 
 • Наком нь  дофамины задралын урьдал бодис леводопа ба үнэрт амин хүчлийн декарбоксилаза дарангуйлагч карбидопын хослол юм.
 • Тархинд леводопа декарбоксилжих урвалд орж дофаминд хувирснаар Паркинсоны өвчний шинж тэмдгийг хөнгөвчилнө. Карбидопа нь леводопын декарбоксилжих урвалыг дарангуйлах үйлдэлийг тархины гадна явуулснаар леводопа дофаминд хувирч тархинд очих хэмжээ ихэснэ.
 • Наком нь леводопоос илүү үр дүн үзүүлдэг. Дан леводопа бэлдмэлийн эмчилгээний үед хэрэглэгдэх тунгаас ойролцоогоор 80%-р бага тунгаар хэрэглэхэд цусны сийвэн дэх леводопын түвшрүүлгийг үр дүнтэй хэмжээнд удаан барина.
 • Наком нь ялангуяа булчингийн хөшингө, хөдөлгөөний хомсдол, салганах, горойх, шүлс гоожих, тэнцвэр алдагдах зэрэг паркинсоны өвчний үед илрэх шинж тэмдгүүдийг багасгана. Наком нь дан леводопа бэлдмэлийн эмчилгээний үед гарах зарим гаж нөлөөний илрэлийг багасгаснаар Паркинсоны өвчтэй ихэнх өвчтөнүүдэд илрэх шинж тэмдгүүдийг сайн бууруулна.
 • Наком бэлдмэлийн үйлдэл нэг хоногийн дотор эхлэх ба заримдаа эхний тунг хэрэглэсэн даруй  үйлчилнэ. Эмчилгээний бүрэн үр дүн ихэвчлэн 7 хоногийн дотор гардаг (дан леводопа бэлдмэлийн эмчилгээний үед хэдэн долоо хоног буюу хэдэн сар болно).
 • Пиридоксин гидрохлоридыг (витамин В6) 10-25 мг  тунгаар ууж хэрэглэхэд леводопын паркинсоны өвчний эсрэг үйлдлийг  маш түргэн саармагжуулдаг. Карбидопа нь пиридоксины энэхүү нөлөөг арилгадаг.
 • Карбидопа нь леводопын төв мэдрэлийн системд үзүүлж байгаа гаж нөлөөний илрэлийг багасгахгүй. Леводопа их хэмжээгээр тархинд очдог хэдий ч дотор муухайрах, бөөлжих нь түүний тунг хязгаарлах хүчин зүйл болдоггүй. Накомыг бага тунгаар хэрэглэх үед төв мэдрэлийн тогтолцооны (жишээ нь, дискинези) талаас илрэх зарим гаж нөлөөнүүд дан леводопа эмчилгээтэй харьцуулахад түргэн илэрч болно.  

Карбидопа 

 • Цацраг идэвхит тэмдэгт карбидопыг ууж хэрэглэснээс хойш цацраг идэвхийн хамгийн дээд түвшин Паркинсоны өвчтэй өвчтөний цусны сийвэнд 1,5 – 5 цагийн дараа, эрүүл хүний  цусны сийвэнд 2-4 цагийн дараа тодорхойлогдсон. Эрүүл болон Пакинсоны  өвчтэй өвчтөнүүдийн шээсэн дэх метаболитын хэмжээг харьцуулахад карбидопын задралын хэмжээ хоёр бүлэгт ижил байсан. Задралд ороогүй бодисууд 7 цагийн турш шээсээр бүрэн гадагшлах ба энэ нь шээсээр гадагшлах цацраг идэвхит тэмдэгт бодисын нийт хэмжээний ойролцоогоор 35%-ийг эзэлнэ. 7 цагийн дараа зөвхөн метаболитууд тодорхойлогдсон ба гидразин илрээгүй.  
 • Хүнд илэрсэн гол метаболитууд нь α-метил-3-метокси-4-гидроксифенилпропионы хүчил ба α-метил-3,4-дигидроксифенилпропионы хүчил байна. Эдгээр нь гадагшлах цацраг идэвхит метаболитуудын ойролцоогоор 14% ба 10%-ийг тус тус эзэлнэ. Түүнчлэн бага хэмжээгээр агуулагдах хоёр метаболит илэрсэн: 3,4-дигидроксифенил ацетон болон N-метилкарбидопа. Эдгээр бодис тус бүр шээсэнд агуулагдах хэмжээ нийт метаболитуудын хэмжээний 5%-ийг эзэлнэ. Түүнчлэн, карбидопа шээсэнд задраагүй хэлбэрээр илэрсэн. Конъюгатууд илрээгүй. 

Леводопа 

 • Леводопа ходоод гэдэсний замаас хурдан шимэгдэж хувиралд ордог идэвхтэй.
 • 30 гаруй төрлийн метаболитууд үүсдэг. Эдгээр нь гол төлөв дофамин, эпинефрин, норэпинефрин, түүнчлэн дигидроксифенил цууны хүчил, ванилилманделийн болон гомовалины хүчлүүд байна.
 • Леводопын нэг удаагийн тунг өлөн үед нь ууж хэрэглэснээс хойш Паркинсоны өвчтэй өвчтөний цусны сийвэнд хамгийн дээд түвшрүүлэгт хүрэх хугацаа  0,5-2 цаг байна, ингэхдээ метаболитууд болон бодис нь 4-6 цагийн турш цусны ийлдсэнд агуулагдана.
 • Хэрэглэсэн тунгийн 1/3 нь нэг цагийн дотор шээсээр гадагшилна. Сийвэнгийн хагас ялгарлын хугацаа ойролцоогоор 50 минут. Карбидопа болон леводопыг хамт хэрэглэхэд леводопын хагас ялгарлын хугацаа 1,5 цаг уртасдаг.   

Леводопын задралд  карбидопа нөлөөлөх нь 

 • Карбидопыг леводопын өмнө хэрэглэхэд, түүнчлэн хамтад нь хэрэглэхэд карбидопа нь леводопын цусны сийвэн дэх түвшрүүлгийг эрс нэмэгдүүлдэг (леводопын нэг удаагийн тунг хэрэглэсний дараа түүний түвшрүүлэг 5 дахин нэмэгддэг бол леводопын цусны ийлдсэнд байх хугацаа 4 – 8 цаг уртасна). Карбидопын дараа леводопын нэг удаагийн тунг хэрэглэсэн Паркинсоны өвчтэй өвчтөний леводопын болон түүний метаболитуудын хагас ялгарлын хугацаа 3 -15 цаг уртасна. Карбидопа бэлдмэлийг хэрэглэснээр өөрчлөгдөөгүй леводопын хувь хэмжээ 3 дахин ихэснэ. Карбидопыг урьдчилан хэрэглэхэд цусны сийвэнд ба шээсэнд дофамины болон гомованилын хүчлийн түвшрүүлэг буурдаг. 
 • Дараах бэлдмэлүүдийг хамт хэрэглэж байгаа тохиолдолд Накомыг хэрэглэхдээ онцгой анхаарах хэрэгтэй.
 • Даралт бууруулах бэлдмэлүүд
  • Накомын хамт хэрэглэхэд ортостатик даралт багасалт үүсч болно. Наком бэлдмэлийн эмчилгээ эхлэхийн өмнө даралт бууруулах бэлдмэлийн тунг тохируулах хэрэгтэй.
 • Антихолиныг дэмжих бэлдмэлүүд
  • антихолиныг дэмжих бэлдмэлүүд шимэгдэлтэнд нь нөлөөлж эмчилгээний үр дүнд нөлөөлөх боломжтой.
 • Сэтгэл гутралын эсрэг бэлдмэл
  • моноаминооксидаза дарангуйлагчтай хамт хэрэглэх талаархи мэдээллийг «Хориглох заалт» хэсгээс харна уу. Наком бэлдмэлийг сэтгэл гутралын трицикл бэлдмэлтэй хамт хэрэглэхэд артерийн даралт ихсэх болон зорилгогүй эмгэг хөдөлгөөн үүсэх тохиолдол ажиглагдсан. 
 • Төмөр
  • төмрийн глюконат болон төмрийн сульфаттай хамт хэрэглэхэд карбидопа ба/эсвэл леводопын биохүрэхүй буурдаг.
 • Бусад бэлдмэлүүд
  • Дофамины D2 рецепторын антагонистууд (фенотиазинууд, бутирофенонууд болон рисперидон) болон изониазид нь леводопын эмчилгээний үр дүнг бууруулж болно.
  • Фенитоин ба папаверин нь Паркинсоны өвчинтэй өвчтөнд леводопын нөлөөг сааруулдаг. Эмчилгээний үр дүнг бууруулахтай холбоотойгоор Накомоос гадна дээр дурьдсан бэлдмэлүүдийг хэрэглэж байгаа өвчтөнүүдэд нарийн хяналт шаардлагатай ("Онцгой анхааруулга ба болгоомжлол" хэсгээс харна уу). 
  • Наком бэлдмэлийг дофамины (жишээ нь, тетрабеназинтай) эсвэл моноаминуудын нөөцийг шавхах бусад эмийн  бэлдмэлүүдтэй хамт хэрэглэхийг зөвлөхгүй. 
  • Зөвхөн леводопа болон карбидопыг хамт хэрэглэхэд үүсэх хүнд хэлбэрийн ортостатик даралт багасалт нь селегилин болон карбидопа-леводопыг хамт хэрэглэхэд  илэрнэ («Хориглох заалт» хэсгээс харна уу). 
  • Леводопа нь зарим амин хүчлүүдийг орлох үйлдэлтэй учраас их хэмжээний уураг агуулсан   хоолны дэглэмтэй өвчтөний леводопын шингээлт буурч болно. Накомыг антацидуудтай хамт хэрэглэхэд леводопын биохүрэхүйд нөлөөлөх талаар судлагдаагүй. 
  • Накомыг пиридоксин гидрохлорид (амин дэм В6) агуулах амин дэм хэрэглэж байгаа Паркинсоны өвчинтэй эсвэл паркинсоны хам шинжтэй өвчтөнүүдэд  хэрэглэж болно. 
 • Бусад төрлийн эм хэрэглэсэнтэй холбоотойгоор үүсэх экстрапирамидын гаралтай эмгэгийн эмчилгээнд хэрэглэхгүй.
 • Нийт хүн амтай харьцуулахад Паркинсоны өвчтэй өвчтөнүүдэд (ойролцоогоор 2-6 дахин) меланом үүсэх эрсдэл өндөр байна.
 • Паркинсоны өвчин өөрөө эсвэл паркинсоны өвчний эсрэг бэлдмэл хэрэглэсэн зэрэг бусад хүчин зүйлээс шалтгаалж меланом үүсэх эрсдэл нэмэгдэж байгаа эсэх нь тодорхойгүй.
 • Аливаа заалтаар Наком хэрэглэж байгаа өвчтөн болон асрамжлагч нь меланом үүссэн эсэхийг тогтмол хянаж байнга үзлэг хийх ёстой. Мэргэжлийн эмч (жишээ нь, арьсны эмч) арьсны үзлэгийг тогтмол хийх нь хамгийн тохиромжтой.
 • Наком хэрэглэж байгаа зарим өвчтөнд хэт их тунгаар бэлдмэлийг хэрэглэх хүсэл төрөх байдлаар эмийн бэлдмэлд хамааралтай болох дофамин хяналтгүй хэрэглэх хам шинж  (ДХХ) үүсдэг. Эмчилгээ эхлэхээс өмнө өвчтөн болон асрамжлагчдад  ДХХ үүсэх эрсдэлтэй болохыг анхааруулах хэрэгтэй ("Гаж нөлөө" хэсгээс харна уу).
 • Дофамины агонистууд ба/эсвэл бусад дофаминыг дэмжих бэлдмэлийг хэрэглэхэд  мөрийтэй тоглоомд донтох, бэлгийн үйл ажиллагааны идэвхи ихсэх,  бэлгийн дур хүсэл ихсэх, өөрийгөө захирах чадваргүйгээр худалдан авалт хийх болон мөнгө үрэх донтолт болон албадан идэх (хоолыг хяналтгүйгээр хэтрүүлэн хэрэглэх) зэрэг дур хүслийн хяналт алдагдах зан үйлийн өөрчлөлт илэрч болох талаар өвчтөн болон асрамжлагчдад мэдээлэл өгөх шаардлагатай. Бэлдмэлийг хэрэглэх явцад эдгээр өөрчлөлт илрэхийг тогтмол хянах шаардлагатай. Хэрэв дур хүслийн хяналт алдагдах өөрчлөлт илэрвэл эмчилгээг өөрчлөх хэрэгтэй.
 • Өмнө нь дан леводопа хэрэглэж байсан өвчтөнүүдэд дискнези илэрч болно. Энэ тохиолдолд Наком бэлдмэлийн тунг багасгах хэрэгтэй ("Хэрэглэх арга, тун" хэсгээс харна уу).
 • Карбидопа ба леводопыг хавсран хэрэглэхэд эмчилгээний үр дүн болон гаж нөлөө дан леводопын хэрэглэснээс илүү хурдан илэрдэг тул тунг сонгох үед өвчтөнийг нарийн хяналтанд байлгах хэрэгтэй. Ялангуяа Накомаг хэрэглэхэд дискинези дан леводопыг хэрэглэснээс илүү хурдан илэрдэг. Дискинези болон сэтгэцийн өөрчлөлтүүд илрэх боломжтой. Энэ үед Накомын тунг багасгах шаардлага гарч болно. Накомын  тун хэтэрсэн тохиолдолд зарим өвчтөнд эрт илрэх шинж тэмдэг нь блефароспазм байж болно. Өвчтөн бүрт сэтгэл гутрал болон амиа хорлох хандлага байгаа эсэхийг хянах хэрэгтэй. Сэтгэцийн өөрчлөлттэй эсвэл өмнө нь сэтгэцийн өөрчлөлт илэрч байсан өвчтөний эмчилгээнд хэрэглэхдээ онцгой болгоомжлох шаардлагатай.  Сэтгэцэд нөлөөлөх эмийг Наком бэлдмэлтэй  хамт болгоомжтой хэрэглэнэ ("Бусад эмийн бэлдмэлтэй болон бусад хэлбэрийн харилцан үйлчлэл" хэсгээс харна уу).
 • Зүрх судасны болон уушигны хүнд хэлбэрийн өвчтэй, гуурсан хоолойн багтраа, дотоод шүүрлийн эмгэгтэй, бөөр, элэгний өвчтэй, ходоод гэдэсний шархлаа эсвэл таталт өгдөг гэх өгүүлэмжтэй өвчтөнүүдэд Наком бэлдмэлийг хэрэглэхийг (ХБЗ-ын дээд хэсгээс цус алдаж болзошгүй тул) зөвлөхдөө онцгой болгоомжлох шаардлагатай. Өмнө нь зүрхний шигдээсээр өвдөж байсан болон тосгуурын, зангилааны, ховдолын гаралтай зүрхний хэм алдагдалтай өвчтөнүүдэд Накомыг болгоомжтой хэрэглэнэ. Эдгээр өвчтөнүүдийн зүрхний үйл ажиллагааг, ялангуяа эхний тунг хэрэглэх болон тунг тохируулах үед хянах хэрэгтэй.
 • Хаалттай өнцөгт архаг глаукомтой өвчтөнд Накомыг зөвлөхдөө болгоомжлох ба эмчилгээний явцад нүдний даралтыг тогтмол хянаж, өөрчлөлтийг ажиглаж байх хэрэгтэй.
 • Паркинсоны өвчний эсрэг бэлдмэлийг огцом зогсооход булчин чангарах, халуурах, сэтгэцийн өөрчлөлт илрэх, цусны ийлдсэнд креатинфосфокиназа ихсэх зэрэг сэтгэц нөлөөт эмийн даамжрах явцтай хам шинж төст цогц шинж тэмдгүүд илэрч болно. Наком бэлдмэлийн эмчилгээг зогсоосон эсвэл тунг эрс бууруулсан, ялангуяа сэтгэц нөлөөт бэлдмэлүүдийг хавсран хэрэглэж байсан өвчтөнүүдэд эмнэлгийн нарийн хяналт шаардагдана.
 • Леводопа хэрэглэж байгаа өвчтөнд нойрмоглох  болон үечлэн давтагдах хэт их унтаарах  байдал үүсч болно. Ямар нэг урьтал шинж тэмдэггүйгээр өдөр тутмын үйл ажиллагааныхаа үед унтах тохиолдол маш ховор тэмдэглэгдсэн.
 • Энэ үед тунг бууруулах эсвэл бэлдмэл хэрэглэхийг зогсоох шаардлага гарч болно.
 • Урт хугацаагаар Наком бэлдмэлийг хэрэглэх тохиолдолд өвчтөний элэг, бөөр, зүрх судас болон цус төлжүүлэх тогтолцоог тогтмол хянахыг зөвлөнө.
 • Ерөнхий унтуулга хийх шаардлагатай бол өвчтөнд бэлдмэл болон шингэн уухыг зөвшөөрөх хүртэл Накомыг хэрэглэж болохгүй.  Хэрэв эмчилгээг түр зогсоосон бол амаар ууж хэрэглэх чадвар сэргэсэн даруй  өвчтөнд хэрэглэж байсан ердийн  тунгаар бэлдмэлийг хэрэглэж болно.

ЖОЛОО БАРИХ БОЛОН МАШИН МЕХАНИЗМТАЙ АЖИЛЛАХ ЧАДВАРТ ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ 

 • Леводопа хэрэглэж байгаа өвчтөнд нойрмоглох  болон их унтаарах  байдал үүсч болно. Ямар нэг урьтал шинж тэмдэггүйгээр өдөр тутмын үйл ажиллагааныхаа үед унтах тохиолдол маш ховор тэмдэглэгдсэн.
 • Өвчтөн болон асрамжлагчдад дээрх өөрчлөлтүүд гарч болзошгүй талаар анхааруулах хэрэгтэй. Бэлдмэлийг хэрэглэх явцад жолоо барихыг хориглох ба анхаарал төвлөрүүлэх шаардлагатай ажил хийхгүй байх хэрэгтэй. 
 • Жирэмсэн үед Наком нөлөөлөх талаар судлагдаагүй. Амьтан дээр хийсэн судалгаанд леводопаг, түүнчлэн карбидода болон ледводопыг хавсран хэрэглэхэд туулайнд дотор эрхтэний болон ясны гажиг үүсгэж байгаа талаар мэдээлэгдсэн. Иймд хүүхэд төрүүлэх насны эмэгтэйчүүд жирэмсэлсэн тохиолдолд  Наком бэлдмэлийг хэрэглэхийг зөвлөхдөө  хүлээгдэж буй ашиг ба эрсдэлийг тооцох хэрэгтэй. 
 • Карбидопа эхийн сүүгээр гадагшилдаг эсэх нь тодорхойгүй. Паркинсоны өвчтэй нэг хөхүүл эхийн хөхний сүүнд леводопа илэрсэн. Олон эмүүд хөхний сүүгээр гадагшлах ба нярайд гаж нөлөө үүсч болох эрсдэлтэй тул эмчилгээ эхэд чухал шаардлагатай байгаа эсэхийг үнэлэн Наком бэлдмэлийг хэрэглэхийг зогсоох эсвэл хөхөөр хооллохыг хориглох талаар шийдвэрлэнэ. 

Ерөнхий шинж

 • Толботой, цэнхэр өнгөтэй, зуйван хэлбэртэй, хоёр талаараа гүдгэр, нэг талдаа зураастай шахмал 

Найрлага

 • Шахмал бүрт  леводопа 250 мг, карбидопа 25 мг агуулагдана.
 • Туслах бодисууд
  • урьдчилан желатинжуулсан цардуул, эрдэнэ шишийн цардуул, будагч бодис индиготин Е132, бичил талстат целлюлоз, магнийн стереат. 

Эмийн эмчилгээний бүлэг

 • Паркинсоны өвчний эсрэг, дофамин дэмжигч эмийн бэлдмэл.

ЭМИЙН ХЭЛБЭР 

 • ПВХ/хөнгөн цагаан блистер тус бүрт 10 шахмал савлагдана. Хатуу цаасан хайрцаганд 10 блистер (100 шахмал) хэрэглэх зааврын хамт савлагдана. 

ХАДГАЛАХ НӨХЦӨЛ 

 • 25°С-с дээшгүй хэмд гэрлээс хамгаалсан хуурай нөхцөлд, хүүхэд хүрэхээргүй газарт хадгална. Б жагсаалт. 

ХАДГАЛАХ ХУГАЦАА 

 • 3 жил. Хайрцаганд заасан хугацаа дууссан тохиолдолд хэрэглэхгүй. 

ЭМИЙН САНГААС ОЛГОХ ЖУРАМ 

 • Эмчийн жороор олгоно. 

БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ЭЗЭМШИГЧ, ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ 

 • Лек д.д., Веровшкова 57, Любляна, Словени Улс 

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.