Фоксетин
20 мг
Флуоксетин – Fluoxetine
Whan in Pharm.Co., Ltd
Эмийн хэлбэр: Капсул

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ҮНИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

Үнийн дээд хязгаар: 480

ЭМД хөнгөлөх хэмжээ: 336

Даатгуулагч төлөх дүн: 144

Эмчийн ангилал:

D

А, В - Ангиллын эмийг өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, клиникүүд

С - Ангиллын эмийг нэгдсэн эмнэлэг, хэвтүүлэн эмчлэх ортой клиник, амаржих газар, тусгай эмнэлэгүүд,

D - Ангиллын эмийг зөвхөн төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн эмч бичих эрхтэй

Сэтгэл гутралын эмгэгийн үед хэрэглэх үндсэн бэлдмэл.

 • Флуоксетин эмийг DSM-III ангилалд хамгийн ойр тэнцэх сэтгэлээр унасан өвчтөнд гадуур эмчилгээнд 5-6 долоо хоногийн хугацаад хэрэглэсэн. Үндсэн сэтгэл гутралын (DSM-IV) ихэвчлэн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд саад болох, харьцангуй байнга (дор хаяж 2 долоо хоногийн турш бараг өдөр бүр) сэтгэлээр унасан эсвэл дисфори шинж илэрхийлж багадаа 4 болон 8 шинж илрэх:  хоолны дуршил өөрчлөгдөх, нойргүйдэх, эсвэл унтамхайрах, сэтгэлээр ухуулга хийх, эсвэл сэтгэл хомсдол, ердийн үйл ажиллагааны ашиг сонирхлын алдагдал нэмэгдэж, ядаргаа, гэм буруутай буюу үнэ цэнэгүйн мэдрэмж, сэтгэн бодох, амиа хорлох оролдлого, эсвэл амиа хорлох сэдэл төрөх, хөдөлгөөн удааширсан гэх мэт шинжүүд орно.
 • Сэтгэл гутралыг хэвтэн эмчлүүлж буй үед эмнэлгийн сэтгэл гутрал үүссэн талаар одоогоор судлагдаагүй. Эмнэлгийн сэтгэл гутрал байгаа нь сэтгэл гутралын хэвтэн эмчлүүлж  антидепрессант үйл ажиллагааны зохих ёсоор судалж байна. Урт хугацааны эмчилгээ 5 ~ 6 долоо хоногийн турш үргэлжлүүлэн үр нөлөөг системийн хяналтын шинжилгээгээр үнэлж байна. Тиймээс урт хугацааны ашиглалтын хувь өвчтөнд үр дүнтэй үе үе дахин үнэлж байх ёстой.

Мэдрэлийн гаралтай өлсөлт

 • Флуосетиныг мэдрэлийн гаралтай өлсөлт, хэтрүүлэн идэх, бөөлжих шинжтэй өвчтөнд хэрэглэхийг заасан байдаг. Энэ эмийн эмчилгээний үр дүнг урт хугацааны 16 долоо хоногоос илүү хугацаанд хэрэглэн плацебо хяналтын бүлэгтэй харцуулан судалсан. Иймд бэлдмэлийг удаан хугацаагаар хэрэглэхээс сонгосон эмч өвчтөнийг байнга хянан эмнэл зүйн шинжийг тооцно.

Хий юм харах эмгэг

 • DSM-III-R-д тодорхойлсон хий үзэгдэлтэй-албадлагын, эмх замбараагүй байдалтай өвчтөнүүдэд хэнээрхэл буюу албадлага эмчлэх заалттай бол; Өөрөөр хэлбэл, хэнээрхэл буюу албадлага, эрс гай зовлон учруулах нь цаг хугацаа шаардсан, эсхүл үлэмж нийгмийн болон мэргэжлийн үйл саад болхоор бо Флуосетин эмийг 13 ба түүнээс дээш долоо хоногийн турш хэрэглэн эмийн үр нөлөөг плацебо хяналтын бүлэгтэй харьцуулан тогтооно. Тиймээс удаан хугацаагаар флуоксетин сонгосон эмч үе үе өвчтөнд эмийн үр нөлөөг  хянаж үзэх нь зүйтэй.

Сарын тэмдэгийн өмнөх сэтгэлээр унах эмгэг

 • Сарын тэмдэгийн өмнөх сэтгэлээр унах эмгэг үед сэтгэл айдас хүрэх, асуудалд тогтворгүй байдал, хөхний зөөлөн эмзэглэх, эсвэл хавдар, толгой өвдөх, (ихэнх нь сарын тэмдгийн мөчлөг шатны сүүлийн долоо хоногийн турш тохиолдоно) булчин өвдөх, гэдэс дүүрэх, болон жин нэмэх зэрэг шинжүүд илрэнэ. Сарын тэмдэгийн өмнөх сэтгэлээр унах эмгэг хүнд эмнэл зүйн шинж байгаа бөгөөд түүний шинж тэмдэг эрчим (ялангуяа сэтгэлийн шинж тэмдэг) ба нийгмийн / эсвэл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд саад болох  хэмжээгээр өргөн хүрээтэй сарын тэмдэгийн өмнөх хам шинжийг тусад нь авч үздэг. Флуосетиныг  6 сараас  дээш урт хугацаагаар хэрэглэн үр дүнгийн үнэлгээ өгнө. Иймд эмч үе үе өвчтөнд урт хугацааны үр дүнтэй ашиглалтыг дахин хянаж үзэх нь зүйтэй
 • Флоксетины нйрлаганд орсон бодисд хэт мэдрэг бол
 • хүнд бөөрний дутагдлын улмаас зовж байгаа евчтенд (GFR <10 мл / мин)
 • MAO хориглогч бэлдмэл хэрэглэж буй өвчтөнүүд.
 • Флуоксетин шахмалыг сэтгэцийн эмгэг эмчлэх зорилготой MAO хориглогч бэлдмэл хэрэглэхээ зогсоосон  долоо хоногийн хугацаанд хэрэглэхийг хориглоно. Учир нь сеотонин хам шинж үүсгэр эрсдэлтэй.
 • Сэтгэцийн эмгэг эмчлэх зорилготой MAO хориглогчийг Флуосетин хэрэглэхээ зогсоосон 14 хоног дотор хэрэглэхийг хоригоно.  (Тун, хэрэглэх арга,  Ерөнхий анхааруулга үзнэ үү)
 • Флуоксетин эмийг Лаинзолид  эсвэл судсаар таридаг Метилин хөхтэй хамт хэрэглэхгүй.

Эхний эмчилгээ

 • Өглөөд  20 мг / өдөр  эхний тунг гэж зөвлөнө.
 • Флуоксетины үр дүнг дэмжихэд хэрэглэсэн хяналттай туршилтын үед өвчтөн өглөө 20-аас 80 мг / хоногт хүртэл тунгаар авна. Эмнэл зүйн шинжийг сайжруулахад тунг хангалтгүй гэж үзвэл нэмж болно. Эмийг өглөөд нэг удаа 20мг\ өдөр тунгаар ТЕНДЕРИЙН хуваарь (өөрөөр хэлбэл, өглөө, үд) дээр нь удирдаж байж болох ба тунг 80 мг / өдөрт тунгаас хэтрүүлж болохгүй. Сэтгэл гутралын гол эмх замбараагүй байдал эмчилгээнд үр дүнтэй нь бусад эмийн адил бүрэн эмчилгээний нөлөө 4 долоо хоног түүнээс дээш хугацаанд илрэнэ.

Засвар / Үргэлжлэл / Өргөтгөсөн эмчилгээ

 • Энэ нь ерөнхийдөө томоохон Сэтгэл гутралын эмгэг цочмог тохиолдолууд хэдэн сар, эсвэл тогтвортой эмийн эмчилгээний хугацаа шаардагдаж болохыг хүлээн зөвшөөрсөн байна. Ангижралыг өдөөдөг шаардлагатай тунг хадгалах нь тодорхойгүй.

Мэдрэлийн гаралтай өлсөлт

 • Санал болгосон тун нь 60 мг / өдөр юм. Флуосетины дээд тун 80 мг / хоногт хэтрэхгүй байх ёстой. Эмчилгээний өмнө электролитийн концентрацийг хэмжинэ.

Хий юм харах эмгэг

 • Өдөрт 20-60 мг / өдөрт нь тунг зөвлөж байна. Флуосетины дээд тун 80 мг / хоногт хэтрэхгүй байх ёстой.

Сарын тэмдэгийн өмнөх сэтгэлээр унах эмгэг

 • Өдөрт 20 мг сарын тэмдгийн мөчлөгийн туршид тасралтгүй санал болгож байна. Эхний эмчилгээ өвчтөнд эмчилгээг үргэлжлүүлж ашиг тусыг тооцоход зургаан сараар  хязгаарлагдсан байх ёстой.
  • Бөөр, элэгний гэмтэл бүхий өвчтөн, олон тооны хавсарсан өвчин, өндөр настанд эм: А доогуур буюу байнга тунг хянах нь зүйтэй. Тунг  нас, шинж тэмдэгийг тооцон тохируулна.
  • Зодуур бүхий сэтгэцийн эмгэг эмчлэх  Monoamine оксидаз дарангуйлагч (MAOI) -аар эмчлэх:

MAO хориглогчийг зогсоох хооронд Флуоксетин шахмалыг  наад зах нь 14 хоногийн сэтгэцийн эмгэгийн эмчилгээнд хэрэглэнэ.  Эсрэгээрээ, 5-аас доошгүй долоо хоногийн өмнө MAO хориглогчийг эхлэхээс өмнө Флуоксетин шахмалыг зогсоосны дараа зөвшөөрөх нь зүйтэй.

 • Флуоксетин шахмалыг  МАО дарангуйлагчидаас Лаинзолид  эсвэл Метилин хөхтэй хамт хэрэглэх

Флуоксетин эмийг Лаинзолид  эсвэл судсаар Метилин хөхтэй хамт хэрэглэхгүй. Учир нь эдгээрийг хамт хэрэглэснээр Серотонин хам шинж нь нэмэгдэх эрсдэлтэй. Сэтгэл мэдрэлийн байдал илүү яаралтай эмчилгээ шаардлагатай өвчтөнд нь эмнэлэгт хэвтүүлэн бусад арга хэмжээг авч үзэх хэрэгтэй.

Зарим тохиолдолд Флуоксетин шахмалыг  өвчтөн Лаинзолид  эсвэл Метилин хөхтэй хамт хэрэглэх  шаардлагатай байж болно. Лаинзолид  эсвэл судсаар Метилин хөхтэй эмчилгээний хүлээн зөвшөөрсөн хувилбар бэлэн биш, Лаинзолид  эсвэл судсаар Метилин хөхтэй эмчилгээний боломжит ашиг тус нь тухайн өвчтөнд серотонин хам эрсдлийг давж шүүгдэж байгаа бол, флуоксетин  шахмалыг нэн даруй зогсоож, Лаинзолид  эсвэл судсаар Метилин хөхийг хэрэглэж болно.  Өвчтөнд 5 долоо хоногийн турш серотонин хам шинж нь хянаж байх ёстой, эсвэл Лаинзолид  эсвэл судсаар Метилин хөхийн сүүлийн тунгийн дараа 24 цагийн хүртэлх хугацаанд хянана. Fluoxetine шахмал нь 1 мг\кг-аас бага тунгаар метилин хөх (тухайлбал, шахмалаар ууж, хэсэг газрын тарилга хэрэглэхэд гарах эрсдэл нь тодорхойгүй байна. Эмч серотонин хамшинж гарч болох ирсэн шинж тэмдэг боломжийг мэдэж байх ёстой

Тун хэтрэлт

 • Флуоксетин дангаараа тун хэтэрсэн бол тохиолдол ихэвчлэн хөнгөн явцтай байдаг. Хэтрүүлсний шинж тэмдэг дотор муухайрах, бөөлжих, саа, зүрх судасны өөрчлөлт  шинж тэмдэггүй хэм алдалт, зүрх зогсох (зангилааны хэмнэл болон ховдолын хэм алдагдал гэх мэт) эсвэл ЭКГ-д QT сигмент уртсах (Torsade де Pointes маш ховор тохиолдолд) уушигны үйл ажиллагаа алдагдах, ТМС дарангуйлагдсанаас комд орох зэрэг шинж илрэнэ.
 • Дангаар Флуоксетин хэрэглэн тунг хэтрүүлсэн бол нас баралт маш ховор байна.
 • Эмийн эсрэг сонгомол антидот байхгүй.
 • Хяналтын ерөнхий шинж тэмдэг болон дэмжих арга хэмжээг хамт хийх санал болгоно. Үүнд албадан шээсний ялгаралтыг ихэсгэх, диализ, цус сэлбэх зэрэг нь  ашиг тустай байх боломжгүй юм.
 • Сорбитол, идэвхжүүлсэн нүүрс, ашиглах мөн ходоод угаах зэрэг арга хэмжээг авбал үр дүнтэй. Тун ихдэлтийн үед хэрэгцээт олон эмийн сонголтыг авна.
 • Гэхдээ үүнийг гурван цагирагт антидепрессант бэлдмэлүүдийг удаан хугацаагаар хэрэглэсэн үед ажиглалт хяналт дор хэрэглэх шаардлагатай.

Флуоксетины хэрэглээнээс үүдэн гарах түгээмэл олон давтамжтай  гаж нөлөө нь толгой өвдөх, дотор муухайрах, нойрмоглох, ядрах, суулгалт  гэх мэт.

Доорх хүснэгтэд эмнэл зүйн туршилтаар (N = 9297) ажиглагдсан гаж нөлөөний талаарх тайланг харуулав. Эдгээр сөрөг урвалын зарим нэг нь SSRIs-н хэрэглээнд нийтлэг ажиглагдаж байна.

Давтамж: Маш элбэг (≥1 / 10), элбэг (тулд ≥1 / 100 <1/10), ховор (≥1 нь / 1000 <1/100), ховор (≥1 / 10000 <1/1000) , маш ховор (<1 / 10,000), тодорхой бус

Элбэг Элбэг Ховор Ховор Маш ховор Тодорхой бус давтамжтай
Дархлалын системийн эмгэгүүд          
      Анафилаксийн урвал, сийвэнгийн эмгэгүүд    
Дотоод шүүрлийн эмгэгүүд          
          Шээс хаах дааврын тохиромжгүй ялгарал
Бодисын солилцоо, тэжээлийн дутагдлаас үүссэн эмгэгүүд          
  Хоолны дуршил буурах1   Натри багасах    
Сэтгэцийн эмгэгүүд          
Нойргүйдэл 2 Түгшүүр

бухимдал

тайван бус

хурцадмал байдал

бэлгийн дур хүсэл ихсэх 4

хэвийн бус зүүд 3

Нойр өөрчлөгдөх,

Сэтгэлийн хөөрөл, сэтгэл хэвийн бус5

хэвийн бус дур ханалт

Хэнхэг

галзуу

хий юм үзэгдэх

хувилдаг

цочролоос үүссэн халдлагууд

  Амиа хорлох бодол санаа, зан үйл илрэх 14

эмх замбараагүй

диспеми

Сэдрэлийн системийн эмгэгүүд          
Толгой өвдөх Анхаарал буурах,

Толгой эргэх,

сулбагар

нойрмоглох6

газар хөдлөлтийн чичиргээ

сэтгэц хэт идэвхижил

дискнези

атакси

тэнцвэр алдаагдах

миоклонус

татвалзах

Акатиз

букоглоссал хам шинж

  Серотонин хам шинж
Нүдний эмгэгүүд          
  Нүд бүрэлзэх Хүүхэн хараа өргөсөх      
Зүрхний эмгэгүүд          
  Зүрх дэлсэх   Ховдлын хэм алдагдах, ЭКГ-д  QT өргөсөх    
Судасны эмгэгүүд          
  Судас өргөсөх7 Даралт буурах Васкулит

Судас тэлэх

   
Амьсгалын систем, цээж, голтын эмгэгүүд          
  Эвшээх Амьсгал өөрчөгдөөх Хэл залгиурын үрэвсл   Уушигны эд эсийн шинжилгээгээр үрэвслийн шинж илрэх
Ходоод гэдэсний эмгэгүүд          
Суулгах

Дотор муухайрах

Бөөлжих

Диспепси

ам хуурайших

Дисфаги Улаан хоолойн өвдөлт   Ходоод гэдэснээс цус алдах 15
Элэг цөсий эмгэгүүд          
          Маш ховор тохиолдолд идеосинкратик элэгний үрэвсэл
Арьс ба арьсан доорх эдийн эмгэг          
  Тууралт8

чонон хөрвөс

загатнах

мэдрэгших

халцрах

Няцалж, өвдөлт ихсэх

Хүйтэн хөлс

судаслаг хаван

эхимоз

гэрэлд хариу үйлдэл

Пурпура

  Олон хэлбэрт улайлт 13
Яс булчингийн эмгэгүүд, ясны холбогч эдийн эмгэг          
  Үений өвдөлт Булчин татганах     Булчингийн өвдөлт
Бөөр шээс дамжуулах замы эмгэгүүд          
  Шээс задгайрах 9 Шээсний гарц өөрчлөгдөөх Шээс хаагдах   Шээс өвдөлттэй гарах
Нөхөн үржихүйн систем, хөхний эмгэг          
  Цусархаг ялгадас гарах 11

Бэлэг эрхтний сулрал, дур тавилт өөрчлөгдөөх

Бэлгийн өөрчлөлт Сүүжих

Гиперпролактинеми

  Приапизм
Ерөнхий эмгэгүүд          
Таргалалт 12 Мэдрэмж өөрчлөгдөх, жихүүдэс хүрэх тайван бус болох

хүйтэн мэдрэмж, халуун мэдрэмж,

    Салстаас цус шүүрэх
Судалгаанд          
  Биеийн жин нэмэгдэх       Элэгний үйл ажиллагааний үзүүлэлт

1 тураал багтана

өглөө эрт сэрэх, анхны нойргүйдэл, дунд нойргүйдэл орно

хар дарж зүүдлэх орно

бэлгийн дуршил алдагдах орно

5 аноргаз орно

6 нойрмоглох орно

7 халуун хөөх орно

8 улайлт, цэврүүт тууралт, тууралт яр, уутат тууралт, ерөнхий тууралт, шар толбоны тууралт, тууралт шар толбоны-papular, шүвдрүүт тууралт, загатнаат тууралт, цэврүүт тууралт, хүйн улайлт тууралт орно

9 шээс задгайрах орно

10 дур тавилт хойшлогдох, буцах, тавих дутагдал, дур тавих үйл ажиллагаа алдагдах, дутуу дур тавих орно

11 умайн хүзүүний цус алдалт, умайн үйл ажиллагаа алдагдал, умайн цус алдалт, бэлэг эрхтний цус алдалт, menometrorhagia, menorrhagia, metrorrhagia, polymenorrhea, цэвэршилтийн цус алдалт, умайн цус алдалт, үтрээний цус алдалтыг орно

12 бие сулрах орно

13 Стивенс-Джонсоны хам шинж буюу хорт эпидермийн үхжил (Lyell хам шинж) болж даамжирдаг болох

14 Эдгээр шинж тэмдэг суурь өвчний улмаас байж болох юм.

15 хамгийн түгээмэл  бөөлжих, цусан Өтгөн, шулуун гэдэсний цус алдалт, цусархаг суулгалт, ходоодны цус алдалт шархлаат орно

16 Дараах маркетингийн туршлагаас  энэ нь эмийн эмчилгээ нь удаан хугацаагаар зогсоосон бэлгийн үйл ажиллагааны алдагдал нь маш ховор мэдээлсэн байна.

 • Амиа хорлолт: хүүхэд, өсвөр насныхан, залуу насанд (18 ~ 24 нас) амиа хорлох үзэгдэл нэмэгдэх ба  бага насны хүүхдэд флуоксетин хэрэглэх үед амиа хорлох сэдэл, амиа хорлох зан байдал үүссэн тохиолдол бэлдмэлийн эмчилгээг зогсоосон гэх мэдээлэл бий.
 • Ясны хугарал: голдуу 50 болон түүнээс дээш насны өвчтөнд явуулсан эпидемиологийн судалгаанд SSRIs болон TCAs хүлээн авч өвчтөний ясны хугаралт нь нэмэгдэж эрсдэл байна. Эрсдэлд хүргэж механизм нь тодорхойгүй.
 • Дараах шинж тэмдэгүүдийн үед Флуоксетин эмчилгээг зогсоосон мэдээлэл: Флуоксетин эмийн хэрэглээнээс нийтлэг шинж тэмдэг илэрдэг. Үүнд  толгой эргэх, мэдрэхүйн саад бэрхшээлүүд, бие сулрах, ухуулга, эсвэл сэтгэлийн зовиур, дотор муухайрах ба / эсвэл бөөлжих, доргионы болон толгой өвдөх (нойргүйдэх, уур хүрэх, хүчтэй хүсэл мөрөөдөл гэх мэт) нойр алдагдах нь хамгийн түгээмэл гэж мэдээлсэн. Ер нь эдгээр шинж тэмдэгүүд өвчтөнд харилцан адилгүй хугацаагаар үргэлжилнэ. Флуоксетины хэрэглээг зогсоохдоо аажим тунг бууруулан зогсооно.
 • Тууралт ба харшлын урвал: тууралт, анафилакс төст үйл явдал, дэвшилтэт системийн үйл явдал, (заримдаа арьс, бөөр, элэг болон уушигны) зэрэг ноцтой харшлын талаар мэдээлсэн байна. Тууралт, болон эдгээр гаж нөлөөний шалтгааныг  тодорхойлж чадахгүй байгаа бол флуоксетины хэрэглээг зогсооно.
 • Жин алдах: Жин алдагдал флуоксетин хэрглэж буй өвчтөнд тохиолдож болох хэдий ч энэ нь суурь биеийн жинтэй хамааралтай.
 • Хүүхэд, өсвөр үе: плацебо хяналттай эмнэлзүйн туршилтаар антидепрессант эмчилгээ хийгдэж буй хүүхдэд амиа хорлох, түүнтэй  холбоотой зан (амиа хорлох оролдлого, амиа хорлох бодол), хүүхэд, өсвөр үеийнхний дунд ажиглагдаж байна. Галзуурах нь хэнхэг болон тэнэгрэл зэрэг шинжтэй хавсарч байвал (флуоксетин -эмчлэгдсэн өвчтөний 2.6% ба плацебо хяналт-0%) дийлэнх нь эмчилгээг зогсоосон гэх мэдээлэл бий. мэдээлсэн байсан дийлэнх тохиолдолд зогсоох хүргэсэн. Эдгээр өвчтөнүүдэд гипомани / шунал  өмнө ч тохиолдож байсан.
  • Эмчилгээ 19 долоо хоног үргэлжилсний дараа, клиникийн плацебо хяналттай туршилт судалгаанд флуоксетин эмчилсэн хүүхдийн өндөр нь 1.1 см-ийн дундаж  (р = 0.004) болон 1.1 кг бага (р = 0.008) плацебо бүлэгтэй харьцуулсан илүү жин байна. Эмнэл зүйн хэрэглээнд өсөлтийг удаашруулж байгаа нь харагдаж байна.  Флуоксетин эмчилгээний дүнд  шүлтлэг фосфатазын түвшин буурсан байсан. 19 долоо хоногийн клиникийн туршилтын үед флуоксетин хэрэглээнд өндөр буурч, жин нэмэх үзэгдэл хүүхэд болон өсвөр насныханд ажиглагдаж байна. Энэ нь хэвийн насанд хүрсэн өндөрт нөлөө үзүүлж байгаа эсэхийг тогтоосон байна. Бэлгийн хөгжилд саад үүсэхийг үгүйсгэж болохгүй. Иймд флуоксетин эмчилгээний дараа жин өндөрийн хяналт хийх ёстой. Эсвэл удааширсан бол, эмч нар лавлагаа авч үзэх хэрэгтэй. флуоксетин эмчилгээг 19 долоо хоног хүртэлх хугацаанд аюулгүй байдал системтэйгээр үнэлгээ хийгээгүй байна.
 • Натрийн хэмжээ буурах: натрийн хэмжээ буурсан үзүүлэлт тэмдэглэгдсэн (сийвэнгийн натри бага 100 гаруй ммоль / л) зарим нэг мэдээлэл бий. Натрийн хэмжээ буурах нь эмчилгээг зогсооны дараар эргэн хэвэндээ орж байсан. Энэ нь янз бүрийн шалтгаанаас үүсч болох ба зарим хэсэг нь зохисгүй шээс хөөх бэлдмэл  дааврын шүүрэл (SIADH) -ийн хам шинжээс үүссэн байж магадгүй юм. Эдгээрийн дийлэнхи нь өмнө нь шээс хөөх эм авч байсан өвчтөнд илэрсэн.
 • Ялтас эсийн үйл ажиллагаа: флуоксетин эмчилгээний дүнд лабораторын шинжилгээнд ялтас эсийн хувирсан хэвийн бус үр дүнгийн тайлан нь ховор байдаг байна. Хэд хэдэн өвчтөнд флуоксетин хэрэглэх явцад  хэвийн бус цус алдалтын шинж илэрсэн  мэдээ гарч байгаа ч, үүнд флуоксетин нөлөөлсөн эсэх нь  тодорхой бус байна.
 • Маркетингийн дараах судалгаа:

Флуоксетин эмчилгээний дараа дараах сөрөг урвал илэрсэн. Энэ урвал нь тодорхой бус хэмжээний хүн амтай нь сайн дурын үндсэн дээр мэдээлсэн учраас энэ нь найдвартай нь давтамжийг тооцох, эмийн өртөх нь учир шалтгааны холбоог үнэлэх хэцүү байдаг. Мэдээг зах зээл хэрэглэж эхэлснээс хойш хүлээн авсан бөгөөд энэ эм нь ямар ч учир шалтгааны харилцаа байж болох материаллаг флуоксетин  холбоотой гаж урвал сайн дурын үндсэн дээр мэдээ дурдвал, жишээ нь: өвчинд цус багадалт, тосгуурын фибриляци1, болор цайх, тархины судасны бөлөрөл, цөс шарласан, дискинези (түүний дотор, флуоксетинэмчилгээ бүрэн зогсоосны дараагийн хэдэн сард), эозинофилийн хатгаа, эпидермийн үхжил, улайлт,  77 настай эмэгтэйд 5 долоо хоногийн дараа  хэл, шаамий, хэл дээр цэврүү үүсэх, олон хэлбэрт шүүжих хамшинжийн тохиолдол, улайлт, эксфолиатив дерматит, үрэвсэл, зүрх зогсох1, элэгний дутагдал / үхжил гиперпролактинеми, гипогликеми, дархлааны холбоотой цус задралын цус багадалт, бөөрний дутагдал, санах ой  бууралтын урвал, муудахаас холбоотой зэрэг эрсдэлт хүчин зүйл бүхий өвчтөнүүдэд хөдөлгөөний эмгэг, неврит, панкреатит, панцитопени, уушигны эмболи, уушигны гипертензи1, QT сунгах, Стивенс-Джонсоны хам шинж, тромбоцитопени1, тромбоцитопенийн пурпура, (хэм алдагдал, Torsades зэрэг) ховдолын тахикарди, үтрээний цус гарах байна.

1Эдгээр нөхцөл нь хүнд сөрөг үйл явдлыг илэрхийлж, харин эмийн гаж урвалын  тодорхойлолтод нийцэхгүй байна. Учир нь тэд ноцтой гаж нөлөөнд багтана.

Эмийн харилцан нөлөөллийн судалгааг зөвхөн насанд хүрэгчдийн дунд хийсэн.

Бусад эмийн адил механизм (фармакокинетикийн болон бусад эм дарах болон сайжруулах) , эмийн харилцан үйлчлэл

 • МАО дарангуйлагч: Тун, хэрэглэх арга,  урьдчилан сэргийлэх 2. Хоригдох заалт 5. Ерөнхий анхааруулга үзнэ үү
 • Серотонинэрги эмүүд : Тун, хэрэглэх арга,  урьдчилан сэргийлэх 2. Хоригдох заалт 5. Ерөнхий анхааруулга үзнэ үү
 • Томоохон сэтгэл уналыг эмчлэх бусад эм: атнидепрессант бэлдмэлүүдийн флуоксатин бэлдмэлтэй хамт хэрэглэхэд түүний сийвэн дэх хэмжээ 2 дахин ихсэнэ.
 • Диазепам: флуоксатинтай диазепам хамт хэрэглэхэд диазепамын хагас задралын хугацаа нь зарим өвчтөнд удааширч болно.
 • Бэлдмэл сийвэнгийн уурагт нөлөө үзүүлнэ: Флуоксетин бусад эмийн сийвэнгийн уурагтай холбогдолт  (кодиамин, дигоксин)  сийвэнгийн концентрацид болзошгүй сөрөг нөлөө бий болно. Эсрэгээрээ, гаж нөлөө нь бусад уурагтай холбогдсон эмийг нүүлгэн авч болно
 • Төв мэдрэлийн систем идэвхит эм: флуоксетиныг ТМС нөлөөт эмтэй хослуулан хэрэглэхэд гарах эрсдэлийг системтэйгээр үнэлэх ёстой. Флуоксетин дээрх эмүүдтэй болгоомжтой хавсарч хэрэглэнэ.
 • Цахилгаан эмчилгээ (ECT): цахилгаан эмчилгээг флуоксетинтай хавсаран хэрэглэхэд гарсан эерэг үр дүнгийн талаар мэдээлэл байхгүй. Учир нь Флуоксетин эмчилгээний үед удаан хугацааны уналт илрэх нь ховор байдаг.
 • Р450 2D6-н хувиргагч эмүүд: Флуоксетин нь цитохром Р450 2D6 фермент дарангуйлах ба  Р450 2D6 хувиралыг саатуулдаг тул Флуоксетин эмчилгээний өмнөх 5 долоо хоногийн өмнө дээрх эмийн хэрэглээг зогсоох шаардлагатай. магадгүй Флуоксетин эмийг хэрэглээний үед нэмэлтээр уг бэлдмэлүүд хэрэглэх шаардлага гарвал флуоксетины тунг бууруулан хэрэглэх нь зүйтэй.
 • Цусны бүлэгнэлтэнд нөлөөх бэлдмэл  (стероид бус үрэвслийн эсрэг бэлдмэлүүд, аспирин, варфарин): Серотонин хамааралт ялтас эс нь цусны бүлэгнэлтэнд гол үүрэг гүйцэтгэнэ. тархвар судлалын удаан хугацааны судалгаагаар сэтгэц сэргээх бэлдмэл ба  серотонин шингээлтийг нэмэгдүүлэх бэлдмэлийг стероид бус үрэвслийн эсрэг бэлдмэл, аспиринтэй хамт хэрэглэснээс ходоод гэдэснээс цус алдах эрсдлийг нэмэгдүүлнэ. Мөн  SNRIs эсвэл SSRIs варфаринтай хамт хэрэглэвэл цус алдалт үүснэ. Өвчтөнд варфарин хамт хэрэглэх бол маш болгоомжтой хяналтан дор эмчилгээг үргэлжлүүлнэ.
 • Согтууруулах ундаа: Энэ эм нь цусны сийвэнд архи, согтууруулах ундаа түүний үйлдэлийг нэмэгдүүлэхгүй.  Гэсэн хэдий ч,  эмчилгээнд архи, согтууруулах ундааг хамт хэрэглэхийг зөвлөхгүй.
 • QT интервал сунгах: фармакокинетикийн болон бусад эмийн судалгаанд флуоксетин нь QT интервал уртасгах нөлөө үзүүлэхгүй.  Fluoxetine болон эдгээр эмийн бүтээгдэхүүн нь нэмэлт үр нөлөө нь хасч болохгүй. Тиймээс флуоксетиныг IA, III хэм алдалт сэтгэл гутралын эсрэг бэлдмэл (жишээ нь: фенотиазин, пимозид, галоперидол), гурван цагирагт антидепрессантууд, нянгийн эсрэг бэлдмэлүүд (спарфлоксацин, моксифлоксацин, эритромицин IV, пентамидин), хумхаагийн эсрэг бэлдмэл, галофантрин, гистамины эсрэг бэлдмэл   (астемизол, мизоластин) зэрэг бэлдмэлүүдтэй болгоомжтой хэрэглэхийг зөвлөнө.

Ерөнхий анхааруулга

 • Флуоксетины хагас задралын хугацаа, метаболит уртсах: бэлдмэлийг хэрэглэх үед сийвэнгийн өөрчлөлт, эмийн тун хэмжээ эмчилгээний стратеги хугацаанаас хамааран хагас задралын хугацаа (2 ~ 3 хоног) ба түүний  идэвхтэй метаболит (7 ~ 9 хоног) болно ("тун, хэрэглэх арга"-ийг үзнэ үү)
 • Танин мэдэхүйн гүйцэтгэл: ихэнх сэтгэц сэргээх бэлдмэлүүд нь хөдөлгөөний гүйцэтгэлд нөлөөлдөг автомашин машин механизмтай ажиллахдаа анхаарах хэрэгтэй.
 • Эмийн хавсарсан хэрэглээ:  өвчтөнүүд ургамлын гаралтай хүнсний нэмэлт тэжээлүүд, эсвэл архи, согтууруулах ундаа гэх мэт ямар нэг бэлдмэл хэрэглэх гэж буй бол эмчид заавал мэдээлэх нь зүйтэй. Өвчтөн флуоксетин хэрэглэхээ зогсоохоор төлөвлөж байгаа бол эмчид мэдээлэх нь зүйтэй гэж зөвлөж байна.
 • хөдөлгөөн, сэтгэл зүйн хамаарал: флуоксетиныг бие махбодийн хамааралт чадамжийг өөрчилж буй талаар  амьтан, хүнд системтэй судалсан дүн байхгүй. Флуоксетины маркетингын өмнөх эмнэлзүйн туршлаганд гарах хам шинж,  мансууруулах бодис, зан төрхөнд ямар ч хандлага харуулж чадаагүй ч гэсэн, эдгээр ажиглалтын хязгаарлагдмал туршлага дээр үндэслэн хэмжээг урьдчилан таамаглах боломжгүй ба ТМС-ийн талаас идэвхтэй эмийн зах зээлд, буруугаар ашиглаж өөр тийш нь шилжүүлсэн / эсвэл буруугаар олгох явдал болно. Иймээс эмч нар анхааралтай мансууруулах бодис хэрэглэх, төвчтөний түүхийг  үнэлэх ёстой (жишээ нь мансууруулах бодисын тун, үйлдэл) ч зүй бусаар ашигласан, флуоксетин урвуу шинж тэмдэг нь тэднийг ажиглаж, нягтлан дагадаг.
 • Ялгавартай эмчилгээ нь сарын тэмдэгийн өмнөх сэтгэл гутралын эмгэгийн эмчилгээний үр нөлөө эрс харуулсан бөгөөд ерөнхийдөө шинж тэмдгүүд нь эмчилгээний эхний долоо хоногт сайжирч байна. Клиникийн туршилтаар эмчилгээ зогсоосон хойш 1 ~ 2 долоо хоногийн дотор дахин гарахгүй байх хандлагатай байна. Сарын тэмдэгийн өмнөх сэтгэл гутралын эмгэг нь эмчилгээ эхлүүлэх өмнө уг эмийн эмчилгээний үр шим, эрсдэлийг өвчтөнд мэдэгдэх нь зүйтэй.
 • Томоохон сэтгэл гутралын эмгэг (MDD), насанд хүрэгчдийн болон хүүхдийн аль аль нь тэдний сэтгэл санааны хямрал болон / эсвэл амиа хорлох сэдэл, зан төрх (амиа хорлох), эсвэл ер бусын өөрчлөлт бий болох өвчтөнүүд, тэдний антидепрессант эм авч байгаа эсэхээс үл хамааран их хэмжээгээр тохиолдох хүртэл, энэ эрсдэл байсаар байна.
 • Амиа хорлох сэтгэл гутрал болон тодорхой бусад сэтгэцийн эмгэг нь мэдэгдэж байгаа эрсдэл бөгөөд эдгээр эмгэг нь өөрөө амиа хорлохыг нь  урьдчилан тогтооно. Антидепрессант нь сэтгэлээр унах нь нэмэгдэх, эмчилгээний эхний үе шатанд зарим өвчтөнд амиа хорлоход тодорхой үүрэг гүйцэтгэж болох гэсэн нь удаан хугацааны асуудал гарч байна. Антидепрессант эм (SSRIs болон бусад) богино хугацааны плацебо-хяналттай туршилтанд шинжилгээнд эдгээр эмийг хүүхэд, өсвөр насныхан залуу насанд хүрэгчид (18-24 насны) амиа хорлох бодол, зан үйлийн (амиа хорлох) эрсдлийг нэмэгдүүлэх, гол дарамтлах нь байгааг харуулсан эмгэг (MDD) болон бусад сэтгэцийн эмгэг юм. Богино хугацааны судалгаагаар 24 түүнээс дээш насанд хүрэгчдийн плацебо бүлэгтэй харьцуулахад антидепрессант нь амиа хорлох эрсдлийг нэмэгдүүлдэгийг харуулж чадахгүй байв. 65 ба түүнээс дээш насанд плацебо бүлэгтэй харьцуулахад антидепрессантын үйлдэл буурсан байна.
 • Томоохон сэтгэл гутралын эмгэг нь хүүхэд болон өсвөр насныханд плацебо-хяналттай туршилтанд  хий үзэгдэлтэй эмгэг, эсвэл бусад сэтгэцийн эмгэгтэй 4400 гаруй өвчтөнд 9 антидепрессант эмийн 24 нь богино хугацааны туршилт хийн  багтаасан байна. Томоохон сэтгэл гутралын эмгэг болон бусад сэтгэцийн эмгэгтэй насанд хүрэгчдийн плацебо-хяналттай туршилтанд 77,000 гаруй өвчтөнд 11 антидепрессант эмийн 295 богино хугацааны туршилтаар нийт (2 сарын дундаж хугацаа) багтсан байна. Үүнд амиа хорлох эрсдэл нь өөр өөр боловч судалсан бараг бүх л эм бага насны өвчтөнүүдэд эрсдэл нэмэгдсэн хандлага байсан. Өөр өөр заалтын дагуу амиа хорлох туйлын эрсдэлтэй ялгаа томоохон сэтгэл гутралын эмгэг хамгийн өндөр тохиолдол нь байсан. Эрсдэл ялгаа (плацебо бүлэгтэй харьцуулахад хар тамхи) гэхдээ нас давхаргын дотор болон заалтын дагуу харьцангуй тогтвортой байлаа. Эдгээр эрсдэл нь ялгаа (эмчлэгдэж 1000 өвчтөнд ногдох амиа хорлох тохиолдлын тоог плацебо бүлэгтэй харьцуулсан дүн) Хүснэгт 1-д үзүүлэв.
Нас 1000 өвчтөнд хийгдсэн плацебо бүлэгтэй судалгаанд амиа хорлолтын тохиолдол
Плацебо бүлэгтэй харьцуулахад нэмэгдсэн  
<18 14 нэмэлт тохиолдол
18-24 5 нэмэлт тохиолдол
Плацебо бүлэгтэй харьцуулахад буурсан  
25-64 1 цөөн тооны
≥ 65 6 цөөн тооны

 

 • Хүүхдийн бусад сорил туршилтаар амиа хорлох эрсдэл ажиглагдаагүй. Тэнд насанд хүрсэн хүний сорилтонд амиа хорлолт байсан боловч тоо нь эмийн үр дүнгийн талаар ямар нэгэн дүгнэлтэнд хүрэх хангалттай биш юм. Энэ амиа хорлох эрсдэл нь хэд хэдэн сараас илүү урт хугацааны хэрэглээ, өөрөөр хэлбэл, өргөтгөсөн эсэх нь тодорхойгүй байна. Гэсэн хэдий ч, антидепрессант ашиглах нь сэтгэл санааны хямрал дахин давтагдахыг хойшлуулж болох ба сэтгэл гутралтай насанд хүрсэн хүнд, плацебо-хяналттай туршилтаар хийгдсэн  баримт байдаг
 • Ямар нэг заалтын антидепрессант эмчлэгдэж байгаа бүх өвчтөнд, ялангуяа эмийн эмчилгээний эхний хэдэн сарын туршид зан ер бусын өөрчлөлт, эсвэл тун өөрчлөлтийн үед зохих ёсоор хяналт болон эмнэлзүй муудах, амиа хорлолтыг  ажиглаж  байх ёстой.
 • Дараах шинж тэмдэгүүд сэтгэл санаа тогтворгүй болох, ухуулга, дайралт, нойргүйдэх, уур хүрэх, дайсагнал, түрэмгий, цочромхой, акатизи (сэтгэц тайван бус), тэнэгрэл болон дон, сандрал, насанд хүрэгчид болон хүүхдэд томоохон сэтгэл гутралын эмгэгийн антидепрессант хэрэглэсэн өвчтөнд мэдээлсэн байна. Ийм шинж тэмдэгийн хооронд учир шалтгааны холбоос тогтоогдохгүй ба сэтгэл гутрал болон / эсвэл амиа хорлох цохилтын бий болох муудах,  шинж тэмдэг нь шинээр гарч ирж буй амиа хорлох анхдагч бодис орохыг илэрхийлж болзошгүй гэсэн болгоомжлол байна.
 • Сэтгэл гутралт өвчтөнүүдэд, эмчилгээний горимыг өөрчлөх, эм зогсоох үед  ялангуяа, ослын амиа хорлолт, сэтгэл гутрал, эсвэл амиа хорлох нь урьдал өвчин байж болох шинж тэмдэг тулгарч байгаа магадгүй эдгээр хэн нэгэнд нь эдгээр шинж тэмдэг нь хүнд байдаг.
 • Ерөнхийдөө (хяналттай сорилт бэрхшээл тохиолдсон үед нь тогтоогдоогүй боловч) туйлт эмгэг эрсдэлтэй өвчтөнд нь тэнэгрэл / холимог явдлын магадлалыг  антидепрессантаар эмчлэнэ гэж үздэг. Дээр дурдсан шинж тэмдэгийн хувиргах нь тодорхойгүй байна. Гэхдээ антидепрессант эмчилгээг эхлүүлэхийн өмнө, сэтгэл гутралын шинж тэмдэгүүд нь өвчтөнд хангалттай туйлт эмгэг эрсдэлтэй байна уу гэдгийг тодорхойлох шинжилгээ хийх нь зүйтэй. Ийм шинжилгээ нь гэр бүлийн амиа хорлох түүх, туйлт эмгэг, сэтгэл санааны хямралд, түүний дотор нарийвчилсан сэтгэцийн түүхийг багтаасан байх ёстой.
 • SSRI эмчилгээний зогсооход гарах хам шинж: гарах шинж тэмдэн ь бэлдмэлийн хэрэглээг огцом зосооход ихээхэн ажиглагдана. Клиникийн туршилтаар эмчилгээ зогсоосон флуосетины бүлэг, плацебо бүлгийн 60% өвчтөнд гарсан уг шинж илэрсэн. Флуоксетин бүлгийн 17% нь плацебо бүлгийн 12% нь үнэхээр хүнд байсан. Гарах шинж тэмдэгийн эрсдэл нь эмчилгээ, тун ба тун хоорондын хэлбэлзэл зэргээс ихээхэн хамаарна.
  • SSRIs-т холбоотой илрэх нийтлэг шинж тэмдэг нь толгой эргэх, таагүй байдал, дотор муухайрах / бөөлжих, доргионы болон толгой өвдөх (нойр, эрчимжсэн зүүд мэт) эмгэг орно. Эдгээр шинж тэмдэг хүнд хөнгөний хувьд ерөнхийдөө энэ нь бага буюу дунд зэргийн боловч зарим нэг өвчтөнд хүнд байж болох юм. Шинж тэмдэг эмчилгээ эхлэхээс нэг өдрийн дотор тохиолдож болох боловч зарим нэг өвчтөнд удаан үргэлжилж болно. (2 ~ 3 сар). Ер нь шинж тэмдэг  2 долоо хоногийн дараа алга болсон байна. Тиймээс эмийн тунг хувь хүнд тааруулан 2 ~ 1 долоо хоногийн турш аажмаар бууруулах санал болгож байна. Эмчилгээг зогсоох үед эдгээр шинж тэмдэг эхэлсэн эсэхийг хянаж байх нь зүйтэй. Өвчтөн, түүний ар гэр дангаараа шидэн эмчилгээг зогсоож болохгүй. Флуоксети, норфлуоксетин сийвэнгийн агууламж шинж тэмдэгийн магадлалыг бууруулж, ихэнх өвчтөнүүдэд шаардлагагүй нарийссан тунд дүгнэлт хийн аажмаар бууруулна
 • Цус алдалт: SSRIs нь эхимоз болон тромбоцитопенийн пурпур зэрэг арьсны цус алдах эмгэг үүсгэсэн тайлан бий. Флуоксетины эмчилгээний явцад нь тогтмол бус эхимоз үүссэн гэж мэдээлсэн байна. Бусад цусархаг шинж (жишээ нь, эмэгтэйчүүдийн цус харвах, ходоод гэдэсний замын цус алдалтын болон бусад арьсны болон салст, цус алдалтын) ховор мэдээлсэн байна. Ялангуяа ууж хэрэглэдэг антикоагулянт, ялтсан эсийн үйл ажиллагаанд нөлөөлдөг эмийн тун, SSRIs хэрэглэж буй өвчтөнд (тухайлбал, клозапин, фенотиазин, аспирин, стероид бус үрэвслийн эсрэг эм, хэвийн бус сэтгэцийн эм зэрэг), эсвэл цус алдалтын өгүүлэмжтэй өвчтөнүүдэд тэрсдэлийг нэмэгдүүлэх тул болгоомжтой хэрэглэнэ.
 • Акатизийг / сэтгэц тайван бус : Флуоксетин ашиглах нь субъектив таагүй, эсвэл бат бөх гүйцэтгэх чадваргүй, эсвэл дарамттай тайван бус, шинж чанарын болон шилжих хэрэгтэй акатизийн үүсэлттэй холбоотой байна. Энэ нь эмчилгээний эхний хэдэн долоо хоногийн дотор гарах өндөр магадлалтай юм. Эдгээр шинж тэмдэг илрээгүй өвчтөнд тунг нэмэгдүүлэх нь ашиггүй байж болох юм.
 • Серотонины хам шинж
  • Флуоксетин SNRIs болон SSRIs хамт хэрэглэж буй үед, серотонинэрги бэлдмэлүүд хэрэглэх үед /триптан, гурван цагирагт сэтгэц нөлөөт бэлдмэл, фентанил, лити, трамадол, триптофан, бусферон болон Жон Вортын хам шинж/ серотонины (ялангуяа MAO дарангуйлагч нь серотонины бодисын солилцоог муугаар нөлөөлөх эм лаинзолид болон судсаар метилен хөх) метаболизмд өөрчлөлт илрэнэ.  Серотонины хам шинжийн шинж тэмдэг нь сэтгэцийн өөрчлөлт (жишээ нь хий юм үзэгдэх, дэмийрэл болон ухаангүй), автономит тогтворгүй байдал (жишээ нь, тахикарди, цусны даралт тогтворгүй, толгой эргэх, маш их хөлөрсөн, ус зайлуулах, ихсэх), мэдрэл-булчингийн шинж тэмдэг байж болно (жишээ нь, салгалах, хэт уян хатан биш, миоклонус, рефлекс нэмэгдэх), саа болон / эсвэл ходоод гэдэсний шинж тэмдгүүд (жишээ нь, дотор муухайрах, бөөлжих, суулгах). Өвчтөн серотонин хам шинж бий нь хянаж байх ёстой.
  • Сэтгэцийн эмгэг эмчлэх зорилгоор MAO дарангуйлагч, флуоксетиныг хамт хэрэглэх нь эсрэг заалттай байдаг. Флуоксетин мөн лаинзолид буюу судсаар метилен хөх гэж MAOIs эмчлэгдэж байгаа өвчтөнд эхэлсэн байх ёстой. Зарим тохиолдолд Флуоксетин шахмалыг  өвчтөн Лаинзолид  эсвэл Метилин хөхтэй хамт хэрэглэх  шаардлагатай байж болно. Лаинзолид  эсвэл судсаар Метилин хөхтэй эмчилгээний хүлээн зөвшөөрсөн хувилбар бэлэн биш, Лаинзолид  эсвэл судсаар Метилин хөхтэй эмчилгээний боломжит ашиг тус нь тухайн өвчтөнд серотонин хам эрсдлийг давж шүүгдэж байгаа бол, флуоксетин  шахмалыг нэн даруй зогсоож, Лаинзолид  эсвэл судсаар Метилин хөхийг хэрэглэж болно.  Өвчтөнд 5 долоо хоногийн турш серотонин хам шинж нь хянаж байх ёстой, эсвэл Лаинзолид  эсвэл судсаар Метилин хөхийн сүүлийн тунгийн дараа 24 цагийн хүртэлх хугацаанд хянана. Fluoxetine шахмал нь 1 мг\кг-аас бага тунгаар метилин хөх (тухайлбал, шахмалаар ууж, хэсэг газрын тарилга хэрэглэхэд гарах эрсдэл нь тодорхойгүй байна. Эмч серотонин хамшинж гарч болох ирсэн шинж тэмдэг боломжийг мэдэж байх ёстой

Амиа хорлолт, сэтгэл уналын эсрэг бэлдмэл

 • Амиа хорлолт, сэтгэл уналын эсрэг бэлдмэл – богино хугацааны судалгаагаар амиа хорлох зан үйлийн илрэл сэтгэцийн эмгэгтэй хүүхэд, өсвөр насныхан, залуу насанд хүрэгчдэд (нас 18 ~ 24) сэтгэл уналын эсрэг бэлдмэл хэрэглэсэн бусад сэтгэцийн эмгэг болон плацебо хяналтын бүлэгтэй харьцуулахад эрсдэл нэмэгдсэн.
 • Хүүхэд, насад хүрэгчидэд эмийн хэрэглээг харгалзан эмнэл зүйн шаардлага нь энэ эрсдэлийг тэнцвэржүүлэх хэрэгтэй.
 • Богино хугацааны судалгаагаар 25 болон түүнээс дээш насанд плацебо бүлэгтэй харьцуулахад антидепрессант нь амиа хорлох эрсдлийг нэмэгдүүлдэгийг харуулж чадахгүй байв; 65 ба түүнээс дээш насанд плацебо бүлэгтэй харьцуулахад антидепрессант нь эрсдэл буурч байгаа юм.
 • Хотгор болон тодорхой бусад сэтгэцийн эмгэгт аяндаа амиа хорлох эрсдэл нэмэгдэж холбоотой байдаг.
 • Антидепрессант эмчилгээ эхэлсэн бүх насны өвчтөнүүдэд зохих ёсоор хяналт болон эмнэлзүй муудах, амиа хорлох, эсвэл зан төрхийн ер бусын өөрчлөлтүүдийг анхааралтай ажиглах хэрэгтэй.
 • Гэр бүл, асран хамгаалагчид нь нягт ажиглалт хийн, харилцаа холбоотой байх талаар мэдээлэл өгнө. Энэ нь эмийг хүүхэд, өсвөр настанд хэрэглэхийг  зөвшөөрсөн байгаа бол

Дараах эмгэгтэй өвчтөнд болгоомжтой хэрэглэх

 • Уналт: Уналт антидепрессант эмийн болзошгүй эрсдэл юм. Тиймээс бусад антидепрессант шиг флуоксетиныг уналтын өгүүлэмжтэй өвчтөнүүдэд болгоомжтой хэрэглэх ёстой. Эмчилгээг уналт, түр зуурын уналтын давтамж ихэссэн тохиолдолд ямар ч өвчтөнд зогсоох хэрэгтэй. Флуоксетиныг хяналттай эпилепсид сайтар хянаж байх ёстой / Эпилепситэй өвчтөнд аль болох хэрэглэхээс зайлсхийнэ.
 • Амиа хорлох боломж хайх өвчтөнд: амиа хорлох бодол, өөрийгөө хорлох (амиа хорлох холбоотой үйл явдал) нь холбоотой байдаг. Их хэмжээний уучлал гартал энэ эрсдэл байсаар байна. Уг эрсдэл нь эхний хэдэн долоо хоног буюу эмчилгээний хэд хэдэн үед гарч болох учраас сайжирах  хүртэл өвчтөн ойр ойрхон хянаж байх нь зүйтэй. Ерөнхий эмнэлзүйн туршлагад амиа хорлох эрсдэл сэргэлтийн эхний үе шатанд нэмэгддэг гэж үздэг.
  • Бусад сэтгэцийн эмгэгтэй өвчтөнг эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ нь ижил байдаг нь ажиглагдсан. Амиа хорлох холбоотой үйл явдал, эмчилгээ эхлэхээс өмнө амиа хорлох сэдэл үүсэх нь ямар ч хүнд урьд байсан өгүүлэмжтэй өвчтөнд амиа хорлох бодол, амиа хорлох оролдлого их эрсдэлтэй болох нь мэдэгдэж байгаа бөгөөд эмчилгээний явцад хяналт болгоомжтой авах ёстой.
  • Сэтгэцийн эмгэгтэй насанд хүрсэн өвчтөнүүдийн антидепрессант эмийн плацебо-хяналттай клиник туршилтаар нь мета-анализ 25 хүрэхгүй настай өвчтөнд плацебо бүлэгтэй харьцуулахад антидепрессант нь амиа хорлох зан аюул ихэсдэг байна.
  • Өндөр эрсдэлтэй хүмүүст өвчтөнүүдийн, ялангуяа ойр хяналт тавих, ялангуяа эрт эмчилгээ, дараах тун өөрчлөлт эмийн эмчилгээ хамт байх ёстой.
  • Өвчтөн (болон өвчтөний асран хамгаалагчид) аливаа эмнэлзүйн муудаж, амиа хорлох зан болон бодол санаа, зан ер бусын өөрчлөлтөнд хяналт тавих, тэр даруй эрүүл мэндийн зөвлөгөө авах шаардлагатай байгаа тухай сэрэмжлүүлсэн байх ёстой.
 • Галзуу: антидепрессант галзуу / донтолттой  өгүүлэмжтэй өвчтөнд болгоомжтой хэрэглэх нь зүйтэй. Бүх антидепрессант адил, энэ эмийг галзуугийн сэдрэлийн үед өвчтөний эмчилгээ зогсооно
 • Зүрх судасны нөлөө: Маркетингийн дараах судалгаанд QT интервал уртсах болон ховдолын хэм алдагдал (Сөрөг урвал, Эмийн харилцан үйлчлэл, тун хэтрэлтийг үзнэ үү) гэх мэт.
  • Флуоксетиныг  төрөлхийн урт QT хам шинж, QT уртсах эсвэл хэм алдагдал (жишээ нь, гипокалиеми, гипомагнеземи, брадикарди, цочмог зүрхний шигдээс болон нөхөн төлжөөгүй зүрхний архаг дутагдал) зэргийн үед эрсдэл нэмэгдүүлэх урьдал хүчин зүйл болдог.  Мөн хүнд эмгэгүүдийн үед болгоомжтой хэрэглэнэ. (жишээ нь, элэгний эмгэг).
  • Тогтвортой зүрхний өвчтэй өвчтөн эмчилж байгаа бол эмчилгээг эхлэхээс өмнө, зүрхний цахилгаан бичлэгийн шинжилгээ хийнэ. Зүрхний хэм алдагдлын шинж тэмдэг флуоксетин эмчилгээний явцад гарсан бол, эмчилгээг зогсоох ба ЭКГ хийнэ.
 • Элэгний / Бөөрний үйл ажиллагаа: флуосетины хувирал элгэн явагдан бөөрөөр гадагшилдаг. Иймд флуоксетиныг элэгний эмгэгтэй өвчтөнд бага тунгаар эичлгээг авна. Флуоксетиныг 2 сарын хугацаанд  20 мг\өдөр тунгаар тухайн үед диализ шаардлагатай хүнд бөөрний дутагдал (GFR <10ml / мин) нь өвчтөн бөөрний үйл ажиллагаа хэвийн хяналтын бүлэгтэй харьцуулахад норфлуоксетин сийвэнгийн флуоксетины түвшинд ямар нэгэн өөрчлөлт гараагүй байна.
 • Чихрийн шижин: Чихрийн шижинтэй өвчтөнд нь SSRI эмчилгээ нь цусан дахь сахарын хэмжээг өөрчилж болно. Флуоксетин эмичлгээнд гипогликеми, цусан дах чихрийн эмчилгээ хийлгэж байгаа үед болон үүссэн бол эмчилгээг зогсооно. Инсулин болон / эсвэл уух гипогликемик тун тохируулах шаардлагатай байж болох юм.
 • Хүүхэн хараа томрох: бэлдмэлийг хэрэглэхэд хүүхэн хараа томорсон гэх мэдээ бий. Нүдний дотоод даралт ихдэх, хурц нарийн өнцөгт нүдний даралт үүсэх эрсдэлтэй хүмүүст флуоксетиныг  болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй.

Жирэмсэн

 • Бэлдмэлийн жирэмсний хугацаанд хэрэглэхэд боломжит давуу талыг үнэлсний эцэст хэрэглэнэ. Ихэнх жирэмслэлтийн үед эмтэй холбоотой төрхийн хүндрэл, жин буурах, төрөлхийн гажиг үүсэх нөлөө илэрч болно. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд энэ эмийг хэрэглэх талаар ямар ч шаардлага хангасан, сайн хяналттай эмнэл зүйн судалгаа байхгүй. Тархвар зүйн судалгаагаар жирэмсний эхний гурван сард флуоксетиныг  эрсдлийг үнэлсэн хэд хэд  үр дүнгийн судалгаа бий.  Арваас дээш кохорт судалгаа, тохиолдол-хяналтын судалгаагаар нийт жирэмсэнд төрөлхийн гажиг үүсэх эрсдлийг нэмэгдүүлснийг харуулж чадаагүй.
 • Гэсэн хэдий ч нэг нь мета-анализ үнэлгээнд энэ эмийг эмэгтэйчүүд, нярай харьцуулахад жирэмсний эхний гурван сард энэ эмэнд ургийн зүрх судасны гаж хөгжил, зүрх судасны гаж хөгжлийн ямар нэг онцгой хэв маяг эрсдэлийн илрэл ажиглагдсан. Механизм нь тодорхойгүй байна. Ерөнхий мэдээлэлд эхийн флуоксетинд өртөх нь дараах нь зүрх судасны гажигтай нялхсын эрсдэл нийт хүн амын ойролцоогоор 1/100 ийм дутагдлын талаар нь хүлээгдэж буй хувь харьцуулахад 2/100 бүс нутагт байгаа гэж үзэж байна.
 • Тархвар судлалын мэдээлэл хожуу жирэмслэлт, ялангуяа жирэмсэн SSRIs ашиглах, нярайн (PPHN) дахь удаан задардаг уушигны артерийн даралт ихсэх эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг болохыг санал болгосон байна. Ажиглагдсан эрсдэл 1000 жирэмслэлт тутамд ойролцоогоор 5 тохиолдол байсан
 • Хүн амын хувьд 1000 жирэмслэлт тутамд PPHN 1 2 тохиолдол гардаг.
 • Флуоксетиныг жирэмсэн үед хэрэглэж болох ч цаашилбал ялангуяа хожуу жирэмсэн үед анхаарал болгоомжтой хэрэгжүүлэх ёстой.  Эсвэл өөр ямар нэг нөлөө нярай-д мэдээлсэн байна: цочромтгой, салгалах, гипотони, хөхүүл нь байнгын уйлж, унтахад хэцүү гээсн мэдээлэл бий. Эдгээр шинж тэмдэг серотонинэрги нөлөөнөөс гарах хам шинж ч гэж зааж болно. Норфлуоксетины хагас задралын хугацаа (4-6 хоног) ба түүний идэвхитэй метаболит болох (4-16 хоног) нь флуоксетины  хагас задралын хугацаа урт байдагтай холбоотой байж болох юм.

Хөхүүл

 • Флуоксетин болон түүний метаболит болох норфлуоксетин хүний хөхний сүүтэй ялгардаг болох нь тодорхой байгаа. Үүнээс үүдэн сөрөг үр дагавар хөхүүл нярайд үүсч болно. Иймд фулоксетин эмчилгээг авах шаардлагагүй гэж үзюэл хөхөө амлуулах ба эмчилгээ хийгдэх бол хөхүүлэхээ зогсоох арга эхмжээ авна. Гэсэн хэдий ч флуоксетины  хамгийн үр дүнтэй тунг заасан байх ёстой.

амьтанд хийсэн судалгаагаар эм нь сперим чанарт  нөлөөлсөн. SSRI холбоотой зарим тайланд, энэ арга хэмжээ нь хүний сперимд нөлөөлөх  нь харагдаж байна. Хүний нөхөн үржихүйд нөлөөлөх  нөлөөг одоо хүртэл ажиглаж байна.

Хүүхэд, өсвөр насны хэрэглээ

 • Хүүхэд, өсвөр насны өвчтөний аюулгүй байдал ба үр дүнг тооцон тогтооно. (анхааруулга ба гаж нөлөө үзнэ үү)

Өндөр настны хэрэглээ

 • Бусад эмнэл зүйн туршилтаар аюулгүй байдал, үр ашгийн ялгаатай нь бага залуу хүнд болон өндөр настан эдгээр нь субьектуудын хооронд ажиглагдсан ялгааг тодорхой харуулж чадахгүй байна. Зарим хүнийг эмэнд хэтэрхий их мэдрэмтгий байдгыг ч үгүйсгэх аргагүй.

Агууламж

 • Бүрээст эм тус бүрт
  • Флуокситен  (USP) 22.4мг  (20мг  Флуокстен)
 • Бүрээст Фоксетин 20мг : Флуокситен  (USP) 22.4мг  (20мг  Флуокстен)
 • Нэмэлт:  (бохьны өнгө ) улбар шар No. 203 (улбар шар куиолин WS (KPTaCS), хөх No. 1(брилиантан хөх FCF ) (KPTaCS)

Химийн нэршил : (±)-N-метил-3-фенил-3[(α,α,α-трифлуро-п-толил)oкси] пропиамин гидрохлорид

Химийн бүтэц  C17H18F3NO·HCl (345.79)

Ерөнхий шинж

 • Бүрээст Фоксетин 20мг: цагаан нунтаг агуулсан, ногоон оройтой хатуу цагаан бүрээст бэлдмэл.

Лабораторийн шинжилгээ:  хийгдэх тусгай шинжилгээ заагдаагүй.

 • Төрөлт,  хавдарын үүсэл, мутагены нөлөөг хянах:
 • Харх, хулганад 10-12 мг/кг/өдөр тунгаар 2 жил [ойролцоогоор 1.2 ба 0.7 удаа тус тус хүний тунг хамгийн их нь 80 мг ба мг / м2 үндэслэн (MRHD) санал болгосон] хийхэд хорт хавдарыг нотлох шинж илрээгүй. Флуоксетин, норфлуоксетины хэрэглэн  хархны ДНХ, элэгний эсийн өсгөвөр, хулганы тунгалагын булчирхайн шинжилгээ болон in vivo судалгаанд  хятадын шишүүхэй ясны чөмөг эсийн хроматидийн үзүүлэлт зэрэгт ген хордуулсан шинж илрээгүй. Төрөлтийн судалгааг бие гүйцсэн харханд  7.5-12.5 мг/кг/өдөр (ойролцоогоор 0.9 болон мг / м2 үндсэн дээр 1.5 дахин их MRHD) тунгаар явуулсан хоёр төрөлтийн судалгаанд флуоксетин төрөлтөнд ямар ч сөрөг нөлөө үзүүлээгүй. Гэсэн хэдий ч, нас бие гүйцээгүй харханд төрөлтөнд сөрөг нөлөө үзүүлсэн дүн бий.
 • Амьтны хор судлал: хулгана, харх, нохойд флуоксетин удаан хугацаагаар хэрэглэхэд зарим эдийн фосфолипидийн хэмжээ нэмэгдсэн байна. Энэ нөлөө нь флуоксетин эмчилгээ дууссаны дараа илэрсэн. Амьтанд фосфолипидын хуримтлал фенфлурамин, имипрамин болон ранитидин зэрэг олон катион амфифилик эмүүдтэй хамт хэрэглэхэд ажиглагдсан ба энэ нь хүнд ач холбогдолтой эсэх нь одоогоор тодорхойгүй байна.

Хадгалах, сэрэмжлүүлэг

 • Хүүхэд хүрэхгүй газар хадгал.
 • Эмийн чанарыг алдагдуулахгүйн тулд зориулалтын битүүмжлэлтэй саванд хадгална.

Хадгалалт

 • 1 ~ 30 ℃ хэмд хатуу саванд  хадгална

Хадгалах хугацаа

 • Үйлдвэрлэсэн өдрөөс хойш 24 сар хадгална

Шинээр нэмэгдсэн:

Засвартай байна...

Энэхүү платформ нь энгийн иргэдэд зориулагдаагүй зөвхөн анагаах ухааны салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулагдсан болно. Дур мэдэн өөрийгөө эмчлэхийг хориглоно ! Дур мэдэн хийсэн үйлдлээс гарах үр дагаврыг бид хариуцахгүй.

Бид күүки буюу үйлдлийг бүртгэх технологи ашиглан тодорхой төрлийн мэдээллийг хадгалах ба энэ нь үйлчилгээг сайжруулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх зорилготой юм. Таны мэдээлэл бусдад дамжуулагдахгүй.